31.5. Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
Înapoi
31.5.1.

Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat agentului economic pentru desfășurarea activității fără licență?

        Conform prevederilor art.121 alin.(1) din Legea privind reglementarea prin prin autorizare a activității de întreprinzător nr.160 din 22.07.2011, licenţa este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere. 

        În cazul în care în cadrul controlului fiscal s-a constatat încălcarea privind desfășurarea activității fără de licență, se va întocmi proces - verbal cu privire la contravenție, în cazul în care nu a expirat termenul de prescripție de 12 luni de la momentul comiterii contravenției, în temeiul unuia din următoarele articole ale Codului Contravențional: art.169 [Încălcarea normelor de desfăşurare a activităţii de către participanţii la piaţa energiei electrice, la piaţa gazelor naturale şi la piaţa produselor petroliere], 179[Construcţii neautorizate şi intervenţii neautorizate la construcţiile existente], 248[Utilizarea fără licenţă şi fără permis tehnic a canalelor, a frecvenţelor radio, a resurselor de numerotare], 263 alin. (4) [Desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător fără autorizaţie, licenţă sau certificat, eliberate de autoritatea competentă în temeiul legii], 2771[Încălcarea legislaţiei cu privire la jocurile de noroc], 284 [Încălcarea legislaţiei cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi producţiei alcoolice], 286 [Încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice], 290 [Activitatea bancară fără autorizaţie], 2932 [Încălcarea legislaţiei cu privire la prestarea serviciilor de plată şi emiterea de monedă electronică], 3042[Nerespectarea cerinţelor privind activitatea participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară], 305[Încălcarea regulilor de activitate în domeniul asigurărilor], 364[Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate].

Arhiva

        Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat agentului economic pentru desfășurarea activității fără licență?  

        Conform art. 2 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, licența este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere.

        În conformitate cu art. 10 alin. (4) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, începând cu 13 ianuarie 2012, pentru desfășurarea activității fără licență sau a activităților interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, organele fiscale, Camera de Licențiere sau alt organ abilitat cu atribuția de eliberare a licenței aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obținută în urma activităților menționate.

        Art.18 din Codul fiscal prevede componența venitului brut prin specificarea atât a surselor de venit ce se includ în venitul brut cât și a altor venituri care nu au fost specificate în articol.

        Astfel, pentru desfășurarea activității fără licență, Serviciul Fiscal de Stat va aplica amendă în mărimea venitului brut din realizarea obținută în urma activității desfășurate.

31.5.2.

Conform Ordinului SFS nr. 183 din 30.03.2018, întrebarea și răspunsul se trec în arhivă.

Arhiva

        Ce sancțiune va aplica Serviciul Fiscal de Stat pentru desfășurarea activității fără licență agentului economic ce desfășoară activitate în furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare?       

        Conform art. 2 din Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, licența este act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licențiere. 

        Totodată, conform art. 8 alin. (1) lit. d) pct. 411) din Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, se supune reglementării prin licențiere de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună. 

        Articolul 7 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică care își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare. 

        Prin urmare, potrivit art. 10 alin. (4) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, începând cu 13 ianuarie 2012, pentru desfășurarea activității fără licență sau a activităților interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, organele fiscale, Camera de Licențiere sau alt organ abilitat cu atribuția de eliberare a licenței aplică amendă în mărimea venitului brut, din realizarea obținută în urma activităților menționate. 

        Concomitent, art. 18 din Codul fiscal prevede componența venitului brut prin specificarea atât a surselor de venit ce se includ în venitul brut cât și a altor venituri care nu au fost specificate în articol. 

        Astfel, pentru desfășurarea activității fără licență, Serviciul Fiscal de Stat va aplica amendă în mărimea venitului brut din realizarea obținută în urma activității desfășurate.

31.5.3.

Va fi sancționat agentul economic în baza prevederilor art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, în cazul efectuării decontărilor prin intermediari?

        În cazul în care în actul de control s-a constatat încălcarea de efectuare a decontărilor prin intermediari, atât în numerar cât și prin virament, în procesul de examinare a cazurilor de încălcare a legislației de către Serviciul Fiscal de Stat nu poate fi aplicată sancțiunea stabilită de art. 10 pct.5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, indiferent în ce perioadă fiscală a fost constatată încălcarea. 

        În acest caz se va întocmi proces - verbal cu privire la contravenție, în cazul în care nu a expirat termenul de prescripție de 12 luni de la momentul comiterii contravenției, în temeiul art.293 din Codul contravențional, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

        Potrivit art.34 alin. (1) din Codul contravențional, o unitate convențională este egală cu 50 lei.

Arhiva

        Care persoană urmează a fi sancționată conform prevederilor art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 în cazul efectuării achitării prin intermediari?         Articolul 10 punctul 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi prevede că față de întreprinderi şi organizații, indiferent de tipul lor de proprietate și forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, se aplică sancțiuni pecuniare în proporție de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat. 

        În sensul pct. 5, cuvântul „intermediar” semnifică persoana căreia o altă persoană i-a plătit o sumă de bani, în numerar sau prin virament, neavând către aceasta obligații financiare directe. 

        În cazul în care au fost efectuate decontări bănești prin intermediari, sancțiunea prevăzută la art. 10 pct. 5 din Legea menționată se aplică persoanei care are o obligație financiară directă față de creditor, însă plata în folosul acestuia a fost efectuată prin intermediari.

31.5.4.

Ce acte reglementează licențierea activității de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și/sau de canalizare?

        Conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu și oraș se supune reglementării prin licențiere.

         Potrivit art. 121 alin. (1) din Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, licența este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licențiere în procesul de reglementare a activității de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licență de a desfășura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parțial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condițiilor de licențiere. 

        Totodată, ținem să menționăm că începând cu 27 octombrie 2017 a fost abrogată Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător conform art. CX alin. (9) din Legea nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. 

        Astfel, licența pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună este eliberată conform pct. 27 din Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autoritățile emitente persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru practicarea activității de întreprinzător, compartimentul I „Actele permisive care fac parte din categoria licențelor” (anexa nr. 1) din Legea nr. 160/2011.

31.5.5.

Abrogată în baza Hotărârii Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 și pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Sesizarea nr. 10g/2018) și a Hotărârii Curții Constituționale privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din art. 10 pct. 4 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi.

Arhiva

        Ce instituții sunt responsabile de emiterea licențelor și de aplicarea amenzilor în cazul desfășurării activității fără licență pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraș și, după caz, sat, comună?  

        Conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013, reglementarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenție). Agenția își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare. 

        Potrivit alin. (2) din același articol, Agenția eliberează, în conformitate cu procedura și cu cerințele stabilite de lege, licențe operatorilor, monitorizează și controlează, în modul și în limitele stabilite de lege, respectarea de către titularii de licențe a condițiilor stabilite pentru desfășurarea activităților licențiate și exercită alte atribuții conform legislației. 

        Totodată, conform art. 10 pct. 4) din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, pentru desfășurarea activității fără licență sau a activităților interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice sau alt organ abilitat cu atribuția de eliberare a licenței aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obținută în urma activităților menționate.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ