28.7. Livrări ce nu reprezintă obiect al impunerii
Înapoi
28.7.1.

Reprezintă oare obiect al al impunerii cu TVA transmiterea activelor în cazul reorganizării întreprinderilor?

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.
[Modificat prin Ordinul IFPS nr. 173 din 28 .03.2012]

28.7.2.

Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA vînzarea cotei părţi din capitalul social al întreprinedii?

        Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor şi serviciilor de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. 

         Conform art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrarea impozabilă reprezintă livrarea de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. 

         Astfel, partea socială din capitalul social nu se încadrează în noţiunile de marfă sau serviciu. Prin urmare, vînzarea părţii sociale din capitalul social nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.

Arhiva

        Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA vînzarea cotei părţi din capitalul social al întreprinedii?  

        Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA constituie livrarea mărfurilor şi serviciilor de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova. 

        Conform art. 93 pct. 6) din Codul fiscal, livrarea impozabilă reprezintă livrarea de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. 

        Astfel, partea socială din capitalul social nu se încadrează în noţiunile de marfă sau serviciu. Prin urmare, vînzarea părţii sociale din capitalul social nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA.

[Modificat prin Ordinul IFPS nr.173 din 28 .03.2012]

28.7.3.

Pot fi aplicate prevederile art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, pentru livrările de mărfuri, natura cărora este diferită de specificul activităţii întreprinderii (pix, calendare, agende, etc.) cu logotipul acesteia?

        În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (2) lit.c) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu TVA livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective. Este de menţionat că norma dată impune forma livrării - livrarea de mărfuri cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, fără a condiţiona natura mărfurilor.

Arhiva

        Pot fi aplicate prevederile art. 95 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, pentru livrările de mărfuri, natura cărora este diferită de specificul activităţii întreprinderii (pix, calendare, agende, etc.) cu logotipul acesteia? 

        În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (2) lit.c) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu TVA livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare. 

        Este de menţionat că norma dată impune forma livrării - livrarea de mărfuri cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, fără a condiţiona natura mărfurilor.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (2) lit.c) din Codul fiscal, nu constituie obiect al impunerii cu TVA livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime de 0,1% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare. Este de menţionat că norma dată impune forma livrării - livrarea de mărfuri cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor, fără a condiţiona natura mărfurilor.

28.7.4.

Se va constata oare primirea sumei privind clauza penală ca livrare (scutită sau impozabilă)?

Conform art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision.

Potrivit pct. 4) din articolul respectiv al Codului fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale și nemateriale, de consum și de producție, inclusiv darea proprietății în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor, privind folosirea oricăror mărfuri contra plată sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcții și montaj, de reparație, de cercetări științifice, de construcții experimentale și a altor lucrări contra plată sau gratuit; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului și de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară.

În conformitate cu art. 947 alin. (1) din Codul civil, clauza penală este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun (penalitate).

Astfel, clauza penală nu reprezintă livrare nici de mărfuri, nici de servicii.

Arhiva

 Conform art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. 

 Potrivit pct. 4) din articolul respectiv al Codului fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale și nemateriale, de consum și de producție, inclusiv darea proprietății în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional, transmiterea cu plată sau gratuit a drepturilor, privind folosirea oricăror mărfuri contra plată sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcții și montaj, de reparație, de cercetări științifice, de construcții experimentale și a altor lucrări contra plată sau gratuit; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului și de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. 

 În conformitate cu art. 624 alin. (1) din Codul civil, clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părțile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligației, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun. 

 Astfel, clauza penală nu reprezintă livrare nici de mărfuri, nici de servicii.

        Se va constata oare primirea sumei privind clauza penală ca livrare (scutită sau impozabilă?  

        Conform art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepţia mijloacelor băneşti, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală, prin comercializarea mărfurilor gajate în numele debitorului gajist, prin transmiterea mărfurilor în baza contractului de leasing financiar; transmitere a mărfurilor de către comitent comisionarului, de către comisionar cumpărătorului, de către furnizor comisionarului şi de către comisionar comitentului în cadrul realizării contractului de comision. 

        Potrivit pct. 4) din articolul respectiv al Codului fiscal, livrare (prestare) de servicii reprezintă activitate de prestare a serviciilor materiale și nemateriale, de consum și de producție, inclusiv darea proprietății în arendă, locațiune, uzufruct, leasing operațional, transmiterea drepturilor, privind folosirea oricăror mărfuri contra plată, cu plată parțială sau gratuit; activitate de executare a lucrărilor de construcții și montaj, de reparație, de cercetări științifice, de construcții experimentale și a altor lucrări contra plată, cu plată parțială sau gratuit; activitate de prestare a serviciilor de către administratorul fiduciar cumpărătorului și de către administratorul fiduciar fondatorului administrării fiduciare în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. Se consideră livrare efectuată de către fondatorul administrării fiduciare administratorului fiduciar serviciile prestate de către administratorul fiduciar cumpărătorului în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară. 

        În conformitate cu art. 624 alin. (1) din Codul civil, clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părțile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligației, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun. 

        Astfel, clauza penală nu reprezintă livrare nici de mărfuri, nici de servicii.

28.7.5.

Care este regimul fiscal al TVA aferent dobînzii obținute de către locator în baza unui contract de locațiune a bunurilor (subleasing) primite de la alt furnizor (leasing)?

        Conform art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, venitul sub formă de dobîndă obținut de către locator în baza unui contract de leasing, nu constituie obiect impozabil cu TVA. 

         Potrivit art.1314 alin.(1) din Codul civil, prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă să asigure celeilalte părţi (locatar), în decursul unui termen convenit care depăşeşte 1 an (termenul de leasing), posesia şi folosinţa unui bun cumpărat de locator, precum şi să acorde locatarului opţiunea de a dobîndi în proprietate bunul, de a prelungi termenul de leasing ori de a restitui bunul la expirarea termenului de leasing, iar locatarul se obligă să efectueze plăţile periodice convenite (rate de leasing).

         Ținînd cont de prevederile Codului civil în partea ce ține de noțiunile de contract de leasing și locator, precum și de prevederile art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, venitul sub formă de dobîndă obținut de locator, adică de persoana fizică sau juridică care este proprietarul bunului transmis în baza unui contract de leasing, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA. 

          Astfel, venitul din dobîndă obținut de către locatar, ca urmare a încheierii unui contract de subleasing, nu cade sub incidența prevederilor art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, dat fiind faptul că acest fenomen juridic este impropriu acestei construcții contractuale și bunul respectiv nu este în proprietatea acestuia, ci doar în posesie sau folosință temporară.

Arhiva

 Conform art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, nu constituie obiect impozabil cu TVA venitul sub formă de dobîndă obținut de către locator în baza unui contract de leasing. 

 Potrivit Legii cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005, locatorul reprezintă persoana fizică sau juridică care desfășoară activitate de întreprizător și transmite locatarului, pentru anumită perioadă, dreptul de posesiune și folosință asupra unui bun al cărui proprietar este. 

 Ținînd cont de prevederile Legii cu privire la leasing în partea ce ține de noțiunile de contract de leasing și locator, precum și de prevederile art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA venitul sub formă de dobîndă obținut de locator, adică de persoana fizică sau juridică care este proprietarul bunului transmis în baza unui contract de leasing. 

 Astfel, venitul din dobîndă obținut de către locatar, ca urmare a încheierii unui contract de subleasing, nu cade sub incidența prevederilor art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, dat fiind faptul că acest fenomen juridic este impropriu acestei construcții contractuale și bunul respectiv nu este în proprietatea acestuia, ci doar în posesiunea sau folosință temporară. 

Temei: (Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/180 din 26.05.2016)

28.7.6.

        Întreprinderea - rezident al Republicii Moldova a încheiat un contract cu o firmă străină, conform căruia prima urmează să livreze anumite bunuri celeilalte pe teritoriul altui stat din străinătate fără introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Care va fi regimul fiscal al TVA aferent livrării?

        Obiect al impunerii cu TVA, în conformitate cu art.95 alin.(1) din CF, reprezintă livrările de mărfuri şi servicii din cadrul activităţii de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova. Ţinînd cont de faptul că, livrarea de mărfuri are loc peste hotarele Republicii Moldova, lipseşte obiectul impunerii.

28.7.7.

Apar oare careva drepturi sau obligaţii privind TVA la procurarea de către un rezident al Republicii Moldova a mărfurilor aflate în străinătate сu livrarea lor ulterioară fără introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova?

 În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. a) şi b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă :

  a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

  b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice.

  Dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără întroducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipseşte şi prin urmare careva drepturi şi obligaţii privind TVA nu apar.

28.7.8.

Se consideră acordarea împrumutului de mijloace bănești între agenți economici ca o livrare impozabilă?

Conform prevederilor Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997:

•livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepția mijloacelor bănești, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală (art.93 pct.3));

•livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA fară drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător (art.93 pct.6)).

Totodată, în conformitate cu prevederile art.1242 alin. (l) din Codul civil, prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

În contextul celor expuse supra, dat fiind faptul că împrumutul mijloacelor bănești, conform art. 93 pct. 3) și pct. 4) din Codul fiscal, nu reprezintă o livrare impozabilă, se consideră ca acordarea de împrumuturi de mijloace bănești între agenți economici nu reprezintă o livrare impozabilă.

Arhiva

 Conform prevederilor Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997: 

 •livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepția mijloacelor bănești, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală (art.93 pct.3)); 

 •livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA fară drept de deducere, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător (art.93 pct.6)). 

 Totodată, în conformitate cu prevederile art.867 alin.(l) din Codul civil, prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte pârți (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeași sumă sau bunuri de același gen, calitate și cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date. 

 În contextul celor expuse supra, dat fiind faptul că împrumutul mijloacelor bănești, conform art. 93 pct. 3) și pct. 4) din Codul fiscal, nu reprezintă o livrare impozabilă, se consideră ca acordarea de împrumuturi de mijloace bănești între agenți economici nu reprezintă o livrare impozabilă.

        Se consideră acordarea împrumutului de mijloace bănești între agenți economici ca o livrare impozabilă?  

        Conform prevederilor Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997:

        •livrare de mărfuri reprezintă transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parțială, împrumutul bunurilor fungibile, cu excepția mijloacelor bănești, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăți în expresie naturală (art.93 pct.3));

        •livrare impozabilă reprezintă livrare de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepția celor scutite de TVA, efectuate de către subiectul impozabil în procesul activității de întreprinzător (art.93 pct.6)).

        Totodată, în conformitate cu prevederile art.867 alin.(l) din Codul civil, prin contractul de împrumut o parte (împrumutător) se obligă să dea în proprietate celeilalte pârți (împrumutatul) bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeași sumă sau bunuri de același gen, calitate și cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date.

          În contextul celor expuse supra, dat fiind faptul că împrumutul mijloacelor bănești, conform art. 93 pct. 3) și pct. 4) din Codul fiscal, nu reprezintă o livrare impozabilă, se consideră ca acordarea de împrumuturi de mijloace bănești între agenți economici nu reprezintă o livrare impozabilă.

[Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr. 14/4-13-1/306 din 31.07.2017 ].

28.7.9.

Se va aplica TVA la valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată de către angajator operatorului?

        Potrivit prevederilor art.7 alin.(3) din Legea nr.166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă, valoarea nominală totală a tichetelor de masă achitată operatorului de către angajator nu reprezintă obiect impozabil cu TVA.

28.7.10.

Reprezintă livrare de mărfuri/servicii refacturarea cheltuielilor compensate?

        Articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal, conține prevederi referitor la definirea noțiunilor de livrare de mărfuri și livrare de servicii.

        Astfel, luînd în considerație că refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea de către locator a contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către acesta, refacturarea cheltuielilor compensate nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal.

28.7.11.

Reprezintă oare obiect al impunerii cu TVA livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere, Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, Aeroportului Internaţional Liber “Mărculeşti” sau în cadrul regimului de antrepozit vamal?

        Conform art.95 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor efectuată în interiorul zonei economice libere, Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, Aeroportului Internaţional Liber “Mărculeşti” sau în cadrul regimului de antrepozit vamal, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

      [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ