Impozitul pe venit
  • Baza normativă privind impozitul pe venit
  • Scrisori explicative și comunicate
  • Informații utile
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 152 din 22 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octobrie 2017
Nr. 152 din 22.12.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 4 octobrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
Nr. 126 din 04.10.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22 decembrie 2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici
Nr. 153 din 22.12.2017
versiunea PDF
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 140 din 20 noiembrie 2017 privind aprobarea unor formulare tipizate de declaraţii cu privire la impozitul pe venit
Nr. 140 din 20.11.2017
versiunea PDF
Cu privire la eliberarea certificatelor de rezidență și certificatului despre sumele veniturilor obținute în Republica Moldova și impozitele achitate (reținute), de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale și DGAMC
Nr. 230 din 20.03.2015
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale
Nr. 338 din 21.03.2003
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.488 din 04.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligațiilor fiscale în cazul efectuării operațiunilor în valută străină.
Nr. 488 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul și criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transportul, hrana și studiile profesionale ale angajatului
Nr. 144 din 26.02.2014
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.484 din 04.05.1998 cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenților economici și persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activității de întreprinzător pentru scopurile fiscale.
Nr. 484 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.489 din 04.05.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și/sau de sponsorizare.
Nr. 489 din 04.05.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.289 din 14.03.2007 privind modificarea și completarea Regulamentului privind evidența și calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
Nr. 289 din 14.03.2007
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.130 din 06.02.1998 cu privirea la limitarea unor tipuri de cheltuieli permise spre deducere din venitul brut
Nr. 130 din 06.02.1998
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30.01.2008 despre aprobarea Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit.
Nr. 77 din 30.01.2008
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 despre aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM
Nr. 10 din 05.01.2012
versiunea PDF
Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1080 din 10.10.2012
Nr. 1080 din 10.10.2012
versiunea PDF
Comunicat privind modificările și completările la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.2 din 9 ianuarie 2017 ce vizează activitatea independentă
versiunea PDF
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător
versiunea PDF
Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2017 pentru persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător
versiunea PDF
COMUNICATcu privire la prezentarea Notelor de informare aferente salariului şi altor plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaților, altor persoane terțe (forma IALS 14 și forma INR 14) pentru perioada fiscală 2017
versiunea PDF
Privind cuantumul ratei dobânzii pentru aprecierea facilităților fiscale pentru 2016
versiunea PDF
Oferta bunurilor sechestrate ! (situaţia la data de 31.10.2016)
versiunea PDF
Cu privire la modul de achitare a impozitului pe venit de către persoanele juridice în anul 2015
versiunea PDF
Comunicat privind eliberarea Informației aferente veniturilor calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri
versiunea PDF
Comunicat cu privire la acordarea scutirilor la impozitul pe venit stabilite, prin art.33- 35 din Codul Fiscal , precum și unele particularități privind completarea dării de seamă fiscale ( forma IALS14);
versiunea PDF
Comunicat privind modul de prezentare a informației de către notar și casele de amanet (lombardurile)
versiunea PDF
Privind determinarea obligaţiilor fiscale la achitarea plăţilor îndreptate în favoarea subiecţilor ce practică activitate profesională
Nr. 26-08/ 1-12-1087/37 din 03.01.2014
versiunea PDF
Privind tratamentul fiscal al creşterii de capital în baza art.37 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal
Nr. 26-08/1-12-1058/10044 din 26.12.2013
versiunea PDF
Cu privire impozitarea veniturilor executorilor judecătoreşti
Nr. 26-08/1-12-441/4845 din 11.06.2013
versiunea PDF
Scrisoare cu privire la aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.261 din Codul Fiscal
Nr. 26/08/1-71/513/60 din 25.01.2013
versiunea PDF
Cu privire la impozitarea veniturilor executorilor judecătorești
Nr. 26-08/1-12-79/850/61 din 07.02.2013
versiunea PDF
Privind aplicarea impozitului pe venit din activitatea operaţională a agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Nr. 26-08/1-12-51/477/58 din 24.01.2013
versiunea PDF
Cu privire la unele particularităţi de achitare a impozitului pe venit în rate pentru anul 2012 şi modul de sancţionare a contribuabililor pentru neplata sau plata incompletă a acestuia
versiunea PDF
Scrisoare nr.26-08/1-10-954/7130 din 12 noiembrie 2012 „Privind modul de determinare a obligaţiilor fiscale a persoanelor fizice, care au obţinut rambursarea contribuţiilor sociale de stat obligatorii vizate în plus”
versiunea PDF
Scrisoarea nr. 26-08/1-10-415/2397 din 19 aprilie 2012 „Explicatiile Ministerului Finanţelor privind aplicarea impozitului pe venitul sub forma de royalty (redevenţă)
versiunea PDF
Scrisoarea nr.(26-08/2-02/1/1211) 17/22 din 02 martie 2012 „Privind aplicarea impozitului pe venitul din activitatea operationala a agentilor economici subiecti ai sectorului mici si mijlocii”
versiunea PDF
  1 2   
C O M U N I C A T cu privire la aprobarea unui nou formular tipizat al Dării de seamă (Forma IPC18), care urmează a fi prezentat de contribuabili începând cu perioada de declarare pentru luna ianuarie 2018
Nr. 126 din 04.10.2017
versiunea PDF
Hotărîrea Guvernului nr.836 din 05.07.2016 privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia.
Nr. 836 din 05.07.2016
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (forma DPP16) și defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM16), precum și modul de completare a acestora
versiunea PDF
Utilizarea codurilor IBAN la achitarea impozitului pe venit de către persoane fizice cetățeni
versiunea PDF
Cu privire la Comunicatul informativ al Ministerului Finanțelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr. 71 din 12.04.2015
versiunea PDF
Comunicat informativ cu privire la particularitățile prezentării informației în baza art.92 din Cod Fiscal
versiunea PDF
Ghid privind regimul fiscal aferent veniturilor organizațiilor necomerciale
versiunea PDF
COMUNICAT cu privire la particularitățile completării Notelor de informare (formele IALS14 și INR14) aferent veniturilor anului 2015
versiunea PDF
C O M U N I C A T cu privire la aprobarea noului formular al ”Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, pentru declararea veniturilor obținute de persoanele fizice ce nu practică desfășoară activitate de întreprinzător”
Nr. 332-339 din 11.12.2015
versiunea PDF
Ghidului privind determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care practică activitate profesională (notarii și executorii judecătorești)
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea la modificarea şi completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Nr. 610 din 24.07.2015
versiunea PDF
Comunicat cu privire la aprobarea Formularului-tip “Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională” (forma IVAO15) și a modului de completare a acestuia
versiunea PDF
Ghid de orientare pentru completarea formularului NER08
versiunea PDF
Conturile bancare pentru achitarea impozitului pe venit de peste hotarele țării
versiunea PDF
Ghid de orientare pentru completarea formularului CET 08
versiunea PDF
25 martie - termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice cetățeni străini rezidenți
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii, persoane fizice au obligația de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pînă la 25 martie al anului curent.

Persoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni ce se începe sau se termină în anul fiscal dat) sau își au domiciliul permanent în Republica Moldova,  au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit, în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Cotele impozitului pe venit pentru persoane fizice sunt stabilite pentru fiecare perioadă de gestiune (an fiscal).

Astfel, pentru anul 2014 sunt stabilite următoarele cote:

- 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 27 852 lei;

- 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 27 852 lei;

De asemenea, fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 9 516 lei pe an sau la o scutire personală majoră în mărime de 14 148 lei.

În cazul în care soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 9 516 lei anual.

Totodată, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2 124 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea anuală constituie 9 516 lei.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

-  în format electronic, prin intermediul serviciului ”Declarație electronică”;

-  pe suport de hîrtie, prezentând formularul CET08;

-  prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul CET08 printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

În scopul facilitării întelegerii conținutului declarației ce urmează a fi depusă, se prezintă http:// un Ghid de orientare pentru completarea formularul CET08 ( http://www.fisc.md/Nerezidenti.aspx).

Achitarea impozitului pe venit se realizează, de asemenea, în termenul de pînă la 25 martie al anului curent.

Atragem atenția, că conturile trezoreriale pentru achitarea impozitului pe venit (doar pentru persoanele fizice) pot fi vizualizate pe portalul, www.fisc.md (http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Lista_conturilor14.pdf ).

Informația privind conturile destinate achitării impozitului pe venit de peste hotare țării poate fi accesată aici  (http://www.fisc.md/Nerezidenti.aspx).

Persoanele fizice nerezidente, care au obținut venituri pe teritoriul Republicii Moldova de la persoane fizice (alte persoane decît cele specificate la art.90 din Codul fiscal) sunt obligate să prezinte Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08).

Persoanele fizice nerezidente care și-au încheiat activitatea în Republica Moldova sînt obligaţi să prezinte  Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit (Forma NER08),  în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova.

În scopul facilitării întelegerii conținutului declarației ce urmează a fi depusă, se prezintă un Ghid de orientare pentru completarea formularul NER08  ( http://www.fisc.md/Nerezidenti.aspx)

Pentru informații suplimentare contribuabilii pot accesa pagina www.fisc.md sau telefona la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat 08 000 1525

SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2018
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: