>  Fisc.md  >  Baza generalizată   >  Taxele locale   >  Taxa balneară  >  Achitarea taxei
6.9.5. Achitarea taxei
Înapoi
6.9.5.1.

Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa balneară?

        Taxa balneară se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art.292 alin.(1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.

        Subiecţii impunerii plătesc taxa balneară la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal).

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 292 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 104-141 din 01.05.2014 )]

Arhiva

        Taxa balneară se achită trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale.( Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. (art.292 alin.(1) al Codul fiscal)

6.9.5.2. Au obligaţia de a achita taxa balneară agenţii economici - deţinători ai bazelor de odihnă, care prestează servicii de odihnă fără tratament?

Subiecţi ai impunerii cu taxa balneară sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care prestează servicii de odihnă şi tratament (art. 290 lit. h) Codul fiscal), iar baza impozabilă o constituie venitul din vînzări a biletelor de odihnă şi tratament (art. 291 lit. h) Codul fiscal). Din contextul ambelor norme reiese, că pentru a putea fi aplicată taxa balneară, este necesară prestarea concomitentă şi nedispersată atît a serviciilor de odihnă, cît şi acelor de tratament. Reieşind din faptul că agenţii economici - deţinători ai bazelor de odihnă prestează doar servicii de odihnă, aceştea urmează să achite taxa pentru cazare, dar nu taxa balneară.

6.9.5.3. Cine poartă responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa balneară?

Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru prezentarea dării de seamă la taxa balneară revine contribuabililor - subiecţi ai impunerii cu taxa balneară (art. 298 alin. (1) Codul fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ