35.1. Aspecte generale
Înapoi
35.1.1. Cine are obligația de completare a facturii fiscale aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?

 În contextul modificărilor operate în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărîrea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017),începînd cu 28 octombrie 2017 (data intrării în vigoare a modificărilor) din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobat conform anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura” și ,,Anexă la factură” și prevederile referitoare la acest formular. 

 Astfel, începînd cu 28 octombrie 2017, toate entităţile ce dețin statut de plătitor a TVA, cît și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special ,,Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.

35.1.2.

În care cazuri se eliberează factura fiscală aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?

    Potrivit prevederilor pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, începînd cu 28 octombrie 2017, factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile: 

      1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv în cazurile în care au fost emise avize de însoţire a mărfurilor: 

      a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal; 

     b) neimpozabile cu TVA. 

   2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut: 

      a) impozabile cu TVA; 

     b) neimpozabile cu TVA. 

   3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate. 

    4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau uzufruct. 

    5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin. (10) din Codul fiscal.

Arhiva

 Potrivit prevederilor pct.3 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, începînd cu 28 octombrie 2017, factura fiscală pe suport de hîrtie sau în formă electronică, se utilizează în cazurile: 

 1) Livrării mărfurilor: 

     a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;

     b) neimpozabile cu TVA. 

    2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor: 

   a) impozabile cu TVA;  

     b) neimpozabile cu TVA. 

  3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate. 

   4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune. 

 5) Refacturarii cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

35.1.3.

Care este modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic care nu este înregistrat în calitate de plătitor de TVA?

Modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic ce nu deține statutul de plătitor de TVA este stipulată prin instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.

Principala diferență dintre factura fiscală completată de către un agent economic plătitor de TVA și unul ce nu deține acest statut este reflectarea codului TVA în rândul 1 ,,Furnizor”.

Concomitent menționăm că în cazul completării facturii fiscale de către un agent economic neplătitor de TVA, coloana 10.6 „Cota TVA, %” și coloana 10.7 „Suma totală a TVA, lei ” nu se completează.

Indicatorul coloanei 10.8 „Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei” în cazul în care factura fiscală se completează de către entitatea care nu deține statut de plătitor de TVA, urmează să coincidă cu coloana 10.5.

În rândul 11 ,,TOTAL (pe pagină)” entitățile neînregistrate în calitate de plătitori de TVA calculează totalul reieșind din faptul completării doar a coloanelor 10.5 și 10.8.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

 Modalitatea de completare a facturii fiscale de către un agent economic ce nu deține statutul de plătiror de TVA este stipulată prin instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017. Principala diferență dintre factura fiscală completată de către un agent economic plătitor de TVA și unul ce nu deține acest statut este reflectarea codului TVA în rîndul 1 ,,Furnizor”. 

 Concomitent menționăm că în cazul completării facturii fiscale de către un agent economic neplătitor de TVA, coloana 10.6 „Cota TVA, %” și coloana 10.7 „Suma totală a TVA, lei ” nu se completează cu exceplția cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu TVA.  

 Indicatorul coloanei 10.8 „Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei” în cazul în care factura fiscală se completează de către entitatea care nu deţine statut de plătitor de TVA, urmează să coincidă cu coloana 10.5, cu excepţia cazurilor de refacturare a cheltuielilor compensate aferente procurărilor impozabile cu T.V.A. 

 În rîndul 11 ,,TOTAL (pe pagină)” entităţile neînregistrate în calitate de plătitori de T.V.A calculează totalul reieșind din faptul completării doar a coloanelor 10.5 şi 10.8.

35.1.4.

Care este procedura utilizării facturilor fiscale și a seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?

        În conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura fiscală”, executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități şi Serviciul Fiscal de Stat.

        Seria și diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin se utilizează până la epuizarea lor.

        Se permite completarea facturilor fiscale, executate tipografic aflate în stoc, și imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu utilizarea seriei și diapazonului de numere primite până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, conform Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” prevăzute în anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

 Se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ,,factura fiscală” imprimate, valabile pînă la intrarea în vigoare a Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor. 
 Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite pînă la intrarea în vigoare a ordinului menționat mai sus, se utilizează pînă la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

35.1.5.

Care este procedura utilizării facturilor imprimate tipografic și a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor primite pînă la intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017?

        În conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.

        Formularele tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, aflate în stoc, urmează a fi completate cu respectarea modului de completare a acestora existent la momentul aprobării lor.

        Seria și diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, după data menționată devin nevalabile și nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

 Se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ,,factura”, imprimate, valabile pînă la intrarea în vigoare a Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, pînă la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.  

 Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate pînă la 28 octombrie 2017, și care nu au fost imprimate pe formular, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

35.1.6.

Cum se completează factura fiscală în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune?

        Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune, uzufruct - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare".

         La emiterea facturii fiscale pentru operațiunile cu mențiunea „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări" indicii valorici și cantitativi se vor completa de către entitate pe măsura necesității.

Arhiva

 Potrivit prevederilor pct.15 subpct.5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, în cazul transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare, etc. - în toate exemplarele facturii fiscale în rândul 7 „Redirijări" se indică mențiunea „Non livrare". 

 La emiterea facturii fiscale pentru operațiunile cu mențiunea „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări" indicii valorici și cantitativi se vor completa de către entitate pe măsura necesității. 

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28.08.2017, în vigoare 28.10.2017]

35.1.7.

Este obligat subiectul impozabil cu TVA să înregistreze facturile fiscale emise pentru transportarea activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc, începând cu 28.10.2017 în Anexele la Declarația privind TVA?

        Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin anexa nr. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017.

         În conformitate cu pct. 5 din Modul de completare a Declarației privind TVA, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.

        În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declaraţia privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”, conform pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA.

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

 Modul de completare a Declarației privind TVA este aprobat prin anexa nr. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017. 

 În conformitate cu pct. 6 din Modul de completare a Declarației privind TVA, în anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA, cu excepția facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul 7 ,,Redirijări” se indică mențiunea ,,Non livrare”. 

 În anexa nr.2 (TVA LIVR) la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA, cu excepția facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul 7 ,,Redirijări” se indică mențiunea ,,Non livrare”, conform pct. 61 din Modul de completare a Declarației privind TVA.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 nr. 351 din 28.09.2017, în vigoare 28.10.2017]

35.1.8.

Cum se documentează de către cumpărător și furnizor returul de marfă începând cu 28.10.2017?

 Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea.

 Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă în conformitate cu art. 1171 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct.15 subpct.5) Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, prin emiterea facturii fiscale. 

 Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28.08.2017, în vigoare 28.10.2017]

35.1.9.

Care este modalitatea de reflectare a facturilor fiscale eliberate/primite în anexele la Declarația privind TVA, începând cu 28.10.2017, pe faptul returului de marfă ?

        În conformitate cu pct. 5 și pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 (în vigoare începând cu 28 octombrie 2017) și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017, în anexa la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declaraţia privind TVA, cu excepţia facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017, în rîndul 7 “Redirijări” se indică menţiunea “Nonlivrare”.

        Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea.

        Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), condiționează reflectarea de către furnizor și cumpărător a acestei facturii fiscale în anexa nr.2 (TVA LIVR) și anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA.

        Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”.

        Luând în considerație prevederile pct. 5 și pct. 51 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 în vigoare începând cu 28.10.2017 și Ordinul SFS nr. 44 din 31.01.2017, la cumpărător și furnizor lipește obligația de a reflecta în Anexele la Declarația privind TVA a facturii fiscale emise de cumpărător cu mențiunea ,,Non livrare”, pe faptul returului de mărfuri.

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

 În conformitate cu pct. 6 și pct. 61 din Modul de completare a Declarației privind TVA aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu toate modificările și completările întroduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 (în vigoare începând cu 28 octombrie 2017), în anexa la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/eliberate în perioada fiscală pentru care se prezintă Declarația privind TVA, cu excepția facturilor fiscale, la care, conform pct.15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, în rândul 7 ,,Redirijări” se indică mențiunea ,,Non livrare”.

 Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea. 

 Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul „–” (minus), condiționează reflectarea de către furnizor și cumpărător a acestei facturii fiscale în anexa nr.2 (TVA LIVR) și anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA. 

 Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ,,Redirijări” a mențiunii ,,Non livrare”. 

 Luând în considerație prevederile pct. 6 și pct. 61 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012, cu modificările și completările introduse prin Ordinul SFS nr. 351 din 28.09.2017 în vigoare începând cu 28.10.2017, la cumpărător și furnizor lipește obligația de a reflecta în Anexele la Declarația privind TVA a facturii fiscale emise de cumpărător cu mențiunea ,,Non livrare”, pe faptul returului de mărfuri.

 [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 nr. 351 din 28.09.2017, în vigoare 28.10.2017]

35.1.10.

De unde poate fi procurată anexa la factura fiscală, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 28.08.2017 ?

        În cazul în care în factura fiscală executată tipografic sau imprimată de sine stătător este imposibilă reflectarea tuturor denumirilor şi caracteristicilor mărfurilor/activelor sau serviciilor, se completează anexa la factura fiscală, conform modelului aprobat şi care reprezintă parte indispensabilă a facturii fiscale. Formularul Anexei poate fi descărcat de către contribuabil la necesitate de pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal www.sfs.md din compartimentul „Formulare”. Anexa imprimată pe hârtie fără însemne de protecţie se va completa de sine stătător, cu indicarea seriei, numărului şi datei facturii fiscale, a cărei parte integrantă este. La fel, se va indică codul fiscal , iar de către furnizorii care deţin statut de plătitori ai TVA se va menţiona codul TVA.

35.1.11.

Este obligatorie aplicarea ștampilei pe factura fiscală?

Potrivit prevederilor art. 3 pct. 5 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură.

În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.

În conformitate cu prevederile art. XLII alin. (2) din Legea nr. 160 din 7 iulie 2016, persoanele juridice de drept privat care nu intră sub incidenţa Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nu sunt obligate să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură, cu excepţia cazurilor în care actele legislative prevăd expres cerinţa aplicării ştampilei.

Dreptul persoanelor juridice de drept privat de a deţine şi de a aplica ştampilă proprie pe principii benevole rămâne neafectat.

Prin urmare, aplicarea ștampilei pe factura fiscală derivă din statutul entității.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

 Potrivit prevederilor art. 3 pct. 5 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, întreprinderile şi întreprinzătorii nu sunt obligaţi să deţină şi să aplice ştampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător. 

 În conformitate cu prevederile art. XLII alin. (2) din Legea nr. 160 din 7 iulie 2016, persoanele juridice de drept privat care nu intră sub incidenţa Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nu sunt obligate să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură, cu excepţia cazurilor în care actele legislative prevăd expres cerinţa aplicării ştampilei. Dreptul persoanelor juridice de drept privat de a deţine şi de a aplica ştampilă proprie pe principii benevole rămâne neafectat. 

 Totodată, potrivit art. 19 alin. (12) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, în cazul autorităților publice, documentele (documentele de casă, bancare şi de decontare, datoriile financiare, comerciale şi calculate) se confirmă prin aplicarea semnăturii, după caz, prin aplicarea ştampilei. Prin urmare, aplicarea ștampilei pe factura fiscală derivă din statutul entității.

35.1.12.

În ce cazuri se indică în factura fiscală codul poziției tarifare?

        Potrivit prevederilor pct.11 subpct.11) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, în cazul completării facturii fiscale la livrarea mărfurilor în coloana 10.1 “Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate.

        În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor și a celor impozitate cu TVA la cota redusă se indică codul poziției tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

        Astfel, doar în cazul livrării mărfurilor accizate de către producătorul lor, sau a mărfurilor pentru care regimul de impozitare (cotele, scutirea de TVA fără drept de deducere) este în funcție e poziția tarifară la care se atribuie ele, pentru fiecare tip de marfă în factura fiscală urmează a fi indicat codul poziției tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor.

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

 Potrivit prevederilor pct.11 subpct.11) din Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, în cazul completării facturii fiscale la livrarea mărfurilor în coloana 10.1 ,,Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate. 

 În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA, pentru care regimul de impozitare (cotele de impozitare, scutirea) este stabilit în funcţie de codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014, se indică codul poziţiei tarifare.

35.1.13.

Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor impozabile cu TVA, dar efectuate cu titlu gratuit?

       Modul de completare a facturii fiscale este aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017. 

          Livrarea impozabilă cu TVA, dar efectuată cu titlul gratuit reprezintă o livrare și, respectiv, factura fiscală ce documentează această livrare nu poate să conțină mențiunea ,,Non livrare”. 

        În cazul în care factura fiscală este perfectată în vederea documentării livrărilor impozabile, dar efectuate cu titlu gratuit, aceasta urmează a fi completată în conformitate cu normele stabilite pentru completarea facturilor fiscale la livrarea mărfurilor/serviciilor impozabile cu TVA cu indicarea în coloana 10.1 ,,Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziției tarifare al mărfii/activului” a mențiunii ,,cu titlu gratuit”.

35.1.14.

Care este modalitatea completării facturii fiscale la efectuarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA?

        Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA fără drept de deducere și cele ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA potrivit art.95 alin.(2) din Codul fiscal urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale.         

        La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA coloanele 10.6 ,,Cota TVA, %” și 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei” nu se completează.

        Factura fiscală eliberată în vederea documentării acestei livrări nu urmează să conțină mențiunea ,,Non livrare”.

       [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017].

Arhiva

 Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din 28 august 2017, livrările scutite de TVA și cele ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA potrivit art.95 alin.(2) din Codul fiscal urmează a fi documentate cu perfectarea facturii fiscale. 

 La completarea facturii fiscale pentru documentarea livrărilor scutite de TVA și celor ce nu constituie obiect al impunerii cu TVA coloanele 10.6 ,,Cota TVA, %” și 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei” nu se completează. 

 Factura fiscală eliberată în vederea documentării acestei livrări nu urmează să conțină mențiunea ,,Non livrare”.

35.1.15.

Care este modalitatea completării facturii fiscale pentru livrările efectuate în scopuri de filantropie şi sponsorizare?

        Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, livrare impozabilă reprezintă livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. 

        Luînd în considerare scopurile activităţii filantropice şi de sponsorizare, stabilite prin Legea cu privire la filantropie şi sponsorizare nr.l420-XV din 31 octombrie 2002, acestea nu prevăd obținerea profitului şi, respectiv, nu pot constitui activitate de întreprinzător. 

        Așadar, transmiterea bunurilor cu titlu gratuit în scopuri de filantropie şi sponsorizare nu constituie obiect al impunerii cu TVA. 

       Ca urmare a celor relatate, completarea facturii fiscale în vederea documentării livrării ce nu reprezintă obiect al impunerii cu TVA are loc fără completarea coloanelor 10.6 ,,Cota TVA, %” și 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei”. 

        Factura fiscală eliberată în vederea documentării acestei livrări nu urmează să conțină mențiunea ,,Non livrare”.

35.1.16.

În ce cazuri în coloana 10.1 a facturii fiscale se indică tipul operațiunii?

În conformitate cu art.11 alin.(7) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, documentele primare întocmite conțin elemente obligatorii prestabilite. Pentru factura fiscală aceste elemente sunt specificate la art.117 alin.(2) din Codul fiscal.

Totodată, pct.15 subpct.6) din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (în vigoare din 28.10.2017), în cazurile transportării activelor fără transmiterea dreptului de proprietate; transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune; refacturării cheltuielilor compensate, în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” a facturii fiscale se indică, corespunzător pentru fiecare tip de active, denumirea activului şi, după caz, tipul operaţiunii.

Pornind de la prevederile menţionate, tipul operaţiunii se va indica de către furnizor în factura fiscală în cazul necesităţii constatate de către acesta pentru identificarea operaţiunii respective.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

 În conformitate cu art.19 alin.(6) din Legea contabilităţii nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, documentele primare întocmite conţin elemente obligatorii prestabilite. 

 Pentru factura fiscală aceste elemente sunt specificate la art.117 alin.(2) din Codul fiscal. 

     Totodată, pct.15 subpct.6) din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (în vigoare din 28.10.2017), în cazurile transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate; transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune; refacturării cheltuielilor compensate, în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” a facturii fiscale se indică, corespunzător pentru fiecare tip de active, denumirea activului şi, după caz, tipul operaţiunii. 

 Pornind de la prevederile menţionate, tipul operaţiunii se va indica de către furnizor în factura fiscală în cazul necesităţii constatate de către acesta pentru identificarea operaţiunii respective.

35.1.17.

La imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale este obligatorie imprimarea tabelei prevăzute pe versoul formularului (rândurile 18–22)?

În conformitate cu art.11 alin.(7) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, documentele primare întocmite conțin elemente obligatorii prestabilite. Pentru factura fiscală aceste elemente sunt specificate la art.117 alin.(2) din Codul fiscal.

Totodată, pct.10 din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (în vigoare din 28.10.2017), prevede că, dacă, pornind de la specificul livrării nu apare necesitatea completării în factura fiscală a unor indicatori, cu excepţia celor obligatorii, aceştia nu se completează.

Concomitent, prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240) pct.10 al Instrucţiunii privind completarea facturii fiscal a fost completat cu prevederea, conform căreia tabelul de pe versoul formularului facturii fiscale ce cuprinde rândurile 18–22 nu se imprimă în cazul lipsei indicatorilor respectivi.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

 În conformitate cu art.19 alin.(6) din Legea contabilităţii nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, documentele primare întocmite conţin elemente obligatorii prestabilite. Pentru factura fiscală aceste elemente sunt specificate la art.117 alin.(2) din Codul fiscal. 

 Totodată, pct.10 din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (în vigoare din 28.10.2017), prevede că, dacă, pornind de la specificul livrării nu apare necesitatea completării în factura fiscală a unor indicatori, cu excepţia celor obligatorii, aceştia nu se completează. 

 Concomitent, prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240) pct.10 al Instrucţiunii privind completarea facturii fiscal a fost completat cu prevederea, conform căreia tabelul de pe versoul formularului facturii fiscale ce cuprinde rândurile 18–22 nu se imprimă în cazul lipsei indicatorilor respectivi.

35.1.18.

Se va permite entităţilor imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale doar într-o singură limbă?

        Conform pct.5 din Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28 august 2017, modificat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240), entităţilor, cărora li s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere, li se permite imprimarea de sine stătător a formularelor facturii fiscale într-o singură limbă, dar obligatoriu în limba de stat.

35.1.19.

Care este modalitatea întocmirii facturii fiscale la refacturarea cheltuielilor compensate?

        În conformitate cu prevederile alin.(10) al art.1171 din Codul fiscal refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin înscrierea lor într-un rând separat în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii. În cazul în care livrarea de mărfuri, servicii lipseşte, refacturarea cheltuielilor compensate se efectuează prin eliberarea facturii fiscale în care se vor înscrie doar aceste cheltuieli. 

        În temeiul modificărilor şi completărilor operate în Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia nr.118 din 28 august 2017 prin Ordinul ministrului finanţelor nr.143 din 23 noiembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.2240), conform pct.15 subpct.12) din Instrucţiunea privind completarea facturii fiscale, în cazul refacturării cheltuielilor compensate prin înscrierea lor într-un rând separat, în factura fiscală eliberată pentru livrarea de mărfuri, servicii, în rândul 7 „Redirijări” nu se indică mențiunea „Non livrare”, iar în coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului” se indică într-un rând separat tipul operațiunii ,,Refacturare”.  

        La refacturarea cheltuielilor efectuate de către un neplătitor de TVA coloana 10.6 ,,Cota TVA, %” și coloana 10.7 ,,Suma totală a TVA, lei” nu se completează, iar în coloana 10.8 se înscrie valoarea totală a sumei refacturate.

35.1.20.

 La transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, care documente primare trebuie să elibereze agentul economic, pe aceasta operațiune?

În temeiul art.11 alin.(l)-(4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare, aprobate de Ministerul Finanțelor, documentele primare se întocmesc în timpul efectuării (producerii) faptelor economice, iar dacă acest lucru este imposibil – nemijlocit după efectuarea (producerea) faptelor respective.

Concomitent, conform art.12 alin.(l) din Legea contabilității și raportării financiare, documentele primare cu regim special se întocmesc conform formularelor tipizate şi se utilizează în cazul:

a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;

b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;

c) transportării activelor în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;

d) achiziţionării activelor şi serviciilor de locaţiune de la furnizori cetăţeni;

e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de uzufruct.

Astfel, la transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, agentul economic eliberează acestuia factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări", conform prevederilor pct.15 subpct. 5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.

La emiterea facturii fiscale pentru operațiunile cu mențiunea „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări" indicii valorici și cantitativi se vor completa de către entitate pe măsura necesității.

Totodată, este de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.

Astfel, la transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, agentului economic, în conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, se permite eliberarea pe acesta operațiune a formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, aflate în stoc.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

 În temeiul art.19 alin.(l)-(3) din Legea contabilității nr.113-XIV din 27 aprilie 2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare, aprobate de Ministerul Finanțelor, în timpul sau nemijlocit după efectuarea operațiunii.

 Concomitent, conform art.20 alin.(l) din Legea contabilității nr.113-XIV din 27 aprilie 2007 formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazurile:

   a)înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepția valorilor mobiliare;

   b)prestării serviciilor, cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanţare, asociațiile de economii și împrumut;

   c)transportării activelor în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial și în afara entității fără transmiterea dreptului de proprietate;

    d) achiziționării activelor și serviciilor de locațiune de la furnizori-cetățeni;

     e) transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune.

      Astfel, la transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, agentul economic eliberează acestuia factura fiscală cu indicarea mențiunii „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări", conform prevederilor pct.15 subpct. 5) din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală", aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017.

  La emiterea facturii fiscale pentru operațiunile cu mențiunea „Non livrare" în rândul 7 „Redirijări" indicii valorici și cantitativi se vor completa de către entitate pe măsura necesității.

      Totodată, este de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, valabile până la intrarea în vigoare a prezentului Ordin, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat.

    Astfel, la transmiterea activelor în leasing, arendă, locațiune, transmitere la prelucrare etc., fără transmiterea dreptului de proprietate, agentului economic, în conformitate cu prevederile pct. 6 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, se permite eliberarea pe acesta operațiune a formularelor tipizate de document primar cu regim special “factura”, executate tipografic, aflate în stoc.

35.1.21.

Poate aplica subiectul impozabil, pentru livrarea serviciilor, semnătura electronică avansată, pe facturile fiscale întocmite electronic și eliberate pe suport de hîrtie?

      Potrivit articolului 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul țării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. 

        Conform art.11 alin. (5) și (6) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017, documentele primare întocmite atît pe suport de hîrtie, cît și în formă electronică au aceeași putere juridică.

         În cazul întocmirii documentului primar în formă electronică, la solicitarea utilizatorului, entitatea este obligată să îi ofere copia documentului respectiv pe suport de hîrtie. 

        Totodată, potrivit art. 13 alin.(1) din Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr.91/2014, documentul electronic semnat cu semnătura electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătura olografă. 

        În aceeași ordine de idei, art.5 alin.(2) din Legea nr.91/2014, specifică că semnătura electronică avansată calificată are aceiași valoare juridică ca și semnătura ologafă. 

      Conform anexei nr.2 pct.13 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, la livrarea serviciilor, semnătura și aplicarea ștampilei beneficiarului pe exemplarul facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sînt înregistrate veniturile nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii fiscale a beneficiarului, în baza căruia sînt înregistrate cheltuielile și costurile, semnătura persoanei responsabile și, după caz, aplicarea ștampilei acestuia este obligatorie. 

        Astfel, în cazul respectării prevederilor legale menționate supra, facturile fiscale întocmite electronic pentru livrarea serviciilor, cu aplicarea semnăturii electronice avansate, eliberate pe suport de hîrtie, nu contravine prevederilor legale. 

        Temei:(Explicaţiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.09/3-06/16 din 21.01.2020)

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ