29.6. Norme speciale privind determinarea impozitului pe venit de către întreprinzătorul individual și persoana fizică pentru perioada fiscală 2018
Înapoi
29.6.1.

Asupra căror persoane se extind prevederile capitolului V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal?

        În conformitate cu art. 42 din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, prevederile capitolului menționat se extind asupra: 

        a) persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova care desfășoară activitate de întreprinzător; 

        b) persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător; 

        c) persoanelor fizice rezidente cetățeni străini și apatrizi care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova.

29.6.2.

Cum se vor determina obligațiile fiscale privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018?

        În conformitate cu art. 43 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează: 

        a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 pînă la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018; 

        b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 pînă la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018. 

        Potrivit alin. (2) din articolul menționat, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situației de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situației de la 31 decembrie 2018. 

        Astfel, conform alin. (3) din articolul respectiv, pentru etapa I a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice și al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de: 

        a) 7% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce nu depășește suma de 24750 de lei; 

        b) 18% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce depășește suma de 24750 de lei. 

        Conform alin. (4) din articolul menționat, pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice și al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de 12 % din venitul impozabil aferent etapei a II-a a perioadei fiscale 2018. 

        De asemenea, potrivit alin. (5) din articolul respectiv, pentru perioada fiscală a anului 2018, prevederile art. 881 din Codul fiscal se aplică pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018.

29.6.3.

Cum se vor determina obligațiile fiscale de către întreprinzătorul individual privind impozitul pe venit în cazul efectuării operațiunilor în valută străină pentru perioada fiscală 2018?

        Conform art. 44 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, orice venit/pierdere a întreprinzătorului individual de pe urma recalculării datoriei sau orice diferență de curs estimată în conformitate cu prevederile art. 21 din Codul fiscal în perioada fiscală 2018 se consideră venit obținut/pierdere suportată în ultima zi a etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018.

29.6.4.

Cum se vor recunoaște la deducere cheltuielile suportate de către întreprinzătorul individual pentru perioada fiscală 2018?

        Potrivit art. 45 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru întreprinzătorul individual deducerea cheltuielilor se aplică în modul general stabilit corespunzător etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale a anului 2018.

29.6.5.

Cum se vor recunoaște la deducere reziduurile, deșeurile și perisabilitatea naturală la întreprinzătorii individuali pentru perioada fiscală 2018?

        În conformitate cu art. 45 alin. (2) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru aplicarea prevederilor art. 24 alin. (13) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual urmează să stabilească separat pentru etapa I și a II-a a perioadei fiscale 2018 limite a reziduurilor, a deșeurilor și a perisabilităților naturale.

29.6.6.

Cum vor fi reportate pierderile în scopuri fiscale aferente perioadei fiscale 2018 pentru întreprinzătorii individuali?

        Conform art. 45 alin. (3) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, în scopul aplicării prevederilor art. 32 din Codul fiscal, reportarea de către întreprinzătorii individuali a pierderilor în etapa I și, respectiv, în etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 se califică ca reportare a pierderilor în perioade fiscale distincte. 

        Astfel, pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător formate în perioada deplină cît şi în etapele I sau II a anului 2018 urmează să fie reportate eșalonat pe următorii cinci ani, luînd în calcul și etapele perioadei fiscale 2018.  

        Suma permisă pentru reportare pentru unul din anii fiscali următori celui în care s-a înregistrat pierderea este stabilită de contribuabil în limita venitului impozabil înregistrat, redusă cu suma permisă spre deducere.

29.6.7.

În ce limite se acceptă deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către întreprinzătorii individuali în folosul persoanelor fizice și juridice în anul 2018?

        În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, deducerea cheltuielilor aferente dobînzilor suportate în baza contractului de împrumut de către întreprinzătorii individuali în folosul persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor financiare, a organizațiilor de microfinanţare și a companiilor de leasing) se acceptă în limita mediei aritmetice a ratelor medii ponderate ale dobînzii la creditele acordate de sectorul bancar persoanelor juridice pe termen de pînă la 12 luni și peste 12 luni în secțiunea pe lei moldovenești și pe valută străină pentru fiecare lună în parte a etapelor I și a II-a ale perioadei fiscale a anului 2018.

29.6.8.

Care este procedura de utilizare a scutirilor la care are dreptul persoana fizică în perioada fiscală 2018?

        În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 (1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018), scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică: 

        a) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 8460 de lei; 

        b) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin.(2) din Codul fiscal – în mărime de 12600 de lei; 

        c) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin.(1) din Codul fiscal – în mărime de 8460 de lei; 

        d) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 12600 de lei; 

        e) pentru persoanele întreținute în sensul art. 35 din Codul fiscal, scutirea este de 1890 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, pentru care scutirea constituie 8460 de lei. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, venitul persoanei întreținute pentru etapa I a perioadei fiscale 2018 nu trebuie să depășească suma de 8460 de lei. 

        Potrivit alin. (2) din articolul menționat, pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 (1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018), scutirile la care are dreptul contribuabilul se aplică: 

        a) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 6000 de lei; 

        b) pentru contribuabilii menționați la art. 33 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 7500 de lei; 

        c) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (1) din Codul fiscal – în mărime de 2820 de lei; 

        d) pentru contribuabilii menționați la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal – în mărime de 4500 de lei; 

        e) pentru persoanele întreținute în sensul art. 35 din Codul fiscal, scutirea este de 750 de lei pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, a persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, pentru care scutirea constituie 4500 de lei. Pentru aplicarea art. 35 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, venitul persoanei întreținute pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu trebuie să depășească suma de 2820 de lei.         La calcularea venitului nu se include suma alocațiilor achitate din mijloacele bugetului de stat pentru persoanele cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie și pentru persoanele cu dizabilități severe și accentuate. 

        De asemenea, conform alin. (3) din articolul respectiv, scutirea pentru persoana întreținută se aplică dacă aceasta, la situația din 30 septembrie 2018 și din 31 decembrie 2018, întrunește condițiile stabilite de art. 35 din Codul fiscal și de prezentul articol pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte.

29.6.9.

Cum se va reține impozitul pe venit din plățile efectuate persoanei fizice sub formă de salariu în perioada fiscală 2018?

        În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, plățile salariale obținute de angajați se impozitează distinct pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale a anului 2018, ţinînd cont de scutirile, deducerile și de cotele stabilite la art.15 din Codul fiscal. 

        Potrivit alin. (2) din articolul menționat, determinarea venitului impozabil și calcularea impozitului pe venit ce urmează a fi reținut la sursa de plată se efectuează prin metoda cumulativă de la prima zi sau, în cazurile în care salariatul s-a angajat pe parcursul anului fiscal curent, de la data angajării pînă în ultima zi a etapei I și, respectiv, a etapei a II-a a perioadei fiscale 2018.

29.6.10.

Cum se va trece în cont impozitul pe venit reținut în perioada fiscală 2018?

        În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, în anul 2018 contribuabilii menționați la art. 42 din capitolul respectiv au dreptul de a trece în cont impozitul pe venit reținut în etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în mod separat: 

        a) sumele reținute de la ei pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 88, 89 și 90 din Codul fiscal; 

        b) plățile efectuate pe parcursul perioadei fiscale respective în conformitate cu art. 84 din Codul fiscal; 

        c) impozitele achitate în afara Republicii Moldova, a căror trecere în cont este permisă în conformitate cu art. 82 din Codul fiscal, pentru sumele plătite sau calculate pentru aceeași etapă a perioadei fiscale. 

        Totodată, potrivit alin. (2) din articolul menționat, dacă trecerile în cont la care contribuabilul are dreptul în conformitate cu alin. (1) lit. a) și b) din articolul respectiv depășesc suma totală a impozitului pe venit calculată conform art. 15 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat efectuează stingerea obligației fiscale prin compensare, conform art. 175 din Codul fiscal, și, după caz, restituirea la cont, conform art. 176 din Codul fiscal. 

        De asemenea, conform (3) din articolul respectiv, mărimea trecerii în cont specificată la art. 82 alin. (1) din Codul fiscal pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 nu poate depăși suma care ar fi fost calculată la cotele aplicate în Republica Moldova fată de acest venit. 

        Conform alin. (4) din articolul menționat, trecerea în cont în perioada fiscală 2018 a impozitului achitat în alt stat se efectuează în etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale în care venitul respectiv este supus impozitării în Republica Moldova.

29.6.11.

Cine este obligat să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 și care este modalitatea prezentării acesteia?

        În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018: 

        a) persoanele fizice care sunt rezidenți ai Republicii Moldova și au obligații privind achitarea impozitului pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018; 

        b) persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget; 

        c) formele organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, potrivit legislației, indiferent de prezența obligației privind achitarea impozitului. 

        Potrivit alin. (2) din articolul menționat, pentru etapa I și a II-a a perioadei fiscale 2018, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se completează în modul și forma stabilite de Ministerul Finanțelor. 

        Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 83 alin. (5)–(10) din Codul fiscal, declarațiile cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de: 

        a) 25 martie 2019 – în cazul formelor organizatorice rezidenți cu statut de persoană fizică, potrivit legislației; 

        b) 30 aprilie 2019 – în cazul persoanelor fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții).

29.6.12.

Care este modalitatea de prezentare a dării de seamă anuale (forma IALS) pentru perioada fiscală 2018?

        În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (3) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88–91 din Codul fiscal, pînă la data de 25 ianuarie 2019, vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă separate, aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018, în care vor indica numele și prenumele (denumirea), adresa și codul fiscal ale persoanei fizice sau juridice în folosul căreia au fost efectuate plățile pe parcursul etapelor I și a II-a ale perioadei fiscale 2018, precum și suma totală a plății și a impozitului pe venit reținut aferent. 

        Dările de seamă vor include și datele despre persoanele și/sau veniturile scutite de impozitare prealabilă conform art. 90 din Codul fiscal, precum și sumele veniturilor achitate în folosul acestor persoane. În cazul în care, pe parcursul anului 2018, persoanele care sunt obligate să rețină la sursă impozitul se lichidează sau se reorganizează prin dezmembrare, acestea urmează să prezinte dările de seamă menționate aferente etapei I și, respectiv, etapei a II-a a perioadei fiscale 2018 în termen de 15 zile de la data aprobării bilanțului de lichidare/repartiție a întreprinderii în proces de lichidare sau reorganizare. 

        Formele ce urmează a fi utilizate pentru prezentarea dării de seamă anuale sunt – pentru etapa I a perioadei 2018 forma IALS 14 și pentru etapa II forma IALS18. 

        Totodată, potrivit alin. (4) din articolul menționat, întreprinzătorul individual este obligat să prezinte, pînă la 1 martie 2019, beneficiarului acestor plăti, cu excepția celor care au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33–35 din Codul fiscal, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7) din Codul fiscal, precum și suma impozitului reținut, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte. 

        De asemenea, conform alin. (5) din articol, în cazul efectuării corectărilor în informația prezentată conform alin. (3), întreprinzătorul individual este obligat să informeze beneficiarul plăților, în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei, asupra cazului de încălcare fiscală.

29.6.13.

Care sunt condițiile aferente desemnării procentuale pentru perioada fiscală 2018?

        În conformitate cu prevederile art. 50 din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, prin derogare de la art. 8 alin. (1) lit. d) și art. 151 din Codul fiscal, pentru perioada fiscală 2018, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare are dreptul să direcționeze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat pentru etapele I și a II-a ale perioadei fiscale (stabilită la art. 43 din legea respectivă) către beneficiarii desemnării procentuale potrivit art. 152 din Codul fiscal. 

        Astfel, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferentă etapei I și / sau etapei a II-a ale perioadei fiscale 2018 se va indica mărimea cuantumului desemnării procentuale stabilit la art. 152 din Codul fiscal și codul fiscal al beneficiarului desemnării procentuale.

29.6.14.

Care este modalitatea de calculare a venitului impozabil în cazul semnării contractului de înstrăinare a unui activ de capital, diferit de locuința de bază, de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în I etapa a perioadei fiscale 2018, iar obţinerea mijloacelor băneşti în etapa a doua a perioadei fiscale 2018?

        În conformitate cu art. 43 alin. (1) al capitolului V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează:

a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 pînă la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018;

b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 pînă la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.

        Potrivit alin. (2) din articolul menționat, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situației de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situației de la 31 decembrie 2018.

        Totodată, conform art.3 alin.(41) din Codul fiscal, procedura fiscală se aplică în timpul şi la locul aplicării, dacă legea nu prevede altfel.

        Concomitent, prevederile art.44 alin.(1) și (2) lit.a) din Codul fiscal stabilesc că, pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se aplică metoda de evidenţă contabilitatea de casă. Prin contabilitate de casă se înţelege metoda conform căreia venitul este raportat la anul fiscal (etapă) în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub altă formă.

        Astfel, în anul 2018 pentru venitul obținut de persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător, de la înstrăinarea unui activ de capital diferit de locuința de bază, obligația aferentă impozitului pe venit se va determina în etapa a II, cînd au fost obținute mijloacele bănești.

[Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 178 din 26.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.309-320 din 17.08.2018]

29.6.15.

Care este modalitatea de prezentare a dării de seamă anuale (forma UNIF) pentru perioada fiscală 2018?

        Pentru determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit din activitate pentru perioada fiscală 2018, Întreprinzătorul individual (numărul de salariaţi până la 3 persoane) prezintă darea de seamă unificată distinct, după cum urmează:

a)Darea de seamă unificată (formularul UNIF14) aprobată prin Ordinul IFPS nr.1804 din 30.12.2014, conform cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal – pentru etapa I;

b)Darea de seamă fiscală unificată (formularul UNIF 18) aprobată conform Ordinului SFS nr.456 din 08.09.2018, conform cotelor stabilite la art.15 lit.a) din Codul fiscal - pentru etapa II.

29.6.16.

Cum urmează să calculeze întreprinzătorii individuali amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru cele două perioade ale anului 2018?

        În conformitate cu art. 43 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează:  

        a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018;

        b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018. 

        Conform art.43 alin.(2) din Legea nr. 1164/1997, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situaţiei de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situaţiei de la 31 decembrie 2018.

        În conformitate cu art. 24 alin. (31) din Legea nr.1164/1997, pentru perioada fiscală 2018, agenții economici au avut posibilitatea de a alege modul de calcul al amortizării şi cheltuielilor pentru reparația proprietății conform art.26 şi 27 sau art. 261 din Codul fiscal. În acest sens, contribuabilii, în anul 2018, puteau opta pentru calcularea în scopuri fiscale a amortizării după metoda pe categorii de proprietate (art.26 și 27 din Codul fiscal), în funcție de durata de funcționare utilă apreciată conform Hotărîrii Guvernului nr.338 din 21 martie 2003 “Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale”.

        Conform art. 26 alin. (5) din Codul fiscal (redacția anului 2018), mărimea amortizării mijloacelor fixe ce urmează a fi dedusă în scopuri fiscale se determină prin înmulțirea bazei valorice a mijloacelor fixe, la finele perioadei de gestiune, cu norma de amortizare respectivă.

        Totodată, opțional pentru perioada fiscală 2018, însă obligatoriu pentru perioada fiscală 2019, contribuabilii aplică noua metodologie de calculare a amortizării în scopuri fiscale, pe mijloc fix/obiect separat prin utilizarea metodei liniare de amortizare. Amortizarea se calculează lunar  începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix se pune în funcțiune (art. 261 alin. (5)-(6) din Codul fiscal). 

        Prin urmare, calcularea amortizării mijlocului fix se va realiza conform metodei stabilite în politica de contabilitate a entității.

        Astfel, calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, conform art.26 din Codul fiscal în redacția anteroară, de către întreprinzătorii individuali pentru anul 2018, urma să fie efectuată distinct pentru fiecare etapă, conform anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.289 din 14 martie 2007, ținându-se cont de baza valorică a activelor supuse amortizării la data de 30.09.2018 (pentru prima etapă) și 31.12.2018 (pentru a doua etapă), fără divizarea acesteia proporțional duratei fiecărei din etapele anului 2018.

29.6.17.

Care este procedura de utilizare a scutirilor, la care are dreptul persoana fizică în perioada fiscală 2018, în cazul în care venitul impozabil a fost înregistrat doar într-o singură etapă?

        Scutirile la care are dreptul contribuabilul pentru etapele perioadei fiscale 2018, sunt stabilite în art. 46 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal. Lista scutirilor și sumele concrete stabilite pentru fiecare etapă distinct sunt expuse în răspunsul la întrebarea 29.6.8 din Baza generalizată a practicii fiscale.

        Astfel, în cazul în care venitul impozabil a fost înregistrat doar într-o singură etapă a anului 2018, persoana fizică va utiliza suma scutirilor stabilită pentru etapa respectivă, fără a o comasa cu cea stabilită pentru altă etapă a anului.

29.6.18.

Care este modalitatea de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018 de către persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

        În conformitate cu art. 43 alin. (1) din capitolul V al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, pentru persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte (1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018) și (1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018).

        Astfel, potrivit art. 49 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I și, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018:

a) persoanele fizice care sunt rezidenți ai Republicii Moldova și au obligații privind achitarea impozitului pentru etapa I a perioadei fiscale 2018;

b) persoanele fizice (cetățeni ai Republicii Moldova, cetățeni străini și apatrizi, inclusiv membri ai societăților și acționari ai fondurilor de investiții) care nu au obligații privind achitarea impozitului, dar direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit, calculat la buget în I etapă.

        Persoanele menționate au obligaţia privind prezentarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formularul CET 15), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.102 din 03.07.2017, utilizind suma scutirilor stabilită pentru I etapă a anului 2018 (1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018), aplicînd cotele impozitului pe venit stabilite la art. 43 alin.(3) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal.

        Respectiv, pentru etapa a II a anului 2018, persoanele fizice sunt obligate să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET 18), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.150 din 05.09.2018, utilizînd suma scutirilor stabilită pentru etapa a II (1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018), aplicînd cota stabilită la art. 43 alin.(4) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal.

29.6.19. Cum urmează să determine întreprinzătorii individuali impozitul pe venit în rate pentru cele două etape ale anului 2018 în darea de seamă anuală (forma UNIF/VEN)?

        În conformitate cu art. 84 alin. (1) din Codul fiscal, agenţii economici sînt obligaţi să achite, nu mai tîrziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din:

 a) suma calculată drept impozit ce urmează a fi plătit, conform prezentului titlu, pentru anul respectiv;

 sau

 b) impozitul ce urma să fie plătit, conform prezentului titlu, pentru anul precedent.         Totodată, în conformitate cu art. 43 alin. (1) din capitolul V din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr. 1164/1997, pentru subiecții menționați la art. 42 din capitolul respectiv, perioada fiscală privind impozitul pe venit pentru anul 2018 se divizează în 2 etape distincte după cum urmează: 

a) etapa I a perioadei fiscale 2018 este de la 1 ianuarie 2018 până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va calcula și achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018; 

b) etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 este de la 1 octombrie 2018 până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil și se va achita impozitul pe venit conform normelor și cotelor în vigoare pentru perioada 1 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018.

         Conform art.43 alin. (2) din Legea nr. 1164/1997, obligațiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situaţiei de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situaţiei de la 31 decembrie 2018.

         Astfel, pentru determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit din activitate pentru perioada fiscală 2018, întreprinzătorul individual (numărul de salariaţi până la 3 persoane) prezintă darea de seamă unificată distinct, după cum urmează: 

a) Darea de seamă fiscală unificată (formularul UNIF 14) aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014, fără a completa anexa nr. 3 la tabelul nr. 1 – pentru etapa I;

 b) Darea de seamă fiscală unificată (formularul UNIF 18) aprobată conform Ordinului SFS nr. 456 din 08.09.2018, cu indicarea în anexa nr. 3 la tabelul nr.1 a sumei calculate drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul 2019 - pentru etapa II.

         În partea ce ține de prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (forma VEN), declarația se prezintă distinct, după cum urmează: 

a) Declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul VEN 12) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22.12.2017, fără a completa anexa 8D – pentru etapa I; 

b) Declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul VEN 12) aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 153 din 22.12.2017, cu indicarea în anexa 8D a sumei calculate drept impozit ce urmează a fi plătit pentru anul 2019 - pentru etapa II. 

        La alegerea metodei de achitare a impozitului pe venit în rate reieșind din suma impozitului pe venit ce urma să fie plătit pentru anul precedent, se va ține cont de suma totală a impozitului pe venit calculat cât pentru etapa I, atât și pentru etapa II.

29.6.20. Urmează a fi prezentată Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET15)/(Forma CET18) pentru etapa I/a II-a a perioadei fiscale 2018 în cazul în care la finele uneia dintre etape soția (soțul) decid să transmită scutirea personală soțului (soției)?

        Conform art. 43 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal obligaţiile fiscale aferente impozitului pe venit se determină pentru fiecare etapă a perioadei fiscale în parte, pentru etapa I – conform situaţiei de la 30 septembrie 2018, iar pentru etapa a II-a – conform situaţiei de la 31 decembrie 2018. 

        Pentru etapa I a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice şi al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de: 

        a) 7% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce nu depăşeşte suma de 24750 de lei; 

        b) 18% din venitul impozabil aferent etapei I a perioadei fiscale 2018 ce depăşeşte suma de 24750 de lei. 

        Pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018, în cazul persoanelor fizice şi al întreprinzătorilor individuali, suma impozitului pe venit se determină în mărime de 12 % din venitul impozabil aferent etapei a II-a a perioadei fiscale 2018. 

        Totodată, potrivit pct. 24 din Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.693/11.07.2018 în cazurile în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul şi soţia(soţul) acestuia au beneficiat fiecare de scutirea sa personală, iar conform rezultatelor perioadei fiscale, au decis că soţia(soţul) renunţă la scutirea personală în favoarea contribuabilului, atît contribuabilul, cît şi soţia(soţul) prezintă declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit. 

        Respectiv, dat fiind faptul că perioada fiscală 2018 se divizează în 2 etape distincte, cu determinarea obligației fiscale aferente impozitului pe venit separat pe perioade, atît contribuabilul, cît şi soţia(soţul) acestuia urmează să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligaţiei privind impozitul pe venit, doar pentru acea etapă a perioadei fiscale 2018 în care doresc să facă transmiterea respectivă.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ