29.3.2. Regimul fiscal pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății
Înapoi
29.3.2.1.

Cine sunt subiecţii impunerii cu impozitul pe venit la desfăşurarea activității profesionale în sectorul sănătății?

        Conform prevederilor art. 691 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății.

        Totodată, potrivit art. 5 pct. 363 ) din Codul fiscal, activitate profesională în sectorul sănătății este exercitarea independentă a profesiunii de medic în una din formele de organizare a activității prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)”

29.3.2.2.

Care este obiectul impunerii cu impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

        Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății se va efectua în conformitate cu prevederile capitolului 101 „Impozitarea persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției și sănătății” din Codul fiscal.

        Astfel, potrivit art. 692 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul sănătății în perioada fiscală de declarare. Contribuabilii persoane juridice aplică contabilitatea de angajamente în conformitate cu art.44 alin.(3), iar contribuabilii persoane fizice – contabilitatea de casă în conformitate cu art.44 alin.(2) din Codul fiscal.

        Totodată, conform art. 693 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor aferente activităţii profesionale în sectorul justiţiei, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap. 3 din titlul II al Codului fiscal.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.3.

Сe cotă aplică cabinetul individual al medicului de familie la impozitarea venitului obÎn ținut din activitatea profesională în sectorul sănătății?

        În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 15 lit. a) din Codul fiscal, prin Legea nr.178 din 26.07.2018, în vigoare 01.10.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.309-320 art. 496 din 17.08.2018)

29.3.2.4.

Сe cotă aplică centrul medicilor de familie la impozitarea venitului obținut din activitatea profesională în sectorul sănătății?

        În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 15 lit. a) din Codul fiscal, prin Legea nr.178 din 26.07.2018, în vigoare 01.10.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.309-320 art. 496 din 17.08.2018)

29.3.2.5.

Care este modul de calculare a impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (1) din Codul fiscal, calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului impozabil obţinut din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul sănătății. (Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.6.

Care este termenul de achitare a impozitului pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.7. Care este termenul de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.8.

Care este modalitatea de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (6) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condiţiile stipulate la art. 187 alin. (21).(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.9.

Care este perioada fiscală privind determinarea impozitului pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății?

        În conformitate cu prevederile art. 695 alin. (2) din Codul fiscal, calcularea impozitului se efectuează anual.

        De asemenea, conform art. 121 alin. (1) din Codul fiscal, prin perioadă fiscală privind impozitul pe venit se înţelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată.

        Potrivit art. 695 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.10.

Cum se constată venitul în cazul în care persoana, care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății, se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică și aplică metoda de casă ca metodă de evidență?

        În conformitate cu prevederile art. 692 alin. (1) și (2) din Codul fiscal, obiect al impunerii este venitul impozabil obţinut de subiectul impunerii din desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul sănătății în perioada fiscală de declarare.

        Contribuabilii care aplică regimul de impozitare conform capitolului respectiv utilizează regulile de evidenţă prevăzute la cap. 6 din titlul II al Codului fiscal.

        Potrivit art. 44 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cînd este prevăzut altceva, se aplică următoarele metode de evidenţă:

a) pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă;

b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător – contabilitatea de casă sau contabilitatea de angajamente;

c) pentru persoanele juridice – contabilitatea de angajamente.

        Conform alin. (2) din articolul menționat, prin contabilitate de casă se înţelege metoda conform căreia:

a) venitul este raportat la anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială;

b) deducerea se permite în anul fiscal pe parcursul căruia au fost suportate cheltuielile, cu excepţia cazurilor cînd aceste cheltuieli trebuie raportate la un alt an fiscal, în scopul reflectării corecte a venitului.

        Prin urmare, persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății și care aplică metoda de casă ca metodă de evidență, va constata venitul în anul fiscal în care acesta este obţinut în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială.

        Totodată, și deducerea cheltuielilor suportate aferente venitului respectiv se va efectua în anul fiscal în care persoana respectivă constată obținerea venitului în mijloace băneşti sau sub formă de proprietate materială.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.11.

Care cheltuieli se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru persoanele, care practică activităţi profesionale în sectorul sănătății?

        Prin noțiunea activitate profesională în sectorul sănătății, expusă la art. 5 pct. 363) din Codul fiscal, se subînțelege exercitarea independentă a profesiunii de medic în una din formele de organizare a activității prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995.

        Potrivit art.693 alin. (1) din Codul fiscal se permite deducerea cheltuielilor aferente activității profesionale în sectorul sănătății, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei fiscale, conform prevederilor cap.3 din titlul II al Codului fiscal.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.12.

Persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății are dreptul la trecerea în cont a impozitului pe venit achitat într-un stat străin?

        Potrivit prevederilor art. 695 alin. (3) din Codul fiscal persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății are dreptul să treacă în cont impozitul pe venitul obţinut din desfășurarea activității profesionale în sectorul sănătății, achitat în orice stat străin, în condiţiile stipulate la art. 82 din Codul fiscal.

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.692 din Codul fiscal, prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2018, publicat în Monitorul Oficial nr.321-332 art. 535 din 24.08.2018)

29.3.2.13.

Cine sunt subiecţii impunerii cu impozitul pe venit și ce cotă urmează să aplice medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă și medicii de familie care exercită activitate profesională în domeniul sănătăţii?

        Conform prevederilor art. 691 din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății.  

        În conformitate cu prevederile art. 15 lit. a) din Codul fiscal, pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății cota impozitului pe venit constituie 12% din obiectul impunerii. 

        Astfel, impozitarea atît a medicilor de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă, cît și a medicilor de familie care exercită activitate profesională în domeniul sănătăţii se va efectua în conformitate cu prevederile capitolului 101 din Codul fiscal.

29.3.2.14.

Urmează să se rețină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 12% conform prevederilor art. 90 alin. (2) din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății?

        Potrivit art.5 p.363) din Codul fiscal, activitate profesională în domeniul sănătăţii constituie exercitare independentă a profesiunii de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995. 

        Regimul fiscal privind impozitarea activității profesionale în domeniul sănătății este reglementată de prevederile Capitolului 101 al titlului II din Codului fiscal.

        În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Codul fiscal, impozitul pe venit ce se reţine în prealabil, ca parte a impozitului, din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap. 101, 102 şi 103 din Codul fiscal, pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. 

        Prin urmare, din plăţile efectuate în folosul persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul sănătății (capitolului 101 ) nu se reține, ca parte a impozitului, suma în mărime de 12%.

29.3.2.15.

Sînt oare obligate persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății (cu statut de persoană fizică), să reflecte în dările de seamă lunare (formularul IPC) și anuale (formularul IALS) suma veniturilor achitate în folosul persoanelor fizice în baza contractelor semnate la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare?

        Potrivit art.5 p.363) din Codul fiscal, activitate profesională în domeniul sănătăţii constituie exercitare independentă a profesiunii de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995. 

        Conform prevederilor art.365 alin.(3) din legea menționată, cabinetul individual al medicului de familie activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. 

        Persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății (cu statut de persoană fizică) se prezintă ca persoane fizice, acestea nu pot fi atribuite la persoanele specificate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal și respectiv, asupra lor nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, care obligă reținerea impozitul pe venit la sursa de plată în baza contractelor menționate. 

        Respectiv, persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății (cu statut de persoană fizică) nu au obligația de a indica sumele achitate persoanelor fizice în baza contractelor de transmitere în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare și imobiliare în Darea de seamă lunară (formularul IPC) și Nota de informare anuală (formularul IALS).

29.3.2.16.

Urmează a se reține impozitul pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri cabinetului individual al medicului de familie, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) unei proprietăți mobiliare și imobiliare?

        În conformitate cu prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin.(1) reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

Potrivit art. 5 pct. 363) din Codul fiscal, activitate profesională în domeniul sănătății constituie exercitare independentă a profesiunii de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995. 

        Conform prevederilor art.365 alin.(3) din legea menționată, cabinetul individual al medicului de familie activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. 

        Prin urmare se constată că are loc o tranzacţie între o persoană fizică şi o persoană juridică. Respectiv, din veniturile îndreptate în folosul persoanelor fizice care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății urmează a fi reţinut un impozit în mărime de 10% (conform art. 901 alin.(3) din Codul fiscal).

29.3.2.17.

Urmează să rețină impozitul pe venit la sursa de plată persoanele, care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice?

        Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. 

        Articolul 90 alin.(1) din Codul fiscal stabilește că, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine, în mod obligatoriu, de către orice: 

a) persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102 şi activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal conform cap. 103 din cod; 

b) reprezentanţă conform art.5 pct.20 din cod); 

c) reprezentanţă permanentă; 

d) instituţie; 

e) organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică. 

        Astfel, persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății și se prezintă ca persoane fizice, nu pot fi atribuite la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra lor nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal. 

        Cît privește, Centrul medicilor de familie, care se prezintă în raporturile juridice ca persoană juridică, acesta potrivit art.901 alin. (3) din Codul fiscal, este obligat să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din veniturile persoanei fizice, care transmite imobilul în locațiune.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ