Acţiuni de cooperare internaţională
Înapoi

 Cooperarea internațională pe aspecte de administrare fiscală contribuie la modernizarea Serviciului Fiscal de Stat, la realizarea obiectivelor punctate în Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2020-2023, dar și la preluarea celor mai bune practici fiscale. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat colaborează activ pentru a-și fortifica prezența pe diferite platforme regionale și internaționale de profil, consolidează cooperarea multilaterală și bilaterală cu administrațiile fiscale din alte țări și participă la discuțiile de pe agenda fiscală internațională.

Serviciul Fiscal de Stat a reușit să stabilească relații de colaborare și asistență reciprocă cu administrațiile fiscale străine atât prin intermediul Organizației Intra-Europene a Administrațiilor Fiscale și a Centrului de Excelență în Finanțe, cât și a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și a Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din țările membre a CSI.

Cooperarea cu organizațiile regionale și internaționale de profil 

Serviciul Fiscal de Stat realizează calitatea sa de membru activ în cadrul următoarelor organizații internaționale de profil:

Organizația Intra - Europeană a Administrațiilor Fiscale (IOTA)

Republica Moldova a aderat la IOTA în anul 2004 (în conformitate cu prevederile Legii nr.19-XV din 12.02.2004), misiunea căreia constă în crearea unui forum de discuții privind probleme practice de administrare fiscală, asigurarea și promovarea cooperării între administrațiile fiscale din regiunea europeană și susținerea dezvoltării acestora în funcție de necesitățile lor individuale. în anul 2015 SFS a găzduit Forumul IOTA privind administrarea contribuabililor mari, la care au participat peste 50 delegați din cadrul a 20 administrații fiscale membre IOTA. Pe parcursul anilor de cooperare, SFS a utilizat platforma IOTA pentru ridicarea nivelului de cunoștințe, participînd la seminare și alte forme de instruire, solicitînd experiența țărilor membre IOTA asupra problemelor de administrare fiscală și împărtășindu-și propria experiență, oferind răspuns la chestionarele tehnice IOTA.

Consiliul Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CCCSF CSI) a fost înființat la 31 mai 2001. Direcția de activitate principală a Consiliului este cooperarea serviciilor fiscale din statele membre ale CSI în domenii de politică și administrare fiscală, elaborarea acordurilor și hotărîrilor interstatale și interguvernamentale de îmbunătățire a politicii și administrării fiscale, întărirea controlului fiscal în sfera activității economice externe, consolidarea eforturilor comune în contracararea evaziunii fiscale și altele. SFS contribuie în mod activ la desfășurarea activității organizației, executînd în termen toate acțiunile prevăzute în Planurile de activitate ale CCCSF, conducerea SFS participînd la toate ședințele CCCSF.

Forumul Global al OCDE privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscal.

În noiembrie 2016, în cadrul celei de-a 9-a Ședințe a Forumului Global privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale, Republica Moldova a fost acceptată în calitate de membru al organizației. Forumul Global este în prezent cea mai importantă platformă internațională în domeniul fiscal, activitatea căruia se concentrează asupra implementării celor două standarde convenite la nivel mondial privind transparența fiscală, și anume schimbul de informații la solicitare și schimbul automat de informații privind conturile financiare. Astfel, prin activitățile sale de monitorizare și de evaluare, Forumul Global asigură ca aceste standarde ridicate de transparență și schimb de informații în scopuri fiscale să fie respectate în întreaga lume, în special în cele 161 de jurisdicții membre. Implementarea acestor standarde internaționale contribuie semnificativ la combaterea evaziunii fiscale, precum și la consolidarea cooperării internaționale. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat, în calitate de autoritate competentă pentru efectuarea schimbului de informații în scopuri fiscale, a găzduit în septembrie 2017 reprezentanții Secretariatului Forumului Global, scopul vizitei înalților delegați fiind prezentarea activității Forumului Global și a Programului de inițiere pentru Republica Moldova în calitate de membru nou. în cadrul vizitei delegația Forumului a avut întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai mai multor instituții publice: Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Banca Națională, Centrul Național Anticorupție, Agenția Servicii Publice. Urmare a acțiunilor comune întreprinse în vederea implementării celor două standarde internaționale, în anul 2018 a avut loc vizita de studiu a experților Forumului Global, scopul căreia a fost evaluarea preliminară a legislației și a procedurilor aplicate la realizarea schimbului de informații fiscale cu administrațiile fiscale străine. în prezent, Serviciul Fiscal de Stat este implicat într-un șir de activități orientate spre alinierea la cele două standarde internaționale.

Centrul de Excelență în Finanțe (CEF) a fost înființat în ianuarie 2001 de către Guvernul sloven, cu suportul Băncii Mondiale și FMI, în scopul oferirii asistenței instituțiilor din țările din sud-estul Europei în procesul de reformare a finanțelor publice. Republica Moldova a devenit membru CEF în anul 2003, SFS beneficiind pînă în prezent de expertiză, asistență și instruire necesară în domeniul administrare fiscală.

Cooperarea cu Fondul Monetar Internațional (Proiectul de administrare a veniturilor finanțat de Regatul Țărilor de Jos)

Cu suportul Fondului Monetar Internațional, Serviciul Fiscal de Stat implementează, începînd cu anul 2017, Proiectul de administrare a veniturilor finanțat de Regatul Țărilor de Jos care se axează pe 2 obiective generale: 1) consolidarea managementului administrării fiscale și aranjamentelor organizaționale și 2) consolidarea funcțiilor de bază ale administrației fiscale.

Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului au fost atinse rezultate considerabile, printre care:

 • restructurarea Serviciului Fiscal de Stat,
 • dezvoltarea managementului riscurilor de conformare,
 • instituirea funcției de constatare a fraudelor fiscale, dar și activități operaționale de consolidare a principalelor funcții de administrare fiscală. 
 • Cooperarea în cadrul Programului internațional de asistență al Departamentului Trezoreriei SUA (Proiectul în domeniul veniturilor)

  În cadrul Programului internațional de asistență al Departamentului Trezoreriei SUA, Serviciul Fiscal de Stat beneficiază de suport și asistență tehnică în implementarea cu succes a Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP). Asistența se axează pe oferirea suportului în implementarea Proiectului TAMP, în special pe componentele ce țin de dezvoltare instituțională și management al proiectului și al schimbării.

  Astfel, în cadrul proiectului au fost desfășurate următoarele activități:

 • a fost oferit suport și asistență în realizarea reorganizării Serviciului Fiscal de Stat;
 • au fost supuse analizei procesele de management al resurselor umane, de administrare a arieratelor și de control fiscal;
 • a fost elaborată Strategia de deservire a contribuabililor și desfășurate instruiri de comunicare cu contribuabilii în exercitarea de către funcționarii fiscali a funcțiilor de management a arieratelor;
 • a fost elaborat și descris Manualul operațional privind managementul arieratelor;
 • a fost oferit suport în actualizarea Manualului de control fiscal și desfășurarea instruirilor aferente;
 • a fost oferită consiliere în desfășurarea auditului tehnologiilor informaționale, precum și alte activități de suport.
 • Cooperarea cu Banca Mondială (Proiectul de Modernizare a Administrării Fiscale (TAMP))
  La 28 iunie 2016 a fost semnat Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Legea nr. 225 pentru ratificarea Acordului de finanțare și a Acordului de împrumut a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 23 septembrie 2016. Componentele Proiectului de modernizare a administrării fiscale (P127734) sunt, după cum urmează:

  1)Politici fiscale, reformele administrării fiscale și dezvoltare operațională;

  2)Dezvoltare instituțională;

  3)Modernizarea infrastructurii și sistemului TI;

  4)Managementul proiectului și managementul schimbării.

  În vederea eficientizării implementării proiectului, prin Legea nr.140 din 4 octombrie 2019 a avut loc ratificarea amendamentelor acordurilor sus menționate.

  Amendamentele propuse au două obiective principale:

  (1) de a îmbunătăți performanța proiectului și de a asigura realizarea obiectivelor de dezvoltare, și (2) de a alinia mai bine proiectul la activitățile curente de modernizare fiscală ale Serviciului Fiscal de Stat. 
  Cooperarea cu Agenția Fiscală Suedeză, cu finanțare de către SIDA
  în luna septembrie 2018 a demarat proiectul de cooperare între Agenţia Fiscală Suedeză şi Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova, pe o perioadă de trei ani (2018 – 2021), în cadrul căruia este acordată asistență în următoarele domenii:

  • Managementul resurselor umane;

  • Schimbul internațional de informații;

  • Gestionarea arieratelor fiscal.

  Impactul general urmărit de proiect este creșterea veniturilor fiscale, îmbunătățirea condițiilor de lucru, sporirea eficienței, echității, corectitudinii, integrității și profesionalismului în deservirea contribuabililor.

  Proiectul vine ca urmare a realizării cu succes a proiectului de cooperare anterior, din perioada anilor 2013 – 2016, în cadrul căruia au fost elaborate o serie de documente menite să consolideze procesul de deservire al contribuabililor și de efectuare a controlului fiscal, fiind pus accent pe îmbunătățirea managementului riscurilor, standardizarea proceselor și procedurilor de control.
  Cooperarea cu administrațiile fiscale din alte state
   Serviciul Fiscal de Stat colaborează activ cu administrațiile fiscale străine, scopul cooperării fiind atât schimbul de experiențe și preluarea celor mai bune practici aferente evoluțiilor actuale privind administrarea fiscală, cât și realizarea schimbului de informații cu caracter fiscal în baza tratatelor bilaterale și internaționale, ale căror semnatar este Republica Moldova. Astfel, la 04 noiembrie 2016 a fost semnat Memorandumul privind schimbul de experiență şi preluarea celor mai bune practici în domeniul activităților administrației fiscale dintre Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova şi Agenția Națională de Administrare Fiscală a României. Memorandumul cuprinde articole ce specifică sfere ale schimbului de practici: organizarea activității și administrarea autorităților fiscale, administrarea veniturilor, aplicarea tehnologiilor informaționale, instruirea funcționarilor fiscali, managementul relației cu contribuabilii, pregătirea și realizarea programelor educaționale etc. La 29 ianuarie 2014 a fost semnat Acordul de cooperare tehnică între Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Direcția Generală de Finanțe Publice de pe lângă Ministerul Economiei și Finanțelor al Republicii Franceze, care se axează pe domeniul de administrare fiscală (controlul fiscal la persoanele fizice). Serviciul Fiscal de Stat, pe parcursul anilor, a continuat colaborarea și cu alte autorități fiscale, în vederea efectuării schimbului de experiență și îmbunătățirii domeniului administrării fiscale.
  Cabinetul contribuabilului
  e-Commerce VAT
  SERVICII FISCALE

  Linia Guvernului

  Calendarul fiscal
  Video
  Panou informativ
  Codul fiscal 2021
  Facebook
   
  x
  Raportează eroarea depistată!
  Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
  Textul selectat
  Comentariul Dvs.: