28.9. Impozitarea livrărilor de bunuri primite în cadrul contractelor de comision, mandat, administrare fiduciară
Înapoi
28.9.1. Cum se aplica TVA pentru achiziţionarea de bunuri în numele şi pe seama unei alte persoane?

Achiziţionarea de bunuri în numele şi pe seama unei alte persoane (mandant) constituie livrare efectuată de către furnizor mandantului (art.106 alin.(2) Cod fiscal), iar persoana (mandatarul) care achiziţionează bunuri în numele şi pe contul altei persoane efectuează o livrare de serviciu mandantului.

28.9.2. Care este baza de impozitare, în cazul în care comisionarul comercializează bunuri achiziţionate de la un neplătitor al TVA?

Transmitea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului, în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrare (art.93 alin.6) Cod fiscal), valoarea impozabilă a căreia este valoarea achitată sau care urmează a fi achitată (fară TVA) pentru această livrare (art.97 alin.(1) Cod fiscal).

28.9.3. Care este baza de impozitare în cazul livrării mărfurilor de către comitent în cadrul contractului de comision?

În cadrul realizării contractului de comision, valoarea mărfurilor livrate de către comitent comisionarului reprezintă valoarea mărfurilor livrate de către comisionar cumpărătorului (art.107 alin.6) Codul fiscal).

28.9.4. Care este data de apariţie a obligaţiei fiscale la comitent la livrarea mărfurilor în cadrul contractelor de comision?

Dat fiind faptul că transmitea mărfurilor de către comitent comisionarului în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrare (art.93 alin.3) Codul fiscal), data obligaţiei fiscale la comitent la livrarea mărfurilor comisionarului în cadrul contractului de comision este data livrării, determinată în conformitate cu art.108 Codul fiscal.

28.9.5. Care este data apariţiei obligaţiei fiscale la comisionar la livrarea mărfurilor primite în cadrul contractului de comision?

Dat fiind faptul că transmiterea mărfurilor de către comisionar cumparatorului în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrare (art.93 alin.3) Codul fiscal), data obligaţiei fiscale la comisionar la livrarea mărfurilor primite în cadrul contractului de comision este data livrării, determinată în conformitate cu art.108 Codul fiscal.

28.9.6. Care este data apariţiei obligaţiei fiscale la mandatar cînd acestă achiziţionează mărfuri (lucrări, servicii) din numele şi pe contul mandantului?

Dat fiind faptul că executarea de către mandatar a însarcinării mandantului privind procurarea mărfurilor, serviciilor constituie livrare efectuată de către furnizor mandantului (art.93 alin.3) Cod fiscal), obligaţia fiscală pe livrarea în cauză apare la furnizorul de mărfuri, iar la mandatar apare obligaţia fiscală pe serviciul prestat, data careia se determină conform art.108 alin.(4) Cod fiscal.

28.9.7. Cum se va aprecia data trecerii în cont a TVA la comisionar, pentru livrarea mărfurilor în cadrul contractului de comision?

Ţinînd cont, că potrivit art. 93 pct. 3 din Codul fiscal, transmiterea mărfurilor de către comitent comisionarului în cadrul contractului de comision, reprezintă livrare, dreptul la trecerea în cont la comisionar,apare la data primirii facturii fiscale pentru valorile materiale procurate de comitent. (art. 118 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal)

28.9.8. Se include comisionul primit de comisionar în valoarea impozabilă a valorilor materiale, pentru livrarea mărfurilor în cadrul realizării contractului de comision?

Nu se include, deoarece la realizarea contractului de comision, transmiterea mărfurilor de la comitent comisionarului, precum şi de la comisionar cumpărătorului, şi acordare serviciilor pentru livrarea mărfurilor în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrări independente. (art. 93 pct. 3) si 4) din Codul fiscal).

28.9.9. Care este modalitatea de aplicarea a TVA, de comisionar pentru comision în cazul realizării mărfurilor scutite de TVA?

Serviciile comisionarului privind livrarea mărfurilor în cadrul realizării contractului de comision, se impozitează cu TVA la cota standard de 20%, indiferent de regimul fiscal al mărfurilor primite şi livrate în cadrul contractului de comision. (art. 96 lit. a) din Codul fiscal).

28.9.10. Are comisionarul obligaţiunea calculării TVA, în cazul în care comercializează bunuri achiziţionate de la un neplătitor de TVA?

Comercializarea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului, în cadrul realizării contractului de comision reprezintă livrare (art.93 alin.6) Cod fiscal), pentru care TVA se va aplica reieşind din regimul fiscal stabilit pentru această livrare de Codul fiscal.

28.9.11. Cum corect se va determina volumul livrărilor pentru înregistrarea în calitate de plătitor al TVA în cazul transmiterii mărfurilor primite de la comisionar în cadrul realizării contractului de comision?

La aprecierea volumului de livrări impozabile pentru înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA, în cazul realizării livrărilor în cadrul contractului de comision, comisionarul este obligat în baza prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal de a include în valoarea impozabilă a mărfurilor transmise cumpărătorului şi valoarea serviciilor acordate comitentului.

28.9.12. Care este modalitate de aplicare a TVA pentru prestarea serviciilor în cadrul de mandat?

Prestarea serviciul de către mandatar în numele mandantului , constituie livrare efectuată de mandant, potrivit prevederilor art. 106 alin. (1) din Codul fiscal, şi obligaţiunea de calculare a TVA o are mandantul.

28.9.13. Care este modalitate de aplicare a TVA vînzării, prin intermediul unei întreprinderi specializate, a proprietăţii arestate de funcţionarii publici, ce aparţin subiectului care are datorii faţă de buget?

La vînzarea proprietăţii subiectului care are datorii faţă de buget, are loc transmiterea dreptului de proprietate asupra proprietăţii de la debitor către cumpărător, respectiv pentru ce debitorul are obligaţiunea de a calcula TVA pentru livrarea în cauză (art. 93 pct.3) din Codul fiscal).

28.9.14. Care este modalitatea de impunere cu TVA în cazul livrării mărfurilor în cadrul contractului de comision dacă comitentul nu este plătitor al TVA?

Livrarea mărfurilor, serviciilor de către un contribuabil care nu este plătitor al TVA, inclusiv şi comitent, nu reprezintă obiect al impunerii (art. 95 alin. (1) di Codul fiscal), iar livrarea de către comisionar beneficiarului se impozitează pe principii generale.

28.9.15. Cum corect se va aprecia plafonul pentru înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA, în cazul realizării operaţiunilor de procurare a mărfurilor (serviciilor) pe contul altei persoane în cadrul contractului de mandat?

Pentru aprecierea volumului de livrări impozabile pentru înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA, subiectul care efectuează operaţiunilor de procurare a mărfurilor (serviciilor) pe contul altei persoane în cadrul contractului de mandat, este obligat în baza prevederilor art. 112 alin. (1) din Codul fiscal de a include în valoarea impozabilă valoarea serviciile acordate mandantului.

28.9.16.

Care este ordinea de trecere în cont a TVA în cazul suportării anumitor cheltuieli de administrare fiduciară?

Potrivit art.102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

În cadrul realizării contractului de administrare fiduciară sînt suportate anumite cheltuieli legate de deservirea şi reparaţia bunului care fac obiectul acestuia.

Realizarea dreptului de a deduce TVA achitată furnizorilor în legătură cu deservirea şi reparaţia bunului este legată de prevederile art.1507 alin. (3) din Codul civil, conform căruia cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea sau contractul nu prevede altfel.

Astfel, conform modului general, TVA aferentă procurărilor privind deservirea sau reparaţia bunului transmis în administrare se va deduce de către fondatorul administrării.

În cazul în care, procurările legate de întreţinerea şi reparaţia bunului sînt efectuate de către administratul fiduciar, însă contractul nu prevede că cheltuielile de administrare sunt suportate de către acesta, cheltuielile în cauză urmează a fi refacturate fondatorului administrării, în temeiul art.1171 (10) din Codul fiscal.

Dacă, contractul de administrare fiduciară prevede că cheltuielile de administrare sînt suportate de către administratorul fiduciar din sursele proprii, acesta în temeiul art.102 din Codul fiscal, are dreptul de a deduce suma TVA.

Arhiva

 Potrivit art.102 alin.(1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, li se permite deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată furnizorilor plătitori ai TVA, pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. 

 În cadrul realizării contractului de administrare fiduciară sînt suportate anumite cheltuieli legate de deservirea şi reparaţia bunului care fac obiectul acestuia. Realizarea dreptului de a deduce TVA achitată furnizorilor în legătură cu deservirea şi reparaţia bunului este legată de prevederile art.1057 alin.(3) din Codul civil, conform căruia cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 

 Astfel, conform modului general, TVA aferentă procurărilor privind deservirea sau reparaţia bunului transmis în administrare se va deduce de către fondatorul administrării.

 În cazul în care, procurările legate de întreţinerea şi reparaţia bunului sînt efectuate de către administratul fiduciar, însă contractul nu prevede că cheltuielile de administrare sunt suportate de către acesta, cheltuielile în cauză urmează a fi refacturate fondatorului administrării, în temeiul art.1171 (10) din Codul fiscal. 

 Dacă, contractul de administrare fiduciară prevede că cheltuielile de administrare sînt suportate de către administratorul fiduciar din sursele proprii, acesta în temeiul art.102 din Codul fiscal, are dreptul de a deduce suma TVA. 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

 Potrivit prevederilor art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A., li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. În cadrul realizării contractului de administrare fiduciară sînt suportate anumite cheltuieli legate de deservirea şi reparaţia bunului care fac obiectul acestuia. Realizarea dreptului la trecerea în cont a T.V.A. achitată furnizorilor în legătură cu deservirea şi reparaţia bunului este legată de prevederile art. 1057 (3) din Codul civil, conform căruia cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Astfel, conform modului general, T.V.A. aferentă procurărilor privind deservirea sau reparaţia bunului transmis în administrare se va trece în cont de către fondatorul administrării. În cazul în care, procurările legate de întreţinerea şi reparaţia bunului sînt efectuate de către administratul fiduciar, însă contractul nu prevede că cheltuielile de administrare sunt suportate de către acesta, cheltuielile în cauză urmează a fi refacturate fondatorului administrării, în temeiul art. 1171 (10) din Codul fiscal. În cazul în care, contractul de administrare fiduciară prevede că cheltuielile de administrare sînt suportate de către administratorul fiduciar din sursele proprii, acesta în temeiul art. 102 din Codul fiscal, beneficiază de dreptul la trecerea în cont a T.V.A..

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 324 din 23.12.2013, publicată în Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013]

(în vigoare pînă la 01.01.2014) Potrivit  prevederilor art. 102 alin.(1)  din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.

În cadrul realizării contractului de administrare fiduciară  sînt suportate anumite cheltuieli legate de deservirea şi reparaţia bunului care fac obiectul acestuia. Realizarea dreptului la trecerea în cont a T.V.A.  achitată furnizorilor  în legătură cu deservirea şi reparaţia bunului este legată de prevederile  art. 1057 (3) din Codul civil, conform căruia cheltuielile de administrare fiduciară  le suportă fondatorul administrării dacă  legea sau contractul nu prevede altfel.

Astfel, conform modului general, T.V.A. aferentă procurărilor privind deservirea sau reparaţia bunului transmis în administrare se va trece în cont de către fondatorul administrării. În cazul în care, procurările legate de întreţinerea şi reparaţia bunului sînt efectuate de către administratul fiduciar, însă contractul nu prevede că cheltuielile  de administrare sunt suportate de către acesta, cheltuielile în cauză urmează a fi refacturate  fondatorului administrării, în temeiul art. 1171 (10) din Codul fiscal.

În cazul în care, contractul de administrare fiduciară  prevede că cheltuielile de administrare  sînt suportate de către administratorul fiduciar din sursele proprii, acesta în temeiul art. 102 din Codul fiscal, beneficiază  de dreptul la trecerea în cont a T.V.A..

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 11.07.2012 (publicată în Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14.09.2012), în vigoare de la data publicării.]

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112 şi 1121 li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. În cadrul realizării contractului de administrare fiduciară sînt suportate anumite cheltuieli legate de deservirea şi reparaţia bunului care fac obiectul acestuia. Realizarea dreptului la trecerea în cont a TVA achitată furnizorilor în legătură cu deservirea şi reparaţia bunului este legată de prevederile art. 1057 (3) din Codul civil, conform căruia cheltuielile de administrare fiduciară le suportă fondatorul administrării dacă legea sau contractul nu prevede altfel. Astfel, conform modului general, TVA aferentă procurărilor privind deservirea sau reparaţia bunului transmis în administrare se va trece în cont de către fondatorul administrării. În cazul în care, procurările legate de întreţinerea şi reparaţia bunului sînt efectuate de către administratul fiduciar, însă contractul nu prevede că cheltuielile de administrare sunt suportate de către acesta, cheltuielile în cauză urmează a fi refacturate fondatorului administrării, în temeiul art. 1171 (10) din Codul fiscal. În cazul în care, contractul de administrare fiduciară prevede că cheltuielile de administrare sînt suportate de către administratorul fiduciar din sursele proprii, acesta în temeiul art. 102 din Codul fiscal, beneficiază de dreptul la trecerea în cont a TVA.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ