29.2.2. Surse de venit neimpozabile
Înapoi
29.2.2.1.

La transferarea sumelor pentru prejudiciu cauzat ca urmare unei actiuni ilegale, precum si compensatiile pagubelor morale se considera surse de venit impozabile?

În conformitate cu prevederile lit.d3 si z3 al art.20 din Codul fiscal sumele primite de catre persoane fizice si juridice ca despagubire pentru prejudiciul ce le-a fost cauzat ca urmare a unei actiuni ilegale (inactiuni), precum si compensatiile pagubelor morale sunt surse de venit neimpozabile. Astfel, în cazul în care sumele achitate în baza hotarârii instantei de judecata cad sub incidenta prevederilor articolului nominalizat, acestea nu vor fi impuse impozitarii.

29.2.2.2.

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013

Arhiva

        Se va retine impozitul pe venit la achizitionarea plantelor medicinale de la persoanele fizice ce nu practica activitatea de întreprinzator? 

        Potrivit explicatiilor prezentate de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare (nr. 08/1-3-231 din 12.05.03 si nr.12-104/1294/885 din 17.03.04) plantele medicinale si aromatice fac parte din categoria productiei din fitotehnie în forma naturala. Respectiv, conform prevederilor art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obtinute de persoanele fizice, ce nu practica activitatea de întreprinzator, de la livrarea productiei din fitotehnie în forma naturala sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile si nu se va retine impozitul pe venit.

29.2.2.3.

Arhivă  

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 privind anularea lit. g) al art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015

Arhiva

        Indemnizatiile de concediere, stabilite conform art. 186 din Codul Muncii, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile, sau exclusiv numai cele care sunt specificate în punctul (1) litera a) din articolul dat? 

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizatiile de concediere stabilite conform legislatiei, sunt considerate ca surse de venit neimpozabile. Totodata, potrivit prevederilor art.186 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii nr. 154-XV din 28.03.2003, salariatilor concediati în legatura cu lichidarea unitatii sau cu încetarea activitatii angajatorului persoana fizica (art.86 alin.(1) lit. b)), sau cu reducerea numarului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit. c)) li se garanteaza pentru prima luna, plata unei indemnizatii de concediere egala cu marimea sumata a unui salariu mediu saptamânal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauza, dar nu mai mica decît un salariu mediu lunar. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 186 lit. b) – c) din codul nominalizat, salariatului i se garanteaza pentru a doua luna, mentinerea salariului mediu lunar daca persoana concediata nu a fost plasata în cîmpul muncii si pentru a treia luna, mentinerea salariului mediu lunar daca, dupa concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca si nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv. Conform prevederilor art.186 alin. (4) din codul nominalizat, plata indemnizatiei de eliberare din serviciu si a salariului mediu lunar, se efectueaza la locul de munca precedent. Prin urmare, tinând cont de prevederile art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizatiile de concediere stabilite la art.186 alin. (1) lit. a) din Codul Muncii, sunt surse de venit neimpozabile.

29.2.2.4.

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 324 din 23.12.2013, publicată în M.O nr. 320-321/871 din 31.12.2013

Arhiva

        De catre persoana fizica a fost comercializata productia agricola (floarea soarelui) în adresa persoanei juridice-rezident, se va retine în cazul dat impozit pe venit la sursa de plata? 

        În conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obtinute de persoane fizice, cu exceptia întreprinzatorilor individuali si gospodariilor taranesti (de fermier), de la predarea materiei prime secundare, precum si de la livrarea productiei din fitotehnie si horticultura în forma naturala si a productiei din zootehnie în forma naturala, în masa vie si sacrificata, constituie surse de venit neimpozabile. Astfel, reiesind din cele mentionate în cazul în care veniturile de la realizarea productiei proprii specificate la articolul dat sunt obtinute de catre întreprinderile cu statut de persoana fizica (întreprindere (întreprinzator) individuala, gospodarie taraneasca (de fermier)), acestea urmeaza a fi impozitate în modul general stabilit de legislatia fiscala. Tinem sa mentionam ca pentru anul 2008-2010, pentru gospodariile taranesti (de fermier) si întreprinzatorii individuali, suma impozitului pe venit a fost stabilita în marime de 0 procente din venitul impozabil.

29.2.2.5. Întreprinderea, urmeaza sa achite lucratorului o despagubire ca urmare a unui accident de munca, în cazul dat, urmeaza de a retine un impozit la sursa de plata?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Codul fiscal, despagubirile primite de salariati ori de mostenitori lor legali, conform legislatiei, în urma unui accident de munca sau în urma unei boli profesionale, se considera ca surse de venit neimpozabile.

29.2.2.6.

Cum se vor impozita dividendele achitate pentru perioadele fiscale de pîna la 01.01.2008?

Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.5.7.

Arhiva

Răspuns similar celui de la întrebarea 29.1.7.43

        Cum se vor impozita dividendele achitate pentru perioadele fiscale de pîna la 01.01.2008? 

        În conformitate cu prevederile art.12 pct.3) din Codul fiscal, dividendele constituie venitul obtinut din repartizarea profitului net între actionari (asociati) în conformitate cu cota de participatie depusa în capitalul social, cu exceptia venitului obtinut în cazurile lichidarii complete a agentului economic, conform art.57 alin.(2) din Codul fiscal. Totodata, potrivit prevederilor art.18 lit.m) din Codul fiscal, dividendele, cu exceptia celor achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, aferente perioadelor fiscale de pâna la 1 ianuarie 2008, constituie sursele de venit neimpozabile.

29.2.2.7.

Urmeaza de a retine impozit la sursa de plata din platile pentru concediu de maternitate , precum si din îndemnizația pentru incapacitate temporara de munca?

        Conform prevederilor art. 20 lit. a) și h) din Codul fiscal, anuitatile sub forma de drepturi de asigurari sociale achitate din bugetul asigurarilor sociale de stat și prestaţiile de asigurări sociale, care nu sînt achitate sub formă de anuităţi sunt stabilite ca surse de venit neimpozabile.

 

29.2.2.8.

Arhivă  

Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 privind anularea lit. g) al art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015

Arhiva

        Se considera ca surse de venit neimpozabile, platile achitate potrivit prevederilor art. 186 alin. (5) din Codul muncii? 

        În conformitate cu prevederile art. 186 alin. (5) din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003 în contractul colectiv sau în cel individual de munca pot fi prevazute si alte cazuri de plata a indemnizatiei de eliberare din serviciu, marimi sporite ale acesteia, precum si termene mai îndelungate de mentinere a salariului. Potrivit prevederilor art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizatiile de concediere stabilite la art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, sunt surse de venit neimpozabile. În ceia ce priveste sumele achitate în baza art. 186 alin. (5) din Codul muncii, acestea reprezinta surse de venit impozabile, potrivit prevederilor art. 18 lit. o) dinCodul fiscal.

29.2.2.9. Se considera ca surse de venit neimpozabile, platile achitate în urma accidentului de munca, în rezultatul caruia a survenit decesul angajatului?

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Codul fiscal, despagubirile primite, conform legislatiei, în urma unui accident de munca sau în urma unei boli profesionale, de salariati ori de mostenitori legali, sunt surse de venit neimpozabile. Respectiv, din suma primita în forma de despagubire în urma accidentului de munca, nu se retine impozitul pe venit la sursa de plata.

29.2.2.10.

Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producției din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei alte persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător?

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. y1) din Codul fiscal, veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier), de la comercializarea producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepția întreprinzătorilor individuali și a gospodăriilor țărănești (de fermier) reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

        Respectiv, venitul obținut de persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător de la comercializarea producției din fitotehnie în formă naturală, altei persoane fizice ce nu practică activitate de întreprinzător nu reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit și prin urmare nu vor fi declarate.

Arhiva

        Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unei alte persoane de acelaşi tip?  

        Pînă la operarea modificărilor, în conformitate cu prevederile art.20 lit. y) din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată erau surse de venit neimpozabile, fără ca să se facă precizare referitoare la subiectul căruia i se efectuează livrarea.

          Odată cu operarea modificărilor în art.20 lit.y) şi y1) din Codul fiscal prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la comercializarea producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, efectuată în adresa altei persoane fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

          Respectiv, venitul obţinut de persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător de la comercializarea producţiei din fitotehnie în formă naturală, altei persoane fizice nu reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit.

         Atragem atenţia că veniturile date nu sunt pasibile nici declarării, nici includerii acestora la determinarea obligaţiei fiscale.

29.2.2.11.

Care este regimul fiscal aplicat la efectuarea de către un agent economic a plăţilor sub formă de royalty în favoarea persoanelor fizice cu vîrstă de peste 60 ani?

        Potrivit prevederilor art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

        Totodată, luînd în considerație prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, precum și modul de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, persoanele respective nu vor include în declarație veniturile neimpozabile.

Arhiva

În conformitate cu prevederile art.18 lit. h) din Codul fiscal, în venitul brut se includ şi veniturile sub formă de royalty (redevenţe).


 Totodată, în conformitate cu prevederile art.901 alin. (31) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Este important de precizat vîrsta persoanei fizice în adresa căreia sunt îndreptate plăţile sub formă de royalty, în virtutea modificărilor operate în art.20 lit. z11) din Codul fiscal prin aprobarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), care prevede că veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii şi artei reprezintă surse de venit neimpozabile. Respectiv, dat fiind faptul că impozitul pe venitul sub formă de royalty se reţine final şi nu reprezintă obiect al impunerii, în conformitate cu prevederile art.901 alin.(4) din Codul fiscal, acestea nu se vor include în venitul impozabil al persoanei fizice şi nici nu vor fi, ulterior, declarate de către acestea.


  Totodată, cuantumul reţinerilor totale lunare efectuate, urmează să fie declarate şi achitate de către agentul economic ce a realizat reţinerea la sursa de plată, în baza art.92 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal.

29.2.2.12.

Care va fi regimul fiscal aplicat veniturilor primite în cadrul programului guvernamental „PARE 1+1”?

        Potrivit art.20 lit. z2) al Codului fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora nu reprezintă sursă de venit impozabilă.

29.2.2.13. Arhivă

Arhiva

        Potrivit art.20 lit. y) al Codului fiscal, în redacţia Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.324 din 23.12.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013), veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) de la livrarea acumulatoarelor electrice uzate nu reprezintă sursă de venit impozabilă.

        Dacă livrarea a avut loc după data indicată, din plăţile îndreptate în favoarea persoanei fizice nu se reţine impozit pe venit, dat fiind faptul că acestea sunt surse de venit neimpozabile pentru aceasta. Astfel, veniturile date nu sunt pasibile declarării ulterioare.

29.2.2.14.

Care sume se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator pentru hrana organizată angajaţilor?

        În conformitate cu pct. 40 din Secțiunea a 2-a a capitolului IV din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (45 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată), nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi, respectiv, nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţională a impozitului pe venit pentru angajaţi.

        În cazul depăşirii plafonului stabilit, sumele ce depăşesc plafonul respectiv se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator.

        Totodată, potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă, valoarea nominală (cuprinsă între 35 şi 45 de lei pentru o zi lucrătoare) a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, reprezintă un venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozit pe venit din salariu.         În cazul depăşirii plafonului stabilit la art.4 alin.(1) din Legea menţionată, se vor considera drept facilităţi impozabile acordate de angajator doar sumele ce depăşesc valoarea nominală stabilită.

        Prevederile menţionate, stabilite în titlul II al Codului fiscal nu se aplică angajaților agenţilor economici rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei care se supun regimului de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X din Codul fiscal (conform art.141 alin.(1) din Codul fiscal).

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 11.07.2018 (publicată în Monitorul Oficial nr.295-308 din 10.08.2018) și abrogării Hotărîrii Guvernului nr. 144 din 26.02.2014]

Arhiva

        În conformitate cu pct. 8 al Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.144 din 26.02.2014, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajat), nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi, respectiv, nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului stabilit, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv.

        Totodată, potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă, valoarea nominală (cuprinsă între 35 şi 45 de lei pentru o zi lucrătoare) a tichetelor de masă acordate de către angajator salariaţilor, reprezintă un venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi impozit pe venit din salariu. În cazul depăşirii plafonului stabilit, se vor considera drept facilităţi impozabile acordate de angajator doar sumele ce depăşesc valoarea nominală stabilită.

        În conformitate cu pct. 8 al Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (35 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată de către angajat), nu se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator din perspectiva angajatului şi a angajatorului şi, respectiv, nu vor implica careva obligaţii fiscale, de reţinere sau calculare adiţionale pentru angajaţi. În cazul depăşirii plafonului stabilit, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv.

29.2.2.15.

Constituie oare facilitate pentru salariaţi, cheltuielile suportate de către angajator la procurarea apei potabile ?

În conformitate cu art. 10 alin. (7) din Legea securităţii şi sănătăţii nr. 186-XVI din 10.07.2008, măsurile privind securitatea, igiena şi sănătatea în muncă nu vor comporta, în nici o situaţie, obligaţii financiare din partea lucrătorilor. Astfel, cheltuielile suportate de către angajator la procurarea apei potabile, pentru asigurarea angajaţilor, pentru aceştia nu constituie plată în folosul salariaţilor, nu se calificată ca facilitate şi respectiv nu este obiect al impunerii.

29.2.2.16. Arhivă
Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 71 din 12 aprilie 2015 privind anularea lit. g) al art. 20 din Codul fiscal, publicată în M.O nr. 102-104/170 din 28.04.2015.

Arhiva

        Agentul economic a achitat persoanei fizice-cetățean indemnizația de concediere în cuantum mai mare decît mărimea specificată la alin. (1) art. 186 din Codul muncii. Se va considera venitul respectiv drept sursă de venit impozabilă pentru aceasta sau nu?  

        Conform prevederilor art. 20 lit. g) din Codul fiscal, indemnizaţiile de concediere stabilite conform legislaţiei sunt surse de venit neimpozabile. În conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unităţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoană fizică (art.86 alin.(1) lit.b)), sau cu reducerea numărului ori a statelor de personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garantează:

        a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu mărimea sumată a unui salariu mediu săptămînal pentru fiecare an lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost succesorul de drept al unei unităţi reorganizate anterior şi contractul individual de muncă cu salariaţii în cauză nu a încetat anterior (art.81), se vor lua în calcul toţi anii de activitate;

        b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă persoana concediată nu a fost plasată în cîmpul muncii;

        c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariului mediu lunar dacă, după concediere, salariatul s-a înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă în calitate de şomer şi nu a fost plasat în cîmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv;

        d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, achitarea integrală a sumelor legate de concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.         Totodată, potrivit alin. (5) al articolului menționat, în contractul colectiv sau în cel individual de muncă pot fi prevăzute şi alte cazuri de plată a indemnizației de eliberare din serviciu, mărimi sporite ale acesteia, precum şi termene mai îndelungate de plată a indemnizației.

        Astfel, reieșind din cele menționate în cazul în care angajatorul a stabilit suplimentar în contractul colectiv sau contractul individual de muncă prevederi care stabilesc mărimi sporite ale indemnizației de eliberare din serviciu, suma indemnizației achitate în cuantum mai mare decît indemnizația specificată la alin.(1) art.186 din Codul muncii nu constituie sursă de venit impozabilă.

29.2.2.17.

Pot fi considerate veniturile sub formă de royalty aferente publicării articolelor în reviste de specialitate obținute de persoana fizică care are vîrsta de 60 de ani și mai mult drept sursă de venit neimpozabilă?

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei constituie sursă de venit neimpozabilă.

        Respectiv, venitul obținut de persoana fizică care are vîrsta de 60 de ani și mai mult, ca rezultat al creației intelectuale originale în domeniul literaturii este considerat sursă de venit neimpozabile în baza art. 20 lit. z11) din Codul fiscal.

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani și mai mult din domeniul literaturii, artei și științei constituie sursă de venit neimpozabilă.

        Totodată, potrivit art. 12 din Codul fiscal, royalty (redevență) reprezintă plăti de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor și/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau științifice, inclusiv filme de cinema și filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenție, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informației referitoare la experiența în domeniul industrial, comercial sau științific.

        În conformitate cu prevederile Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 2 iulie 2010, opera reprezintă rezultatul creației intelectuale originale în domeniul literaturii, artei și științei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și de forma de exprimare, de valoarea și importanța acesteia.

 Respectiv, venitul obținut ca rezultat al creației intelectuale originale în domeniul literaturii este considerat sursă de venit neimpozabile în baza art. 20 lit. z11) din Codul fiscal.

        Persoana fizică a obținut venit sub formă de royalty ca rezultat al publicării articolelor în reviste de specialitate. Poate fi considerat venitul obținut drept sursă de venit neimpozabilă în cazul în care persoana are vârsta de 60 de ani și venitul este obținut ca rezultat al publicațiilor în revistele menționate?

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. z11) din Codul fiscal, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vârstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei constituie sursă de venit neimpozabilă. 

        Totodată, potrivit art. 12 din Codul fiscal, royalty (redevenţă) reprezintă plăţi de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenţie, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informaţiei referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific. 

        În conformitate cu prevederile Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010, opera reprezintă rezultatul creaţiei intelectuale originale în domeniul literaturii, artei şi ştiinţei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret şi de forma de exprimare, de valoarea şi importanţa acesteia.

        Respectiv, venitul obținut ca rezultat al creației intelectuale originale în domeniul literaturii este considerat sursă de venit neimpozabile în baza art. 20 lit. z11) din Codul fiscal.

29.2.2.18.

Care este regimul fiscal în cazul contribuției cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui efectuat de către persoana fizică?

        În conformitate cu art. 20 lit. m) din Codul fiscal, contribuțiile la capitalul unui agent economic și contribuțiile vărsate în vederea acoperirii pierderilor financiare și echilibrării activelor nete negative, prevăzute la art. 55 reprezintă sursă de venit neimpozabilă. 

        Potrivit art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, contribuțiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui nu sunt supuse impozitării. 

        De asemenea, conform alin. (2) din articolul menționat, pentru persoana care a contribuit cu active, baza valorică a titlului de proprietate (acțiuni, certificat de participație, alt document ce confirmă participarea în capitalul agentului economic) este egală cu baza valorică ajustată a activelor transmise ca contribuție. 

        Astfel, în cazul în care persoana fizică contribuie la capitalul unui agent economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui cu active (terenuri, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător), venitul obținut nu se va impozita. 

        Totodată, baza valorică a titlului de proprietate (acțiuni, certificat de participație, alt document ce confirmă participarea în capitalul agentului economic) reprezintă baza valorică a activelor transmise ca contribuție la capitalul agentului economic (baza valorică a terenului, proprietății private transmise ca contribuție la capitalul agentului economic).

29.2.2.19.

Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aferent pensiei obținute de către persoana fizică?

        În conformitate cu prevederile art. 20 lit. a) din Codul fiscal, anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, inclusiv primite în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte reprezintă surse de venit neimpozabile. 

        Totodată, potrivit art. 12 pct. 2) din Codul fiscal, anuităţi reprezintă plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor sau indemnizaţiilor (prestaţiilor).

        Respectiv, pensia obținută de persoana fizică nu reprezintă obiect al impunerii cu impozitul pe venit, și prin urmare, nu urmează a fi declarată.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ