5.9.1. Facilități și scutirea de impozit pentru persoanele juridice
Înapoi
5.9.1.1.

Sunt în drept autorităţile administraţiei publice locale să acorde persoanelor juridice scutiri suplimentare la impozitul pe bunurile imobiliare?

        Autorităţile deliberative şi reprezentative ale administraţiei publice locale sînt în drept să acorde persoanelor juridice scutiri sau amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare pe anul fiscal respectiv, în caz de: 

     a) calamitate naturală sau incendiu, în urma cărora bunurile imobiliare, semănăturile şi plantaţiile multianuale au fost distruse sau au fost deteriorate considerabil; 

        b) atribuire a terenurilor pentru evacuarea întreprinderilor cu impact negativ asupra mediului înconjurător. În acest caz pot fi acordate scutiri de impozit pe durata normativă a lucrărilor de construcţie (art. 284 alin. (1) din Codul fiscal).

5.9.1.2.

Sunt obligate autorităţile administraţiei publice locale să prezinte subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat deciziile adoptate privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

        Potrivit prevederilor art. 284 alin. (2) din Codul fiscal, decizia adoptată de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare este remisă, în termen de 10 zile, subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 284 alin. (2) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 01.01.2017)]

Arhiva

        Sunt obligate autorităţile administraţiei publice locale să prezinte inspectoratelor fiscale teritoriale deciziile adoptate privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

        Decizia adoptată de autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale privind acordarea de scutiri sau de amînări la plata impozitului pe bunurile imobiliare este remisă, în termen de 10 zile, organelor fiscale teritoriale. (art. 284 alin. (2) din Codul fiscal).

5.9.1.3.

Pentru care bunuri imobiliare organizațiile religioase sunt scutite de la plata impozitului pe bunurile imobiliare?

        Organizațiile religioase sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. f) al Codului fiscal, doar pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult.

        Pentru alte bunuri imobiliare care nu sunt destinate riturilor de cult, impozitul pe bunurile imobiliare se calculează și se achită pe principii generale.

        Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

        Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. f), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), cu indicarea codului înlesnirii (CFIBI006 – Organizațiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr.108 din 19 mai 2017 privind aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr. 162-170/991, în vigoare 26.05.2017]

Arhiva

        (în vigoare pînă la data 26.05.2017)

        Organizațiile religioase sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în confrmitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. f) al Codului fiscal, doar pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult.

        Pentru alte bunuri imobiliare care nu sunt destinate riturilor de cult, impozitului pe bunurile imobiliare se calculează și se achită pe principii generale.

        Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

        Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. f), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), cu indicarea codului înlesnirii (106 – Organizațiile religioase – pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult).

5.9.1.4.

Care sunt cerințele către organizațiile necomerciale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe bunurile imobiliare stabilită de art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal?

        Organizațiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52 în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

        În cazul în care organizația necomercială nu corespunde cerințelor menționate impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculat și achitat pe principii generale.

        Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) aprobat prin ordinul SFS nr. 108 din 19.05.2017, se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

        Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. s), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), cu indicarea codului înlesnirii (CFIBI018 – Organizațiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr.108 din 19 mai 2017 privind aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) și a Instrucțiunii privind modul de completare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr. 162-170/991, în vigoare 26.05.2017]

Arhiva

        (în vigoare pînă la data 26.05.2017)

        Organizațiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

        Noţiunea de instituţie de asistenţă socială urmează a fi înţeleasa în condiţiile Legii asistenţei sociale nr.547-XV din 25.12.2003, care prevede principiile, obiectivele, politica, beneficiarii, formele asistenţei sociale şi sursele de finanţare a acesteia. Instituţiile de asistenţă socială asigură protecţie, ocrotire, găzduire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vîrstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice. Găzduirea în instituţiile de asistenţă socială se realizează atunci cînd menţinerea la domiciliu nu este posibilă şi poate fi dispusă în urma evaluării sociale şi socio-medicale a persoanei, cu consimţămîntul acesteia.

        În categoria instituţiilor sus menţionate sunt incluse centrele şi azilurile, casele de copii.

        În cazul în care organizația necomercială nu corespunde cerințelor menționate impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculat și achitat pe principii generale.

        Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15) aprobat prin ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015, se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

        Informația privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. s), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15), cu indicarea codului înlesnirii (112 – Organizațiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială).

5.9.1.5.

Pentru care categorie de bunuri imobiliare nu se aplică reducerea în mărime de 15 %, la achitarea integrală a impozitului pe bunurile imobiliare pînă la 30 iunie a perioadei de gestiune?

        Reducerea în mărime de 15 % nu se aplică pentru clădirile şi construcțiile neevaluate în scopul impozitării de către organele cadastrale, impozitarea cărora se efectuează din valoarea contabilă. (Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16.06.2000 (art. 4 alin. (9) lit. a)).)

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ