29.1.3.2. Cheltuielile de delegare, reprezentanță, de asigurare (art. 24 alin. (3) și (20) CF)
Înapoi
29.1.3.2.1.

Care este modalitatea de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor de asigurare?

        Potrivit prevederilor alin. (3) art. 24 din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații, de reprezentanță, de asigurare a agenților economici se permite în limitele stabilite de Guvern. 

        Astfel, prin Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018 „Cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308), sunt enumerate tipurile de asigurări care sunt permise la deduceri, precum și limitarea unor tipuri de asigurări.

Arhiva

        Care este modalitatea de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor de asigurare?

        Potrivit prevederilor alin. (3) art.24 din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern. 

        Astfel, prin Hotarîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 "Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 595), cu modificarile şi completările ulterioare sunt enumerate tipurile de asigurări care sunt permise la deduceri, precum şi limitarea unor tipuri de asigurări.

29.1.3.2.2.

Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (20) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv. 

        Astfel, în cazul în care cheltuielile suportate pentru primele de asigurare facultativă de accidente și de sănătate, care reprezintă asigurare de asistență medicală, depășesc mărimea limitei stabilite, depășirea se va impozita la angajat în modul general stabilit. 

        Totodată, potrivit prevederilor art. 19 lit. a) din Codul fiscal, mărimea depășirii stabilite pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală reprezintă facilitate acordată de patron, care conform art. 14 lit. b) din Codul fiscal, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru angajat.

Arhiva

        Se permite deducerea în scopuri fiscale a primelor de asigurare achitate pentru contractele de asigurari facultative de accidente şi de sănătate? 

        Conform prevederilor lit. c) pct. 39 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin anexa nr. 1 la Hotarîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, deducerea cheltuielilor de asigurare se reglementează prin Hotarîrea Guvernului nr.484 din 4 mai 1998 "Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activitaţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.595), cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, primele de asigurare plătite în baza contractelor de asigurare încheiate în corespundere cu prevederile legislaţiei în vigoare de către agenţii economici şi, dupa caz, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, în cazul asigurarilor de accidente, inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale, precum şi a asigurărilor de sănătate (contractate în favoarea angajaţilor întreprinderii), conform prevederilor lit. a) - b) subpct. 2) pct. 1) din Hotarîrea menţionată, se permit la deduceri din venitul provenit de la activitatea de întreprinzător. Totodată, potrivit prevederilor art.19 lit. a) din Codul fiscal, plăţile acordate salariatului de către patron pentru recuperarea cheltuielilor personale, precum şi plăţile în favoarea lucratorului, efectuate altor persoane, cu excepţia plăţilor în bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare medicală obligatorie de stat, sunt considerate ca facilitaţi acordate de patron.

29.1.3.2.3.

Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru asigurarea facultativă a sănătății angajatului detașat peste hotare?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (20) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002, pe anul respectiv. 

        Astfel, în cazul în care cheltuielile suportate pentru primele de asigurare facultativă de sănătate, care reprezintă asigurare de asistență medicală, depășesc mărimea limitei stabilite, depășirea se va impozita la angajat în modul general stabilit. 

        Totodată, potrivit prevederilor art. 19 lit. a) din Codul fiscal, mărimea depășirii stabilite pentru primele de asigurare facultativă de asistență medicală reprezintă facilitate acordată de patron, care conform art. 14 lit. b) din Codul fiscal, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru angajat.

Arhiva

        Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru asigurarea sănătăţii a angajatului detaşat peste hotare? 

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Potrivit art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii şi de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern. Limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise la deducere ca cheltuieli aferente activitaţii de întreprinzător în scopuri fiscale, sunt specificate în Hotarîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998. Astfel, dat fiind faptul că cheltuielile pentru asigurarea sănătăţii pentru angajaţi sunt atribuite la pct. 1 subpunct. 2) lit. b) din Hotarîrea menţionată, în corelare cu pct. 3 a aceleiaşi Hotarîri, aceste cheltuieli vor fi permise la deducere în suma integrală.

29.1.3.2.4.

Cum urmează a fi deduse cheltuielile de delegare în cazul în care în factura eliberată de hotel nu este specificată valoarea micului dejun? Este sau nu aceasta considerată diurnă sau nu?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, iar în conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiaşi articol, deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern. 

        În conformitate cu prevederile art. 19 din Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegare salariaţilor entităţilor din Republica Moldova nr. 10 din 05.01.2012, salariatului delegat i se compensează cheltuielile efective pentru locaţiune, inclusiv pentru serviciile obligatorii prestate în hoteluri, conform cerinţelor privind utilarea camerelor din hoteluri, în mărime ce nu va depăşi plafoanele de cazare pentru fiecare 24 ore, prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul menţionat. 

        Cheltuielile efective pentru locaţiune se confirmă prin anexarea documentelor primare la decontul de avans. 

        Nu se permite achitarea cheltuielilor pentru locaţiune în hoteluri în baza conturilor comune, fără a fi indicate în ele numerele camerelor ocupate, perioada aflării, numele celor cazaţi, tipurile cheltuielilor etc. 

        Totodată, în conformitate cu prevederile art. 1 din aceeaşi hotărîre de Guvern, diurna este o indemnizaţie zilnică, în moneda naţională sau în valuta străină, acordată în scopul compensării cheltuielilor suportate suplimentar de salariat în timpul delegării, pentru hrană, diferite servicii, inclusiv costul transportului pe teritoriul localităţii în care a fost delegat şi alte cheltuieli. 

        Pornind de la prevederile menţionate, în cazul în care valoarea micului dejun nu este specificată separat în factura eliberată de hotel, aceasta se consideră parte componentă a cheltuielilor de locaţiune, ci nu ca parte componentă a diurnei.

29.1.3.2.5.

Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de diurnă, dacă organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător, iar în conformitate cu prevederile alin. (3) al aceluiași articol, deducerea cheltuielilor de delegații se permite în limitele stabilite de Guvern. 

        Astfel, conform pct. 25 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, în cazul în care organizatorul acordă delegatului mijloace financiare sub formă de diurnă, burse, alte plăți confirmate documentar (invitație, scrisoare electronică, alte documente emise de organizator) pentru compensarea cheltuielilor curente, entitatea care l-a delegat nu achită acestuia diurna stabilită. 

        Dacă mijloacele financiare acordate de organizator pentru o zi sunt mai mici decît normele pentru diurnă stabilite prin Regulamentul menționat, entitatea care a delegat va compensa diferența la prezentarea documentelor confirmative (demers oficial al organizatorului). 

        În cazul în care ziua plecării și/sau sosirii diferă de perioada pentru care au fost acordate mijloace financiare de organizator, diurna aferentă acestor zile va fi achitată de angajator.

Arhiva

        Cum urmează a fi calculată norma de diurnă permisă la deducere în scopuri fiscale, în cazul în care salariatul delegat este asigurat parţial cu hrană de ţara gazdă? 

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin.(1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător, iar în conformitate cu prevederile alin.(3) al aceluiaşi articol, deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern. 

        În conformitate cu prevederile art.25 din Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 ” Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegare salariaţilor entităţilor din Republica Moldova”, în cazurile în care salariatul plecat în misiune de serviciu în străinătate este asigurat gratuit cu hrană de ţara gazdă, plata diurnei se efectuează în mărime de 30 % din norma diurnei, incluzînd în calcul suplimentele stabilite, fără a lua în considerare reducerea normelor diurnei în funcţie de termenul deplasării, prevăzut în punctul 24 al Regulamentului. 

        Totodată, dacă salariatului i se pune la dispoziţie doar o masă sau două pe zi, în funcţie de posibilităţile financiare ale entităţii şi la decizia conducătorului, acestuia i se poate plăti, suplimentar la sumele prevăzute în alineatul anterior, diferenţa dintre cotele diurnelor, preconizate pentru hrană (70 % din diurnă) şi hrana pusă la dispoziţie, reieşind din calculele: 15 % – dejunul, 50 % – prînzul şi 35 % – cina. De exemplu: Salariatul a fost delegat în ţara SUA în care cuantumul diurnei, fixat în anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova este de 100 dolari SUA (New York, Washigton). 

        În cazul în care salariatul este asigurat doar cu micul dejun, valoarea diurnei achitate permisă spre deducere se determină în felul următor: 30 $ + (70 $ * 85 %) = 89,5 $, unde 30 $ = 100 $ * 30% (plata obligatorie a diurnei), iar 85% reprezintă cotele diurnelor (50 %– prînzul şi 35 % – cina). 

        Atragem atenţia că agentul economic trebuie să dispună de un ordin, întocmit de conducătorul întreprinderii, care confirmă alocarea mijloacelor suplimentare salariatului căruia i se asigură gratuit o parte din hrană în ţara-gazdă.

29.1.3.2.6.

Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de procurarea vizei pentru angajatul delegat în interes de serviciu, dacă durata pentru care se eliberează viza depășește perioada aflării nemijlocită a angajatului peste hotare în interes de serviciu?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații, de reprezentanță, de asigurare a agenților economici se permite în limitele stabilite de Guvern. 

        Astfel, potrivit pct. 29 lit. a) din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012, salariatului delegat i se restituie, potrivit documentelor primare prezentate de el, cheltuielile pentru obținerea vizei, precum și a vizei de reședință în pașaport și alte taxe aferente obținerii acestora. 

        De asemenea, conform prevederilor art. 44 alin. (1) și (3) din Codul fiscal, persoanele juridice utilizează metoda contabilității de angajamente, prin care se înțelege metoda conform căreia: 

        a) venitul este raportat la perioada fiscală în care a fost cîştigat; 

        b) deducerea se permite în perioada fiscală în care au fost calculate sau au fost suportate cheltuielile ori au fost efectuate alte plăţi, cu condiţia că aceste cheltuieli şi plăţi nu trebuie raportate la o altă perioadă fiscală în scopul reflectării corecte a venitului; 

        c) pierderile aferente returnării activelor livrate în anii precedenţi, sumele reducerii de preţ, disconturilor şi rabaturilor acordate/primite în perioada de gestiune pentru livrările/achiziţiile efectuate în anii precedenţi se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în perioada fiscală în care acestea au fost constatate şi/sau calculate, şi/sau acordate; 

        d) cheltuielile aferente sumei T.V.A. care se exclude din deducere conform art.102 alin.(6) se raportează şi se deduc respectiv în scopuri fiscale în perioada fiscală în care acestea au fost raportate la cheltuieli; 

        e) venitul aferent sumei T.V.A., atribuită anterior la costuri sau la cheltuieli, care se deduce conform art.102 alin.(7) se raportează în scopuri fiscale în perioada fiscală în care aceasta a fost dedusă. 

        Astfel, dat fiind faptul că nici Codul fiscal, nici Regulamentul nominalizat nu specifică o careva restricție în ceea ce ține de mărimea cheltuielilor ce urmează a fi deduse și nici necesitatea determinării unui cuantum procentual aferent aflării persoanei delegate în interes de serviciu peste hotarele țării, cheltuielile vor fi permise la deducere în cuantum întreg în perioada fiscală, în care persoana s-a aflat în deplasare și în care aceasta va utiliza pașaportul străin și visa în scopul deplasării.

Arhiva

        Cum urmează a fi efectuate deducerile cheltuielilor ce țin de procurarea vizei pentru angajatul delegat în interes de serviciu, dacă durata pentru care se eliberează viza depășește perioada aflării nemijlocită a angajatului peste hotare în interes de serviciu?  

        În conformitate cu prevederile art.24 alin.(3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații, de reprezentanță, de asigurare a agenților economici se permite în limitele stabilite de Guvern.

        Totodată, în conformitate cu pct.29 lit. a) din Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.10 din 05.01.2012, salariatului delegat i se restituie, potrivit documentelor primare prezentate de el, cheltuielile pentru obținerea pașaportului străin și a vizei, precum şi a vizei de reședință în pașaport și alte taxe aferente obținerii acestora.

        De asemenea, conform prevederilor art.44 din Codul fiscal, persoanele juridice utilizează metoda contabilității de angajamente, prin care se înțelege metoda conform căreia:

        a) venitul este raportat la anul fiscal în care a fost cîştigat;

        b) deducerea se permite în anul fiscal în care au fost calculate sau au fost suportate cheltuielile ori au fost efectuate alte plăti, cu condiția că aceste cheltuieli și plăti nu trebuie raportate la un alt an fiscal în scopul reflectării corecte a venitului.

        Astfel, dat fiind faptul că nici Codul fiscal, nici Regulamentul nominalizat nu specifică o careva restricție în ceea ce ține de mărimea cheltuielilor ce urmează a fi deduse și nici necesitatea determinării unui cuantum procentual aferent aflării persoanei delegate în interes de serviciu peste hotarele țării, cheltuielile vor fi permise la deducere în cuantum întreg în perioada fiscală, în care persoana s-a aflat în deplasare și în care aceasta va utiliza pașaportul străin şi visa în scopul deplasării.

29.1.3.2.7.

Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în cazul în care perioada de asigurare stabilită în contractul de asigurare facultativă se referă la două perioade fiscale distincte?

        Conform prevederilor art.24 alin.(20) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002, pe anul respectiv. 

        În cazul în care perioada de asigurare stabilită în contractul de asigurare facultativă a angajaţilor se referă la două perioade fiscale distincte, deducerea cheltuielilor aferente se va efectua proporţional perioadei fiscale ţinînd cont de limita stabilită la art.24 alin.(20) din Codul fiscal.

29.1.3.2.8.

Care este modalitatea de deducere a cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în cazul în care în perioada cuprinsă în contractul de asigurare facultativă, angajatul demisionează?

        Conform prevederilor art.24 alin.(20) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor anuale suportate de angajator pentru primele de asigurare facultativă de asistenţă medicală ale angajatului în mărime de pînă la 50% din prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută, stabilită pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002, pe anul respectiv. 

        În condiţiile în care, în perioada cuprinsă în contractul de asigurare facultativă, angajatul demisionează, regimul fiscal al acestor cheltuieli rămîne neschimbat, urmînd a se ţine cont de limita stabilită de art. 24 alin.(20) din Codul fiscal.

29.1.3.2.9.

Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru deplasarea fondatorului entității, care nu este încadrat în statele de personal al acesteia?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012. 

        Astfel, potrivit pct. 2 din Regulamentul menționat, acesta reglementează cheltuielile entităţilor din Republica Moldova pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor care practică activităţi de voluntariat în conformitate cu Legea voluntariatului nr.121 din 18 iulie 2010, pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei. 

        Prin urmare, cheltuielile pentru deplasarea fondatorului entității care nu este încadrat în statele de personal al entității nu sunt permise la deducere în scopuri fiscale.

Arhiva

        Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru deplasarea fondatorului entității, care nu este încadrat în statele de personal al acesteia?  

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012. 

        Astfel, potrivit pct 2 din Regulamentul menționat, acesta reglementează cheltuielile entităţilor din Republica Moldova pentru deplasarea în interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor care îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul (acordul) încheiat, pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei. 

        Prin urmare, cheltuielile pentru deplasarea fondatorului entității care nu este încadrat în statele de personal al entității nu sunt permise la deducere în scopuri fiscale.

29.1.3.2.10.

Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru primele de asigurare facultativă a transportului CASCO?

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern. 

        Astfel, prin Hotarîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018 „Cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308), sunt enumerate tipurile de asigurări care sunt permise la deduceri, precum și limitarea unor tipuri de asigurări. 

        Conform pct. 55 subpct. 2) lit. c) din Hotărîrea menționată, sunt permise la deducere asigurări de vehicule terestre (altele decît cele feroviare), care acoperă daunele survenite la vehiculele terestre cu motor.  

        Respectiv, primele de asigurare facultativă CASCO vor fi permise la deducere.

Arhiva

        Se permite deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor pentru primele de asigurare facultativă a transportului CASCO?  

        În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern. 

        Astfel, prin Hotarîrea Guvernului nr. 484 din 4 mai 1998 "Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale" sunt enumerate tipurile de asigurări care sunt permise la deduceri, precum şi limitarea unor tipuri de asigurări. 

        Conform pct. 1 subpct. 2) lit. d) din Hotărîrea menționată, sunt permise la deducere asigurări de vehicule terestre (altele decît cele feroviare), care acoperă daunele survenite la vehiculele terestre cu motor. 

        Respectiv, primele de asigurare facultativă CASCO vor fi permise la deducere.

29.1.3.2.11.

În ce mărime pot fi deduse de către entitatea antrenată în rutele auto, diurnele calculate salariatului delegat peste hotarele Republicii Moldova?

        Potrivit prevederilor art.24 alin(3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegaţii a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Hotărîrea Guvernul nr.10 din 05.01.2012.

        În conformitate cu pct.31 lit.c) din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea menționată, în cazul aflării salariatului peste hotare peste 24 ore, şoferilor, expeditorilor auto, ghizilor şi altor salariaţi antrenaţi în rutele traficului auto internaţional de mărfuri şi călători li se plătesc diurne în modul general stabilit de Regulamentul menţionat.

        Cheltuielile de deplasare, în cazul descărcării pe teritoriul unei ţări şi a încărcării pe teritoriul altei ţări, se achită în mărime de 50% din suma cheltuielilor de deplasare stabilite pentru fiecare dintre aceste ţări.

        Potrivit punctelor 6, 10 şi 11 din Regulamentul menţionat, delegarea salariatului se efectuează de către conducătorul entităţii sau altă persoană împuternicită prin aprobarea ordinului, cu indicarea scopului şi a termenului delegării, precum şi a ţării gazdă.

        Termenul delegării salariaţilor se determină de către conducătorii entităţilor în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova.

        Compensarea cheltuielilor de deplasare se efectuează pentru zilele aflării efective în deplasare, inclusiv pentru ziua plecării şi ziua sosirii, determinate conform menţiunilor în ordinul de deplasare şi în documentele de călătorie prezentate, în limitele termenului pentru care salariatul a fost delegat.

        Astfel, în conformitate cu prevederile art.24 alin. (3) din Codul fiscal, deducerea cheltuielilor de delegații se permite în limitele stabilite de pct.31 din Hotărîrea menţionată.

29.1.3.2.12.

În ce mărime urmează a fi dedus suplimentul la salariul tarifar (de funcţie) calculat salariatului delegat pe teritoriul republicii pentru executarea lucrărilor de montaj şi construcţie?

        În conformitate cu prevederile pct.28 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernul nr.10 din 05.01.2012, muncitorilor, conducătorilor şi specialiştilor entităţilor, delegaţi în teritoriul Republicii Moldova pentru executarea lucrărilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice şi poştale, lucrărilor de montaj, ajustare, construcţie, reparaţie şi restaurare, în locul diurnelor li se plăteşte, în modul stabilit, un supliment la salariul tarifar (de funcţie) în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.632 din 24 august 1994.

        Potrivit pct.8 şi 11 din Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 632 din 24.08.94, suplimentul pentru caracterul mobil al lucrărilor executate de muncitorii organizaţiei de construcţie (subdiviziunii ei), transferaţi în altă localitate, se plăteşte pe un termen de pînă la 3 ani şi se stabileşte în mărime de 30 la sută din salariul tarifar (salariul de funcţie), fără a se lua în calcul coeficienţii şi plăţile suplimentare, care însă nu va depăşi diurnile plătite pentru deplasări de serviciu.

        Totodată, prevederile pct.21 şi 22 stabilesc că, suplimentele plătite în mărimile prevăzute de Regulamentul dat nu se iau în considerare la calcularea salariului mediu şi la calcularea cotizaţiilor pentru asigurări sociale de stat şi sînt neimpozabile, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Lucrătorilor, cărora în baza Regulamentului menţionat, li s-au stabilit suplimente nu li se plătesc diurnele prevăzute pentru deplasări.

        Astfel, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activității de întreprinzător, iar prevederile alin. (3) al aceluiași articol stabilesc că, deducerea cheltuielilor de delegații se permite în limitele stabilite de Hotărîrea Guvernului nr.632 din 24 august 1994.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ