31.6. Metodologia şi procedurile de control
Înapoi
31.6.1.

Care este procedura de prezentare a dării de seamă corectate?

        Articolul 188 din Codul fiscal prevede procedura de prezentare a dării de seamă corectate. 

        Darea de seamă fiscală corectată este versiunea dării de seamă fiscale precedente. 

        Contribuabilul care descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conține o greșeală sau o omisiune are dreptul să prezinte o dare de seamă fiscală corectată, conform formularului şi modului de întocmire în vigoare pentru darea de seamă fiscală care se corectează. 

       Darea de seamă fiscală corectată, depusă înainte sau în termenul stabilit pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale pe o anumită perioadă fiscală se consideră dare de seamă fiscală pentru perioada respectivă. 

         Darea de seamă fiscală corectată nu va fi luată în considerare şi, prin urmare, nu va fi modificată darea de seamă precedentă dacă cea corectată a fost prezentată: 

        - după emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la iniţierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiect va fi şi darea de seamă prezentată greşit sau cu omisiuni; 

        - pe o perioadă supusă unei verificări documentare sau după ea. 

        Astfel, contribuabilul este în drept să depună dare de seamă fiscală corectată până la emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la inițierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiectiv va fi și darea de seamă prezentată greșit sau cu omisiuni sau pentru o perioadă care nu a fost supusă unei verificări documentare sau după ea.

31.6.2.

În care termen contribuabilul trebuie să depună contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat, în cazul în care nu este de acord cu decizia la actul de control?

        Conform prevederilor art. 268 alin. (1) din Codul fiscal, contestația împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acțiunii funcționarului fiscal poate fi depusă în decursul a 30 de zile de la data primirii deciziei sau a întreprinderii acțiunii contestate. În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el poate fi restabilit, la cererea persoanei vizate în decizie sau împotriva căreia a fost întreprinsă acțiunea, de Serviciul Fiscal de Stat. 

        Totodată, în cazul în care contribuabilul va depune contestația după expirarea acestui termen, aceasta va rămâne neexaminată și se va restitui reclamantului. 

        Respectiv, conform prevederilor art. 270 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat examinează contestația în termen de 30 de zile calendaristice din data primirii, cu excepția cazurilor în care conducerea Serviciului Fiscal de Stat emite o decizie cu privire la prelungirea acestui termen, fapt despre care este înștiințat contribuabilul. Timpul cu care se prelungește termenul nu va depăși 30 de zile calendaristice.

31.6.3. La încetarea activității independente se va efectua un control fiscal pentru perioada activității desfășurate?

        Contribuabilul care a încetat activitatea, conform prevederilor art. 697 alin. (3) și (4) din Codul fiscal, este obligat în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii să prezinte o informație la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, cu anexarea obligatorie a declarației cu privire la impozitul pe venit din activitatea independentă.

        La cererea de încetare a activității independente și de încetare /radiere din evidență a MCC se vor anexa și setul de documente aferente anexelor nr. 1-2 aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2 din 9 ianuarie 2017 și documentele contabile pentru efectuarea controlului fiscal. 

        Subdiviziunile SFS (DDF) efectuează controlul fiscal la încetarea activității independente pe principii generale în temeiul Deciziei privind inițierea controlului fiscal. La finalizarea controlului fiscal se va întocmi actul de control potrivit art. 216 alin. (5) din Codul fiscal, indiferent de faptul dacă au fost sau nu depistate încălcări ale legislației. 

        În cadrul controlului se vor verifica obligațiile contribuabilului privind ținerea contabilității în partidă simplă aferente procurării/achiziționării bunurilor, ținerea corectă a înscrierilor în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor, corespunderea înregistrărilor în ordine cronologică în baza documentelor justificative ce țin doar de activitatea independentă. 

        După efectuarea controlului, persoana fizică va primi un exemplar al actului de control și Decizia pe marginea acestuia cu restituirea documentelor contabile. Pentru încălcarea legislației persoana fizică care desfășoară activitate independentă va fi trasă la răspundere conform prevederilor Codului fiscal și Codului contravențional.

31.6.4.

Dacă activitatea independentă a fost înregistrată pe parcursul anului, în cazul dat contribuabilul este obligat să achite impozitul pe venit în mărime de 3000 de lei anual?

        Potrivit prevederilor art. 699 alin. (2) din Codul fiscal, pentru contribuabilii care inițiază activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării contribuabilului în Registrul fiscal de stat, în conformitate cu art.6913, și până la încetarea activității în decursul anului sau până la finele anului calendaristic. 

        Totodată, conform prevederilor art. 6910 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul din activități independente obținut în perioada fiscală de declarare.

         În baza art. 6912 alin.(1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activități independente, care nu poate constitui mai puțin de 3000 de lei anual. 

        Prin urmare, persoana care desfășoară activități independente urmează să achite impozit pe venit pentru perioada octombrie-decembrie în mărime de 1% din venitul din activități independente, dar care nu trebuie să constituie mai puțin de 3000 de lei anual.

31.6.5.

În cazul comercializării mărfurilor de uz personal folosite (îmbrăcăminte și încălțăminte) care vor fi documentele care asigură proveniența acestora?

        Conform legislației în vigoare, persoanele fizice pot desfășura activitate de comerț dacă sunt deținătoare ale patentei de întreprinzător în comerț sau dacă sunt înregistrate conform capitolului 102 al Codului fiscal ,,Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente”. 

        Astfel, în cazul comerțului cu mărfuri second-hand, pe lângă faptul că acesta se admite doar în spații autorizate de către autoritățile locale (sau piețe specializate în cazul patentei de întreprinzător), conform Hotărârii Guvernului nr. 427 din 7 iunie 2017, se permite comercializarea îmbrăcămintei și articolelor textile folosite, ce au fost supuse procesului de curățare și tratare în cadrul întreprinderilor specializate, fapt confirmat prin documente care certifică inofensivitatea igienico-sanitară a acestor bunuri, eliberate de instituții abilitate, destinate pentru fiecare lot (scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 04/6-5127 din 5 septembrie 2017).

31.6.6.

Sunt prevăzute facilități în legislația în vigoare la achitarea impozitului din activitatea independentă pentru anumite categorii de persoane (pensionari și persoane cu dezabilități)?

        La momentul actual legislația în vigoare nu prevede facilități la achitarea impozitului din activitatea independentă pentru anumite categorii de persoane.

31.6.7.

În care cazuri documentele contabile pot fi nimicite sau transmise Fondului Arhivistic al Republicii Moldova?

        Activitatea contribuabilului va fi supusă controlului din partea Serviciului Fiscal de Stat sau alte organe cu atribuții de administrare fiscală, la determinarea obligațiilor fiscale se vor solicita documentele contabile a căror termene de prescripție se determina în cel mult 4 ani, conform prevederilor art. 264 alin. (1) din Codul fiscal. 

        Termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată. 

        În cazul în care contribuabilul va solicita compensarea ori restituirea sumelor plătite în plus conform termenului de prescripție prevăzut la art. 266 din Codul fiscal, în termen de 6 ani din data efectuării și/sau apariției lor, Serviciului Fiscal de Stat poate repune în termen şi accepta cererea de compensare şi/sau de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite dacă contribuabilul prezintă dovezi privind imposibilitatea respectării termenului de prescripţie de 6 ani.  

        Concomitent, menționăm că prin Ordinul nr.57 din 27 iulie 2016 al Serviciului de Stat de Arhivă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 247-255 ( 5680-5688) din 5 august 2016), a fost aprobat Indicatorul documentelor – tip și termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, întocmit în conformitate cu prevederile Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992. Indicatorul prevede termenul de păstrare a documentelor pentru fiecare tip de document.  

        În redacția actuală a acestui Indicator și în Instrucțiune a fost exclusă prevederea conform căreia documentele contabile pot fi acceptate spre nimicire doar în situația în care contribuabilul a fost supus controlului fiscal pentru perioada respectivă. 

         Totodată, articolul 228 din Indicator prevede păstrarea documentelor primare pentru perioada de 6 ani care justifică efectuarea operaţiunilor economice: documente primare cu regim special (factură, factura fiscală, act de achiziţie a mărfurilor, act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, borderou de achiziţii, etc.) şi alte documente primare (documente bancare, acte de primire-predare, deconturi de avans, etc.) în instituțiile – surse de completarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova. 

         Respectiv, documentele contabile care fac parte din Fondul arhivistic de stat pînă la transmiterea lor spre păstrare permanentă în arhivele de stat se vor păstra în mod obligatoriu la contribuabil pentru perioada de 6 ani (fiscali).  

        Contribuabilul la care a expirat termenul de păstrare a documentelor contabile chiar dacă nu a fost efectuat controlul fiscal, este în drept să inițieze procedura de nimicire și/sau remitere a documentelor Fondului Arhivistic conform termenului și în modul stabilit în prevederile Indicatorului documentelor-tip, aprobat prin Ordinul nr.57 din 27 iulie 2016 al Serviciului de Stat de Arhivă.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ