28.2. Anularea înregistrării ca contribuabil al TVA
Înapoi
28.2.1.

Se calculează TVA la anularea înregistrării plătitorului TVA pe valoarea stocului de mărfuri şi mijloace fixe, care au fost procurate de agent economic pînă la primirea statutului de plătitor TVA?

        În conformitate cu art.113 alin.(3) din CF, în momentul anulării înregistrării statutului de contribuabilul al TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor suma TVA a fost dedusă, și trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Astfel, în cazul în care TVA, aferenta stocurilor de mărfuri şi mijloace fixe, nu a fost dedusă, calcularea TVA nu se efectuează.

Arhiva

        În conformitate cu art.113 alin.(3) din CF, în momentul anulării înregistrării statutului de contribuabilul al TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost trecută în cont şi trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Astfel, în cazul în care TVA, aferenta stocurilor de mărfuri şi mijloace fixe, nu a fost trecută în cont, calcularea TVA nu se efectuează.

28.2.2.

Care este termenul de achitare a TVA la buget aferente mărfurilor şi mijloacelor fixe, aflate în stoc la data anulării inregistrării plătitorului TVA, la procurarea cărora TVA a fost dedusă?

        Asupra obligaţiei de achitare a TVA la buget, ce rezultă din calcularea TVA pe stocurile de mărfuri şi mijloace fixe la momentul anulării înregistrării TVA, se răsfrîng regulile generale de achitare stabilite de art.115(2) CF, conform căruia fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA, care urmează a fi achitată pentru fiecare perioadă fiscală, dar nu mai tîrziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe această perioadă.

Arhiva

Care este termenul de achitare a TVA la buget aferente mărfurilor şi mijloacelor fixe, aflate în stoc la data anulării inregistrării plătitorului TVA, la procurarea cărora TVA a fost trecută in cont?

28.2.3. Poate oare agentul economic la iniţiativa proprie să-şi anuleze înregistrarea TVA?

O astfel de posibilitate este prevăzută la art.113 alin.(1) din CF, pentru subiecţii ce au suspendat livrări impozabile cu TVA.

28.2.4.

În ce cazuri anularea inregistrării contribuabilului TVA se efectuează la iniţiativa organului fiscal?

        În conformitate cu art.113 alin.(2) din Codul fiscal, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care: 

         b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală; 

         c) informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică. 

         d) subiectul impunerii aflat în proces de lichidare nu a depus cererea privind anularea înregistrării ca contribuabil al TVA în legătură cu lichidarea pînă la începerea controlului fiscal.

Arhiva

 În conformitate cu art.113 alin.(2) din Codul fiscal, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului T.V.A. în cazul în care: 

b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind T.V.A. pentru fiecare perioadă fiscală; 

c) informaţia prezentată despre sediul subiectului şi sediul subdiviziunilor acestuia este neveridică. 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea nr.71 din 12.04.2015, în vigoare 01.05.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr.102-104/170 din 28.04.2015)]

         În conformitate cu art.113 alin.(2) din CF, organul fiscal este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care:

        a) valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei;

     b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală;

        c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b) al Codului fiscal, de către subiectul impunerii este neveridică.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

Arhiva (în vigoare pînă la 01.01.2014) În conformitate cu art.113 alin.(2) din CF, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să anuleze de sine stătător înregistrarea contribuabilului TVA în cazul în care: a) valoarea totală a livrărilor impozabile ale subiectului impunerii într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de 100000 lei; b) subiectul impunerii nu a prezentat declaraţie privind TVA pentru fiecare perioadă fiscală; c) informaţia prezentată, în conformitate cu art.8 alin.(2) lit.b) al Codului fiscal, de către subiectul impunerii este neveridică.

28.2.5.

Ce obligaţii privind TVA apar la anularea în calitate de plătitor al TVA în partea ce ţine de stocurile existente?

        Conform prevederilor art.113 alin.(3) din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri și a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, suma TVA a fost dedusă și trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piață, iar pentru activele supuse amortizării– valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă și valoarea de piață.

Arhiva

 Conform prevederilor art.113 alin.(3) din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri și a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost trecută în cont și trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piață, iar pentru activele supuse uzurii – valoarea cea mai mare dintre valoarea contabilă și valoarea de piață.

Conform prevederilor art.113 alin.(2) lit.a) din Codul fiscal, organul fiscal este în drept de a anula înregistrarea întreprinderii ca subiect al impunerii cu TVA. Totodată, conform prevederilor alin.(3) al aceluiaşi articol din Codul fiscal, în momentul anulării înregistrării contribuabilului TVA, el se consideră ca subiect care a efectuat o livrare impozabilă a stocurilor sale de mărfuri şi a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurării lor, TVA a fost trecută în cont şi trebuie să achite datoria la TVA pentru această livrare. Valoarea impozabilă a livrării respective se consideră valoarea ei de piaţă.

28.2.6.

Arhiva

        Urmează a fi anulată înregistrarea în calitate de plătitor al T.V.A., pentru subiecţii ce s-au înregistrat în baza investiţiilor capitale efectuate, ţinînd cont de anularea prevederilor art. 1121 din Codul fiscal?

       Subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal, obţinînd statutul de plătitor de TVA în temeiuri legale, au beneficiat de dreptul de a deduce suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător şi nu pot fi restrânşi în drepturi sau nu li se pot anula drepturile obţinute licit. 

 Condiţiile de anulare a înregistrării ca contribuabil al TVA sunt stabilite de art. 113 din Codul fiscal. În acest articol nu au fost efectuate modificări sau completări în sensul anulării statutului de plătitor al TVA pentru subiecţii înregistraţi în baza art. 1121 din Codul fiscal, ci doar s-a stopat procesul de înregistrare a altor subiecţi. 

 Prin urmare, dacă subiectul plătitor de TVA nu întruneşte condiţiile art. 113 din Codul fiscal, atunci acesta îşi păstrează dreptul de menţinere a statutului de plătitor al TVA.

  Subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal, obţinînd statutul de plătitor de T.V.A. în temeiuri legale, au beneficiat de dreptul de a trece în cont suma T.V.A. achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător şi nu pot fi restrânşi în drepturi sau nu li se pot anula drepturile obţinute licit.

  Condiţiile de anulare a înregistrării ca contribuabil al T.V.A. sunt stabilite de art. 113 din Codul fiscal. În acest articol nu au fost efectuate modificări sau completări în sensul anulării statutului de plătitor al T.V.A. pentru subiecţii înregistraţi în baza art. 1121 din Codul fiscal, ci doar s-a stopat procesul de înregistrare a altor subiecţi.

  Prin urmare, dacă subiectul plătitor de T.V.A. nu întruneşte condiţiile art. 113 din Codul fiscal, atunci acesta îşi păstrează dreptul de menţinere a statutului de plătitor al T.V.A.

28.2.7.

        Se calculează TVA pe stocul de mărfuri și mijloace fixe, pentru care la momentul procurării lor TVA a fost dedusă, la anularea statutului de contribuabil al T.V.A. a agentului economic care se reorganizează în instituție publică?

        Potrivit art. 4 alin.(208) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997, la schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic în instituţie publică, statutul de contribuabil al T.V.A. nu se transmite instituţiei publice. La anularea statutului de contribuabil al T.V.A. pentru agentul economic care se reorganizează, prevederile art.113 alin.(3) din Codul fiscal nu se aplică.

28.2.8.

Ce data se consideră ca data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA al subiectul impozabil?

        În conformitate cu art.113 alin.(4) din Codul fiscal, data anulării înregistrării ca contribuabil al TVA se consideră data întocmirii actului de control în a cărui bază este emisă decizia conducerii Serviciului Fiscal de Stat privind anularea înregistrării.

        Totodată, urmează de menționat că, conform art.113 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul lichidării, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în baza cererii depuse de contribuabil până la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic. Dacă contribuabilul nu depune cererea respectivă până la data începerii controlului fiscal în legătură cu lichidarea agentului economic, anularea înregistrării ca contribuabil al TVA se efectuează în temeiul alin.(2) lit. d) art.113 din Codul fiscal.

28.2.9.

Se anulează înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, în cazul suspendării activității de către subiectul impozabil?

        În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul suspendării activității subiectului impozabil în conformitate cu legislația în vigoare, înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA nu se anulează, iar perioada de suspendare a activității nu se ia în calcul la aprecierea plafonului stabilit la alin.(2) lit. a) art. 112 din Codul fiscal. În cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.

28.2.10.

La ce dată, subiectului impozabil, care a suspendat activitatea, se restabilesc drepturile și obligațiile contribuabilului al TVA ?

În conformitate cu art.113 alin.(5) din Codul fiscal, în cazul efectuării livrărilor în perioada de suspendare a activității, obligațiile și drepturile contribuabilului TVA se restabilesc din prima zi a lunii în care au fost efectuate aceste livrări.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ