6.2.4. Calcularea taxei
Înapoi
6.2.4.1.

Cine are obligația de a calcula taxa pentru amenajarea teritoriului?

        Calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de sine stătător de către subiecții impunerii – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător și persoanele ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (art. 293 alin. (1) din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

Arhiva

        Calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de sine stătător de către subiecții impunerii – persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoaneler ce desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

        Pentru gospodăriile țărănești (de fermier) calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului se efectuează de către organele împuternicite de autoritatea administrației publice locale (art. 293 din CF).

        Taxa pentru amenajarea teritoriului (cu excepţia taxei pentru amenajarea teritoriului percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)) se calculează de sine stătător de către contribuabili-subiecţi ai impunerii cu această taxă. Taxa pentru amenajarea teritoriului -în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se calculează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (1) Codul fiscal), şi anume, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (cu excepţia Primăriei mun. Chişinău şi Primăriei mun. Bălţi), cu aplicarea prevederilor Instrucţiunii privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20.08.2003. Pentru mun. Chişinău şi mun. Bălţi, cu excepţia oraşelor şi satelor (comunelor) din componenţa acestora, taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se calculează de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale.

6.2.4.2. Comasarea cu 6.2.4.1.

Arhiva

        Cine calculează taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier)?

        Taxa pentru amenajarea teritoriului - în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier) se calculează de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale (art. 293 alin. (1) Codul fiscal), şi anume, de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (cu excepţia Primăriei mun. Chişinău şi Primăriei mun. Bălţi), cu aplicarea prevederilor Instrucţiunii privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 20.08.2003.

6.2.4.3.

Cum se calculează taxa pentru amenajarea teritoriului?

        Taxa pentru amenajarea teritoriului se calculează de către subiecții impunerii pornind de la baza impozabilă și cota taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale) (art.293 alin.(1) din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 293 alin. (1) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018).

Arhiva

        Taxa pentru amenajarea teritoriului se calculează prin înmulţirea numărului mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorilor întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi cu cota trimestrială a taxei, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale (consiliile locale). (art.293 alin.(1) al Codului Fiscal).

6.2.4.4.

Se includ în calcul, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, fondatorii întreprinderii care activează în cadrul acesteia?

        Potrivit lit. a) col.2 al anexei la titlul VII din Codul fiscal, baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:

        – în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

        – în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei.

        Prin urmare, taxa pentru amenajarea teritoriului se calculează în funcție de forma de organizare a activității subiectului și baza impozabilă.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VII la lit. a) col.2 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

Arhiva

        Se includ în calcul, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, fondatorii întreprinderilor create în cazul în care nu activează în cadrul acestora?

        Nu, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului se vor lua în calcul doar fondatorii care activează în cadrul întreprinderilor fondate şi nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi, din considerentul că baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi (art. 291 alin. (1) lit. a) Codul fiscal).

6.2.4.5. .

.

Arhiva

        Se includ în calcul, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, acţionarii societăţii pe acţiuni, care nu sunt salariaţi în cadrul societăţii şi nu sunt nici fondatori?

        Nu, la determinarea bazei impozabile a taxei pentru amenajarea teritoriului, acţionarii societăţii pe acţiuni care nu activează în cadrul societăţii ca salariaţi şi nu sunt nici fondatori nu se vor include în calcul, deoarece baza impozabilă a taxei pentru amenajarea teritoriului o constituie numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi (art. 291 alin. (1) lit. a) Codul fiscal), dar nu şi persoanele care nu sunt nici salariaţi şi nici fondatori în cadrul societăţii.

6.2.4.6. .

.

Arhiva

        Care este modalitatea de înştiinţare a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) vizavi de suma necesară a fi achitată ca taxă pentru amenajarea teritoriului?

        Pentru a aduce la cunoştinţa contribuabililor sumele taxei pentru amenajarea teritoriului ce urmează a fi achitate de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier), serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale sunt obligate să înmîneze acestora avize de plată (Ordinul MF nr. 18 din 16.02.2006 "Recomandări cu privire la unele aspecte ce ţin de administrarea unor taxe locale reglementate de Titlul VII al Codului fiscal".)

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ