7.8.1. Noţiuni generale
Înapoi
7.8.1.1. Ce se înţelege prin " fond forestier"?

Fondul forestier reprezintă totalitatea pădurilor (indiferent de tipul de proprietate şi forma de gospodărire), terenurilor destinate împăduririi, terenurilor afectate gospodăriei silvice, precum şi terenurilor neproductive, incluse în amenajamentele silvice sau în Cadastrul funciar ca păduri şi/sau plantaţii forestiere. Fondul forestier cuprinde toate pădurile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de gospodărire. (art.2 din Codul silvic nr.887 din 21.06.1996 )

7.8.1.2. Ce se înţelege prin "vegetaţie forestieră"?

Vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier este constituită din: a) spaţii verzi ale localităţilor urbane şi rurale; b) perdele de protecţie amplasate pe terenurile cu destinaţie agricolă; c) perdele forestiere de protecţie şi plantaţii de arbori şi arbuşti amplasate de-a lungul căilor de comunicaţie (limitrofe drumurilor şi căilor ferate), care nu sînt incluse în fondul forestier; d) perdele forestiere din zonele de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, care nu sînt incluse în fondul forestier. (pct. 4 al Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 27 din 19.01.2004).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ