29.1.12. Aspectele fiscale privind agenţii economici care aplică perioada fiscală diferită de anul calendaristic.
Înapoi
29.1.12.1. Pentru care agenți economici este stabilit dreptul de alegere a unei perioade fiscale pentru impozitul pe venit diferită de anul calendaristic?

        Conform art.121 alin.(5) din Codul fiscal, perioada fiscală menţionată la alin.(4) se va modifica ulterior doar dacă perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este modificată în corespundere cu prevederile Legii contabilităţii. 

        Conform art.24 alin.(1) lit.a)-c) şi art.33 alin.(l)-(3) din Legea contabilității şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 01.01.2019), perioada de gestiune pentru toate entităţile care întocmesc şi prezintă situaţii financiare este anul calendaristic, care cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie, cu excepţia cazurilor de reorganizare şi de lichidare a entităţilor; entităţilor care aplică altă perioadă de gestiune ce coincide cu perioada de raportare financiară a entităţii-mamă; entităţilor pentru care Ministerul Finanţelor, în funcţie de particularităţile activităţii acestora, stabileşte o perioadă de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic.

        (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 (în vigoare din 01.01.2019) modificării art.20 și art.901 din Codul fiscal, prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 1-6 art. 22 din 05.01.2018)

Arhiva

        Conform art.121 alin.(5) din Codul fiscal,perioada fiscală menţionată la alin.(4) se va modifica ulterior doar dacă perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este modificată în corespundere cu prevederile Legii contabilităţii.

        Conform art.32 şi art.38 alin.(l), alin.(3) lit.a) şi alin.(5) al Legii contabilității, perioada de gestiune pentru toate entităţile care întocmesc şi prezintă situaţii financiare este anul calendaristic, care cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie, cu excepția: cazurilor de reorganizare şi lichidare a entităţii; entităţilor ale căror entități-mamă aplică altă perioadă de raportare financiară; unor categorii de entităţi pentru care Ministerul Finanțelor, în funcţie de particularitățile activității acestora, stabilește o perioadă de gestiune care nu coincide cu anul calendaristic.

29.1.12.2.

Ce documente urmează să fie prezentate pentru a beneficia de schimbarea perioadei fiscale?

        Conform art.121, alin.(6) lit.a) din Codul fiscal, aplicarea unei noi perioade fiscale în corespundere cu prevederile alin.(4) sau (5), agentul economic este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat şi să prezinte acestuia documentele privind schimbarea perioadei fiscal și anume, Cererea privind modificarea perioadei fiscale (Forma CPF17, aprobată prin Odinul IFPS nr.25 din 16 ianuarie 2017), subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat unde se deservește contribuabilul.

29.1.12.3.

În ce moment poate fi depusă cererea de schimbare a perioadei fiscale?

        Cererea privind modificarea perioadei fiscale (Forma CPF17, aprobată prin Ordinul IFPS nr.25 din 16 ianuarie 2017), poate fi depusă subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat unde se deservește contribuabilul pînă la începerea noii perioade fiscale.

29.1.12.4. În cazul modificării perioadei fiscale, care perioadă se va lua ca referință pentru calcularea impozitului pe venit în rate?

        Conform prevederilor art. 83 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente sunt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit.

        Potrivit alin.(4) al aceluiași articol Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

        În conformitate cu prevederile art.84 alin.(5) din Codul fiscal, agenții economici care aplică perioada fiscală prevăzută la art.121 alin.(4) din Cod sunt obligați să achite, până la data de 25 a fiecăror trei luni ale perioadei fiscale curente, sume egale cu 1/4 din:

        a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, pentru perioada fiscală respectivă;

sau

        b) impozitul ce urma să fie plătit, pentru perioada fiscală precedentă.

        Pe parcursul anului de gestiune, la determinarea sumei impozitului pe venit pe care contribuabilul urmează să-l achite în rate se va utiliza informația privind prognoza venitului pentru anul în curs şi corespunzător a impozitului pe venit aferent acestuia, împărțit în rate, reflectat în Anexa 8D ,,Suma impozitului pe venit care urmează a fi achitat în rate în anul următor anului de gestiune” la Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).

        Prin urmare, în sensul aplicării art.84 alin.(5) lit.b) din Codul fiscal, perioada de referință pentru achitarea în rate a impozitului pe venit, urmează a fi considerată perioada anului precedent (anul fiscal) și nu perioada de tranziție.

29.1.12.5. Care este termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12), pentru contribuabili care și-au modificat perioada fiscală?

        Conform art.121 alin.(4) din Codul fiscal, pentru agenţii economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii, să aplice o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic, perioada fiscală privind impozitul pe venit corespunde cu perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. În acest caz, perioada fiscală constituie o perioadă de oricare 12 luni consecutive.

        Perioada fiscală menţionată, se va modifica ulterior doar dacă perioada de gestiune pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare este modificată în corespundere cu prevederile Legii contabilităţii.

        Conform prevederilor art. 83 alin.(2) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice rezidente sunt obligate să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit. Potrivit alin.(4) al aceluiași articol Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.         Respectiv, contribuabilii care și-au modificat perioada fiscală în corespundere cu art.121 alin.(4) din Codul fiscal, nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ