7.2.7. Darea de seamă
Înapoi
7.2.7.1.

Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 din Codul fiscal).

Arhiva

        Dareа de seamă se prezintă de către subiecții impunerii ai taxei pentru apă pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin (1) al Codului fiscal).

        În lipsa obiectului impunerii, stabilit de Titlul VIII al CF, darea de seamă nu se prezintă la organul fiscal teritorial (art. 301 alin (3) al Codului fiscal).

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxa pentru apă (art. 301 alin (4) al Codului fiscal).

        Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru apă? 

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care: - extrag apă din fondul apelor; - utilizează apa la hidrocentrale (art.301 alin. (1) al Codului fiscal).

7.2.7.2.

În baza cărui formular se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă și termenul de prezentare a dării de seamă?

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).

        Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată în baza formularului (Forma UNIF 14), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 (art. 301 alin. (4) din Codul fiscal).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15), publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015 și Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF 14), publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 11-21/115, în vigoare 23.01.2015]

Arhiva

        Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului „Forma TRN15”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15”.

        Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.

        Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru apă se prezenta în baza formularului „Forma TA-08”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 566 din 07.11.2007 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) și Instrucțiunii privind modul de completare și prezentare a acesteia”. (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa pentru apă.

        Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)”. (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

        Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă? 

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune (art.301 alin. (1) al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru apă (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

7.2.7.3.

Răspunsul la întrebarea expusă se conţine la codul 7.2.7.2

Arhiva

        În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind taxa pentru apă? 

        Darea de seamă privind taxa pentru apă se prezintă de către plătitorii taxei (cu excepţia întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) în baza formularului "Forma TA-08", aprobat prin Ordinul IFPS nr.566 din 07 noiembrie 2007 "Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) şi Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia". Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru apă. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF-07”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 „Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)”.

7.2.7.4.

Răspunsul la întrebarea expusă se conţine la codul 7.2.7.2

Arhiva

        Cum se completează formularul dării de seamă la taxa pentru apă? 

        Formularul dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) se completează conform "Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08)", aprobată prin Ordinul IFPS nr.566 din 07.11.2007. Darea de seamă unificată "Forma UNIF 07" se va completa în corespundere cu Anexa nr. 2 la Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007.

7.2.7.5.

În baza cărui formular, declară obligațiile fiscale la taxa pentru apă, întreprinderile individuale, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, pentru perioada fiscală aferentă anului 2018?

        Pentru perioada fiscală aferentă anului 2018, întreprinderile individuale, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, care au obligații fiscale la taxa pentru apă, prezintă Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), cu completarea tabelelor nr. 6 și 7 la anexa nr. 1, aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului SFS nr. 456 din 8 august 2019 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) şi a Modului de completare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial din 14.09.2018, nr. 347 - 357, art.1394]

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ