28.3. Obiectul impunerii cu TVA
Înapoi
28.3.1. Constituie obiect al impunerii cu TVA livrarea de către un subiect al impunerii a fondurilor fixe care au fost introduse (importate) de către un nerezident în calitate de contribuţie în capitalul statutar fără achitarea TVA?

TVA se va calcula conform regulilor generale.

28.3.2. Care este modalitatea de aplicare a TVA la operaţiunile cu proprietatea gajată care trece în proprietatea băncii conform contractului?

Bunurile care trec în proprietatea băncii reprezintă bunuri livrate de către debitor băncii. TVA se calculează de catre debitor pe principii generale.

28.3.3. Pentru fidelitate clienţilor le sunt oferite bonusuri sub formă monetară. În acest context, apare necesitatea de calculare TVA pentru bonusurile oferite?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA este livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzator în Republica Moldova. Dat fiind faptul că, acordarea bonusurilor de subiectul impunerii nu reprezinta obiect al impozitarii şi nu cade sub incidenta art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, nu exista necesitate de calculare a TVA pentru bonusurile acordate.

28.3.4.

Cum se va determina locul livrării mărfurilor, în cazul în care mărfurile sunt transmise sau transportate de către furnizor, cumpărător sau unei persoane terţe?

        Potrivit prevederilor art. 110 alin (2) și alin.(3) din Codul fiscal, dacă mărfurile sunt expediate sau transportate de cumpărător sau de o terţă persoană, locul livrării este considerat a fi locul aflării mărfurilor la momentul la care începe expedierea sau transportul mărfurilor către cumpărător, cu excepţia livrărilor pentru export.

         Pentru mărfurile expediate sau transportate de furnizor, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului).

Arhiva

        Cum se va determina locul livrării mărfurilor, în cazul în care mărfurile sunt transmise sau transportate de către furnizor cumpărătorului sau unei persoane terţe? 


        Potrivit prevederilor art. 110 alin (1) din Codul fiscal, dacă mărfurile sînt furnizate cu transportul cumpărătorului (beneficiarului) sau de către o organizaţie de transport, atunci locul livrării mărfurilor este locul de aflare a mărfurilor la începutul transportării, cu excepţia livrărilor pentru export.


        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 110 alin (1) din Codul fiscal, dacă mărfurile sînt furnizate cu transportul cumpărătorului (beneficiarului) sau de către o organizaţie de transport, atunci locul livrării mărfurilor este locul de aflare a mărfurilor la începutul transportării, cu excepţia livrărilor pentru export.

28.3.5.

Cum se va aprecia locul livrării mărfurilor în cazul în care acestea nu sunt expediate sau transportate?

        Potrivit prevederilor art.110 alin (1) din Codul fiscal, în cazul în care mărfurile nu sînt expediate sau transportate, locul livrării mărfurilor se consideră locul aflării acestora la momentul la care este efectuată livrarea.

Arhiva

        Cum se va aprecia locul livrării mărfurilor în cazul în care acestea nu sunt transmise sau transportate?

         Potrivit prevederilor art.110 alin (1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia cumpărătorului (beneficiarului). [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 110 alin. (1) din Codul fiscal].

Potrivit prevederilor art. 110 alin (1) din Codul fiscal, locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării (transmiterii) sau la momentul trecerii lor în posesia consumatorului.

28.3.6. În baza deciziei întreprinderii „mame”, filiala transmite acesteia (sau unei alte filiale), sau primeste de la întreprinderea „mamă” (alta filială) active materiale. În cadrul acestor operaţiuni apare obiectul impunerii cu TVA?

Luînd în considerare, că filiala nu reprezintă o entitate aparte, astfel de transmiteri reprezintă operaţii interne, şi nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.

28.3.7. Reprezintă obiect al impunerii cu TVA livrările de mărfuri şi servicii pe teritoriul vamal al RM?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activitaţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Prin urmare, livrările în cauză sunt impozabile cu TVA.

28.3.8.

Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor materiale transmise de către debitor creditorului, în vederea stingerii obligaţiei faţă de acesta?

        Potrivit prevederilor art.93 pct.3) din Codul fiscal, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art.95 alin. (1) lit.a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA. 

        Totodată, prevederile art.93 pct.6) din Codul fiscal stabilesc, că livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrare impozabilă.

         Reieşind din prevederile menţionate, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, se impozitează cu TVA pe principii generale.

Arhiva

  Potrivit prevederilor art.93 pct.3) din Codul fiscal, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art.95 alin. (1) lit.a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA.

  Totodată, prevederile art.93 pct.6) din Codul fiscal stabilesc, că livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător reprezintă livrare impozabilă.  Reieşind din prevederile menţionate, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor, cu excepţia celor scutite de TVA, se impozitează cu TVA pe principii generale.

       Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea drepturilor de proprietate asupra activelor materiale creditorului, în vederea stingerii obligaţiei acestuia?

         Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din CF, transmiterea drepturilor de proprietate asupra mărfurilor reprezintă livrare impozabilă care, în baza art. 95 alin. (1) lit. a) din CF, este obiect al impunerii cu TVA.

28.3.9. Reprezintă obiect al impunerii cu TVA serviciile de promovare a mărfurilor pe piaţa Republicii Moldova?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din CF, prestarea serviciului reprezintă obiect al impunerii, pentru care TVA se aplică în modul general stabilit.

28.3.10. Reprezintă obiect al impunerii cu TVA finanţarea cheltuielilor curente ale filialei?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit, a) CF, obiect al impunerii este livrarea de mărfuri şi servicii. Dat fiind faptul că, finanţarea cheltuielilor curente ale filialei nu reprezintă livrare, operaţiunea respectivă nu se impozitează cu TVA.

28.3.11. Reprezintă obiect al impunerii cu TVA activitatea de filantropie sub forma monetară?

Activitatea de filantropie în formă monetară nu se impozitează cu TVA, dat fiind fapt că lipseşte obiectul impunerii.

28.3.12.

Apar obligaţii fiscale la primirea plăţii pentru servicii de arendă, în baza contractului de subarendă a loturilor de pamînt?

        Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 1) din Codul Fiscal, se scutesc de TVA fără drept de deducere pamîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora.

Arhiva

Potrivit prevederilor art. 103 (1) pct. 1) di CF, nu se impozitează cu TVA pamîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora.

28.3.13. Urmează de a se calcula TVA la primirea de către contribuabil a ajutorului financiar în formă monetară?

Acordare ajutorului financiar nu se impozitează cu TVA, dat fiind faptul că lipseşte obiectul impunerii.

28.3.14. Care este obiectul impunerii cu TVA, în cazul livrării de catre plătitorul TVA a producţiei agricole destinate populaţiei (consumatorului final) şi entităţilor care nu sunt plătitori ai TVA, anterior procurată de la populaţia şi agenţi economici care nu sunt plătitori ai TVA?

Persoanele juridice şi fizice care sunt înregistrate în calitate de plătitori ai TVA la efectuarea unei livrări impozabile sunt obligate de a plica TVA pe principii generale.

28.3.15.

Urmează a fi impuse cu TVA livrarea cu titlu gratuit în scop de publicitate?

      Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează aceasta livrare, nu constituie obiect al impunerii. Aceasta prevedere se răsfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ţinând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări”.  

        Iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective. 

        Totodată, în cazul în care, pe parcursul anului precedent contribuabilul nu a înregistrat venit, livrări de acest gen (cu titlul gratuit), care nu constituie obiect al impunerii cu TVA, nu vor fi stabilite. Respectiv, în aceste cazuri toate livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor se vor impune cu TVA pe principii generale (art.93 lit.(6) din Codul fiscal).

Arhiva

         Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează aceasta livrare, nu constituie obiect al impunerii. Aceasta prevedere se răsfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ţinând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări”.

         Totodată, în cazul în care, pe parcursul anului precedent contribuabilul nu a înregistrat venit, livrări de acest gen (cu titlul gratuit), care nu constituie obiect al impunerii cu TVA, nu vor fi stabilite. Respectiv, în aceste cazuri toate livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor se vor impune cu TVA pe principii generale (art.93 alin.(6) din Codul fiscal).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor în marime de 0,1% din venitul din vânzări obţinut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiect al impunerii. Această prevedere se rasfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ţinând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări”. Totodată, în cazul în care, pe parcursul anului precedent contribuabilul nu a înregistrat venit, livrări de acest gen (cu titlul gratuit), care nu constituie obiect al impunerii cu TVA, nu vor fi stabilite. Respectiv, în aceste cazuri toate livrările efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor se vor impune cu TVA pe principii generale (art.93 alin.(6) din Codul fiscal).

28.3.16. Reprezintă livrare impozabilă, transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor care au caracter de sponsorizare?

        Prevederile art. 93 alin. (6) din Codul fiscal, determină drept livrare impozabilă livrarea efectuată de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. Reieşind din scopurile activităţii filantropice şi de sponsorizare, stabilite prin Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr.l420-XV din 31.10.2002, acestea nu au ca scop obţinerea profitului şi respectiv nu pot constitui activitate de întreprinzator.

        Respectiv, în contextul celor mentionate, dacă transmiterea bunurilor cu titlu gratuit nu reprezintă activitate de întreprinzător, atunci aceasta nu constituie o livrare impozabilă.

28.3.17. Reprezintă obiect al impunerii cu TVA asigurarea lucrătorilor contribuabilului cu alimentaţie specială (lapte) pentru condiţii nocive de muncă?

Asigurarea lucrătorilor cu alimentaţie specială, precum şi cu alte valori materiale necesare desfăşurării activităţii de producţie nu constituie obiect al impunerii cu TVA.

28.3.18. Care este modalitatea de aplicare a TVA la transmiterea cu titlu gratuit persoanei juridice a drepturilor patrimoniale de către persoana fizică cetaţean care este fondatorul unui agent economic plătitor al TVA?

         Obligaţie privind aplicarea T.V.A. aferentă livrărilor este pusă în sarcina subiecţilor impozabili înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în conformitate la art.112 din Codului fiscal.

         Prin urmare persoana fizică cetăţean nu apare în calitate de subiect impozabil.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

Obligaţie privind aplicarea TVA aferentă livrărilor este pusă în sarcina subiectilor impozabili înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA în conformitate la art.112 sau 1121 din Codului fiscal. Prin urmare persoana fizică cetatean nu apare în calitate de subiect impozabil.

28.3.19.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA, exportul de mărfuri ?

        Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, livrările de mărfuri (inclusiv export) constituie obiect impozabil cu TVA.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art. 95 din Codul fiscal].

Arhiva

        Potrivit prevederilor art. 104 lit.a) din Codul fiscal, livrările de mărfuri pentru export se impozitează la cota zero a TVA.

28.3.20.

Arhiva

        Întreprinderea, rezident din Republicii Moldova a încheiat un contract cu o firmă străină din Ungaria, conform căruia prima urmează să livreze anumite bunuri celeilalte pe teritoriul României. Care va fi regimul fiscal al TVA aferent livrării?

        Obiect al impunerii cu TVA, în conformitate cu art.95 alin.(1) din CF, reprezintă livrările de mărfuri şi servicii din cadrul activităţii de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova.

        Ţinînd cont de faptul că, livrarea de mărfuri are loc peste hotarele Republicii Moldova, lipseşte obiectul impunerii.

28.3.21.

Ramîne dreptul de a deduce TVA în cazul casării mărfurilor ca urmare a pierderii calităţilor sau sustragerii?

        Potrivit prevederilor art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit deşeuri şi perisabilităţi naturale peste limitele lunare stabilite de conducător, precum şi pe valoarea care nu a fost supusă amortizării mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Arhiva

        Ramîne dreptul la trecere în cont a TVA în cazul casării mărfurilor ca urmare a pierderii calităţilor sau sustragerii. 

        Potrivit prevederilor art. 102 alin. (4) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale procurate care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

28.3.22.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA operațiunile de plată a dividendelor, royalty, sub forma monetară sau nemonetară?

 Efectuarea plăţilor sub forma de royalty, ar putea necesita percepere a TVA de la cumpărator în cazul în care are lоc importul de servicii în conformitate cu prevederile pct. 9 art. 93 din Codul fiscal.

28.3.23. Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea imobilului în gaj creditorului şi/sau întoarcerea bunului gajat proprietarului .

        Potrivit prevederilor art. 95 din Codul fiscal, obiectul impozabil îl constituie livrarea de marfă. În contextul prevederilor pct. 3) art. 93 din CF, livrarea de mărfuri presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăti în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.

        Prin urmare, dat fiind faptul că, transmiterea imobilului gajat şi întoarcerea ulterioară a acestuia nu se conformează prevederilor menţionate mai sus, TVA nu se aplică.

28.3.24. Cum se aplică TVA la acordarea serviciilor în afara teritoriului Republicii Moldova de către nerezident unei întreprinderi rezidente plăţitor a TVA?

În cazul în care locul prestării serviciilor este în afara teritoriului Republicii Moldova, potrivit prevederilor art. 111 din CF livrarea în cauză nu este importată şi, respectiv, nu se va impozita cu TVA.

28.3.25. Se aplică TVA pentru serviciile acordate persoanelor fizice şi juridice de către autorităţile abilitate pentru care se aplică taxa de stat?

Obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA, potrivit prevederilor art. 112 CF, şi respectiv obligaţiunea de plată şi de calculare a TVA nu se rasfrînge asupra autorităţilor şi instituţiilor publice enumerate la art. 51 din Codul fiscal.

28.3.26. Reprezintă obiect al impunerii cu TVA mizele, inclusiv sub formă schimbului leilor cu fişe sau a altui document sau obiect, ce confirmă dreptul de a participa la joc, destinate pentru utilizarea acestora la automatele de joc sau alte aparate de joc?

Potrivit prevederilor art. 103 alin.(1) p.14) din Codul fiscal, serviciile în cauză sunt scutite de TVA.

28.3.27. Se va aplica TVA pentru înstrăinarea mijloacelor fixe în baza deciziei judecătoreşti (transmiterea creditorului a bunului debitorului)?

Livrarea de mărfuri, efectuată în baza deciziei judecătoreşti, privind înstrăinarea bunurilor debitorului (transmiterea creditorului a bunului debitorului) constituie livrare efectuată de debitor, care respectiv are şi obligaţiunea de a calcula TVA aferentă.

28.3.28.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA transmiterea mărfurilor pentru expertiza la organele abilitate?

Conform prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului și de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.


Respectiv, ținînd cont de faptul, că la transmiterea bunurilor pentru expertizare nu are loc transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora prestatorului serviciilor menționate, riscurile deteriorării fortuite fiind suportate de către subiectul care a furnizat bunurile corespunzătoare (art. 1345 din Codul civil), transmiterea respectivă nu reprezintă livrare și nu constituie obiect al impunerii cu TVA.

Arhiva

Obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă livrarea de mărfuri, care presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora.

Reieşind din considerentul că constatarea lipsei mărfurilor în rezultatul inventarierii nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte.

Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acestea nu se deduce, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumei TVA pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

Respectiv, în temeiul aliniatului (8) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, se va raporta la cheltuielile perioadei.

 Conform prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului și de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. 

 Respectiv, ținînd cont de faptul, că la transmiterea bunurilor pentru expertizare nu are loc transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora prestatorului serviciilor menționate, riscurile deteriorării fortuite fiind suportate de către subiectul care a furnizat bunurile corespunzătoare (art. 940 din Codul civil), transmiterea respectivă nu reprezintă livrare și nu constituie obiect al impunerii cu TVA.

        Reprezinta obiect al impunerii cu TVA transmiterea marfurilor pentru expertiza la organele abilitate?  

        În conformitate cu prevederile art. 93 alin. 3) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri este definită ca transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar, transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.

        Respectiv, în contextul noţiunii date, transmiterea pentru expertiză, evaluare şi certificare a produselor, în scopul aprecierii calităţilor de consum se califică ca livrări impozabile.

28.3.29.

Se aplică oare TVA la valoarea mărfurilor care, în rezultatul inventarierii, au fost constatate drept lipsă?

        Obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă livrarea de mărfuri, care presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că constatarea lipsei mărfurilor în rezultatul inventarierii nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acestea nu se deduce, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea sumei TVA pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. 

        Respectiv, în temeiul aliniatului (8) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, se va raporta la cheltuielile perioadei.

Arhiva

         Obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă livrarea de mărfuri, care presupune transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora. Reieşind din considerentul că constatarea lipsei mărfurilor în rezultatul inventarierii nu reprezintă livrare, în virtutea lipsei faptului transmiterii dreptului de proprietate, obiect al impunerii cu TVA în situaţia descrisă lipseşte. Prin urmare, în cazul în care activele materiale au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată pentru acestea nu se trece în cont, deoarece acestea nu se conformă cerinţei stabilite în art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în partea ce ţine de utilizarea lor pentru efectuarea livrărilor impozabile.

 Respectiv, în temeiul aliniatului (4) al articolului menţionat, TVA aferentă valorilor materiale care au fost constatate drept lipsă în urma inventarierii, se va raporta la cheltuielile perioadei.

28.3.30. Care sunt consecinţele privind TVA, aferent avansului primit, pentru care a expirat termenul de prescriptie stabilit de legislaţia civilă (de 3 ani)?

        În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

        Prin urmare, în cazul în care, livrarea nu a avut şi nu va avea loc, în condiţiile lipsei obiectului impozabil, mărimea sumei TVA calculată anterior de la suma avansului primit, urmează a fi stornată. Stornarea avansului şi a TVA aferente acestuia se efectuează prin înscrierea în Registrul de evidenţă a livrării de mărfuri şi servicii a sumelor corespunzătoare cu semnul „–” (minus).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Ţinînd cont de faptul că livrarea nu a avut şi nu va avea loc, în conditiile lipsei obiectului impozabil, marimea sumei TVA calculată anterior de la suma avansului primit, urmează a fi stornată. Stornarea avansului şi a TVA aferente acestuia se efectuează prin înscrierea în registrul livrărilor a sumelor corespunzătoare cu semnul „–” (minus).

28.3.31. În cadrul contractului de locaţiunea unui imobil, potrivit unei clauze speciale, în schimbul unei sume locatorul se obligă de a nu oferi astfel de servicii în incita acestui imobil altor entităţi. Serviciul dat se impune cu TVA?

        În conformitate cu prevederile articolului 93 alin.(4) din Codul fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arenda, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plata parţială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiintifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări contra plată, cu plata parţială sau gratuit.

        La rîndul sau articolul 97(1) din Codul fiscal, stabileşte ca valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fară TVA). Astfel, valoarea serviciului de locaţiune, precum şi plata percepută de catre locator pentru dreptul acordat locatarului, se includ în baza impozabilă cu TVA a livrării impozabile.

28.3.32. Contribuabilul rezident al Republicii Moldova procură mijloace fixe/active materiale de la un nerezident, în scopul utilizării în cadrul activităţii de întreprinzător, fără a fi importate pe teritoriul ţării. Care vor fi implicaţiile aferente TVA?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl constituie importul de mărfuri. Potrivit prevederilor art. 93 pct. 8) din Codul menţionat, importul de mărfuri constituie introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală. Astfel, în cazul în care nu are loc introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova nu apare obiect al impunerii cu TVA.

28.3.33. Apare necesitatea de calculare a TVA aferentă avansului primit pînă la înregistrarea în calitatea de plătitor al TVA ?

În conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova constituie obiect al impunerii cu TVA. Ţinînd cont de faptul că, la primirea avansului, contribuabilul nu a fost înregistrat în calitate de plătitor al TVA, la momentul înregistrării în calitate de plătitor al TVA careva obligaţiuni de calculare a TVA aferente avansului nu survin.

28.3.34. Apare necesitatea de calculare a TVA pentru returul de marfă/active materiale care au fost procurate pîna la înregistrarea în calitatea de plătitor al TVA ?

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea de mărfuri şi servicii efectuată de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. Prin urmare, ţinînd cont de faptul că returul de marfă nu constituie obiect al impunerii, iar la momentul procurării mărfurilor ce se returnează, cumpărătorul nu a fost înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA, operaţiunea de retur nu genereaza pentru cumpărător careva consecinţe privind TVA.

28.3.35.

Arhiva

        Apar oare careva drepturi sau obligaţii privind TVA la procurarea mărfurilor din străinătate сu livrarea lor ulterioară într-un alt stat fără introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova? 

        În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. a) şi b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă :

        a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

         b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice.

         Dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără întroducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipseşte şi prin urmare careva drepturi şi obligaţii privind TVA nu apar.

28.3.36.

Arhiva

        Reprezintă transmiterea carnetelor de muncă, de către angajator angajatului, livrare impozabilă cu TVA ?

         Conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător.

 Potrivit art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. 

 În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia. 

 Astfel, constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă. 

 Totodată, prin modificările operate la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, în vigoare începînd cu 28.10.2017, a fost simplificat modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special – factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu impozabile cu TVA. 

 La eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate. 

 Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA. Entitatea, în cazul dat, nu are dreptul la deducerea sumei TVA de la procurarea carnetelor de muncă. 

 În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt. 

 Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare pe termen scurt a creanţelor personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

         Conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. 

 Potrivit art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. 

         În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24 decembrie 2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia. 

      Astfel, constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă. 

 Totodată, prin modificările operate la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, în vigoare începînd cu 28.10.2017, a fost simplificat modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special – factura fiscală, pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sînt sau nu impozabile cu TVA. 

 La eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura fiscală la suma totală aferentă carnetelor eliberate. 

 Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA. Entitatea, în cazul dat, nu are dreptul la trecerea în cont a TVA de la procurarea carnetelor de muncă.

 În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt. 

 Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare pe termen scurt a creanţelor personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente. 

 (Modificat în temeiul Ordinului ministrului finanțelor nr.118 din 28 august 2017)

 Conform art.93 pct.6) din Codul fiscal, livrare impozabilă este o livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. Potrivit art.95 alin.(1) lit. a) al Codului Fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.

 În conformitate cu pct.80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1449 din 24.12.2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia. Astfel constatăm că carnetele de muncă, transmise angajaţilor cu compensarea cheltuielilor aferente, nu constituie o livrare impozabilă. Prin urmare, la eliberarea carnetelor de muncă angajaţilor pe parcursul lunii calendaristice se va întocmi un registru (listă) cu indicarea informaţiei (numele, prenumele angajatului, funcţia deţinută, seria şi numărul carnetului de muncă, data eliberării şi semnătura angajatului). La finele lunii, în baza registrului privind eliberarea carnetelor se va întocmi factura la suma totală aferentă carnetelor eliberate. Prin urmare, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă venit/cheltuieli pentru entitate şi respectiv nici livrare impozabilă cu TVA. În contabilitatea financiară valoarea carnetelor de muncă procurate de la producător, inclusiv suma TVA se înregistrează ca majorare a cheltuielilor anticipate curente şi a altor datorii pe termen scurt.

 Ulterior, valoarea carnetelor de muncă eliberate angajaţilor se reflectă ca majorare a creanţelor pe termen scurt ale personalului şi diminuare a cheltuielilor anticipate curente.

[Modificat prin Ordinul IFPS nr.447 din 21.06.2012]

În corespundere cu prevederile art.95 alin.(l) lit. a) din Codul fiscal, obiectul impunerii îl constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Potrivit art.93 pct.3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială. În conformitate cu pct. 80 din Hotărîrea Guvernului privind carnetul de muncă nr. 1449 din 24.12.2007, la întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia. Astfel, transmiterea carnetelor de muncă angajaţilor nu reprezintă o livrare impozabilă, iar cheltuielile aferente carnetelor de muncă urmează a fi refacturate în temeiul art. 1171 alin.(10) din Codul fiscal, prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli.

28.3.37.

Constituie oare obiect al impozitării cu TVA casarea activelor materiale?

     În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal, obiecte impozabile constituie: 

     a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova; 

       b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; 

      c) importul serviciilor în Republica Moldova; 

  e) procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012. 

    Totodată, potrivit art.93 pct. 3) din Codul Fiscal, prin livrare de mărfuri se subînţelege transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. 

        Astfel, la casarea activelor materiale fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, lipseşte obiectul impunerii cu TVA.

        De asemenea, conform art.102 alin. (1) din Codul fiscal, subiecților impozabili li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. 

         Prin urmare, la casarea activelor materiale care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător, nu se permite deducerea sumei TVA. 

         Totodată, în temeiul art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valoarea care nu a fost supusă amortizării a mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

Arhiva

         În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal obiecte impozabile constituie: 

         a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova; 

         b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; 

         c) importul serviciilor în Republica Moldova. 

         Totodată, art.93 pct. 3) din Codul Fiscal menţionează că prin livrare de mărfuri se subînţelege transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. 

 Astfel, la casarea activelor materiale fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, lipseşte obiectul impunerii cu TVA. 

 Totodată, conform art.102 alin(1) din Codul fiscal li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. 

 Astfel, la casarea activelor materiale care nu sunt utilizate în activitatea de întreprinzător, nu se permite deducerea sumei TVA.

 Totodată, în temeiul art. 102 alin. (8) din Codul fiscal, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valoarea care nu a fost supusă amortizării a mijloacelor fixe casate, nu se deduce şi se raportează la costurile sau cheltuielile perioadei.

        Constituie oare obiect al impozitării cu TVA casarea bunurilor? 

        În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal obiecte impozabile constituie: a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova; b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; c) importul serviciilor în Republica Moldova. Totodată, art.93 pct. 3) din Codul Fiscal menţionează că prin livrare de mărfuri se subînţelege transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. Astfel, la casarea bunurilor fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, lipseşte obiectul impunerii cu TVA. Totodată, în temeiul art. 102 alin. (4) din Codul fiscal,suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu art. 95 alin. (1) din Codul Fiscal obiecte impozabile constituie: a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova; b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; c) importul serviciilor în Republica Moldova. Totodată, art.93 pct. 3) din Codul Fiscal menţionează că prin livrare de mărfuri se subînţelege transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. Astfel, la casarea bunurilor fără transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, lipseşte obiectul impunerii cu TVA.

28.3.38.

Transferarea la codul 28.6.1.10.

Arhiva

        Este oare obligatorie aplicarea scutirii de TVA stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul nu solicită aplicarea acestei facilități?

         Pentru a beneficia de facilitatea fiscală stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, TVA se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. 

 Totodată, potrivit prevederilor pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, pentru a beneficia de facilitatea fiscală în cauză, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

 a) activele materiale pe termen lung sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);

 b) activele materiale pe termen lung trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;

 c) uzura activelor materiale pe termen lung se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor; 

 d) activele materiale pe termen lung nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale. 

 Conform p.18 al Regulamentului menționat, „Furnizorii autohtoni vor aplica facilitatea fiscală la livrarea activelor materiale pe termen lung în cazul prezentării de către cumpărător (beneficiar) a copiei deciziei Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, certificată de către Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” sau autentificată notarial.” 

 Astfel, în conformitate cu normele expuse la nerespectarea căreiva din cerințele specificate scutirea de TVA nu se aplică, TVA urmînd a se aplica pe principii generale.

28.3.39.

Urmează a fi impuse cu TVA livrarea la export cu titlu gratuit în scopul de promovare a vânzărilor?


        Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri și servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vânzări obținut pe parcursul anului precedent, anului în care se efectuează aceasta livrare, nu constituie obiect al impunerii.

        Aceasta prevedere se răsfrânge asupra valorii anuale a livrărilor de mărfuri, servicii cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vânzărilor, ținând cont de indicatorul specificat în contul contabil 611 „Venitul din vânzări”.

        Iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vânzări obținut în luna precedentă, cu ajustarea la sfârșit de an a sumei respective.

        Astfel, dacă volumul livrărilor efectuate cu titlu gratuit în scopuri de promovare a vânzărilor, efectuate la export în afară teritoriului Republicii Moldova, nu depășește mărimea anuală de 0,5% din venitul din vânzări, atunci conform prevederilor art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, acestea nu constituie obiect al impunerii cu TVA.

        Respectiv, în cazurile în care volumul livrărilor cu titlu gratuit în scopuri de publicitate și/sau de promovare a vânzărilor, efectuate la export în afară teritoriului Republicii Moldova, depășește mărimea anuală de 0,5% din venitul din vânzări, atunci conform prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, aceste livrări vor fi scutite de TVA cu drept de deducere.

28.3.40.

Se consideră oare drept livrări de mărfuri contribuțiile participanților la societatea civilă și împărţirea/repartizarea produsului/fructului activităţii comune între asociați?

În conformitate cu art.1926 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile.

Astfel, luând în consideraţie, că transmiterea contribuţiilor la asociaţia civilă nu condiţionează transmiterea dreptului de proprietate asupra lor de către un asociat altuia, aceasta nu se califică ca livrare.

Modalitatea specificată mai sus este aplicabilă pentru relaţiile asociaților societății civile ce iau naştere din contractul de asociaţie civilă (inclusiv la împărţirea veniturilor dintre membrii asociaţiei civile, împărţirea produsului activităţii comune).

(Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr. (17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

Arhiva


 În conformitate cu art.1339 din Codul civil, prin contract de societate civilă, două sau mai multe persoane (asociaţi, participanţi) se obligă reciproc să urmărească în comun scopuri economice ori alte scopuri, fără a constitui o persoană juridică, împărţind între ele foloasele şi pierderile. 

 Astfel, luând în consideraţie, că transmiterea contribuţiilor la asociaţia civilă nu condiţionează transmiterea dreptului de proprietate asupra lor de către un asociat altuia, aceasta nu se califică ca livrare. 

 Modalitatea specificată mai sus este aplicabilă pentru relaţiile asociaților societății civile ce iau naştere din contractul de asociaţie civilă (inclusiv la împărţirea veniturilor dintre membrii asociaţiei civile, împărţirea produsului activităţii comune). 

(Explicații conform Comunicatului informativ al Ministerului Finanțelor nr.(17-02/2-02/1-796)26 din 10.03.2008, Monitorul Oficial 63-65/163, 28.03.2008).

28.3.41.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA beneficierea de dreptul privind folosirea obiectelor ale proprietăţii industriale şi ale obiectelor ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, acordate de către nerezident ?

 În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal importul serviciilor în Republica Moldova constituie obiect impozabil cu TVA.  

 La rîndul său punctul 9) al articolului 93 în calitate de import de servicii specifică prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova. 

 Conform pct.4) al art.93 din Codul fiscal livrarea (prestarea) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale şi nemateriale, de consum şi de producţie, inclusiv darea proprietăţii în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor privind folosirea oricăror mărfuri, obiecte ale proprietăţii industriale şi obiecte ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; activitate de executare cu plată sau gratuit a lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de construcţii experimentale şi a altor lucrări; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului şi de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. 

 Totodată, în conformitate cu pct.15) al art.93 locul livrării serviciilor reprezintă locul efectuării livrării, determinat conform regulilor stabilite în art.111 СF.

 Pentru serviciile de transmitere a obiectelor de proprietate industrială, precum şi cele referitoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe conform art.111 alin.(1) lit. e) din Codul fiscal locul livrării reprezintă sediul sau, în cazul în care acesta lipseşte, domiciliul ori reşedinţa beneficiarului acestor servicii. 

 Astfel, beneficierea de dreptul privind folosirea obiectelor ale proprietăţii industriale şi ale obiectelor ale dreptului de autor şi ale drepturilor conexe, acordate de către nerezident, constituie obiect impozabil cu TVA.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ