28.26. Taxarea inversă
Înapoi
28.26.1.

Cine este subiect al impunerii cu TVA în cazul procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

        Conform art.94 lit. e) din Codul fiscal, subiecți impozabili cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

Arhiva

 Conform art.94 lit.e) din Codul fiscal, subiecții impozabili sunt persoanele juridice şi fizice indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

28.26.2.

Care este obiectul impozabil cu TVA la efectuarea procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.

        În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.

Arhiva

 Conform art. 95 alin.(1) lit. e), obiectul impozabil cu TVA la efectuarea procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate constituie procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012.

28.26.3.

Care este modalitatea de calculare a taxei pe valoarea adăugată de către subiectul impozabil la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

        Conform art. 101 alin. (4¹) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit.e) calculează TVA pentru procurările indicate la art.95 alin.(1) lit.e) prin aplicarea cotei corespunzătoare a impozitului, stabilită pentru proprietatea procurată, la valoarea procurării ei.

28.26.4.

Când apare teremenul obligaţiei fiscale la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate?

        Conform art. 108 alin.(9) din Codul fiscal, termenul obligației fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, survine odată cu efectuarea plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.

28.26.5.

Ce document urmează a fi eliberat la livrarea proprietății de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate?

        Conform art.93 pct. 16) din Codul fiscal, factura fiscală reprezintă formularul tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hârtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrarea de mărfuri, servicii.         Astfel, în cazul procurărilor de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, întreprinderile furnizoare urmează să elibereze factura fiscală fără TVA pe tranzacția în cauză în adresa cumpărătorilor.

28.26.6.

Unde poate fi consultată lista întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu Legea insolvabilității nr.149/2012?

        Lista întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr.149/2012 se regăsește pe site-ul oficial I.P. Agenția Servicii Pubice, http://www.cis.gov.md/, Date din Registrul de Stat/ http://webinfo.cis.gov.md/company-search .

28.26.7.

Se aplică mecanismul taxării inverse cu TVA la transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor materiale de către o întreprindere insolvabilă altei întreprinderi insolvabile în contul datoriei, în vederea stingerii obligaţiei faţă de aceasta?

       În conformitate cu art.95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA. 

     Totodată, potrivit art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA. 

     Conform art.94 lit. e) din Codul fiscal, subiecții impunerii cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012. 

        Reieșind din prevederile menționate, subiecți ai impunerii cu TVA la procurarea proprietății întreprinderilor plătitoare de TVA, declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitatea de întreprinzător, indiferent de statutul acestora (inițiată sau nu procedura de insolvabilitate/ plătitor sau neplătitor a TVA). 

        Față de întreprinderea în procedura de restructurare şi realizare a planului nu se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA, astfel că la livrarea proprietății acestora, se aplică TVA pe principii generale.

Arhiva

        Se aplică mecanismul taxării inverse cu TVA transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor materiale, transmise de către o întreprindere insolvabilă altei întreprinderi insolvabile în contul datoriei, în vederea stingerii obligaţiei faţă de aceasta?

         Procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili plătitori de TVA, declarați în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, conform art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, reprezintă obiect impozabil cu TVA. 

 Subiecții impunerii conform art.94 lit.e) din Codul fiscal sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012. 

 Totodată menționăm, că transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor materiale la livrarea acestora de către întreprinderile insolvabile conform Legii insolvabilității 149/2012 nu constituie obiect impozabil conform art. 95 alin.(2) lit. g) din Codul fiscal, iar procurarea acestora reprezintă obiect impozabil conform art.95 alin. (1) lit.e) din Codul fiscal, pentru entitățile ce efectuează procurarea. 

 Reieșind din prevederile menționate, subiecți ai impunerii cu TVA la procurarea proprietății întreprinderilor plătitoare de TVA, declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilităţii nr.149/2012, sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitatea de întreprinzător, indiferent de statutul acestora (inițiată sau nu procedura de insolvabilitate/ plătitor sau neplătitor a TVA).

28.26.8.

Se aplică mecanismul taxării inverse față de întreprinderea care este în procedură de restructurare şi realizare a planului, pentru livrările de bunuri efectuate?

        Potrivit art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA. 

        Prin urmare, față de întreprinderea în procedura de restucturare şi realizare a planului nu se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA și respectiv, la livrarea proprietății acesteia se aplică TVA pe principia generale.

Arhiva

        Se aplică mecanismul taxării inverse față de întreprinderea care este în procedura de restructurare, pentru livrările de bunuri efectuate?

 Conform art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 constituie obiect impozabil cu TVA. 

 Totodată menționăm, că conform art. 182 din Legea insolvabilității nr.149/2012, restructurarea este o procedură de insolvabilitate ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede întocmirea, aprobarea, implementarea şi respectarea unui plan al procedurii de restructurare. 

 Astfel, față de întreprinderea în procedura de restucturare se răsfrâng prevederile taxării inverse cu TVA, și procurarea proprietății acesteia constituie obiect impozabil pentru entitățile ce procură.

28.26.9.

Se aplică mecanismul taxării inverse față de instituția financiară care este în procedura de insolvabilitate, pentru livrările de bunuri efectuate?

        Conform art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.

         Potrivit prevederilor art.22 alin.(2) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 (în continuare Lege) potrivit cărora, Banca Naţională a Moldovei retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca se află în una dintre situaţiile de insolvabilitate prevăzute la lit.a)–c) din alin.(2) al art.22 din Lege şi nu sînt întrunite condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie, prevăzute în art.58 din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor. 

      Astfel, față de instituția financiară nu poate fi inițiată procedura de insolvabilitate conform prevederilor Legii insolvabilității nr.149/2012, și procurarea proprietății acesteia nu cade sub acțiunea prevederilor taxării inverse cu TVA, stabilite la art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal.

Arhiva

        Se aplică mecanismul taxării inverse față de instituția financiară care este în procedura de insolvabilitate, pentru livrările de bunuri efectuate?

      Conform art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 constituie obiect impozabil cu TVA. 

 Potrivit prevederilor art.22 alin.(2) din Legea privind activitatea băncilor nr. 202/2017 (în continuare Lege) potrivit cărora, Banca Naţională a Moldovei retrage licenţa şi iniţiază procesul de lichidare silită a băncii în cazul în care se constată că banca se află în una dintre situaţiile de insolvabilitate prevăzute la lit.a)–c) din alin.(2) al art.22 din Lege şi nu sînt întrunite condiţiile de declanşare a procedurii de rezoluţie, prevăzute în art.58 din Legea nr.232/2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor. 

      Astfel, față de instituția financiară nu poate fi inițiată procedura de insolvabilitate conform prevederilor Legii insolvabilității nr.149/2012, și procurarea proprietății acesteia nu cade sub acțiunea prevederilor taxării inverse cu TVA stabilite la art. 95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal.

28.26.10.

Reprezintă obiect al impunerii cu TVA livrarea proprietății declarate în proces de insolvabilitate?

        Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA.

Arhiva

       Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, livrarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA. 

 [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019, în vigoare din 01.01.2020].

28.26.11. Care este modul de aplicare a TVA în cazul efectuării plății prealabile totale sau parțiale până la data de 01.01.2020 pentru proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, care se livrează după 01.01.2020?

Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal în redacția Legilor nr. 171/2019 și nr.60/2020, nu constituie obiect impozabil cu TVA:

- livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (în perioada de la 1 ianuarie 2020 pînă la 30 aprilie 2020 inclusiv);

- livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, (începînd cu 1 mai 2020).

Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020, data calculării obligaţiei fiscale privind TVA pentru bunurile livrate, se determina în conformitate cu art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, care stipulează că dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

Începând cu 1 ianuarie 2020, articolul 108 din Codul fiscal, a fost completat cu alin. (9) din Codul fiscal, care conține prevederi speciale privind data apariției obligației fiscale aferente TVA la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate.

Potrivit art.108 alin. (9) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte.

Dat fiind faptul modificării regimului fiscal, pentru proprietatea întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate livrată după 01.01.2020, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data 1 ianuarie 2020, ținînd cont de data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii.

Arhiva

Începând cu 1 ianuarie 2020 în conformitate cu art.95 alin.(2) lit.g), în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, livrarea proprietăţii de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, nu constituie obiect impozabil cu TVA.
 Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020 potrivit art. 108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală era eliberată sau plata era primită până la momentul efectuării livrării, data obligației de calculare a TVA de către furnizor se considera data eliberării facturii fiscale sau data primirii plății, în dependență de ce are loc mai înainte. 
 Conform art.108 alin.(9) din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2020, data obligaţiei fiscale la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate începînd cu 1 ianuarie 2020 se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru proprietatea procurată, sau data primirii proprietăţii de către cumpărător, în funcţie de ce are loc mai înainte. 
      Astfel, la primirea plății prealabile până la momentul efectuării livrării proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, furnizorul va aplica TVA la cota, prevăzută de art. 96 din Codul fiscal.
 Luând în considerație, modificarea regimului fiscal la livrarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale până la data de 01 ianuarie 2020, se aplică acel regim care era existent la momentul primirii plăţii, luând în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, cu eliberarea ulterioară a facturii fiscale cumpărătorului, în care se indică taxa pe valoarea adăugată calculată.

28.26.12. Care este modul de aplicare a TVA în cazul efectuării livrării de către întreprinderile declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012, a proprietății până la 01.01.2020, pentru care achitarea are loc după 01.01.2020?

Conform art.95 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal în redacția Legilor nr. 171/2019 și nr. 60/2020, nu constituie obiect impozabil cu TVA:

- livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (în perioada de la 1 ianuarie 2020 pînă la 30 aprilie 2020 inclusiv);

- livrarea către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, a proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, (începînd cu 1 mai 2020).

Pentru perioadele de până la 1 ianuarie 2020, data obligației fiscale privind TVA, se determină în conformitate cu art. 108 alineatele (2) și (3) din Codul fiscal, care prevede că pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului), iar în cazul livrării de bunuri imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.

Astfel, în cazul în care livrarea proprietății a avut loc până la 01.01.2020, obligația fiscală privind TVA la furnizor – întreprindere declarată în procedura de insolvabilitate, urmează a fi calculată în conformitate cu alineatele (2) și (3) din art.108 din Codul fiscal, cu aplicarea regimului fiscal privind TVA, în vigoare de până la 01.01.2020.

Arhiva

     În conformitate cu art.95 alin.(2) lit.g), în redacția Legii nr.171 din 19.12.2019, livrarea proprietăţii de către întreprinderile, declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012, începînd cu 1 ianuarie 2020 nu constituie obiect impozabil cu TVA. 
 Conform prevederilor articolului 108 alineatele (2) și (3) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data obligației fiscale se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului), iar pentru bunurile imobiliare - data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. 
 Astfel, dat fiind faptul, că livrarea proprietății a avut loc până la 01.01.2020, obligația fiscală a furnizorului – întreprinderea declarată în procedura de insolvabilitate, urma a fi calculată în conformitate cu alineatale (2) și (3) al art.108 din Codul fiscal, în vigoare de până la 01.01.2020.

28.26.13.

Care este baza impozabilă cu TVA la procurarea proprietății întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012?

      În conformitate cu articolul 97 alineatul (7) din Codul fiscal, valoarea impozabilă la procurarea proprietăţii întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 reprezintă valoarea procurării proprietăţii achitată sau care urmează a fi achitată (fără T.V.A.) de către cumpărător. 

        În baza articolului 108 alin.(1) din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29.06.2012, administratorul insolvabilităţii/lichidatorul trebuie să întocmească un inventar al tuturor bunurilor corporale şi incorporale care aparţin masei debitoare.  

      Conform alineatului (5) al articolului 108 din legea insolvabilității în inventar trebuie să fie descrise toate bunurile identificate ale debitorului şi să se indice valoarea contabilă sau, dacă aceasta lipseşte, valoarea lor aproximativă de la data inventarierii. 

        La rîndul său articolul 5 pct.26) din Codul fiscal în calitate de preţ de piaţă, valoare de piaţă stabilește preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata. 

        Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele interdependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei. 

     Astfel, la livrarea proprietății de către furnizorul declarat în proces de insolvabilitate, baza impozabilă cu TVA pentru cumpărătorul, în condiția prevederilor articolului 97 alineatul (7) din Codul fiscal, reprezintă valoarea achitată sau care urmează a fi achitată, excluzând TVA.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ