29.2.5. Declaraţia cu privire la impozitul pe venit
Înapoi
29.2.5.1. Au dreptul să utilizeze scutirea personală integrală la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară?

        Conform art. 83 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii. 
        Potrivit alin.(1) art.33 din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360000 de lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an. 
        Rezidentul este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos: 
- are domiciliu permanent în Republica Moldova;  
- se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal (art.5 pct.5) lit.a), lit.i) și ii) din Codul fiscal). 
         Astfel, în cazul respectării prevederilor menționate, сetățenii republicii care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, au dreptul să utilizeze scutirea personală integral.  
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

        Au dreptul la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, să utilizeze scutirea personală integrală?

        Conform art. 83 alin.(1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declaraţia cu privire la impozitul pe venit îl au toţi contribuabilii. În coformitate cu alin.(1) art.33 din Codul fiscal fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire personală în sumă de 24000 lei pe an.

Rezidentul este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

- are domiciliu permanent în Republica Moldova;

- se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.

        Astfel, în cazul respectării normelor menționate, сetățenii RM la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, au dreptul să utilizeze scutirea personală integral.

29.2.5.2.

Este oare necesar la completarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, de a indica datele în unitatile de măsură, lei si bani? De asemenea, apare necesitate de a indica adresa contribuabilului, dacă este indicat codul fiscal si numele contribuabilului?

        Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET18) (în continuare Declarația) precum si Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit sînt reglementate de prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.150 din 05.09.2018. 

         Prin urmare, în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul menționat, suma veniturilor se indică în declarație în lei și bani, conform modelului: XXX,YY, unde XXX este partea întreagă (în lei) a valorii, iar YY – partea zecimală (banii pînă la sutimi de unitate). 

        De asemenea, potrivit p.16 din Regulamentul dat, în poziția B3 din secțiunea întîi a Declarației in mod obligatoriu se indică domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice. 

         Totodata, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (6) din Codul Fiscal, darea de seamă fiscală se consideră recepţionată de organul fiscal în conformitate cu alin. (5) din articolul menționat în cazul în care contribuabilul prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de dare de seamă fiscală cu menţiunea organului fiscal că a primit-o, o recipisă, eliberată de organul fiscal, avizul poştal, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat etc. 

         Potrivit prevederilor art. 187 alin. (4) din Codul Fiscal, contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere semnează darea de seamă fiscală, asumîndu-şi răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate. 

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Ordinul Ministerului Finanţelor nr.150 din 05.09.2018])

Arhiva

        Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15) (în continuare Declarația) precum si Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit sînt reglementate de prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr.102 din 3 iulie 2017. 

        Prin urmare, în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul menționat, suma veniturilor se indică în declarație în lei și bani, conform modelului: XXX,YY, unde XXX este partea întreagă (în lei) a valorii, iar YY – partea zecimală (banii pînă la sutimi de unitate). 

        De asemenea, potrivit p.16 din Regulamentul dat, în poziția B3 din secțiunea întîi a Declarației in mod obligatoriu se indică domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice. 

        Totodata, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (6) din Codul Fiscal, darea de seamă fiscală se consideră recepţionată de organul fiscal în conformitate cu alin. (5) din articolul menționat în cazul în care contribuabilul prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de dare de seamă fiscală cu menţiunea organului fiscal că a primit-o, o recipisă, eliberată de organul fiscal, avizul poştal, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat etc. 

        Potrivit prevederilor art. 187 alin. (4) din Codul Fiscal, contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere semnează darea de seamă fiscală, asumîndu-şi răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate. 

[modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale conform Ordinul Ministerului Finanţelor nr.102 din 3 iulie 2017])

 Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET15 (în continuare Declarația) precum si modul de completare a acesteia este reglementată prin Hotarârea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015.

  Prin urmare, în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind modul de completare a declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), aprobat prin Hotărîrea menționată, suma veniturilor se indică în declarație în lei și bani, conform modelului: XXX,YY, unde XXX este partea întreagă (în lei) a valorii, iar YY – partea zecimală (banii pînă la sutimi de unitate).

 De asemenea, in mod obligatoriu în Declarație se completează toate pozitiile enumerate, inclusiv și adresa contribuabilului.

  Totodata, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (6) din Codul Fiscal, darea de seamă fiscală se consideră recepţionată de organul fiscal în conformitate cu alin. (5) din articolul menționat în cazul în care contribuabilul prezintă dovezi în acest sens: un exemplar de dare de seamă fiscală cu menţiunea organului fiscal că a primit-o, o recipisă, eliberată de organul fiscal, avizul poştal, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat etc.

  Potrivit prevederilor art. 187 alin. (4) din Codul Fiscal, contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere semnează darea de seamă fiscală, asumîndu-şi răspunderea prevăzută de lege pentru prezentarea de date şi informaţii false sau eronate.

        Este oare necesar la completarea declaratiei CET 08, de a indica datele în unitatile de masura, lei si bani, de asemenea apare necesitate de a indica adresa contribuabilului, daca este indicat codul fiscal si numele contribuabilului (în anul 2010)?

        Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit forma CET 08 (în continuare Declaratia) precum si ordinea de completare a acesteia este reglementata prin Hotarârea Guvernului nr. 1398 din 08.12.2008. În conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului mentionate, Declaratia se completeaza în lei, deci completarea Declaratiei în banuti nu este necesara. De asemenea in mod obligatoriu în Declaratie se completeaza toate pozitiile enumerate, inclusiv si adresa contribuabilului. Totodata, Va informam, ca în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (6) din Codul Fiscal, darea de seama fiscala se considera receptionata de organul fiscal în cazul în care contribuabilul prezinta dovezi în acest sens: un exemplar de dare de seama fiscala cu mentiunea organului fiscal ca a primit-o, o recipisa, eliberata de organul fiscal, avizul postal etc. Mentionam, ca în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (4) din Codul Fiscal, contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu functie de raspundere semneaza darea de seama fiscala, asumîndu-si raspunderea prevazuta de lege pentru prezentarea de date si informatii false sau eronate.

29.2.5.3.

Apare oare obligația la persoana fizică de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două și mai multe locuri de muncă (prin cumul, servicii acordate, lucrări efectuate)?

        Conform prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor acţionarii fondurilor de investiţii): 

- care au obligaţii privind achitarea impozitului; 

- care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget, 

- şi persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală și au obținut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepția veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal.

        Respectiv, persoana fizică nu este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, dacă pe parcursul anului va obține venit impozabil sub formă de salarii (la locul de muncă de bază sau prin cumul), sub formă de venituri obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor efectuate. 

        Totodată, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, persoanele fizice urmează să prezinte Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

        Conform prevederilor art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii):

- care au obligaţii privind achitarea impozitului;

- care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.

        Respectiv, persoana fizică nu este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, dacă pe parcursul anului va obține venit impozabil sub formă de salarii (la locul de muncă de bază sau prin cumul), sub formă de venituri obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor efectuate.

        Totodată, persoanele fizice urmează să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90 din Codul fiscal, care depăşeşte suma scutirii personale stabilite conform art.33 din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă obține venit impozabil sub formă de salarii, care depășesc plafonul stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pe an, cu excepția cazului cînd obține venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.

        Apare oare obligaţia la persoana fizică de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două şi mai multe locuri de muncă? 

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sînt obligaţi să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar: - obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, care depăşeşte suma scutirii personale de 8100 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal; - obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 25200 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă; - obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 25200 lei pe an.

        Apare oare obligaţia la persoana fizică de a prezenta Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care pe parcursul anului a avut două şi mai multe locuri de muncă? 

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sînt obligaţi să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar: - obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, care depăşeşte suma scutirii personale de 8100 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal; - obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 25200 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă; - obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 25200 lei pe an.

29.2.5.4.

        Arhivă (Modificat în conformitate cu prevederile art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 267 din 23.12.2011 publicată în M.O. nr. 13-14/32 din 13.01.2012)

Arhiva

        Urmează de a fi reflectat în Declaraţia CET08 venitul îndreptat spre achitare întreprinzătorului individual la care numărul mediu scriptic de personal este de 2 persoane şi venitul din vînzări pe an nu depăşeşte 3 milioane lei ? 

        În conformitate cu prevederile art. 90¹ alin. (3¹) lit. d) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 15% din veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Prevederea prezentei litere nu se aplică întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal nu depăşeşte 9 persoane. Prin urmare, în cazul în care întreprinzătorul individual satisface cerinţele lit. d) alin. (3¹) art. 90¹ din Codul fiscal, din venitul primit de către acesta impozitul în mărime de 15% nu se reţine, şi, respectiv, acest venit nu se reflectă în Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08).

29.2.5.5.

Are dreptul o persoană fizică, în numele altei persoane fizice, care pleacă în străinătate la locul permanent de trai şi transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute persoanei date, în urma vînzării acestor bunuri, să declare venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii şi respectiv să achite impozitul pe venit din numele proprietarului plecat?

În cazul în care persoana care pleacă în străinătate la locul permanent de trai transmite (prin procură) în posesie şi/sau folosinţă bunurile deţinute unei alte persoane, atunci, în cazul vînzării acestor bunuri, venitul obţinut de pe urma acestei tranzacţii poate fi declarat şi respectiv achitat, din numele proprietarului plecat din ţară în baza împuternicirilor acordate (conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal), de către persoana pe numele căreia a fost eliberată procura.

29.2.5.6.

În cazul în care o persoană fizică obţine venit sub formă de royalty, la depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aceasta are obligaţia de a declara acest venit?

         Conform prevederilor art.18 lit. h) din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.

         Totodată, potrivit prevederilor al art. 901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice.

         În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin articolul respectiv scuteşte beneficiarul veniturilor specificate la alin. (31) din articolul menționat de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

         Astfel, persoanele fizice-cetăţeni ce obţin venit din royalty și, potrivit art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, aceștia nu vor declara venitul respectiv.

Arhiva

        Conform prevederilor lit. h) al art.18 din Codul fiscal, venitul achitat sub formă de royalty (redevenţe) este stabilit ca sursă de venit impozabilă.

 Totodată, potrivit prevederilor alin.(31) al art.901 din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 din Codul fiscal reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12 % din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. În conformitate cu prevederile alin.(4) art.901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului stabilit prin prezentul articol scuteşte beneficiarul cîştigurilor şi veniturilor specificate la alin. (1), (3), (31), (33), (34) şi (35) art.901 de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

         Astfel, persoanele fizice-cetăţeni ce obţin venit din royalty nu vor îndeplini cîmpul 1.6 “Royalty” din formularul CET08, ţinînd cont de lipsa temeiului legal pentru completarea acestuia.

29.2.5.7. În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?

 În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit: 
a)persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului; 
a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului; 
a2) persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală și au obținut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepția veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal; 
b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;
b1) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri conform art.74 din Codul fiscal
[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:

a)persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;

a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;

b)persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget; b1) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri conform art.74 din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit:

        a) persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;

        a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;

        b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:

- obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale, acordate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal;

- obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;

- obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pe an;

- obţin venit impozabil care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pe an, doar din plăţile primite conform art.90 din Codul fiscal;

- direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

        b1) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri conform art.74 din Codul fiscal.

         În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit:
         a) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;
         a1) persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
         b) persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:
         - obţin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90, care depăşeşte suma scutirii personale acordate conform art.33 alin.(1) din Codul fiscal, pentru anul respectiv;
         - obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru anul respectiv, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;
         - obţin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru anul respectiv;
         - obţin venit impozabil care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) fiscal, pentru anul respectiv doar din plăţile primite conform art.90 din Codul fiscal;
         - direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget.
 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 83 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare din 01.07.2016 (publicat în Monitorul Oficial nr.184-192/401 din 01.07.2016)]

        În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligți să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit:

        a) persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care au obligații privind achitarea impozitului;

        b) persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar:

        - obțin venit impozabil din surse altele decît salariul, cu excepția cazurilor în care obțin venituri impozabile doar din plățile primite conform art. 90, care depășește suma scutirii personale stabilite la art. 33 alin. (1) pentru anul respectiv;  - obțin venit impozabil sub formă de salariu, care depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv (de exemplu pentru anul 2014 mărimea plafonului este de 27852 lei), cu excepția persoanelor fizice care obțin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă;

        - obțin venituri impozabile atît sub formă de salariu, cît și din orice alte surse, a căror sumă totală depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv (de exemplu pentru anul 2014 mărimea plafonului este de 27852 lei);

        - obțin venit impozabil care depășește mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv doar din plățile primite conform art. 90;  - direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

        c) persoanele care administrează succesiunea conform art. 17, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului.

        Cine este obligat să depună Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08)?         Persoanele fizice care corespund condiţiilor specificate la alin.(2) lit.a) şi b) al art.83 din Codul fiscal, sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).

29.2.5.8.

Comasarea cu întrebarea din pct. 29.2.5.11. al Bazei Generalizare a practicii fiscale.

Arhiva

      Apare oare obligaţia de a reflecta în Declaraţia persoanei fizice (Forma CET08) veniturile neimpozabile?

       La completarea Declaraţiei persoanei fizice (Forma CET08), veniturile neimpozabile, stabilite în art.20 din Codul fiscal, nu urmează a fi reflectate.

29.2.5.9.

Va avea oare persoana fizică obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul perioadei fiscale a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a acestuia?

        Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă are obligaţii privind achitarea impozitului.

        Concomitent, potrivit art.18 lit. e) suma creşterii de capital care se calculează din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale în mărimea stabilită la art. 40 alin. (7) din Codul fiscal, reprezintă venit impozabil.

        Astfel, la înstrăinarea activului (proprietate privată) la prețul de achiziție sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a activului, persoana fizică nu obține venit impozabil, și respectiv acesta nu va avea obligația depunerii Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

        Însă, în cazul în care au fost admise erori la calcularea și reținerea impozitului pe venit din salariu, la persoana fizică va apărea obligația achitării impozitului și, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, ea va fi obligată de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Arhiva

         Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă suma totală a veniturilor impozabile, atît sub formă de salariu, cît și din alte surse, depășește plafonul stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv. 

         Concomitent, potrivit art.18 lit. e) și art.37 alin. (7) din Codul fiscal, suma creșterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creșterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil. 

         Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului (proprietate privată) la prețul de achiziție sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a activului, persoana fizică nu a obținut venit impozabil aferent înstrăinării activului, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.

        Va avea oare persoana fizică obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08) în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare a acestuia?  

        Una din condițiile stabilite în art.83 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, în care persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit este :

        - obţinerea veniturilor impozabile în anul de raportare, atît sub formă de salariu, cît şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte plafonul stabilit în art.15 lit.a) al Codului fiscal.

        Concomitent, potrivit art.18 lit.e) și art.37 alin.(7) din Codul fiscal, suma creşterii de capital în anul fiscal egală cu 50% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul anului fiscal, reprezintă venit impozabil.

        Astfel, în cazul în care la înstrăinarea activului de capital persoana fizică nu a obținut o creștere de capital, aceasta nu va avea obligația depunerii Declarației.

29.2.5.10.

Este obligată persoana fizică să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care pe parcursul perioade fiscale aceasta a beneficiat de pensie și a obținut venit din salariu de la un singur loc de muncă?

        Potrivit art.83 alin. (2) lit. a) și a2) din Codul fiscal, au obligația de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului și persoanele fizice rezidente care au utilizat scutirea personală și au obținut venituri impozabile anuale mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepția veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal. 

        Conform prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, în venitul brut nu se includ anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii conform art. 22 din Codul fiscal. 

        Totodată, potrivit art. 12 pct. 2) din Codul fiscal, noțiunea de anuităţi se definește ca plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor). 

        Astfel, conform normelor legislative menționate, persoana fizică care a obținut venit sub formă de salariu de la un singur loc de muncă și concomitent a beneficiat de pensie nu are obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, dacă nu are obligaţii privind achitarea impozitului și veniturile impozabile anuale nu șint mai mari de 360000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare (cu excepția veniturilor prevăzute la art.901 din Codul fiscal). 

        Însă, în cazul în care au fost admise erori la calcularea și reținerea impozitului pe venit din salariu, la persoana fizică apare obligația achitării impozitului și, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, apare obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

         Potrivit art.83 alin. (2) lit. b) liniuța a doua, persoanele fizice rezidente au obligația de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, în cazul în care obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru perioada fiscală respectivă, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.  

        Conform prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, în venitul brut nu se includ anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii conform art. 22 din Codul fiscal.

          Totodată, potrivit art. 12 pct. 2) din Codul fiscal, noțiunea de anuităţi se definește ca plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor).

          Astfel, conform normelor legislative menționate, persoana fizică care a obținut venit sub formă de salariu de la un singur loc de muncă și concomitent a beneficiat de pensie nu are obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

          Însă, în cazul în care au fost admise erori la calcularea și reținerea impozitului pe venit din salariu la un singur loc de muncă, la persoana fizică apare obligația achitării impozitului și, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, apare obligația de a prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

        Este obligată persoana fizică să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET 08), în cazul în care pe parcursul anului aceasta a beneficiat de pensie și a obținut venit din salariu de la un singur loc de muncă?

      Potrivit art.83 alin. (2) lit. b) liniuța a doua, persoanele fizice rezidente au obligația de a prezenta Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08), în cazul în care obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte mărimea plafonului stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă.

        Conform prevederilor art. 20 lit. a) al Codului fiscal, în venitul brut nu se includ anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; sumele şi despăgubirile de asigurare, primite în baza contractelor de asigurare şi coasigurare, exclusiv primite în cazul înlocuirii forţate a proprietăţii conform art.22 al Codului fiscal. 

      Totodată, potrivit art. 12 pct. 2) al Codului fiscal, noțiunea de anuităţi se definește ca plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor). 

        Astfel, persoana fizică care a obținut venit sub formă de salariu de la un singur loc de muncă și concomitent a beneficiat de pensie, conform normelor legislative menționate nu are obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08). 

        Însă, în cazul în care au fost admise erori la calcularea și reținerea impozitului pe venit din salariu la un singur loc de muncă, la persoana fizică apare obligația achitării impozitului și, în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. a) al Codului fiscal, apare obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit.

29.2.5.11.

La cine apare obligaţia de declarare şi achitare a impozitului pe venit în cazul în care plătitorul venitului nu a reținut prealabil (inclusiv din salariu) impozitul la sursa de plată?

        În conformitate cu art. 83 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Totodată, alin. (2) al articolului menționat stabilește expres categoriile de contribuabili care au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit.

        În conformitate cu art.182 alin.(2) din Codul fiscal, obligația de a reține sau percepe impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități) şi/sau amenzi rămâne a fi a contribuabilului a cărui persoană cu funcție de răspundere este obligată să le rețină sau să le perceapă de la o altă persoană şi să le transfere până cînd impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau să fie declarate de persoana de la care trebuia să fie reținute sau percepute ori până la stingerea lor totală în celelalte cazuri. Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că obligațiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcție de răspundere este responsabilă în conformitate cu articolul menționat rămân obligații ale contribuabilului până la stingerea lor deplină în cazul reținerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor de la alte persoane.

        Articolul 129 pct. 6) din Codul fiscal stabilește că obligația fiscală este obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în cotă procentuală, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă, aceasta luând naștere, în conformitate cu prevederile art. 169 din Codul menționat, în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei.

        Potrivit prevederilor Codului fiscal, reținerea prealabilă a impozitului pe venit se aplică aferent veniturilor achitate persoanelor fizice indicate la art. 88-91 din Codul fiscal.

        Respectiv, în cazul în care persoana fizică obține venituri, care se impozitează prin prisma art. 88-91 din Codul fiscal şi a depus /urmează să depună declarația menționată, în conformitate cu art. 83 din Codul, urmărirea obligației de achitare a impozitului pe venit se realizează deja nu la contribuabilul responsabil de reținere la sursa de plată, ci la persoanele fizice beneficiare a venitului, cărora nu li s-a efectuat reținerea prealabilă a impozitului. Urmărirea obligației la beneficiarul venitului începe cu următoarea zi termenului stabilit de declarare.

        În cazul admiterii situațiilor de diminuare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit, față de contribuabil se vor aplica sancțiuni fiscale în conformitate cu art. 260 și art. 261 din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Arhiva

        În conformitate cu art. 83 alin. (1) din Codul fiscal, dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Totodată, alin. (2) al articolului menționat stabilește expres categoriile de contribuabili care au obligația de prezentare a declarației cu privire la impozitul pe venit. 

        În conformitate cu art.182 alin.(2) din Codul fiscal, obligația de a reține sau percepe impozite, taxe, majorări de întârziere (penalități) şi/sau amenzi rămâne a fi a contribuabilului a cărui persoană cu funcție de răspundere este obligată să le rețină sau să le perceapă de la o altă persoană şi să le transfere până cînd impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau amenzile vor fi declarate sau trebuiau să fie declarate de persoana de la care trebuia să fie reținute sau percepute ori până la stingerea lor totală în celelalte cazuri. Alineatul (3) al aceluiași articol stabilește că obligațiile fiscale ale contribuabilului pentru care persoana lui cu funcție de răspundere este responsabilă în conformitate cu articolul menționat rămân obligații ale contribuabilului până la stingerea lor deplină în cazul reținerii sau perceperii impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere şi/sau amenzilor de la alte persoane. 

        Articolul 129 pct. 6) din Codul fiscal stabilește că obligația fiscală este obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă, aceasta luând naștere, în conformitate cu prevederile art. 169 din Codul menționat, în momentul apariției circumstanțelor, stabilite de legislația fiscală, ce prevăd stingerea ei. 

        Potrivit prevederilor Codului fiscal, reținerea prealabilă a impozitului pe venit se aplică aferent veniturilor achitate persoanelor fizice indicate la art. 88-90 din Codul fiscal. 

        Respectiv, în cazul în care persoana fizică obține venituri care se impozitează prin prisma art. 88-90 din Codul fiscal şi a depus declarația cu privire la impozitul pe venit, sau urmează să depună declarația menționată, în conformitate cu art. 83 din Codul menționat (pentru anul 2014 - 25 martie a anului 2015), urmărirea obligației de achitare a impozitului pe venit se realizează deja nu la contribuabilul responsabil de reținere la sursa de plată, ci la persoanele fizice beneficiare a venitului, cărora li s-a efectuat reținerea prealabilă a impozitului. Urmărirea obligației la beneficiarul venitului începe cu următoarea zi termenului stabilit de declarare. 

        În cazul admiterii situațiilor de diminuare a obligației fiscale aferente impozitului pe venit, față de contribuabil se vor aplica sancțiuni fiscale în conformitate cu art. 260 și art. 261 din Codul fiscal.

29.2.5.12.

Persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova trebuie să includă în Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit venitul care, potrivit prevederilor Codului fiscal reprezintă sursă de venit neimpozabilă?

        Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, subiecți ai impunerii cu impozitul pe venit sunt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în Republica Moldova și din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea lor în Republica Moldova. 

        Astfel, luînd în considerație prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoanele respective vor include în declarație doar veniturile impozabile.

29.2.5.13.

În cazul procurării de la persoana fizică a proprietății conform contractului lease-back este obligată persoana fizică să prezinte declaratia privind impozitul pe venit (Forma CET)?

        Conform art.922 alin.(1) din Codul civil (modificat prin Legea nr.133/15.11.2018), prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă să asigure celeilalte părţi (locatar), în decursul unui termen convenit care depăşeşte 1 an (termenul de leasing), posesia şi folosinţa unui bun cumpărat de locator, precum şi să acorde locatarului opţiunea de a dobîndi în proprietate bunul, de a prelungi termenul de leasing ori de a restitui bunul la expirarea termenului de leasing, iar locatarul se obligă să efectueze plăţile periodice convenite (rate de leasing). 

        Potrivit art.923 alin. (5) din Codul menționat, lease-back constituie operaţiunea în cadrul căreia vînzătorul poate întruni calitatea de locatar în cazul în care ia în leasing bunul vîndut de el. 

         Totodată, potrivit art. 37 din Codul fiscal, prevederile prezentului capitol se aplică contribuabililor persoane fizice rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova care nu practică activitate de întreprinzător și care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital. 

        Astfel, în cazul înstrăinării activului de capital, indiferent de tipul contractului prin care a fost înstrăinat acesta, persoana fizică urmează să determine creșterea sau pierderea de capital aferent operațiunii respective, potrivit cerinţelor reglementate de capitolul 5 al Codului fiscal. 

        Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art.83 alin.(2) din Codul fiscal. 

        Totodată, menționăm că potrivit art.40 alin.(6) din Codul fiscal creşterea sau pierderea de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază nu este recunoscută în scopuri fiscale. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.122 din 16.08.2019, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 279-280 din 06.09.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

        Potrivit art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la leasing, lease-back constituie operaţiunea în cadrul căreia o parte transmite unei alte părţi dreptul de proprietate asupra unui bun în scopul de a-l lua ulterior în leasing.

          Totodată, în conformitate cu prevederile art.37 din Codul fiscal, subiecții creşterii sau pierderii de capital sînt toți contribuabilii (persoane fizice sau juridice), rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

        Astfel, în cazul înstrăinării activului de capital, indiferent de tipul contractului prin care a fost înstrăinat acesta, persoana fizică urmează să determine creșterea sau pierderea de capital aferent operațiunii respective, potrivit cerinţelor reglementate de capitolul 5 al Codului fiscal.

        Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art.83 alin.(2) din Codul fiscal.

        Totodată, menționăm că potrivit art.40 alin.(6) din Codul fiscal creşterea sau pierderea de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază nu este recunoscută în scopuri fiscale.

29.2.5.14.

Cum urmează să fie completată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în cazul în care persoana fizică direcționează un cuantum stabilit la art. 152 din Codul fiscal din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale?

        În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, informația privind direcționarea a unui cuantum din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficaiarii desemnării procentuale se va reflecta în secțiunea a cincea „Facultativă” a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

        Astfel, la poziția „M1” se indică codul fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

Arhiva

        În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.102 din 3 iulie 2017, informația privind direcționarea a unui cuantum din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficaiarii desemnării procentuale se va reflecta în secțiunea a șasea „Desemnarea procentuală” a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15). 

        Astfel, la poziția „M1” este indicată mărimea cuantumului desemnării procentuale stabilit la art. 152 din Codul fiscal, iar la poziția „M2” se indică codul fiscal al beneficiarului desemnării procentuale.

 În conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 1 decembrie 2015, informația privind direcționarea a unui cuantum din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către beneficiarii desemnării procentuale se va reflecta în secțiunea a șasea „Desemnarea procentuală” a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15). 
 Astfel, la codul „M1” se indică mărimea cuantumului desemnării procentuale stabilit la art. 152 din Codul fiscal. 
 La codul „M2” se indică codul fiscal al beneficiarului desemnării procentuale.

29.2.5.15.

Va fi obligat să prezinte declarația privind impozitul pe venit persoana fizică în cazul înstrăinării proprietății unei persoane juridice care, potrivit art.90 din Codul fiscal, nu a efectuat reținerea prealabilă a impozitului pe venit la sursa de plată?

        Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal. 

        Potrivit art. 83 alin. (2) lit.a) din Codul fiscal, sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului. 

        Astfel, în cazul înstrăinării activului de capital, persoana fizică urmează să determine mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare, care este egală cu diferenţa dintre suma încasată (venitul obţinut) şi baza valorică a acestor active. 

        În cazul înregistrării sumei impozabile a creșterii de capital, la înstrăinarea activului de capital, persoana fizică urmează să prezinte Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18), cu achitarea impozitului pe venit în acelaşi termen. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

        Va fi obligat să prezinte declarația privind impozitul pe venit persoana fizică în cazul înstrăinării proprietății unei persoane juridice care, potrivit articolului menționat, nu au efectuat reținerea prealabilă a impozitului pe venit la sursa de plată? 

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1) din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, iar în cazul lichidării agentului economic – din plăţile la lichidare în formă nemonetară.

        Totodată, veniturile obținute de către persoanele fizice din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, plăţile la lichidare în formă nemonetară reprezintă surse de venit impozabile.

         De asemenea, în conformitate cu prevederile art.37 din Codul fiscal, subiecții creşterii sau pierderii de capital sînt toți contribuabilii (persoane fizice sau juridice), rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.

        Astfel, în cazul înstrăinării activului de capital, indiferent de tipul contractului prin care a fost înstrăinat acesta, persoana fizică urmează să determine creșterea sau pierderea de capital aferent operațiunii respective, potrivit cerinţelor reglementate de capitolul 5 al Codului fiscal. Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 288 din 15.12.2017 (în vigoare 01.01.2018)]

        În conformitate cu prevederile art. 90 din Codul fiscal, nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art. 20, 88, 89, 901 şi 91, din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital. 

        Totodată, veniturile obținute de către persoanele fizice din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital reprezintă surse de venit impozabile. 

        De asemenea, în conformitate cu prevederile art.37 din Codul fiscal, subiecții creşterii sau pierderii de capital sînt toți contribuabilii (persoane fizice sau juridice), rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova, care vînd, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital. 

        Astfel, în cazul înstrăinării activului de capital, indiferent de tipul contractului prin care a fost înstrăinat acesta, persoana fizică urmează să determine creșterea sau pierderea de capital aferent operațiunii respective, potrivit cerinţelor reglementate de capitolul 5 al Codului fiscal. 

        Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

29.2.5.16.

        La care subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat urmează să depună contribuabilul Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit?

        În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele şi taxele. 

         Astfel, indiferent de faptul, unde contribuabilul își are locul de domiciliu sau reședința acesta va depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit la oricare subdiviziune teritorială a Serviciului Fiscal de Stat.

Arhiva

         În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţia fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele şi taxele. 
         Astfel, indiferent de faptul unde contribuabilul își are reședința acesta va depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat.

29.2.5.17.

Urmează persoanele fizice de a include în venitul brut și de a declara veniturile din care a fost efectuată reţinerea finală a impozitului pe venit?

        În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului se aplică pentru următoarele tipuri de venituri: 

- 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole (art. 901 alin.(3)); 

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art. 901 alin.(31));  

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv(art. 901 alin.(31)); 

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social (art. 901 alin.(31)); 

- 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (art. 901 alin.(31)); 

- 6% din mărimea sumei mijloacelor băneşti donate persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător; (art. 901 alin.(31));

- 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal (art. 901 alin.(33)); 

- 12% din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal (art. 901 alin.(33)); 

- 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali, a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103, pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. (art. 90 alin.(35)); 

- 10% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor (art. 901 alin.(36)). 

        Ținînd cont de prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, pentru persoana fizica, care a obținut venitul din care sa efectuat reţinerea finală a impozitului conform cotelor stabilite prin articolul menționat, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului din venitul menționat.  

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.171 din 19.12.2019 Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 din 27.12.2019, în vigoare 01.01.2020 ]

Arhiva

 În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului se aplică pentru următoarele tipuri de venituri:

- 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole (art. 901 alin.(3));

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art. 901 alin.(31)); 

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv(art. 901 alin.(31));

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social (art. 901 alin.(31));

- 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (art. 901 alin.(31));

- 12% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive (art. 901 alin.(33));

- 12% din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal (art. 901 alin.(33));

- 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural (art. 901 alin.(35));

- 10% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor (art. 901 alin.(36)).

 Ținînd cont de prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, pentru persoana fizica, care a obținut venitul din care sa efectuat reţinerea finală a impozitului conform cotelor stabilite prin articolul menționat, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului din venitul menționat.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului se aplică pentru următoarele tipuri de venituri:

- 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole (art. 901 alin.(3));

- 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv (art. 901 alin.(31)); 

- 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv(art. 901 alin.(31));

- 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social (art. 901 alin.(31));

- 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice (art. 901 alin.(31));

- 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive (art. 901 alin.(33)); 

-18% din cîştigurile de la campaniile promoţionale în partea în care valoarea fiecărui cîştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal (art. 901 alin.(33)); 

- 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural (art. 901 alin.(35)); 

- 10% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor (art. 901 alin.(36)). 

        Ținînd cont de prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, pentru persoana fizica, care a obținut venitul din care sa efectuat reţinerea finală a impozitului conform cotelor stabilite prin articolul menționat, nu apar careva obligaţii fiscale privind achitarea şi declararea impozitului din venitul menționat.

         În conformitate cu prevederile art. 901 din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului se aplică pentru următoarele tipuri de venituri: 

         - 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole; 

         - 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

         - 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;

         - 15% din suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în perioadele fiscale 2010–2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social; 

         - 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice;

         - 18% din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi pariuri; 

             - 3% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural;

         - 10% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente desfacerii prin unităţile comerţului de consignaţie a mărfurilor.

         Prin urmare, ținînd cont de prevederile art. 901 alin. (4) din Codul fiscal, reţinerea finală a impozitului conform cotelor stabilite prin articolul menționat, scuteşte beneficiarul veniturilor specificate, de la includerea lor în componenţa venitului brut, precum şi de la declararea acestora.

29.2.5.18.

Apare la moștenitor obligația de stingere a datorie fiscale la impozitul pe venit a persoanei decedate la primirea moștenirii?

        Conform prevederilor art. 2162 alin. (1) din Codul civil, moştenirea este transmiterea patrimoniului (masa succesorală) unei persoane fizice decedate (defunct, cel care a lăsat moştenirea) către una sau mai multe persoane (moştenitori).

        Potrivit art. 2162 alin. (4) din Codul civil, prin derogare de la alin.(3), în cazurile prevăzute de lege, drepturile nepatrimoniale, precum şi drepturile patrimoniale legate în mod inseparabil de persoana defunctului trec la moştenitor.

        Totodată, art. 2162 alin.(3) din Codul civil, prevede că moştenitorul dobîndeşte drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor, sînt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. 

        Articolul 17 din Codul fiscal, stabilește că veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se consideră venituri ale moştenitorului după acceptarea succesiunii.

        Potrivit art. 20 lit. i) din Codul fiscal, pentru moștenitor – rezident al Republicii Moldova, patrimoniul primit cu titlu de donaţie sau de moştenire reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        Totodată, conform prevederilor Regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, contribuabilul semnează declaraţia şi indică data prezentării acesteia. Primirea declaraţiei se confirmă de organul fiscal prin ștampila cu antet şi prin semnătura funcționarului care a primit declaraţia.

        Astfel, obligația de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit revine fiecărui contribuabil personal, și nu poate fi transmisă prin moștenire sau imputată moștenitorilor. 

        Prin urmare, obligațiile fiscale a persoanei decedate, calculate în Declarația persoanei fizice privind impozitul pe venit, nu pot fi determinate, deoarece persoana respectivă nu mai există ca subiect de drept.

[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.133 din 15.11.2018, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 467-479 din 14.12.2018, în vigoare 14.01.2019 ]

Arhiva

        Conform prevederilor art. 1432 alin. (1) din Codul civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moștenirea) către succesorii săi.

        Potrivit art. 1444 alin. (1) din Codul civil, patrimoniul succesoral include atât drepturile patrimoniale (activul succesoral), cât și obligațiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moștenirea le avea la momentul decesului.

        Totodată, art. 1446 din Codul civil, prevede că în patrimoniul succesoral nu se includ drepturile şi obligaţiile patrimoniale care poartă caracter personal şi care pot aparține doar celui ce a lăsat moştenirea şi nici drepturile şi obligaţiile, prevăzute de contract sau de lege, care sunt valabile numai în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi care încetează la decesul lui.

        Articolul 17 din Codul fiscal, stabilește că veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se consideră venituri ale moştenitorului după acceptarea succesiunii.

        Potrivit art. 20 lit. i) din Codul fiscal, pentru moștenitor – rezident al Republicii Moldova, patrimoniul primit cu titlu de donaţie sau de moştenire reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        Totodată, conform prevederilor Regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, contribuabilul semnează declaraţia şi indică data prezentării acesteia. Primirea declaraţiei se confirmă de organul fiscal prin ștampila cu antet şi prin semnătura funcționarului care a primit declaraţia.

        Astfel, obligația de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit revine fiecărui contribuabil personal, și nu poate fi transmisă prin moștenire sau imputată moștenitorilor.

        Prin urmare, obligațiile fiscale a persoanei decedate, calculate în Declarația persoanei fizice privind impozitul pe venit, nu pot fi determinate, deoarece persoana respectivă nu mai există ca subiect de drept.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

        Conform prevederilor art. 1432 alin. (1) din Codul civil, moștenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moștenirea) către succesorii săi. 

        Potrivit art. 1444 alin. (1) din Codul civil, patrimoniul succesoral include atât drepturile patrimoniale (activul succesoral), cât și obligațiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moștenirea le avea la momentul decesului.         Totodată, art. 1446 din Codul civil, prevede că în patrimoniul succesoral nu se includ drepturile şi obligaţiile patrimoniale care poartă caracter personal şi care pot aparține doar celui ce a lăsat moştenirea şi nici drepturile şi obligaţiile, prevăzute de contract sau de lege, care sunt valabile numai în timpul vieţii celui ce a lăsat moştenirea şi care încetează la decesul lui. 

        Articolul 17 din Codul fiscal, stabilește că veniturile generate de proprietatea persoanei decedate se consideră venituri ale moştenitorului după acceptarea succesiunii. 

        Potrivit art. 20 lit. i) din Codul fiscal, pentru moștenitor – rezident al Republicii Moldova, patrimoniul primit cu titlu de donaţie sau de moştenire reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

        Totodată, conform pct. 75 al Regulamentului privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET15) din anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 102 din 3 iulie 2017, contribuabilul semnează declaraţia şi indică data prezentării acesteia. Primirea declaraţiei se confirmă de organul fiscal prin ştampila cu antet şi prin semnătura funcţionarului care a primit declaraţia. 

        Astfel, obligația de prezentare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit revine fiecărui contribuabil personal, și nu poate fi transmisă prin moștenire sau imputată moștenitorilor. 

        Prin urmare, obligațiile fiscale a persoanei decedate, calculate în Declarația privind impozitul pe venit (Forma CET 15), nu pot fi determinate, deoarece persoana respectivă nu mai există ca subiect de drept.

29.2.5.19.

Apare obligația de a reflecta în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, venitul obținut de la transmiterea în locațiune a unui bun mobil în folosul altei persoane fizice?

        Potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului. 

        Totodată, conform pct.23 din Regulamentul privind modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Anexa nr.2) aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.150 din 05.09.2019, la poziţia C4 „Alte venituri impozabile” se indică suma altor venituri, calificate ca fiind impozabile în baza legislaţiei fiscale şi pasibile reflectării în Declaraţie, care nu au fost trecute expres în alte poziţii ale compartimentului C „Veniturile personale ale persoanelor fizice rezidente”, şi impozitul pe venit reţinut din plăţile îndreptate în favoarea persoanelor fizice care au obţinut aceste venituri. 

        Astfel, suma venitului impozabil obținut de la transmiterea în locațiune a unui bun mobil, urmează a fi declarat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

        Totodată, achitarea impozitului calculat se efectuează nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune.

29.2.5.20.

Urmează a fi reflectate în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit patrimoniul primit cu titlu de donaţie sau de moştenire?

        Conform prevederilor art. 20 lit. i) din Codul fiscal, patrimoniul primit de către persoanele fizice ale Republicii Moldova cu titlu de donaţie sau de moştenire reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Astfel, ținînd cont de prevederile menționate, patrimoniul primit cu titlu de donație sau moștenire de către persoana fizică rezidentă, nu constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit, respectiv, nu apare obligația de a fi incluse în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit.

29.2.5.21.

În ce mod va prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit contribuabilul care se află peste hotarele republicii ?

        Conform art.8 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul să-şi reprezinte interesele în organele cu atribuţii de administrare fiscală personal sau prin intermediul reprezentantului său. 

        Potrivit prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii), Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se completează conform modului stabilit de Ministerul Finanțelor și se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

        Conform pct.(3) din Regulamentul privind modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET 18), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150 din 05.09.2018, declarația poate fi completată de persoana fizică atît pe suport de hîrtie, cît și în mod electronic. Respectiv, aceasta poate fi expediată prin poştă, sau în mod electronic la oricare subdiviziune teritorială a Serviciului Fiscal de Stat. 

        Astfel, aceasta se va considera recepţionată de Serviciul Fiscal de Stat în cazul în care contribuabilul prezintă următoarele dovezi: un exemplar de dare de seamă fiscală cu menţiunea Serviciului Fiscal de Stat că a primit-o, o recipisă, eliberată de Serviciul Fiscal de Stat, avizul poştal, o recipisă electronică de confirmare a acceptării acesteia în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (art.187 alin.(5) și (6) din Codul fiscal).

29.2.5.22.

Cine urmează să achite impozitul pe venit, să completeze și să prezinte declarația minorului dacă acesta a înregistrat venit impozabil?

        Potrivit art.26 alin.(1) din Codul civil, capacitatea deplină de exercițiu începe la data cînd persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vîrstei de 18 ani. 

        Toate actele juridice pentru şi în numele minorului pînă la împlinirea vîrstei de 14 ani pot fi încheiate doar de părinte, adoptator sau tutore, în condiţiile prevăzute de lege (art.28 alin.(1) Codul civil). Minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviinţarea părintelui, adoptatorului sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege, şi cu încuviinţarea autorităţii tutelare(art.27 alin.(1) Codul civil). 

        Totodată, prevederile art.30 alin.(1) din Codul civil stabilesc că, operaţiunile de încasare, de plată şi de administrare a mijloacelor băneşti efectuate în numele minorului care nu are capacitate deplină de exerciţiu se fac exclusiv prin contul deschis pe numele acestuia, dacă legea nu prevede altfel pentru anumite categorii de plăţi. 

        Astfel, reieșind din cele expuse, în cazul în care minorul a înregistrat venit impozabil , Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit urmează a fi prezentată de către unul din părinții minorului, adoptatorul sau tutorele acestuia. Achitarea impozitului în numele acestuia, urmează a fi efectuată exclusiv prin contul deschis pe numele acestuia.

29.2.5.23.

Va avea oare persoana fizică rezidentă cetățean al Republicii Moldova obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit în cazul în care, a obținut venit de la comercializarea bunurilor expuse spre vînzare prin intermediul internetului (ebay, s.a.)?

        În cazul desfăşurării unei activităţi de către persoana fizică cu scopul obținerii unui venit survine obligaţia de înregistrare a activităţii. În acest sens ca forme de organizare a activității putem specifica: activitate independentă, Societate cu Răspundere Limitată, Întreprindere Individuală s.a. Pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md la panoul informativ este plasat ”Ghidul contribuabilului începător” care vă oferă o prezentare generală a ceea ce trebuie să cunoașteți despre aspectele fiscale în desfășurarea activității de întreprinzător. 

        Totodată, potrivit prevederilor art.14 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova îl constituie venitul din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. 

        Concomitent, persoanele fizice care au obligaţii privind achitarea impozitului pe venit în conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit.a) și alin.(4) din Codul fiscal, sînt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune. 

        Astfel, reieșind din cele expuse, venitul obținut din comercializarea unor bunuri prin intermediul internetului, constituie obiect al impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, care urmează a fi declarat la codul C4 ”Alte venituri impozabile” în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET 18) pentru anul în care au fost încasate.

29.2.5.24.

Este obligată persoana fizică să declare venitul obținut sub formă de cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive?

Dat fiind faptul că reținerea impozitului pe venit din cîștigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive este una finală, art. 901 alin. (33) din Codul fiscal, persoana fizică nu va fi obligată să includă veniturile date în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET18).

29.2.5.25.

Au obligația de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit subiecții care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal?

        În conformitate cu prevederile art.6916 alin.(1) din Codul fiscal, asupra subiecților regimului fiscal al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi a decontărilor, cu excepţia documentării cantităţii şi a locului achiziţionării de către subiect a produselor de la persoanele fizice se efectuează conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor (art.6916 alin.(3) din Codul fiscal).

        Astfel, potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr.3 din 02 ianuarie 2020 a fost aprobat Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, prin care se vor înregistra procurările producției menționate de către subiecții impunerii.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ