8.2.6. Achitarea taxei
Înapoi
8.2.6.1. .

[comasare cu întrebarea nr. 8.2.5.1.]

Arhiva

        Care este perioada fiscală pentru care se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

        Perioada fiscală pentru care se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic (art 340 alin. 1 al Codului fiscal).

8.2.6.2. Pentru care autovehicule există obligaţia achitării taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită doar pentru autovehiculele care se află în posesia personelor fizice şi juridice la data apariţiei obligaţiei de achitare a taxei (cu excepţiile prevăzute în următorul punct!)(art. 341 alin. 5 al Codului fiscal).

8.2.6.3. Pentru care autovehicule personele fizice nu achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova nu se achită pentru: - autovehiculele nefolosite de către persoanele fizice cetăţeni; - autovehiculele rebutate; - autovehiculele care provizoriu nu sunt exploatate; - autovehiculele scoase din circulaţie, sau cele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor; - autovehiculele radiate din evidenţa organelor abilitate cu ţinerea evidenţei autovehiculelor (art. 341 alin. 5 al Codului fiscal). - tractoarele şi remorcile folosite în activitatea agricolă(art. 338 alin. 2 al Codului fiscal); - autovehiculele utilizate în proces tehnologic de către agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în Anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal – pe perioada anilor 2006-2010 (art. 3 alin. 2 al Legii pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal).

8.2.6.4. Cine achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, în cazul cînd autovehiculul se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul?

Dacă autovehiculul, reieşind din prevederile legii sau a unui act juridic (uzufruct, uz, locaţiune, leasing, procură, gaj, etc.), se află în posesia unei alte persoane decît proprietarul, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită de către posesor (art. 341 alin. 7 al Codului fiscal). Dacă la momentul transmiterii autovehiculului în posesie, proprietarul autovehiculului (fostul posesor) a achitat deja taxa pentru anul calendaristic curent, noul posesor este scutit de plata acesteia. Pentru anii calendaristici următori anului în care autovehiculul a fost transmis în posesie, obligaţia de achitare a taxei va reveni noului posesor (art. 341 alin. 5 şi 6 al Codului fiscal).

8.2.6.5. Este obligat să achite taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova noul posesor de autovehicul, dacă fostul posesor al autovehiculului a achitat-o deja pînă a înstrăina autovehiculul?

Nu, în cazul înstrăinării autovehiculului pentru care taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova pe anul calendaristic curent a fost deja achitată de către fostul posesor, noul posesor nu va achita taxa (art. 341 alin. 6 al Codului fiscal). Noul posesor de autovehicul va achita taxa respectivă pentru perioadele fiscale următoare.

8.2.6.6. Cum şi cînd se achită taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova?

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită de către peroanele fizice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova, printr-o plată unică şi în volum deplin: - la data înmatriculării de stat a autovehicului; - la data înmatriculării de stat curente a autovehicului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată; - la data efectuării reviziei tehnice/testării tehnice anuale a autovehicului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost plătită (art. 340 alin. 2 şi 3 al Codului fiscal). Pentru autovehiculele care sînt supuse reviziei tehnice /testării tehnice de două ori pe an, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova subiecţii impunerii achită taxa, în rate egale, la data cînd autovechiculele sunt supuse testării tehnice obligatorii.

8.2.6.7.

Care informație se indică în documentul de plată în cazul achitării taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova ?

        Сa urmare a modificărilor și completărilor efectuate prin Legea nr. 281 din 16.12.2016 în art. 341 alin.(3) din Codul fiscal, începînd cu 01.01.2017, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată, în care se indică obligatoriu numărul de identificare (codul VIN), tipul şi marca autovehiculului.

8.2.6.8.

Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova poate fi restituită?

        Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se achită pentru autovehiculele care se află în posesia subiectului impunerii la data testării tehnice obligatorii, indiferent de rezultatele acestea. Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. Titlul IX din Codul fiscal (art. 341 alin. (5) şi alin. (10)).

8.2.6.9. Posesorul unui autovehicul înmatriculat în Republica Moldova, a achitat de două ori (eronat) pe parcursul anului, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM.
        Are dreptul în acest caz posesorul autovehiculului la folosirea sumei plătite în plus pentru stingerea obligației ficale pentru anul următor sau la restituirea acestei sume?

        Potrivit art. 341, alin. (11) din Codul fiscal, suma taxei plătită în plus se trece în contul taxei pasibile de achitare în perioada fiscală următoare sau se restituie subiectului impunerii în modul stabilit.

        Prin urmare, în cazul în care pentru una și aceiași unitate de transport – obiect al impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a perioadei fiscale taxa a fost plătită în plus, suma taxei plătite în plus se trece în contul taxei pasibile achitării în perioada fiscală următoare sau se restituie în modul stabilit.

        În acest sens, contribuabilul este în drept să depună la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază se deserveşte, Cererea privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017.

        Dovada că taxa a fost achitată în plus în aceiași perioada fiscală vor fi documentele de plată în care sunt indicate VIN-Cod, tipul şi marca autovehiculului.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ