28.8. Baza impozabilă
Înapoi
28.8.1. Care va fi valoarea impozabilă cu TVA a mărfurilor importate – valoarea vamală sau cea contractuală?

Valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri, cu excepţia TVA (art. 100 alin, (1) din Codul fiscal).

28.8.2. Valoarea ambalajului multicirculant se include valoarea impozabilă cu TVA?

Mărfurile, pentru care nu se transmite dreptul de proprietate nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA (art. 93 pct. 3 si art. 95 alin. (1) din Codul fiscal).

28.8.3.

Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la vînzarea camionului, dacă valoarea reziduală a acestuia este superioară celei convenite în contractul de vînzare a automobilului?

        Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, în vigoare de la data 01.05.2015].

Arhiva

Valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

28.8.4. Taxa pentru plasarea (amplasarea) publicitaţii (reclamei) se include în valoarea impozabilă la acordarea serviciilor de publicitate clientului?

Valoarea impozabilă a livrării impozabile include suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate, cu excepţia TVA (art. 97 alin. (3) din Codul fiscal).

28.8.5.

Are loc ajustarea trecerii în cont a TVA şi a obligaţiilor fiscale, dacă după livrarea mărfurilor (prestarea serviciilor) are loc schimbarea preţului, ca urmare a revizuirii acestora?

        Potrivit prevederilor art.98 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor;         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art.98 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal].

Arhiva

        Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, daca valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor (art. 98 lit. a) din Codul fiscal)

28.8.6. Care este modalitate de ajustare de către cumpărător a sumei TVA trecute în cont şi a obligaţiilor fiscale, dacă după livrarea de mărfuri (servicii) are loc micşorarea preţurilor?

În cazul micşorării preţurilor la livrarea de mărfuri, servicii ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile are loc prin eliberarea de către furnizor a unei facturi fiscale, în care suma se va indica cu semnul "-" (minus) în corespundere cu modificarea preţului şi lista de produse la care au fost micşorate preţurile, care se reflectă de cumpărător în registrul de procurări şi influentează marimea trecerii în cont a TVA şi a obligaţiei fiscale.

28.8.7. Care este modalitate de ajustare a sumei TVA trecute în cont şi a obligaţiilor fiscale, dacă după livrarea de mărfuri (servicii) are loc majorare preţurilor?

În cazul majorării preţurilor la livrarea de mărfuri, servicii ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile are loc prin eliberarea de către furnizor a unei facturi fiscale, în care suma se va indica cu semnul "+" (plus) în corespundere cu modificarea preţului şi lista de produse la care au fost majorate preţurile, care se reflectă de cumpărător în registrul de procurări şi influenţează mărimea trecerii în cont a TVA şi a obligaţiei fiscale.

28.8.8. Se include în valoarea impozabilă, mijloacele financiare primite sub forma amendă pentru întârzierea plăţii sau acordarea serviciilor?

Amenda nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA (art. 95 alin. (1) din Codul fiscal), şi respectiv mărimea acesteia nu se include în valoarea impozabilă a livrării impozabile.

28.8.9. Cum se va aprecia valoarea impozabilă în cazul în care, clauzele contractuale nu indică dacă este sau nu TVA inclus în valoarea livrării.

Indiferent de reflectarea în contract a preţului, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fară TVA) (art.97 alin.(1) din Codul fiscal, adică suma destinată achitării în baza contractului include TVA, deoarece TVA nu este prezentată).

28.8.10. Care va fi valoare impozabilă a livrării impozabile pentru livrarea de mărfuri (servicii)?

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fară TVA) (art. 97 alin. (1) din Codul fiscal).

28.8.11. Care sunt impozitele şi taxele care se includ în valoarea impozabilă cu TVA?

Valoarea impozabilă a livrării impozabile include suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate, cu excepţia TVA (art. 97 alin. (3) din Codul fiscal).

28.8.12. Cum se va aprecia valoarea impozabilă a livrării impozabile pentru mărfurile (serviciile) efectuate de subiectul activităţii de întreprinzător în cazul în care acestă nu este plătitor al TVA?

Livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiectul care nu este plătitor al TVA, nu reprezintă obiect al impunerii (art. 95 alin. (1) din Codul fiscal.)

28.8.13. Cum se va aprecia valoarea impozabilă cu TVA la livrarea mărfurilor (lucrărilor serviciilor) transmise gratuit sau cu plată parţială în cazul operaţiunilor de barter?

Valoarea impozabilă a livrării cu transmiterea cu titlu gratuit sau plată parţială constituie valoarea ei de piaţă. (art. 99 alin. (1) din Codul fiscal).

28.8.14. Valoarea impozabilă a livrării impozabile include valoarea ambalajului multicirculant, dacă de cumpărător se restituie preţul ambalajului care a fost deteriorat?

Ambalajul multicirculant, valoarea căruia nu se restituie furnizorului, reprezintă obiect al impunerii cu TVA, iar valoarea impozabilă a acestuia reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată fară TVA(art. 97 alin. (1) din Codul fiscal).

28.8.15.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva

        Care este valoarea impozabilă a livrării pentru mărfurile anterior importate?         Conform prevederilor art.97 alin.(1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezentă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA). Concomitent alin.(4) al articolului menţionat, stabileşte că, valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri servicii, efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100 din Codul fiscal. 

     Prin urmare, contribuabilul este obligat să calculeze TVA aferentă livrării de la suma valorii în vamă a mărfurilor importate.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 13.12.2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

28.8.16.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva

         Apare oare necesitatea de calculare suplimentară a TVA în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (4) din Codul fiscal, în cazul în care animalele crescute de către întreprindere se livrează la o valoare mai mică decît preţul de procurare şi consumurile pentru creşterea acestora? 

       În conformitate cu art.97 alin (4) din Codul Fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît consumurile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli. 

         Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrării mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sau care urma a fi achitată în urma comercializării producţiei. 

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.] (în vigoare pînă la 01.01.2014).

28.8.17.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva

         Cade oare sub incidenţa art.97 alin.(4) din Codul fiscal valoarea impozabilă a loivrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, n poate fi mai micp decît consumurilele pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii.

        Prevederile alineatului menţionat nu se aplică pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli. 

       Astfel, valoarea impozabilă cu TVA a livrărilor mărfurilor menţionate efectuate de către agenţii economici producători agricoli constituie valoarea de facto achitată sa care urmează a fi achitată în urma comercializării producţiei.

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şicompletarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în MonitorulOficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare de la data 01.01.2014.]
      

        Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea imobilui, dacă valoare de bilanţ, valoarea cadastrală şi valoarea contractuală a acestuia au valori diferite?         Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţă.

28.8.18.

Arhiva

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.472-477/947 din 27.12.2016), în vigoare de la data 01.01.2017]         Cum se aplică prevederile art.97 alin.(6) și alin.(7) din Codul fiscal și art.98 alin.(2) din Codul fiscal cu referire la livrările efectuate în baza contractelor încheiate în valută străină cu decontare în moneda națională?

         La identificarea cazurilor în care apare necesitatea aplicării prevederilor art.97 alin.(6) și alin.(7) din Codul fiscal și art.98 alin.(2) din Codul fiscal urmează a se conduce de prevederile art.97 alin.(1) CF, art.98 alin.(1) CF и art.1 alin.(2), art.583 alin.(2) și art.584 alin.(1) din Codul Civil. 

 Reieșind din prevederile normelor expuse, obligațiile reciproce stabilite de părțile contractante nu pot fi modificate fără voința comună a acestora. 

 Astfel, valoarea livrării stabilită de părți, în baza clauzelor prevăzute în contract, ţinînd cont de excepțiile și prevederile speciale stabilite de art.97 din Codul fiscal, va constitui valoare impozabilă a livrării. 

 Reieșind din cele expuse supra, în contextul art.97 alin.(1), alin.(6) şi (7), art.98 alin.(2) din Codul fiscal şi art.1 alin.(2), art.583 alin.(2) şi art.584 alin.(1) din Codul civil, în cazul în care prevederile contractuale nu stabilesc expres condițiile aferente cursului valutar (de ex.: curs valutar la o anumită dată, curs valutar ajustat conform prevederilor contractuale, ș.a.), urmează a fi aplicate art.97 alin.(6) şi (7) din Codul fiscal, iar în cazul necesității ajustării valorii impozabile a livrării impozabile, se vor aplica prevederile art.98 alin.(2) din Codul fiscal.

 Situațiile în care urmează a fi ajustată valoarea impozabilă a livrării sînt stipulate în alin.(1) al art.98 din Codul fiscal. 

 Concomitent, în cazul livrărilor impozabile contractate în valută străină cu decontare în monedă națională, pentru care valoarea livrării nu s-a modificat, aceasta fiind stabilită în raport cu o anumită corelație a valutei străine față de moneda națională, fapt ce este stipulat în contract, sau cu o anumită dată ce coincide cu data eliberării facturii fiscale sau cu o dată anterioară emiterii facturii fiscale, prevederile art.97 alin.(6) şi (7) şi art.98 alin.(2) din Codul fiscal nu se aplică, respectiv valoarea impozabilă a livrării impozabile se determină în conformitate cu art.97 alin.(1) din Codul fiscal. 

 Temei: scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.14/4-13/290 din 22.08.2016

28.8.19.

       Arhivă (Comasarea cu întrebarea din pct. 28.8.22 al Bazei generalizate a practicii fiscale)

Arhiva

        Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea de bilanț a acestora este mai mică decît cea convenită în contractul de vînzare a bunurilor respective?  

        Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanț și valoarea de piață.

28.8.20.

Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea activelor supuse uzurii, dacă valoarea de bilanț, valoarea cadastrală și valoarea contractuală a acestuia sînt valori diferite?

        Potrivit prevederilor art.97 alin.(5) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piaţă.

         Totodată, în scopul determinării valorii de piață a activelor supuse uzurii urmează a se conduce de prevederile art. 5 pct. 26) din Codul fiscal.

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, în vigoare de la data 01.05.2015].

Arhiva

         Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanț și valoarea de piață. 

        Totodată, pentru a determina valoarea de piață a activelor supuse uzurii urmează a se conduce de prevederile art. 5 pct. 26) din Codul fiscal.

        Care va fi valoarea impozabilă cu TVA la livrarea imobilului, dacă valoarea de bilanț, valoarea cadastrală și valoarea contractuală a acestuia au valori diferite?  

        Conform art. 97 alin. (5) din Codul fiscal valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii reprezintă valoarea cea mai mare dintre valoarea lor de bilanț și valoarea de piață.

28.8.21.

Se va include suma clauzei penale în valoarea impozabilă a livrării impozabile?

        În conformitate cu art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.). 

         Luînd în considerație că clauza penală nu se include în valoarea livrării, valoarea acesteia nu influențează valoarea impozabilă a livrării impozabile. (explicații privind noțiunile utilizate sunt expuse în pct. 28.7.4. din BGPF) 

         Totodată, în cazul în care sumele încasate, conform condițiilor contractului sub formă de clauză penală (sancțiuni, penalități), după esența lor nu reprezintă clauză penală (sancțiuni, penalități), îndeplinind executarea obligațiunii, dar de fapt se referă la elementul formarea prețului, care asigură achitarea mărfii (lucrărilor serviciilor), respectiv aceste sume se vor include în valoarea impozabilă a livrării impozabile.

28.8.22.

Care va fi valoarea impozabilă a livrării impozabile în cazul livrării mărfurilor (serviciilor) la un preț mai mic decît consumurile pentru producerea lor sau decît prețul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, sau decît prețul de cost al serviciilor prestate?

        În conformitate cu dispozițiile art.97 din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile (cu excepția cazurilor prevăzute la art.99 din Codul fiscal), reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA), care trebuie să includă și suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate (cu excepţia TVA). 

         Totodată, urmează de ținut cont de prevederile art.97 alin.(5) din Codul fiscal, care stabilește că la livrarea activelor supuse uzurii, valoarea impozabilă a livrării în cauză reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piață.

28.8.23.

Care este valoarea impozabilă a mărfurilor livrate angajatului companiei la un preț mai mic decît cel la care acestea se comercializează persoanelor terțe?

În conformitate cu prevederile art.99 alin.(1) din Codul fiscal, livrarea efectuată la un preț mai mic decît cel de piață din cauza relațiilor specifice stabilite între furnizor și cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului, constituie o livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piață.

Astfel, ținînd cont de faptul că cumpărătorul este un angajat al agentului economic, valoarea impozabilă a mărfurilor comercializate constituie valoarea lor de piață.

28.8.24.

În care cazuri, pentru determinarea valorii impozabile a livrării impozabile, urmează de a se conduce de prevederile art.99 din Codul fiscal?

        Prevederile articolului 99 din Codul fiscal se aplică la apariția condițiilor enumerate în acest articol și anume în cazul: 

         - relațiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului; 

         - în care mărfurile (serviciile prestate) sînt transmise fără plată angajaților subiectului impozabil; 

         - în care mărfurile (serviciile) sînt însușite de subiect sau sînt transmise de el membrilor familiei sale; 

         - în care mărfurile (serviciile) să transmit fără plată altor persoane; 

         - mărfurile (serviciile) sînt livrate în contul retribuirii muncii angajatului.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ