Anunţuri
Înapoi
Serviciul Fiscal de Stat comunică ÎI ”Gheorghiu Nadejda” despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.07.2020
versiunea PDF
ServiciulFiscal de Stat informeazăcontribuabilul ÎI ”Gheorghiu Nadejda”, c/f1016602002866, despreîntocmireaactului de control nr. 3-584559 din 30 iunie 2020 . Înconformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, încaz de dezacord cu actul de control, contribuabilulesteobligatsăprezinteînscris, întermen de pînă la 15 zilecalendaristice, argumentareadezacordului, anexînddocumentele de rigoare. Înscrisulestenotificat public. Dupăexpirarea a 15 ziletermenulspecificatîncepesăcurgă, la expirareacăruiadrepturilemenționatevordecădea. Persoanaresponsabilă de comunicare a actului:Liudmila Șandra, tel.0(249)24984, e-mail: liudmila.sandra@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică S.C. „Apeo Media” S.R.L despre faptul că a fost întocmită următorea decizie:
din 04.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul S.C.„ Apeo Media ” S.R.L., c/f 1006600004382, despre întocmirea deciziei nr.106/04-19 din 02.07.2020, cu privire la anularea statutului de plătitor T.V.A. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord, contribuabilul este în drept în termen de 15 zile calendaristice să conteste actul de control la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile calendaristice termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului de control: Nadejda Ghilan tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică „Rodals Bakery Solutions” S.R.L despre faptul că a fost întocmit următoarea decizie:
din 04.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilul „Rodals Bakery Solutions ” S.R.L., c/f 1004600019100, despre întocmirea deciziei nr. 106/04-20 din 02.07.2020, cu privire la anularea statutului de plătitor T.V.A. Suplimentar, SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art. 267-269 din Codul Fiscal, în caz de dezacord, contribuabilul este în drept în termen de 15 zile calendaristice să conteste actul de control la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în istanța de judecată. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile calendaristice termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului de control: Nadejda Ghilan tel: 022 82-31-27, e-mail: nadejda.ghilan@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Plahotniuc Vladimir despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 04.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Plahotniuc Vladimir, domiciliat mun. Chișinău, str.Bulgară 41 ap.6, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile zile lucrătoare din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va demara aplicarea modalității de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute la art.194. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia LAZĂR, Evghenii BRENICI, tel.(022)82-34-13, lilia.lazar@sfs.md, evghenii .brenici@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Guțu Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.07.2020
versiunea PDF
Se citează la Direcția generală administrare fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 128, pentru data de 24.07.2020, ora 10:00, biroul nr. 409, Guțu Ivan, domiciliat pe adresa s. Grimăncăuți, r-l Briceni, pentru a prezenta informaţii veridice, documente, explicaţii şi/sau probe aferente venitului obținut în perioadele fiscale 2012 – 2018. În scopul înștiințării despre inițierea controlului fiscal, sunteți în drept de a delega un reprezentant în modul stabilit la art. 244 din Codul fiscal. Pentru neexecutarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform prevederilor art. 253 alin. (5) din Codul fiscal. Persoana căreia i-a fost notificat public înscrisul, este în drept să-l solicite în scris de la Serviciul Fiscal de Stat, subdiviziunea Direcția generală administrare fiscală Nord. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Pasat Sorina/ tel. 068322442/ e-mail: sorina.pasat@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Pasat Marian despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 03.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică d-lui Pasat Marian, domiciliat în or. Bălți, str. Nicolae Iorga 22, ap. 99, despre faptul că a fost întocmită Decizia asupra cazului de încălcare a legislației nr. 218/528 din 04.06.2020. În conformitate cu prevederile art. 267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia emisă de SFS, contribuabilul este în drept în termen de 30 de zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Sorina Pasat/ tel. 068322442/ e-mail: sorina.pasat@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Agrici Igor despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 02.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Agrici Igor, domiciliat la adresa: MD-2072 mun. Chisinau, str. Grenoble 259/6, ap. 34, despre adoptarea deciziei nr. 120/609 din 27.05.2020 asupra cazului de încălcare a legislației. În conformitate cu prevederile art. 268 și art. 269 din Codul fiscal, decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la data comunicării deciziei. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: inspector Onța Victoria, tel. 022-82-31-89, e-mail: victoria.onta@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Gareț Ivan despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 02.07.2020
versiunea PDF
Se citează la Direcția Generală Administrare Fiscală Nord, la adresa mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128, pentru data de 20.07.2020, ora 10:00, biroul nr.407, Gareț Ivan, dom.or.Fălești, str.Ștefan cel Mare nr.2, în legătură cu efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării tematice privind determinarea corectitudinii declarării veniturile obținute de la cîștigurile de noroc în perioada A/2017. Pentru executarea cerințelor din citația Serviciului Fiscal de Stat, contribuabilul se sancționează conform art.253 alin.5 din Codul fiscal. Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenul specificat începe să curgă, la expirarea căruia drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile:Evghenia Puica-Gurău /tel. 023160173/ e-mail: evghenia.puica-gurau@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Sari Evghenii despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 02.07.2020
versiunea PDF

Serviciul Fiscal de Stat comunică persoanei fizice Sari Evghenii domiciliat mun. Chișinău, str.Pentru Movilă 23 bl.3 et.3, care potrivit art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal, este obligat să achite la timp și integral sumele impozitelor si taxelor, despre faptul că înregistrează restanță față de BPN. În cazul în care restanța nu va fi stinsă în termen de 10 zile zile lucrătoare din momentul comunicării avizului, Serviciul Fiscal de Stat va demara aplicarea modalității de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute la art.194.

 Înscrisul este notificat public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Lilia LAZĂR, Evghenii BRENICI, tel.(022)82-34-13, lilia.lazar@sfs.md, evghenii .brenici@sfs.md

Serviciul Fiscal de Stat comunică Zubcov Ivan Chiril despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 01.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Zubcov Ivan Chiril or.Cimislia, s.Mihailovca faptul că, la data de 27.02.2020, conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 168952 din 27.02.2020, a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 4400 lei, conform art. 263 alin. (1) din Codul Contravențional. În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: M.Moraru, mariana.moraru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Bahna Taisia Trofim despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 01.07.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică Bahna Taisia Trofim mun.Chișinău, str.Ion Pelivan nr.17/3, ap.35 faptul că, la data de 22.01.2020, conform procesului-verbal cu privire la contravenție seria MF nr. 168207 din 22.01.2020, a fost sancționat contravențional cu amendă în mărime de 1500 lei, conform art. 2931 alin. (3), (5) din Codul Contravențional. În scopul respectării drepturilor Dvs, Serviciul Fiscal de Stat vă somează cu privire la achitarea amenzii în termen de 15 zile. În caz de neachitare, Serviciul Fiscal de Stat va remite procesul-verbal cu privire la contravenție către executorul judecătoresc competent, pentru executare în temeiul art. 11 din Codul de executare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: M.Moraru, mariana.moraru@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Selimițanu Nina despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 01.07.2020
versiunea PDF
Serviciului Fiscal de Stat, comunică cet. Selimițanu Nina domiciliată în mun.Chișinău str.Albișoara 82/4 ap.107, faptul că a fost întocmită Hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii obligației fiscale nr.8 din 30.06.2020. În conformitate cu prevederile art.268 din Codul Fiscal, hotărîrea cu privire la asigurarea stigerii obligaţiei fiscale poate fi contestată, la Serviciul Fiscal de Stat, MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9, în decursul a 30 zile de la data comunicării hotărîrii. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanelor responsabile: Ion Bubuioc, tel: 022-82-31-47, e-mail: ion.bubuioc@sfs.md Irina Straticiuc, tel:022-82-31-47, e-mail: irina.straticiuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică Selimițanu Nina despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 01.07.2020
versiunea PDF
Serviciului Fiscal de Stat, comunică cet. Selimițanu Nina domiciliată în mun.Chișinău str.Albișoara 82/4 ap.107, faptul că a fost întocmit actul de control nr.5-699821 din 30.06.2020. În conformitate cu prevederile art.216 alin.(8) din Codul fiscal, în caz de dezacord cu actul de control, contribuabilul este obligat să prezinte în scris, în termen de pîna la 15 zile calendaristice, argumentarea dezacordului, anexînd documentele de rigoare. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanelor responsabile: Ion Bubuioc, tel: 022-82-31-47, e-mail: ion.bubuioc@sfs.md Irina Straticiuc, tel:022-82-31-47, e-mail: irina.straticiuc@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică TANASE Silviu despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 30.06.2020
versiunea PDF
Se citează persoana fizică TANASE Silviu, domiciliată mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn 3, ap. 12, la Direcția deservire fiscală Rîșcani din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3A, bir. 417, pentru data de 22.07.2020, ora 14:00, pentru a prezenta probe și a fi înștiințat despre inițierea controlului fiscal pentru perioadele fiscale 2017, 2018 etapa I și 2018 etapa II. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact a persoanei responsabile: Emilia MURGENEANU, tel: 022-82-31-25, e-mail: emilia.murgeneanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică MALTEV Denis despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 30.06.2020
versiunea PDF
Se citează persoana fizică MALTEV Denis, domiciliată mun. Chișinău, str. Ismail 98/2, ap. 41, la Direcția deservire fiscală Rîșcani din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3A, bir. 419, pentru data de 22.07.2020, ora 14:00, pentru a prezenta probe și a fi înștiințat despre inițierea controlului fiscal pentru perioadele fiscale 2017, 2018 etapa I și 2018 etapa II. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact a persoanei responsabile: Dinu ȚANGA, tel: 022-49-73-82, e-mail: dinu.tanga@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică FEDOTOV Alexandru despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 30.06.2020
versiunea PDF
Se citează persoana fizică FEDOTOV Alexandru, domiciliată or. Dubăsari, str. Octeabrscaia 23/5, ap. A, la Direcția deservire fiscală Rîșcani din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3A, bir. 417, pentru data de 22.07.2020, ora 10:00, pentru a prezenta probe și a fi înștiințat despre inițierea controlului fiscal pentru perioada fiscală 2017. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact a persoanei responsabile: Emilia MURGENEANU, tel: 022-82-31-25, e-mail: emilia.murgeneanu@sfs.md
Serviciul Fiscal de Stat comunică CARPOV Andrei despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 30.06.2020
versiunea PDF
Se citează persoana fizică CARPOV Andrei, domiciliată mun. Chișinău, sec. Ciocana, adresă nespecificată, la Direcția deservire fiscală Rîșcani din cadrul Direcției generale administrare fiscală mun. Chișinău, pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3A, bir. 415, pentru data de 22.07.2020, ora 14:00, pentru a prezenta probe și a fi înștiințat despre inițierea controlului fiscal pentru perioadele fiscale 2017 și 2018 etapa I. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact a persoanei responsabile: Olga POLISCIUC, tel: 022-82-31-23, e-mail: olga.polisciuc@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică Muntean Stela despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 30.06.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat notifică cet. Muntean Stela (domiciliat: MD-2044, mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu nr.17, ap.123), despre emiterea Deciziei nr.130 din 28.05.2020 pe marginea contestației f/nr. depuse la 24.03.2020 (intrare nr.1990-C), împotriva Deciziei nr.34 din 12.02.2020, asupra cazului de încălcare fiscală, emise de către Serviciul Fiscal de Stat, din motivul nerecepționării acesteia. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Vasile Ababii, vasile.ababii@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică SC,,Ecosem Grup” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 30.06.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat notifică SC,,Ecosem Grup” SRL, cod fiscal 1003600086844, despre emiterea Deciziilor nr.107 și nr.108 din 21.05.2020 pe marginea contestațiilor f/nr. depuse la 09.03.2020 (intrare nr.1616-C și nr.1617-C), împotriva Deciziilor nr.317/116 și nr.317/117 din 05.02.2020, asupra cazului de încălcare fiscală, emise de către DGAF Centru, din motivul nerecepționării acestora. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Date de contact ale persoanei responsabile: Evghenia Rusu, evghenia.rusu@sfs.md
Serviciul fiscal de stat comunică ”Optima Work” SRL despre faptul că a fost întocmit următorul act:
din 29.06.2020
versiunea PDF
Serviciul Fiscal de Stat comunică ”Optima Work” SRL, c/f 1017600015805, despre emiterea deciziei asupra cazului de încălcare a legislației nr.128/677 din 28.05.2020. Suplimentar SFS aduce la cunoștință că în conformitate cu art.267-269 din Codul fiscal, în caz de dezacord cu decizia respectivă , contribuabilul este în drept în termen de 30 zile să o conteste la Serviciul Fiscal de Stat și ulterior în instanța de judecată. Înscrisurile sunt notificate public. După expirarea a 15 zile termenele specificate încep să curgă, la expirarea cărora drepturile menționate vor decădea. Persoana responsabilă de comunicare a actului : Vitalie Rusu, tel: 022 82-31-87, e-mail: vitalie.rusu@sfs.md
  1 2 3 4 5   
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2020
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: