10.3. Valabilitatea patentei de întreprinzător
Înapoi
10.3.1. Care este termenul pentru care se elibereaza patenta de întreprinzator?

Patenta de întreprinzator se elibereaza pe o durata de o luna sau, la dorinta personei care solicita eliberarea patentei, pe o durata mai mare.

Arhiva

Patenta de întreprinzator se elibereaza pe o durata de o luna sau, la dorinta personei care solicita eliberarea patentei, pe o durata mai mare. Pentru genurile de activitate, enumerate la pozitiile 2.9, 2.10, 2.19-2.27 din anexa, patenta se elibereaza initial sau se prelungeste pe o durata de cel putin 12 luni, si anume: 2.9. Cusutul, cusutul, tricotarea si reparatia îmbracamintei si acoperamintelor pentru cap si comercializarea 2.10. Confectionarea si reparatia încaltamintei si comercializarea 2.19. Vulcanizarea camerelor si anvelopelor în ateliere 2.20. Reparatia locuintelor 2.21. Constructia caselor de locuit si a garajelor în localitatile rurale 2.22. Ajustarea si reparatia mobilei 2.23. Reparatia tehnicii de uz casnic, instrumentelor si mecanismelor, ceasurilor 2.24. Reparatia cuptoarelor cu microunde si a altor aparate electrice de încalzit de uz casnic 2.25. Reparatia aparatelor tele, audio, video de uz casnic 2.26. Reparatia aparatelor fotografice, camerelor de filmat si a altor aparate sau instrumente optice 2.27. Reparatia si acordarea instrumentelor musicale, (art. 7 alin. (1) si (2) ale Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.3.2.

Arhiva

        Termenele de valabilitate a patentelor de întreprinzator eliberate pentru genurile de activitate ce pot fi desfasurate în baza de patenta pîna la 01.01.2009, puteau fi prelungite de catre inspectoratele fiscale de stat teritoriale sau, dupa caz, de catre primarii, pîna la data excluderii acestora din Anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998, cu conditia depunerii de catre detinatorii de patenta a cererilor de prelungire a valabilitatii acestora si achitarii taxelor pentru patenta înainte de expirarea termenului pentru care au fost achitate taxele anterioare pentru patenta.

10.3.3.

Arhiva

        Da, termenul de valabilitate al patentei de întreprinzator eliberate pentru unul din genurile de activitate ce pot fi defasurate în baza acesteia pîna în 2009 pot fi prelungite chiar si în conditiile în care detinatorul de patenta a utilizat toate cupoanele de pe duplicatul patentei. În acest caz, la solicitarea detinatorului patentei, inspectoratul fiscal de stat teritorial sau, dupa caz, primaria, va elibera o noua blancheta de patenta si va indica pe verso-ul acesteia numarul si seria blanchetei precedente si termenul ei de valabilitate, autentificînd-o prin aplicarea sematurii conducatorului si stampilei autoritatii respective. Termenul de valabilitate al patentei va putea fi prelungit doar în cazul în care taxa pentru luna urmatoare sau, la dorinta detinatorului patentei, pentru o perioada mai mare, se achita înainte de expirarea termenului pentru care a fost achitata taxa anterioara.

10.3.4.

În ce cazuri încetează valabilitatea patentei de întreprinzător ?

        Valabilitatea patentei de întreprinzător încetează în următoarele cazuri: 

a) în cazul nerespectării prevederilor art.3 alin.(8) din Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998; 

b) în cazul în care titularul patentei renunţă la patentă pe calea depunerii cererii respective; 

c) în baza cererii titularului patentei în legătură cu pierderea capacităţii de muncă, confirmată de concluzia respectivă a comisiei medicale; 

d) în cazul decesului titularului patentei; 

e) în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unei sancţiuni administrative; 

f) în cazul în care se constată transmiterea patentei către o altă persoană; 

g) în cazul în care durata patentei nu este prelungită în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendării ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patentă (art. 8 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998).

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 320-321 din 31.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Arhiva

        Valabilitatea patentei de întreprinzator înceteaza în urmatoarele cazuri: a) odata cu expirarea duratei patentei; b) în cazul în care titularul patentei renunta la patenta prin depunerea cererii respective; c) în baza cererii titularului patentei în legatura cu pierderea capacitatii de munca, confirmata de concluzia respectiva a comisiei medicale; d) în cazul decesului titularului patentei; e) în cazul aplicarii fata de titularul patentei a unor sanctiuni administrative; f) în cazul în care se constata transmiterea patentei catre o alta persoana; g) în cazul în care durata patentei nu este prelungita în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendarii ei pentru neachitarea în termen a taxei pentru patenta. (art. 8 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.5. Se restituie detinatorului patentei de întreprinzator suma platita ca taxa pentru patenta, în cazul în care genul de activitate indicat în patenta a fost exclus din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza acesteia?

Da, în cazul în care genul de activitate indicat în patenta este exclus din lista genurilor de activitate ce pot fi practicate în baza acesteia, detinatorului de patenta i se va restitui suma achitata ca taxa pentru patenta pentru perioada de timp nefolosita. (art.176 al Codului fiscal din 24.04.1997)

10.3.6. Se restituie detinatorului patentei de întreprinzator suma platita ca taxa pentru patenta, în cazul în care acesta si-a pierdut capacitatea de munca?

În cazul în care detinatorul patentei de întreprinzator întocmeste o cerere privind renuntarea la patenta pe motivul pierderii capacitatii de munca, acestuia i se restituie suma platita ca taxa pentru patenta pentru perioada de timp nefolosita. (art. 8 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.7. Se restituie suma platita de catre detinatorul patentei de întreprinzator ca taxa pentru patenta, în cazul decesului acestuia?

Da, în cazul decesului detinatorului de patenta, suma platita ca taxa pentru patenta pentru perioada de timp nefolosita de catre acesta se restituie mostenitorilor sai. (art. 8 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.8.

În ce cazuri se suspendă patenta de întreprinzător?

        Patenta de întreprinzător se suspenda în următoarele cazuri: 

a) în baza cererii titularului patentei în legătură cu boala lui 

        - în limitele termenelor stabilite de legislaţia muncii; 

b) în cazul neexecutării următoarelor obligaţii: 

        - respectarea ordinii stabilite de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normelor sanitare, normelor de protecţie contra incendiilor, îndeplinirea altor cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea comerțului cu amănuntul, deținerea documentelor primare de provenienţă a mărfii; 

        - desfăşurarea activității de comerț numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local; 

        - afișarea patentei sau copiei ei, autentificate de notar, într-un loc vizibil la locurile unde se desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate prezentarea la cererea organului de control sau a consumatorilor. 

c) în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei 

        – dar nu mai mult de 12 luni.(art. 9 alin.(1), art 3 alin.(7) lit. a ), b ) si d) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998) 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 320-321 din 31.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Arhiva

        Patenta de întreprinzator se suspenda în urmatoarele cazuri: a) în baza cererii titularului patentei în legatura cu boala lui, în limitele termenelor stabilite de legislatia muncii; b) în cazul în care titularul de patenta: - nu respectata ordinea stabilita de desfasurare a activitatii indicate în patenta; - nu respecta normele sanitare; - nu respectata normele de protectie contra incendiilor; - nu îndeplineste alte cerinte ce se refera la genul de activitate respectiv; - nu detine documentele primare de provenienta a marfii, dupa caz, factura de expeditie, chitanta de percepere a taxei vamale sau actul de achizitie a marfurilor - în cazul desfasurarii uneia din activitatile legate de comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si din autovehicule pe piete autorizate, cu exceptia comertului cu aparate electronice si electrocasnice cu termenul de garantie stabilit conform legislatiei în vigoare, comercializarea cu amanuntul a apei îmbuteliate în locurile autorizate de autoritatile administratiei publice locale si comertul cu amanuntul la tarabe, tejghele si în alte tipuri de puncte comerciale, autorizate de autoritatea administratiei publice locale, cu carti si alte tiparituri, precum si cu publicatii muzicale (note); -desfasoara activitatea în baza de patenta în locurile nepermise în aceste scopuri de autoritatea administratiei publice locale; - nu afiseaza patenta sau copia ei, autentificata de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îsi desfasoara activitatea de întreprinzator , -nu a prezentat patenta de întreprinzator la cererea organului de control sau a consumatorilor; -va angaja lucratori pentru desfasurarea activitatii de întreprinzator specificate în patenta; - va încheia tranzactii cu întreprinderea individuala al carei fondator este el sau careva dintre membrii familiei sale, cu societatea în nume colectiv ori în comandita, al carei asociat cu raspundere deplina este el sau careva dintre membrii familiei sale; c) în cazul neachitarii în termen a taxei pentru perioada urmatoare de valabilitate a patentei. (art. 9 , art 3 alin.9 (7) lit. a ), b ) si d ) si prevederile alin. (8) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998).

10.3.9.

Arhiva

Da, la expirarea perioadei de timp pentru care patenta a fost suspendata si dupa înlaturarea cauzelor ce au condus la suspendarea patentei, valabilitatea ei se restabileste si se prelungeste pe perioada respectiva. (art. 9 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.10.

Care sunt actiunile pe care urmeaza sa le întreprinda organele de control atunci cînd depisteaza cazuri de continuare a activitatii în baza patentei suspendate?

        Organele de control informează subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, care a eliberat patenta de întreprinzător, despre faptul depistării a cazurilor de continuare a activității în baza patentei suspendate, indicînd, în mod obligatoriu, numărul şi seria patentei (art. 9 alin. (3) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător). 

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

Arhiva

        În cazul depistarii de catre organele de control a cazurilor de continuare a activitatii în baza patentei suspendate, acestea informeaza inspectoratul fiscal teritorial sau primaria care a eliberat sau a prelungit durata patentei despre cele depistate, indicînd, în mod obligatoriu, numarul si seria patentei.

       (art. 9 alin. (3)al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.11. În ce situatii urmeaza sa se schimbe patenta de întreprinzator?

Patenta de întreprinzator urmeaza sa se schimbe în cazul în care detinatorul ei si-a schimbat numele si/sau prenumele, domiciliul sau locul de desfasurare a activitatii indicate în patenta. (art.10 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.12.

În cît timp se schimba patenta de întreprinzător?

        Schimbarea patentei se efectuează în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii respective şi achitării unei taxe în mărimea unui salariu minim. (art.10 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998). 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 324 din 23.12.2013, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 320-321 din 31.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

Arhiva

Schimbarea patentei se efectueaza în decurs de 3 zile de la data depunerii cererii de schimbare a patentei de întreprinzator si achitarii unei taxe în marimea unui salariu minim (18 lei) . (art.10 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.13. Răspunsul se regăsește în 10.3.12.

Arhiva

        Da, pentru schimbarea patentei de întreprinzator se va achita o taxa în marimea unui salariu minim (18 lei). (art.10 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.14.

În ce cazuri se restabileste patenta de întreprinzator?

        Patenta de întreprinzător se restabilește în cazul în care aceasta a fost pierdută sau nimicită, în baza cererii depuse de titular la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care a eliberat patenta (art. 11 alin. (1) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător).

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Art. XII al Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21.07.2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 301-315 art. 537 din 18.08.2017)

Arhiva

        Patenta de întreprinzator se restabileste doar în cazul în care a fost pierduta sau nimicita, prin depunerea unei cereri de catre titularul acesteia la inspectoratul fiscal teritorial sau la primaria care a eliberat patenta. (art.11 alin. (1) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.15. În baza carui document se restabileste patenta de întreprinzator?

Restabilirea patentei de întreprinzator se efectueaza în baza duplicatului ei. (art.11 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.16. În cît timp se restabileste patenta de întreprinzator?

Patenta de întreprinzator se restabileste în decurs de 10 zile de la data depunerii cererii de restabilire. (art.11 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93 din 15.07.1998)

10.3.17.

Se va efectua o plata suplimentara pentru restabilirea patentei de întreprinzător?

        Pentru restabilirea patentei se încasează o taxă în mărimea unui salariu minim. (art.11 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

Arhiva

        Da, pentru restabilirea patentei de întreprinzator se va achita o taxa în marimea unui salariu minim (18 lei) . (art.11 alin. (3) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.18. Poate fi restabilita perioada de timp în care titularul patentei de întreprinzator nu a putut beneficia de patenta pe motivul pierderii sau nimicirii acesteia?

Nu, perioada de timp în care titularul de patenta nu a putut beneficia de patenta nu se restabileste. (art.11 alin. (2) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.19. Poate fi prelungit termenul de valabilitate al patentei de întreprinzator, daca aceasta a fost suspendata?

Da, termenul de valabilitate al patentei suspendate poate fi prelungit în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendarii, restabilirea valabilitatii patentei efectuîndu-se din ziua urmatoare zilei în care a fost achitata taxa pentru prelungirea acesteia. În cazul în care termenul de valabilitate al patentei suspendate nu a fost prelungit de catre detinatorul acesteia în decurs de 12 luni consecutive de la data suspendarii, patenta nu mai poate fi prelungita si se anuleaza. (art. 8 alin. (1) lit.g) al Legii cu privire la patenta de întreprinzator nr. 93-XIV din 15.07.1998)

10.3.20.

Arhiva

Care pot fi consecinţele, conform legislaţiei în vigoare, pentru titularul patentei de întreprinzător, în cazul în care organul abilitat cu funcţii de control constată că titularul patentei de întreprinzător cu genul de activitate „Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale” desfăşoară activitate de comerţ din autovehicul, fără achitarea în buget a taxei pentru patentă pentru perioada următoare de valabilitate a patentei? A procedat corect organul de control care a emis decizia de încetare a valabilităţii patentei? Dacă este corect, atunci ce acţiuni poate să întreprindă titularul patentei vizavi de marfa rămasă în stoc, care este însoţită de documente de provenienţă?

        În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, în cazul neachitării în termen a taxei pentru perioada următoare de valabilitate a patentei, aceasta se suspendă. Conform art. 273 „Încălcarea regulilor de comerţ” din Codul contravenţional, desfăşurarea oricărei activităţi comerciale în perioada suspendării activităţii comerciale în unităţile de comerţ ambulant se sancţionează cu o amendă de la 200 la 250 unităţi convenţionale. Totodată, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) al Legii sus-menţionate, în cazul aplicării faţă de titularul patentei a unor sancţiuni administrative, valabilitatea patentei încetează. Respectiv, în cazurile în care de către organul abilitat cu funcţii de control se constată că titularul patentei de întreprinzător desfăşoară activitate de comerţ în perioada de suspendare a valabilităţii patentei ca urmare a neachitării la buget a taxei pentru patentă, acesta din urmă va fi sancţionat în conformitate cu prevederile art. 273 al Codului contravenţional cu o amendă în mărime de la 200 la 250 unităţi convenţionale, iar patenta îşi va înceta valabilitatea. În partea ce ţine de marfa rămasă în stoc, care este însoţită de documente de provenienţă, în scopul realizării acesteia, persoana fizică este în drept să solicite eliberarea, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la patenta de întreprinzător, o altă patentă.

10.3.21.

Arhiva

Pentru comercializarea mărfurilor prin intermediul patentei de întreprinzător fără deţinerea documentelor de provenienţă, organul abilitat cu funcţii de control, în temeiul prevederilor art. 265 al Codului contravenţional, a sancţionat titularul acesteia cu o amendă şi, reieşind din prevederile art. 8 al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, valabilitatea patentei respective a încetat. Este posibil în acest caz de a procura o nouă patentă de întreprinzător în vederea comercializării acestor mărfuri?

        Reieşind din prevederile în vigoare ale Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, cetăţeanul care nu este limitat în dreptul de a desfăşura activitate de întreprinzător, poate solicita eliberarea unei alte patente de întreprinzător. În acelaşi timp, în vederea realizării activităţii de comerţ cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător deţinerea documentelor primare de provenienţă a mărfii, conform prevederilor art. 3 alin. (7) lit. a) al Legii respective, este obligatorie. Respectiv, comercializarea mărfii cu referinţă, în cazul în care aceasta nu este însoţită de documente de provenienţă, nu este posibilă.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ