30.6. Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat
Înapoi
30.6.1.

Care este modul de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat?

        Regulamentul privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Mediului al Republicii Moldova nr.45/28 din 6 martie 2017, stabilește modul de restituire a plăților pentru poluarea mediului plătite în plus sau eronat de către contribuabili, la cererea acestora.

        Se supun restituirii în conformitate cu prevederile Regulamentului doar plățile pentru poluarea mediului încasate la bugetul de stat (inclusiv prin compensare), începând cu 1 ianuarie 2017, la clasificațiile economice specificate în circulara anuală a Ministerului Finanțelor privind modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobat prin Ordin (pentru anul de gestiune 2017 – Ordinul Ministrului Finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016).

        Plățile pentru poluarea mediului virate până la 31 decembrie 2016 sunt pasibile restituirii de către Ministerul Mediului în comun cu Serviciul Vamal.

      Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la conturile contribuabililor se efectuează în conformitate cu prevederile art.175 şi 176 din Codul fiscal.

30.6.2.

Care este procedura de solicitare a restituirii plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, în conformitate cu art. 11 al Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului?

        Restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la bugetul de stat se inițiază în baza cererii contribuabilului. 

        Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat se depune de către contribuabil la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat (SFS) conform razei de deservire a contribuabilului sau la subdiviziunile SFS de la locul încasării /achitării mijloacelor bănești în cauză.

30.6.3.

Care sunt elementele și conținutul cererii privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat și ce documente confirmă faptul achitării în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumelor achitate?

        Cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, conform anexei nr.1 la Regulament, depusă de către contribuabili la subdiviziunile SFS, va conține: 

        a) denumirea plătitorului; 

        b) codul fiscal al plătitorului; 

        c) adresa plătitorului, date de contact; 

        d) cuantumul sumei plăților pentru poluarea mediului, care urmează a fi restituită; 

        e) destinația sumei: 

        - în contul stingerii restanțelor plătitorului faţă de BPN; 

        - în contul viitoarelor obligaţii ale plătitorului faţă de BPN; 

        - la contul bancar al plătitorului. 

        La cerere se vor anexa documentele ce confirmă faptul achitării în plus a plăților respective, precum și necesitatea restituirii sumei achitate, după cum urmează: 

        a) copia documentului de plată privind achitarea plății şi/sau taxei pentru poluarea mediului; 

        b) confirmarea (procesul-verbal de control/prescripție, în original sau copia autentificată conform legislației) a sumei restituirii plăților pentru poluarea mediului, specificate la art. 6, 9, 10 din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, determinate ca achitate în plus sau eronat, emisă de agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate; 

        c) hotărâri executorii ale organelor de drept (în original sau copia autentificată conform legislației), după caz; 

        d) la cerere se anexează (sau se indică) rechizitele bancare, în cazul solicitării restituirii la contul bancar al agentului economic, iar în cazul solicitării efectuării compensării – codul IBAN de venituri la buget. 

        Cererea urmează a fi autentificată: 

        a) pentru persoanele juridice – semnătura administratorului sau a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia; 

        b) pentru persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător cu statut de persoană fizică – semnătura acestuia sau a persoanei împuternicite în mod legal; 

        c) pentru persoanele fizice ce practică activitate independentă – semnătura contribuabilului plătitor sau a persoanei împuternicite în mod legal.

30.6.4.

Care este procedura de determinare a sumei plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat pasibile restituirii de către Serviciul Fiscal de Stat?

        Suma plăților se constată (determină) în baza controlului efectuat de către Serviciul Fiscal de Stat sau agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate, conform atribuțiilor și drepturilor acordate prin lege cu emiterea deciziilor/ proceselor-verbale de control corespunzătoare în modul general stabilit.

30.6.5.

Care este procedura de control a Serviciului Fiscal de Stat pentru determinarea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat?

        Determinarea plăților achitate în plus stabilite la art.11 din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului se exercită de către SFS. 

        La recepționarea cererii de restituire a plăților pentru poluarea mediului (anexa nr.1 la prezentul Regulament) achitate în plus sau eronat începând cu anul 2017 la clasificația economică 114534 (taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului), subdiviziunea SFS determină plățile achitate în plus în cadrul controlului cameral sau controlului fiscal la fața locului prin metoda verificării tematice în conformitate cu art.215, 216 și 221 din Codul fiscal.

        Procedura de control pentru determinarea plăților achitate în plus sau eronat se efectuează în modul general stabilit. În cazul în care determinarea plăților achitate în plus sau eronat este posibilă în cadrul controlului fiscal cameral prin metoda verificării tematice, nefiind necesar controlul la faţa locului, se vor supune verificării documentele de care dispune subdiviziunea SFS și cele anexate la cererea de restituire a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat cu informația din SI SFS. 

        Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat la constatarea unor erori şi/sau contradicţii între datele indicate în dările de seamă, documentele prezentate de către contribuabil și informația din Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat determină necesitatea efectuării controlului fiscal la fața locului. 

        Rezultatele controlului sunt reflectate în actul de control fiscal, cu respectarea prevederilor art.216 alin.(6) şi (8) din Codul fiscal cu emiterea deciziei pe marginea actului de control privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat. 

        Decizia pe marginea actului de control care confirmă/infirmă restituirea plăților pentru poluarea mediului determinate ca achitate în plus sau eronat se anexează la cererea privind restituirea plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat și constituie temei pentru restituirea sau refuzul de restituire a plăților solicitate.

30.6.6.

Care este procedura de restituire a plăților pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor achitate în plus sau eronat?

        Determinarea plăților achitate în plus stabilite la art. 6, 9 și 10 din Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului se exercită de către agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate. 

        La solicitarea restituirii plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la clasificația economică 114535 (plăți pentru poluarea mediului în limitele / cu depășirea normativelor stabilite) achitate începând cu anul 2017, contribuabilul va depune cererea de confirmare a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat la agențiile (inspecțiile) ecologice ale autorității centrale de specialitate pentru a confirma suma achitată în plus. 

        Autoritatea de specialitate vizată va efectua verificarea respectivă și va confirma/infirma sumele plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat în procesul-verbal de control/prescripție (în original sau copie autentificată conform legislației). 

        Procesul-verbal de control/prescripție care confirmă/infirmă restituirea plăților pentru poluarea mediului determinate ca achitate în plus sau eronat constituie temei pentru restituirea sau refuzul de restituire a plăților solicitate.

        Contribuabilul, în cazul confirmării în procesul-verbal de control/prescripție a plăților pentru poluarea mediului achitate în plus sau eronat, urmează să depună la subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat cererea de restituire a plăților pentru poluarea mediului, cu anexarea confirmării (procesul-verbal de control/prescripție și alte documente confirmative).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ