28.12. Servicii de transport şi expediţie
Înapoi
28.12.1.

Care este modalitatea de impozitare cu TVA a serviciilor de transport internaţional?

        În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pasageri sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu art.104 lit.a) din Codul fiscal toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri se impun cu TVA la cota zero.

28.12.2.

Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de expediţie a transporturilor internaţionale?

        Potrivit art.104 lit. a) din Codul fiscal, serviciile de expediție a transporturilor internaționale sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu art.104 lit.a) din Codul fiscal serviciile de expediţie a transporturilor internaţionale se impun cu TVA la cota zero.

28.12.3.

Care este modalitatea impunerii cu TVA a serviciilor de transport a pasagerilor, bagajelor, a mărfurilor dintr-o ţară a nerezidentului în alta ţară, în cazul în care transportul tranzitează teritoriul RM?

        În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 

     [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu art.104 lit.a) din Codul fiscal toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri se impun cu TVA la cota zero.

28.12.4.

Cum se impozitează serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul RM şi în afara ei?

        Potrivit prevederilor art.103 alin.(1) pct.17) din Codul fiscal, serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării sunt scutite de TVA fără drept de deducere.

         În conformitate cu art.104 lit. а) din Codul fiscal, serviciile de transportare a pasagerilor în afara țării sînt scutite de TVA cu drept de deducere. 

         La acordarea serviciilor de transportare a pasagerilor în afara republicii, partea transportării ce se efectuează pe teritoriul ţării, de asemenea este scutită de TVA cu drept de deducere. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        În conformitate cu art.103 alin.(1) punct 17) din Codul fiscal serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării se scuteşte de TVA. Referitor la serviciile de transportare a pasagerilor în afara republicii este de menţionat că în conformitate cu art.104 litera а) din Codul fiscal ele se supun cu TVA la cota zero. La acordarea serviciilor de transportare a pasagerilor în afara republicii, partea transportării ce se efectuează pe teritoriul ţării de asemenea se impune cu TVA la cota zero.

28.12.5.

Cum se impozitează cu TVA serviciile de comercializare a biletelor la transportul de pasageri pe teritoriul ţării?

        În conformitate cu prevederile art.103 alin.(1) pct.17) din Codul fiscal, serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul pasagerilor pe teritoriul ţării, sunt scutite de TVA fără drept de deducere. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu articolul 103 alineatul (1) punct 17) din Codul fiscal serviciile de comercializare a biletelor la transportul pasagerilor pe teritoriul ţării se scutesc de TVA.

28.12.6.

Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional pe calea auto a pasagerilor şi bagajelor lor?

        În conformitate cu art.102 alin.(15) din Codul fiscal, în scopul confirmării dreptului la restituirea sumei TVA pe mărfurile şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind TVA şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de documente confirmative, stabilite de Guvern. 

         În acest sens, potrivit pct.32 subpct.3) lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2003, în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA pentru serviciile de transport internațional pe cale auto a pasagerilor și bagajelor lor, subiecţii impozabili trebuie să dispună de foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor și borderourile de control. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu art.102 (8) din Codul fiscal la livrarea serviciilor de transport internaţional a pasagerilor, se permite restituirea TVA pe valorile materiale, serviciile procurate cu condiţia existenţei foii de parcurs, fişei de evidenţă a biletelor, borderoului de control.

28.12.7.

Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport international a mărfurilor pe cale auto?

        Potrivit art.102 alin.(15) din Codul fiscal, în scopul confirmării dreptului la restituirea sumei T.V.A. pe mărfurile şi serviciile procurate, subiectul impozabil, în afară de declaraţiile privind T.V.A. şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare, trebuie să dispună de documente confirmative, stabilite de Guvern. 

         În acest sens, potrivit pct.32 subpct.4) lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2003, la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internațional a mărfurilor pe cale auto, subiecţii impozabili trebuie să dispună contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto (CMR), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

 În conformitate cu art. 102 (8) din Codul fiscal la livrarea serviciilor de transport internațional a mărfurilor, restituirea TVA pe valorile materiale, serviciile procurate se permite cu condiția existenței documentelor de transport internațional ce confirmă prestarea serviciilor.

 Totodată, punctul 32 subpunctul 4) lit. a) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 01.02.2013, în calitate de documente confirmative privind prestarea serviciului sînt: contractul sau comanda ori copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediție, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internațional auto (CMR), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinație și prezența ștampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepția cazurilor în care transportul se efectuează fără trecerea frontierei țării.

        Ce documente urmează să prezinte subiectul impozabil cu TVA la solicitarea restituirii TVA pentru confirmarea faptului acordării serviciului de transport internaţional a mărfurilor pe cale auto?

        În conformitate cu art.102 (8) din Codul fiscal la livrarea serviciilor de transport internaţional a mărfurilor, restituirea TVA pe valorile materiale, serviciile procurate se permite restituirea TVA cu condiţia existenţei documentelor de transport internaţional ce confirmă prestarea serviciilor. Totodată, punctul 25 subpunctul 1) din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1024 01.11.2010. în calitate de documente confirmative stabileşte: contractul sau comanda sau copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, dacă ele sunt încheiate, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto – CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezentă ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fară trecerea frontierei ţării.

28.12.8.

Care este modalitatea impunerii cu TVA de către expeditor a operaţiunilor de transport internaţional a mărfurilor, dacă transportatorul şi beneficiarul acestor servicii este un nerezident?

        În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, serviciile de expediţie pentru transportul internaţional sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 

         Scutirea de TVA cu drept de deducere în acest caz este condiţionată doar de transportarea mărfurilor în trafic internaţional, indiferent de statutul de rezident al beneficiarului.  

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu art.104 din Codul fiscal serviciile de expediţie pe transportul internaţional se supun cu TVA la cota zero. Aplicarea TVA la cota zero în acest caz este condiţionată doar de transportarea mărfurilor în trafic internaţional, indiferent de statutul de rezident al beneficiarului.

28.12.9.

Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobil de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii și invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat?

        În conformitate cu prevederile art.5 din Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr.150 din 17 iulie 2014, serviciile de remorcare (serviciile evacuatorului) sunt calificate drept transport rutier în trafic internațional. 

         Prin urmare, potrivit art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaționale de mărfuri sunt scutite de TVA cu drept de deducere. 

      [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

        La ce cotă a TVA se impozitează serviciile de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobile de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii și invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat?

         Reieșind din prevederile art. 5 din Codul transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr. 150 din 17.07.2014, serviciile menționate se califică drept transport rutier în trafic internațional.

 În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul fiscal toate tipurile de transporturi internaționale de mărfuri se impozitează cu TVA la cota „zero”.

        La ce cotă a TVA se impozitează serviciile de remorcare (serviciile evacuatorului) a unui automobil de pe teritoriul unui stat pe teritoriul republicii şi invers, de pe teritoriul republicii pe teritoriul unui alt stat?

        Reieşind din prevederile art.3 din Codul transportatorilor auto, aprobat prin Legea nr.116-XIV din 29.07.1998, serviciile menţionate se califică drept transport international. În conformitate cu art.104 lit.a) CF toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri se impozitează cu TVA la cota „zero”.

28.12.10.

Cum urmează a fi documentate serviciile de transport internaţional?

        Conform art.12 alin. (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, pentru operațiunile care au caracter internațional, drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute de contract. 

     Totodată, potrivit prevederilor art.117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru livrările impozitate conform art.104 lit. a), eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. 

      Astfel, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare se vor utiliza documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevazute de contract. 

         Pentru operațiunile de transport international, în cazul în care transportatorul și beneficiarul acestor servicii sunt rezidenți, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie. Însă eliberarea facturii fiscale pentru astfel de servicii nu se va considera încălcare.

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

În conformitate cu prevederile art.20 din Legea Contabilitatii nr. 113-XVI din 27.04.2007, pentru operaţiunile de export-import al activelor şi serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevazute de contract.

28.12.11.

Care este modalitatea de impunere cu TVA a serviciilor de transport internaţional prestate de un nerezident?

        În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri sînt scutite de TVA cu drept de deducere. 

         Aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere este condiţionată doar de transportarea mărfurilor în trafic internaţional, indiferent de statutul de rezidenţă al persoanei care prestează serviciile de transport internaţional.  

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

 Ce cotă a TVA se aplică pentru serviciile de transport internaţional prestate de un nerezident?  În conformitate cu art. 104 lit. a) din Codul fiscal, toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri reprezintă livrări ce se impun la cota zero a T.V.A.

 Aplicarea T.V.A. la cota zero este condiţionată doar de transportarea mărfurilor în trafic internaţional, indiferent de statutul de rezidenţă al persoanei care prestează serviciile de transport internaţional.

28.12.12.

Cum se impozitează cu TVA serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional?

        În conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ