28.1. Înregistrarea plătitorilor TVA
Înapoi
28.1.1.

Are obligaţiunea agentul economic de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA, dacă acesta preconizează efectuarea în decursul anului a livrărilor impozabile în sumă сe depăşeşte 1,2 milioane de lei?

 Potrivit prevederilor art.112 alin.(2) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la Serviciul Fiscal de Stat cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).

Arhiva

Are obligaţiunea agentul economic de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA, dacă acesta preconizează efectuarea în decursul anului a livrărilor impozabile în sumă сe depăşeşte 600 mii lei?

        Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA, dacă agentul economic preconizează de a efectua livrări în decursul anului mai mult de 600 mii lei?         Potrivit prevederilor art. 112 din CF obligaţiunea privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA apare doar la momentul atingerii de facto a plafonului de înregistrare, altfel spus numai dacă livrările au fost efectuate. Volumele de livrări preconizate nu se iau în calcul la stabilirea plafonului.

28.1.2. Are obligaţiunea întreprinzătorul individual care se ocupă de elaborarea programelor informaţionale, care ulterior urmează de a fi realizate prin intermediul internetului, de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA?

        Potrivit prevederilor art. 112 din CF, obligaţiunea privind înregistrarea în calitate de plătitor al TVA se referă la toti subiecţii care desfăsoară activitate de întreprinzător, indiferent de modalitatea de efectuare a livrării (internet, poştă etc.)

        Prin urmare, la atingerea plafonului privind înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA, ca rezultat al activităţii de întreprinzător, contribuabilul este obligat de a se înregistra ca plătitor al TVA.

28.1.3.

Apare obligaţiunea de achitare a TVA la persoana care nu este plătitor al TVA la importul de mărfuri ? Persoana respectivă are obligaţiunea de a se înregistra în calitate de subiect al impunerii cu TVA?

        Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice, reprezintă obiect al impunerii cu TVA. TVA aferentă importului de mărfuri se achită în conformitate cu modalitatea stabilită de Serviciul Vamal. Referitor la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, trebuie de menţionat, că potrivit prevederilor art. 112 CF, la atingerea plafonului de înregistrare obligatorie, se vor lua în calcul doar livrările de mărfuri şi servicii, cu excepţia celor scutite de TVA fără drept de deducere și celor ce nu constituie obiect impozabil in conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal şi valoarea serviciilor importate. Prin urmare, în baza importului de marfuri înregistrarea în calitate de plătitor al TVA nu se realizează.

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice, reprezintă obiect al impunerii cu TVA. TVA aferentă importului de mărfuri se achită în conformitate cu modalitatea apreciată Serviciul Vamal.  Referitor la înregistrarea în calitatea de plătitor al TVA, trebuie de menţionat, că potrivit prevederilor art. 112 CF, la atingerea plafonului de înregistrare obligatorie, se vor lua în calcul doar livrările de mărfuri şi servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, şi valoarea serviciilor importate. Prin urmare, în baza importului de marfuri înregistrarea în calitate de plătitor al TVA nu se realizează.

28.1.4.

Are obligaţiunea de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA persoana care a efectuat livrări în sumă mai mare de 1,2 milioane de lei din activitatea de întreprinzător, dacă livrările scutite fără drept de deducere au constituit o cotă preponderentă a volumului total de livrări?

        Potrivit prevederilor art. 112 CF, obligaţiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecţii care desfăsoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul a 12 luni consecutive a efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depaşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și celor ce nu constituie obiect impozabil in conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal. 

         Prin urmare, valoarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere nu se va lua în calcul la aprecierea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA.

Arhiva

        Are obligaţiunea de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA persoana care a efectuat livrări în sumă mai mare de 600 mii din activitatea de întreprinzător, dacă livrările scutite au constituit o cotă preponderentă a volumului total de livrări?

         Potrivit prevederilor art. 112 CF, obligaţiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecţii care desfăsoară activitate de întreprinzător şi pe parcursul a 12 luni consecutive a efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depaşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. Prin urmare, valoarea livrărilor scutite de TVA nu se va lua în calcul la aprecierea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA.

28.1.5. Care este modalitatea de înregistrare benevolă în calitate de contribuabil al TVA a subiectului care abia a început activitatea de întreprinzător?

        Potrivit prevederilor art. 112 alin. (2) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA, dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1) al art.112 din Codul fiscal.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104 din 12.04.2015), în vigoare de la data 01.05.2015.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 01.05.2015)

        Prevederile Codului fiscal, reglementează posibilitatea privind înregistrarea benevolă în calitate de plătitori ai TVA. Potrivit prevederilor art. 112 alin. (2) din Codului fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a fost depusă la organul fiscal cererea de înregistrare, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(1).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)Prevederile Codului fiscal, reglementează posibilitatea privind înregistrarea benevolă în calitate de plătitori ai TVA. Potrivit prevederilor art. 112 alin. (2) din Codului fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub formă de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea de plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completând formularul respectiv.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Prevederile CF, reglementează două posibilităţi privind înregistrarea benevolă în calitate de plătitori ai TVA. 1) Potrivit prevederilor ‚art. 112 alin. (2) din CF, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el, într-o oarecare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări impozabile de mărfuri, servicii (cu excepţia celor de import) în sumă ce depăşeşte 100000 lei, cu condiţia că achitarea pentru aceste livrări se efectuează de cumpărători sub forma de decontare prin virament la conturile bancare ale subiectului activităţii de întreprinzător, deschise în instituţiile financiare ce au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea de plafon, despre care fapt a fost înştiinţat oficial Serviciul Fiscal de Stat, completând formularul respectiv. 2) Prevederile art.1121 CF reglementează posibilitatea de înregistrare benevolă în calitate de contribuabil al TVA pentru subiectul care desfăşoara activitate de întreprinzător în cazul în care suma TVA achitată de el pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începând cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău si Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport, este: a) pentru oraşe şi municipiul Comrat – de la 100000 de lei; b) pentru sate (comune) – de la 1 leu. Pentru înregistrarea în calitate de plătitor de TVA conform alin.(2) al articolului menţionat, subiectul activităţii de întreprinzător urmează să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii imediat urmatoare celei în care a fost prezentat formularul corespunzător.

28.1.6. Deţinătorul de patentă are obligaţiunea de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA?

Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, deţinătorii patentei de întreprinzător nu au obligaţiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA.

28.1.7.

Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor mai mare de 1,2 milioane de lei, cu excepția celor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

        Potrivit prevederilor art.112 Codul fiscal, obligațiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecții care desfășoară activitate de întreprinzător și care pe parcursul a 12 luni consecutive au efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). 

         Totodată, potrivit prevederilor art.5 pct.16 din Codul fiscal, prin activitate de întreprinzător, se subînţelege orice activitate conform legislației, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit. 

        Prin urmare, dacă în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale se obţine venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, cu excepția celor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA în conformitate cu prevederile art.112 din Codul fiscal.

Arhiva

        Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor mai mare de 600 000 lei, cu excepția celor scutite şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

         Potrivit prevederilor art.112 Codul fiscal, obligațiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecții care desfășoară activitate de întreprinzător și care pe parcursul a 12 luni consecutive au efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). 

 Totodată, potrivit prevederilor art.5 pct.16 din Codul fiscal, prin activitate de întreprinzător, se subînţelege orice activitate conform legislației, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit. 

 Prin urmare, dacă în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale se obţine venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, cu excepția celor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA în conformitate cu prevederile art.112 din Codul fiscal. 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la 01.07.2016].

        Dacă organizația necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deține un volum al livrărilor ce excepția celor scutite mai mare de 600 mii lei, are aceasta obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

         Potrivit prevederilor art. 112 CF, obligațiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiecții care desfășoară activitate de întreprinzător și care pe parcursul a 12 luni consecutive au efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA. Totodată, potrivit prevederilor art.5 pct. 16 din CF, prin activitate de întreprinzător, se subînţelege orice activitate conform legislației, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit. Prin urmare, dacă în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale se obţine venit rezultat din livrări de mărfuri, servicii, cu excepția celor scutite de TVA, subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA în conformitate cu prevederile art. 112 din CF.

        Dacă organizaţia necomercială, în decursul a 12 luni consecutive, deţine un volum al livrărilor impozabile mai mare de 600 mii lei, are această obligaţiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA? 

        Potrivit prevederilor art. 112 CF, obligaţiunea privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA se referă la subiectii care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care pe parcursul a 12 luni consecutive au efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. Totodată, potrivit prevederilor art.5 pct. 16 din CF, prin activitate de întreprinzător, se subînţelege orice activitate conform legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, avînd drept scop obţinerea venitului, sau, în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit. Prin urmare, dacă în cadrul activităţii organizaţiei necomerciale se obţine venit, subiectul este obligat de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA în conformitate cu prevederile art. 112 din CF.

28.1.8.

Cum corect se va aprecia plafonul stabilit pentru înregistrarea obligatorie în calitate de contribuabil al TVA?

        La aprecierea plafonului stabilit pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA se va ţine cont de prevederile art.112 alin.(1) din Codul fiscal.  

        Astfel, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care beneficiază de import de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, a căror valoare, fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, depăşeşte suma 1,2 milioane de lei, are obligaţia de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA.

Arhiva

        Cum corect se va aprecia plafonul stabilit pentru înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA?

          La aprecierea plafonului stabilit pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA se va ţine cont de prevederile art.112 alin.(1) din Codul fiscal.

       Astfel, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care beneficiază de import de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, a căror valoare, fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), depăşeşte suma de 600000 de lei, are obligaţia de a se înregistra în calitate de plătitor al TVA.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la data 01.07.2016].

        Reieşind din prevederile art. 112 din CF, pentru stabilirea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA se va include valoarea livrărilor şi serviciilor cu exceptia livrărilor scutite de TVA. Totodată, în cazul înregistrării obligatorii se va ţine cont şi de valoarea serviciilor importate. Calculul se va efectua pentru o perioadă de 12 luni consecutive. Totodată este de menţionat că, nu este obligatoriu ca livrările să se efectueze în fiecare dintre cele 12 luni.

28.1.9. Care este modalitatea de reînregistrare a Certificatului TVA, dacă persoana juridică şi-a schimbat denumirea, precum şi introdus modificări în statut?

În cadrul desfăşurării activităţii de întreprinzator, agentul economic poate modifica sau completa documentele de constituire (cu excepţia codului fiscal) în partea ce ţine de: schimbarea formei organizatorico - juridice; modificarea adresei juridice (inclusiv trecerea pentru deservire în raza altui Inspectorat Fiscal Teritorial); schimbarea denumirii agentului economic. În asemenea cazuri, Certificatul de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA urmează a fi modificat. Pentru operarea modificărilor, contribuabilul TVA urmează de a prezenta la organul fiscal unde este înregistrat şi în raza căruia se deserveşte, în decurs de 15 zile o cerere în formă liberă prin care se solicită modificarea Certificatului, cu anexarea documentelor care confirmă modificarea.

28.1.10. Are dreptul filiala de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

Potrivit prevederilor art. 112 din CF, înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA o au doar subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător. Prin urmare, ţinînd cont de faptul ca filiala nu este subiect al activităţii de întreprinzător de sine stătător, înregistrarea acesteia în calitate de subiect al impunerii cu TVA nu se realizează.

28.1.11. În ce termen contribuabilul urmează să primească Certificatul de inregistrare în calitate de contribuabil al TVA?

Legislatţa în vigoare nu impune termene concrete privind eliberarea Certificatului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA. Eliberarea Certificatului, se efectuează după finisarea procedurii de înregistrare.

28.1.12. Care poate fi motivul organului fiscal de a refuza agentului economic inregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA?

Organul fiscal este în drept de a refuza înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA în cazul dacă subiectul activităţii de întreprinzător sau activitatea acestuia nu corespunde cerinţelor prevăzute de art. 112 din CF.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Organul fiscal este în drept de a refuza înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA în cazul dacă subiectul activităţii de întreprinzător sau activitatea acestuia nu corespunde cerintelor prevazute de art. 112 şi 1121 din CF.

28.1.13.

Cine sunt subiecţii impunerii cu TVA?

        În conformitate cu prevederile art.94 din Codul fiscal, subiecții impozabili sunt:      a) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.;

    b) persoanele juridice şi fizice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare; 

   c) persoanele juridice şi fizice, cu excepţia organizaţiilor social-politice, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A. 

      d) nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, care prestează servicii prin intermediul reţelelor electronice şi obţin venituri de la persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător fără deţinerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, prin intermediul cărora are loc achitarea de către persoanele fizice rezidente ale Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a serviciilor de care beneficiază prin intermediul reţelelor electronice de la alţi nerezidenţi, al căror loc de livrare se consideră a fi Republica Moldova; 

    e) persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de T.V.A., declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

Arhiva

 În conformitate cu prevederile art.94 din Codul fiscal, subiecții impozabili sunt:  a) persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, nerezidenții care desfășoare activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente conform art.5 pct.15), care sunt înregistrați sau trebuie să fie înregistrați în calitate de plătitori de T.V.A.;

 b) persoanele juridice și fizice care desfășoare activitate de întreprinzător, nerezidenții care desfășoare activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente conform art.5 pct.15), care importă mărfuri, cu excepția persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare nu depășește limita stabilită de legislația în vigoare;

 c) persoanele juridice și fizice, cu excepția organizațiilor social-politice, nerezidenții care desfășoare activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sunt sau nu sunt înregistrați în calitate de plătitori de TVA.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

        În conformitate cu prevederile art.94 din Codul fiscal, subiecţii impozabili sînt:

        a) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.;

        b) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare;

        c) persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013]

(în vigoare pînă la 01.01.2014)

 Potrivit prevederilor art. 94 din CF, subiecţii impozabili sînt:

 a) persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.112; 

 b) persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare; 

 c) persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în conformitate cu art.112.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Potrivit prevederilor art. 94 din CF, subiecţii impozabili sînt: a) persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.112 sau 1121; b) persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a caror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare; c) persoanele juridice şi fizice care importă servicii, indiferent de faptul dacă sînt sau nu sînt înregistrate în conformitate cu art.112 sau 1121.

28.1.14.

În care cazuri persoana are obligațiunea de a se înregistra în calitate de contribuabil al TVA?

        Potrivit art.112 alineațelor (1) și (4) din Codul Fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51 exceptînd instituţiile de învăţămînt publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal. 

     Totodată, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător şi care beneficiază de import de servicii, cu excepţia celor scutite de TVA, fără drept de deducere a căror valoare, fiind adăugată la valoarea livrărilor de mărfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricăror 12 luni consecutive, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2), depăşeşte 1,2 milioane de lei este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA în modul stabilit la art.112 alin.(1) din Codul fiscal.

Arhiva

 Potrivit art.112 alin.(1) din Codul Fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2).

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la data 01.07.2016].

         Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituțiilor de învățământ publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art.511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de T.V.A.. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 102-104/170 din 28.04.2015), în vigoare la data 01.05.2015.]

        În care cazuri, persoana are obligaţiunea de a se inregistra în calitate de contribuabil al TVA? 

        Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depăşeste 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

28.1.15. Care este valoarea blanchetelor cererii şi Certificatului privind inregistrarea în calitate de contribuabil al TVA?

Blancheta cererii privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, precum şi Certificatul privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA sunt oferite gratuit.

28.1.16. La aprecierea plafonului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA a persoanei juridice, în volumul total al livrărilor impozabile se vor include şi livrările efectuate de filiale sau alte subdiviziuni care nu au statut de persoană juridică?

Pentru aprecierea plafonului livrărilor impozabile vor fi precăutate livrările efectuate de subiectul activităţii de întreprinzător, inclusiv şi ale filialelor sau subdiviziunilor acestuia.

28.1.17.

Arhiva

        Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova la importul mărfurilor pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, are obligaţiunea de a achita TVA?

        Potrivit prevederilor lit. b) art. 94 din CF, subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice care importă mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare.

28.1.18.

Ce presupune expresia „perioada de 12 luni consecutive” în contextul art. 112 din Codul fiscal?

        În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învăţămînt publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). 

        Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial organul fiscal, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea. 

        Astfel, articolul în cauză, prevede continuitatea perioadei, limitată la 12 luni, pe parcursul cărora se vor efectua livrări ce depăşesc suma de 1,2 milioane de lei.

Arhiva

 În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial organul fiscal, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.  Astfel, articolul în cauză, prevede continuitatea perioadei, limitată la 12 luni, pe parcursul cărora se vor efectua livrări ce depăşesc suma de 600000 lei.

 Totodată, e de menţionat, că nu are importanţă dacă livrările au avut loc în fiecare din aceste 12 luni.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la data 01.07.2016].

         În conformitate cu prevederile alin. (1) art.112 din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţilor publice, specificate la art.51, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA daca el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA Subiectul este obligat sa înştiinţeze oficial organul fiscal, completând formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.

      Astfel, articolul în cauză, întru înregistrarea ca platitor a TVA, prevede continuitatea perioadei, limitată la 12 luni, pe parcursul cărora urmează a fi efectuate livrări în valoare de 600 000 lei.

 Totodată, nu are importanţă dacă livrările au avut loc în fiecare din aceste 12 luni.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modif

icarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 320-321/871 din 31.12.2013), în vigoare la data 01.01.2014.]

În conformitate cu prevederile alin. (1) art.112 din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţilor publice, specificate la art.51, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA daca el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în suma ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA Subiectul este obligat sa înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completând formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai târziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea. Astfel, articolul în cauză întru înregistrarea ca platitor a TVA prevede continuitatea perioadei, limitată la 12 luni, pe parcursul cărora urmează a fi efectuate livrări în valoare de 600 000 lei. Totodată, nu are importanţă dacă livrările au avut loc în fiecare din aceste 12 luni.

28.1.19.

Arhiva

        Are oare dreptul de a se înregistra în calitate de plătitor TVA un agent economic care face investiţii capitale în localităţile rurale din componenţa mun. Chişinău (Bălţi) ?         

        Înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA în baza investiţiilor capitale nu se realizează, dat fiind faptul că prevederile art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, sunt abrogate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

        Are oare dreptul de a se înregistra în calitate de plătitor TVA un agent economic care face investiţii capitale în localităţile rurale din componenţa mun. Chişinău (Bălţi) ?         

        Înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA în baza investiţiilor capitale nu se realizează, dat fiind faptul că prevederile art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, sunt abrogate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător este în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA dacă suma TVA achitată de el pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport, este: a) pentru oraşe şi municipiul Comrat – de la 100000 de lei; b) pentru sate (comune) – de la 1 leu. în conformitate cu pct. 4 din anexa la Legea privind statutul municipiului Chişinău nr.431-XIII din 19.04.95 şi anexa nr.2 la Lege privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764 din 27.12.2001, oraşele şi satele părţi componente a teritoriului de bază a municipiilor, sunt părţi integre a acestora. Prin urmare, în cazul în care investiţiile vor fi efectuate în satele din componenţa mun. Chişinău (Bălţi) agentul economic nu va fi în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA în temeiul art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal.

28.1.20. .

.

Arhiva

        Are oare dreptul de a se inregistra în calitate de plătitor al TVA în conformitate cu art. 1121 din Codul fiscal un agent economic înregistrat în mun. Chişinău (Bălţi) dacă , acesta efectuează investiţii capitale în alte localităţi ale Republicii Moldova)?

        Înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA în baza investiţiilor capitale nu se realizează, dat fiind faptul că prevederile art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, sunt abrogate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.


        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător este în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA dacă suma TVA achitată de el pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport, este: a) pentru oraşe şi municipiul Comrat – de la 100000 de lei; b) pentru sate (comune) – de la 1 leu. Prin urmare, în cazul în care investiţiile vor fi efectuate în alte localităţi decît municipiile Chişinău şi Bălţi (inclusiv satele din componenţa acestora) agentul economic va fi în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA în temeiul art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal.

28.1.21. Care sume se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA la prestarea de către întreprindere a serviciului de expediţie în transport?

Reieşind din considerentul că venitul pentru serviciul de expediţie o reprezintă comisionul, la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA se va lua în calcul doar marimea acestuia.

28.1.22.

Participă oare valoarea mărfurilor, serviciilor livrate cu titlul gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA?

        În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învăţămînt publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2).

         Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.  

        Totodată menţionăm, că livrările scutite de TVA fără drept de deducere sunt determinate la art.103 din Codul fiscal. 

        Concomitent, potrivit prevederilor art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective, nu constituie obiect impozabil.  

        Astfel, luînd în consideraţie prevederile sus-menţionate, valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,5% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiect impozabil, iar pentru întreprinderile nou-create pe parcursul anului, în mărime lunară de 0,5% din venitul din vînzări obţinut în luna precedentă, cu ajustarea la sfîrşit de an a sumei respective, nu se vor lua în consideraţie la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

Arhiva

  În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A. şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea. 

   Totodată menţionăm, că livrările scutite de TVA sunt determinate la art.103 din Codul fiscal. 

   Concomitent, potrivit prevederilor art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiect impozabil. 

   Astfel, luînd în consideraţie prevederile sus-menţionate, valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2%, nu se vor lua în consideraţie la aprecierea pragului de înregistrare obligatorie în calitate de plătitor al TVA. 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la 01.07.2016].

 În conformitate cu art.112 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). Subiectul este obligat să înştiinţeze oficial organul fiscal, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiectul se consideră înregistrat din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea.  Totodată, livrările scutite de TVA sunt determinate laart.103 din Codul fiscal.  Totodată, potrivit prevederilor art.95 alin.(2) lit.c) din Codul fiscal, livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiect impozabil.

  Astfel, luînd în consideraţie prevederile sus-menţionate, valoarea livrărilor de mărfuri şi servicii efectuate cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor nu se vor lua în consideraţie la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al TVA.

  [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la data 01.07.2016].

        În conformitate cu prevederile alin.(1) al articolului 112 din Codul fiscal subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A..

         Prevederile lit. c) alin.(2) al art.95 din Codul fiscal specifică că livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor în mărime anuală de 0,2% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare, nu constituie obiecte impozabile.

        Totodată, livrările scutite de T.V.A. sunt determinate prin art.103 din Codul fiscal, regimul fiscal al cărora este diferit de regimul fiscal aferent livrărilor de mărfuri, servicii ce nu constituie obiect impozabil cu T.V.A.. Astfel, luînd în consideraţie prevederile alin.(1) al art.112 din Codul fiscal, valoarea livrărilor cu titlul gratuit în scopuri de publicitate şi/sau de promovare a vînzărilor urmează a fi luată în consideraţie la aprecierea pragului de înregistrare ca plătitor al T.V.A..

28.1.23.

Arhiva

        Urmează de luat în consideraţie valoarea livrărilor anterior scutite de T.V.A., la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor al T.V.A., dacă ele au trecut în categoria livrărilor impozabile cu T.V.A.?

         La înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al T.V.A. una din condiţii constituie efectuarea livrărilor de mărfuri, servicii, cu excepţia celor scutite, valoarea cărora depăşeşte pragul de înregistrare obligatorie (600.000 lei) (alin.(1) al art.112 din Codul fiscal), iar la înregistrarea benevolă – efectuarea livrărilor impozabile, valoarea cărora depăşeşte pragul de 100.000 lei (alin.(2) al art.112 din Codul fiscal).         Astfel, reieşind din prevederile articolelor menţionate mai sus, obligaţia de înregistrare ca plătitor al T.V.A. lipseşte pe livrările care sînt scutite - în cazul înregistrării obligatorii sau nu sînt impozabile – în cazul înregistrării benevole.

28.1.24.

Arhiva

        Îşi păstrează oare statutul de plătitor al T.V.A, subiecţii anterior înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate, în temeiul art. 1121 din Codul fiscal ?

 Începînd cu data de 11 ianuarie 2008 (intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 299-XVI din 21.12.2007) şi pînă la 13 ianuarie 2012, (data intrării în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011), subiecţii care desfăşurau activitate de întreprinzător au fost în drept să se înregistreze în baza art. 1121 din Codul fiscal, în calitate de plătitori de T.V.A. dacă suma T.V.A. achitată de aceştia pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, a fost mai mare de 100000 de lei - pentru oraşe şi municipiul Comrat şi de la 1 leu - pentru sate (comune), aplicîndu-li-se drepturile şi obligaţiile stabilite la Titlul III al Codului fiscal.

 Prin urmare, aceşti subiecţi, obţinînd anterior statutul de plătitor de T.V.A. în temeiuri legale, păstrează acest statut, beneficiind de plenitudinea de drepturi.

28.1.25.

Urmează a fi înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., agentul economic nou înregistrat în baza reorganizării?

Potrivit art.204 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare.

În conformitate cu art. 185 alin. (1) din Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei.

De asemenea, în conformitate cu alin. (9) al articolului menţionat, în cazul reorganizării persoanei prin separare, persoana reorganizată şi persoana care s-a constituit în urma separării sînt responsabile de stingerea obligaţiei fiscale a persoanei reorganizate proporţional cotei ce le aparţine.

În partea ce ţine de înregistrarea în calitate de plătitor a TVA a succesorului în cadrul reorganizării, căruia i-au fost transmise drepturi şi obligaţii de către întreprinderea reorganizată deţinătoare a statutului de plătitor a TVA, menţionăm că în cazul practicării de către succesor a activităţii de întreprinzător, acesta, în mod obligatoriu, urmează a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu TVA.

Prin urmare, consecinţele privind TVA ce rezultă din reorganizarea subiectului impunerii cu TVA survin, începînd cu data înregistrării de stat a subiecţilor nou creaţi.

Arhiva

Potrivit art.69 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică se reorganizează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare. În conformitate cu art. 185 alin. (1) din Codul fiscal, obligaţiile fiscale ale persoanei reorganizate le stinge succesorul ei. De asemenea, în conformitate cu alin.(9) al articolului menţionat, în cazul reorganizării persoanei prin separare, persoana reorganizată şi persoana care s-a constituit în urma separării sînt responsabile de stingerea obligaţiei fiscale a persoanei reorganizate proporţional cotei ce le aparţine. În partea ce ţine de înregistrarea în calitate de plătitor a T.V.A. a succesorului în cadrul reorganizării, căruia i-au fost transmise drepturi şi obligaţii de către întreprinderea reorganizată deţinătoare a statutului de plătitor a T.V.A., menţionăm că în cazul practicării de către succesor a activităţii de întreprinzător, acesta, în mod obligatoriu, urmează a fi înregistrat în calitate de subiect al impunerii cu T.V.A. Prin urmare, consecinţele privind TVA ce rezultă din reorganizarea subiectului impunerii cu TVA survin, începînd cu data înregistrării de stat a subiecţilor nou creaţi.

28.1.26.

Se va lua în calcul suma clauzei penale la determinarea pragului de înregistrare în calitate de contribuabil al TVA?

În conformitate cu art. 947 alin. (1) din Codul civil, clauza penală este o prevedere contractuală prin care părţile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligaţiei, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun (penalitate).

Clauza penală nu reprezintă livrare nici de mărfuri, nici de servicii și respectiv nu se va lua în calcul la determinarea limitei pentru înregistrarea ca contribuabil al TVA. (explicații privind noțiunile utilizate sunt expuse în pct. 28.7.4. din BGPF)

Arhiva

 În conformitate cu art. 624 alin. (1) din Codul civil, clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părțile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul, în cazul neexecutării obligației, urmează să remită creditorului o sumă de bani sau un alt bun. 

 Clauza penală nu reprezintă livrare nici de mărfuri, nici de servicii și respectiv nu se va lua în calcul la determinarea limitei pentru înregistrarea ca contribuabil al TVA. (explicații privind noțiunile utilizate sunt expuse în pct. 28.7.4. din BGPF)

28.1.27.

Ce documente trebuie să prezinte agentul economic pentru înregistrarea benevolă în calitate de plătitor al TVA ?

        În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal în redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al TVA dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii.

         Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA, solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit de Serviciul Fiscal de Stat la subdiviziunea din aria de deservire, luîndu-se în consideraţie dreptul subiectului solicitant de prezentare a cererii în format electronic prin intermediul SIA „e-Cerere”. 

         Formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA este aprobat prin Ordinul SFS nr.392 din 30.04.2015, care poate fi solicitat de la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat din aria de deservire sau să fie imprimat de sinestătător de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md. 

        În cadrul examinării cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat poate solicita prezentarea documentelor și informațiilor în vederea stabilirii veridicității datelor prezentate de solicitant. 

    [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, în vigoare de la 01.05.2015].

Arhiva

         În conformitate cu art.112 alin.(2) din Codul fiscal in redacția Legii nr.71 din 12.04.2015, începînd cu 1 mai 2015 subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile de mărfuri sau servicii. 

 Pentru realizarea dreptului la înregistrarea benevolă în calitate de plătitor ai TVA solicitanții urmează să depună cererea de model stabilit la organul fiscal teritorial din aria de deservire. 

 Formularul Cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA este aprobat prin Ordinul IFPS nr.392 din 30.04.2015, care poate fi solicitat de la organul fiscal din aria de deservire sau să fie imprimat de sinestătător de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md. 

 În cadrul examinării cererii de înregistrare în calitate de plătitor TVA, persoana responsabilă din cadrul organului fiscal poate solicita prezentarea documentelor și informațiilor în vederea stabilirii veridicității datelor prezentate de solicitant.

28.1.28.

Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?

        Conform art.112 alin.(l) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învăţămînt publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 1,2 milioane de lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). 

         Potrivit art.3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, teatru reprezintă instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire. 

        In contextul celor expuse supra, instituţiile publice de cultură (teatrele), cad sub incidenţa prevederilor specificate la art.51 din Codul fiscal şi respectiv acestea nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA.

Arhiva

  Conform art.112 alin.(l) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA şi a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2). 

   Potrivit art.3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, teatru reprezintă instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire. In contextul celor expuse supra, instituţiile publice de cultură (teatrele), care sunt finanţate de la bugetul public naţional, cad sub incidenţa prevederilor specificate la art.51 din Codul fiscal şi respectiv acestea nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA. 

   Totodată, luînd în considerare că, potrivit art.9 alin.(l) din Legea 1421-XV din 31.10.2002, în sistemul instituţiilor de cultură se includ şi teatrele private, acestea din urmă cad sub incidenţa art.l 12 alin.(l) din Codul fiscal şi urmează să se înregistreze ca contribuabili ai TVA. 

 ([Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016, în vigoare de la 01.07.2016, precum şi în temeiul Explicațiilor oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/217 din 23.07.2015].

 Conform art.112 alin.(l) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA.

 Conform art.3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, teatru reprezintă instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire. In contextul celor expuse supra, instituţiile publice de cultură (teatrele), care sunt finanţate de la bugetul public naţional, cad sub incidenţa prevederilor specificate la art.51 din Codul fiscal şi respectiv acestea nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA. 

 Totodată, luînd în considerare că, potrivit art.9 alin.(l) din Legea 1421-XV din 31.10.2002, în sistemul instituţiilor de cultură se includ şi teatrele private, acestea din urmă cad sub incidenţa art.l 12 alin.(l) din Codul fiscal şi urmează să se înregistreze ca contribuabili ai TVA. 

(Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/217 din 23.07.2015)

28.1.29.

Se iau în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, livrările ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?

        Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învățământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal. 

        Astfel, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, livrările care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, nu se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA.

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfășoare activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituțiilor de învățământ publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art.511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

 Astfel, în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, livrările care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal, nu se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA.

        Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituțiilor de învățământ publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art.511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal.

        În conformitate cu art. 95 alin.(1) lit. a) și b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă :

        a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentând rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova;

        b) importul mărfurilor în Republica Moldova.

        Dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipsește și prin urmare în conformitate cu prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, acesta livrare nu se vor lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie a plătitorului TVA.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 112 alin. (1) din Codul fiscal]

28.1.30.

Se vor lua în calcul la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, valoarea mărfurilor livrate în afara teritoriului Republicii Moldova procurate fără a fi introduse pe teritoriul țării?

        Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învățământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal. 

       Conform art.95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, constituie obiect impozabil cu TVA. 

     Astfel, dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile prevederilor art.95 alin. (1) din Codul fiscal, obiectul impunerii cu TVA lipsește și prin urmare în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea acestei livrări nu se va lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

Arhiva

 Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exceptînd instituţiile de învățământ publice, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 1,2 milioane de lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal. 

 Totodată, în conformitate cu art.95 alin.(1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă : 

 a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;

 b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; 

 c) importul serviciilor în Republica Moldova. 

 Astfel, dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipsește și prin urmare în conformitate cu prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, valoarea acestei livrări nu se va lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

 Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Codul Fiscal, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția autorităților publice, instituțiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituțiilor de învățământ publice, instituțiilor medico-sanitare publice și private, specificate la art.511, și deținătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depășește 600000 lei, cu excepția livrărilor scutite de TVA și a celor care nu constituie obiect impozabil în conformitate cu art.95 alin.(2) din Codul fiscal. 

 Totodată, în conformitate cu art.95 alin.(1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu TVA îl reprezintă :  

 a) livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova;  

 b) importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; 

 c) importul serviciilor în Republica Moldova. 

 Astfel, dat fiind faptul că are loc realizarea mărfurilor procurate fără introducerea lor pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul impunerii cu TVA lipsește și prin urmare în conformitate cu prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul Fiscal, valoarea acestei livrări nu se va lua în considerație la determinarea plafonului pentru înregistrarea obligatorie în calitate de plătitor al TVA.

 [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul art. 112 alin. (1) din Codul fiscal].

28.1.31.

 Se transmite statutul de contribuabil al TVA la schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic, plătitor de TVA, în instituție publică?

 Potrivit art. 4 alin. (208) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997, la schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic în instituţie publică, statutul de contribuabil al T.V.A. nu se transmite instituţiei publice.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ