9.1. Dispozitii generale
Înapoi
9.1.1. Ce reprezintă metodele şi sursele indirecte?

1) Metoda indirectă de estimare metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.
2) Sursa indirectă de informaţie orice sursă pasibilă să furnizeze documente, informaţii, explicaţii şi/sau alte probe referitoare la persoana fizică supusă verificării şi/sau referitoare la situaţii similare produse în condiţii similare relevante pentru estimarea venitului impozabil prin metode indirecte.

9.1.2. De ce sunt necesare metodele şi sursele indirecte?

Metodele şi sursele indirecte sunt necesare pentru că:
• Înscrierile contabile pot să nu reflecte situaţia financiară reală
• Metodele indirecte asistă controlorii fiscali la determinarea obiectivă a obligaţiei fiscale
• Nedepunerea declaraţiilor
• Avere inexplicabilă sau venitul declarat nu reflectă standardul de viaţă al contribuabilului

9.1.3. Cine sunt subiecţii estimării prin metode indirecte?

Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care depăşesc riscul minim acceptat, stabilit la art.22613 alin.(11) din Codul fiscal. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început până la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral teritorial s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate. Actuala redacție a art. 22613 din Codul fiscal a fost promulgată prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 și este în vigoare din 01.07.2016. 
 În conformitate cu prevederile art. 2263 din Codul fiscal, în vigoare până la 01.01.2014, subiecţi ai estimării prin metode indirecte sunt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care: 
 a)în perioada unui an fiscal, începând cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei. Persoanele fizice proprietari ai bunurilor imobiliare a căror construcţie a început până la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral s-a efectuat după această dată nu vor fi consideraţi subiecţi ai estimării numai referitor la bunurile imobiliare menţionate;  b)efectuează pe parcursul unui an fiscal, începând cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decât cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei. 
 Prevederile art. 2263 din Codul fiscal au fost completate prin Legea nr. 324 din 23.12.2013, în vigoare din 01.01.2014, cu litera c) în următoarea redacție:  c)efectuează, pe parcursul unui an fiscal, ieşiri de bunuri, mijloace băneşti, prestări servicii ce depăşesc suma de 500 mii lei.

Arhiva

Subiecţi ai estimării prin metode indirecte sînt persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care: a) în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după aceasta dată; b) efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei.

9.1.4. Care sunt recomandările Serviciului Fiscal de Stat aduse la cunoştinţa cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?

•să efectueze şi să înregistreze documentar la preţurile care au avut loc în realitate, orice tranzacţie în mod legal, inclusiv cele de vânzare/cumpărare a imobilelor, mijloacelor de transport, altor bunuri costisitoare;

•să solicite oficializarea salariului, ce corespunde sumei obţinute de-facto, refuzând la fenomenul achitării „salariilor în plic” şi alte acţiuni frauduloase ale agenţilor economici; 

•să solicite de fiecare dată eliberarea bonului de casă; 

•să declare în mod legal şi ulterior să păstreze documentele ce autentifică intrarea legală în ţară (declaraţiile vamale, confirmările transferului bancar, etc.), în perioada de după 01 ianuarie 2012, a veniturilor obţinute în afara Republicii Moldova, inclusiv celor ce sunt transmise rudelor şi afinilor de până la gradul III; 

•să depună anual, către 30 aprilie, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, declarând în mărime deplină toate veniturile impozabile; 

•în cazul, în care va fi inclus în lista propusă pentru control, să depună Declaraţia cu privire la proprietate şi să colaboreze cu organul fiscal, aceasta oferindu-i posibilitatea de a fi scutit de amenzi.

Arhiva

• să efectueze şi să înregistreze documentar la preţurile care au avut loc în realitate, orice tranzacţie în mod legal, inclusiv cele de vânzare/cumpărare a imobilelor, mijloacelor de transport, altor bunuri costisitoare; • să solicite oficializarea salariului, ce corespunde sumei obţinute de-facto, refuzînd la fenomenul achitării „salariilor în plic” şi alte acţiuni frauduloase ale agenţilor economici; • să solicite de fiecare dată eliberarea bonului de casă; • să declare în mod legal şi ulterior să păstreze documentele ce autentifică intrarea legală în ţară (declaraţiile vamale, confirmările transferului bancar, etc.), în perioada de după 01 ianuarie 2012, a veniturilor obţinute în afara Republicii Moldova, inclusiv celor ce sunt transmise rudelor şi afinilor de pîna la gradul III; • să depună anual, către 31 martie, Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, declarînd în mărime deplină toate veniturile impozabile; • să depună pînă la 31 decembrie 2012, la inspectoratul fiscal teritorial după locul de domiciliu, Declaraţia persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012 (acţiune de o singură dată); • în cazul, în care va fi inclus în lista propusă pentru control, să depună Declaraţia cu privire la proprietate şi să colaboreze cu organul fiscal, aceasta oferindu-i posibilitatea de a fi scutit de amenzi.

9.1.5. Care sunt serviciile şi acţiunile acordate cetăţenilor în legătură cu punerea în aplicare a metodelor şi surselor indirecte?

        •acordă consultanţă la telefonul Centrului unic de apel al SFS - 0-8000-1525;
        •acordă consultanţă nemijlocit în cadrul subdiviziunilor structurale ale SFS;
         •desfăşoară seminare pe tematici aferente aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil estimat;
        •popularizează metodele şi mecanismul lor de aplicare prin intermediul surselor de informare în masă.
        •asigură în condiţii de confidenţialitate a primirii de la cetăţeni a declaraţiilor cu privire la proprietate;

Arhiva

• acordă consultanţă la telefonul Direcţiei asistenţa contribuabililor - 0-8000-1525; • acordă consultanţă nemijlocit în cadrul IFS teritoriale; • desfăşoară seminare cu diferite categorii de contribuabili; • asigură contribuabilii cu formulare a declaraţiilor; • popularizează metodele şi mecanismul lor de aplicare prin intermediul surselor de informare în masă, precum şi prin afişe şi foi volante diseminate în locuri publice (primării, birouri vamale, birouri notariale, oficii cadastrale, etc); • asigură în condiţii de confidenţialitatea primirii de la cetăţeni a declaraţiilor cu privire la disponibilul de mijloace băneşti; • asigură aplicarea corectă a metodelor şi surselor indirecte de către o subdiviziune unică din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe tot teritoriul ţării.

9.1.6. De ce persoanele fizice au obligaţia să depună declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti? În folosul cui se face acest lucru?

Arhiva

Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti se depune doar de cetăţenii care au avut disponibil de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 în sume mai mari de 500 mii lei. În cazul în care suma disponibilului era mai mare de un milion de lei persoana fizică are obligaţia de a anexa la declaraţie documentele ce confirmă acest disponibil. Deci, obligaţia de a depune declaraţia respectivă îi revine persoanei fizice şi acest lucru este în favoarea lui. Sumele declarate nu vor fi supuse impozitării sau unui control privind sursele de venit sau alte aspecte. Suma respectivă va servi drept temei pentru a dovedi ulterior, în cazul unor tranzacţii, diferenţa dintre suma venitului impozitat şi suma venitului estimat. Pentru persoanele fizice care nu au depus declaraţia, mijloacele băneşti respective vor fi considerate ca fiind obţinute după 1 ianuarie 2012.

9.1.7. Va fi acest exerciţiu de declarare a disponibilului de mijloace băneşti anual sau este un exerciţiu de o singură dată?

Depunerea declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloacele băneşti este o acţiune de o singură dată. Termenul limită de depunere expiră la 31 decembrie 2012.

9.1.8. Sunt cetăţeni care au avut la data de 1 ianuarie 2012 sume mai mici de 500 mii lei. Dacă ei nu au obligaţia de a declara acest disponibil, vor avea atunci ei oare dreptul să beneficieze ulterior de această dovadă pentru a justifica diferenţa dintre suma venitului impozitat şi suma venitului estimat?

        Cetăţenii care au dispus la 1 ianuarie 2012 de mijloace băneşti în sumă de până la 500 mii lei nu au avut obligaţia de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012. Pentru subiecţii estimării venitului impozabil prin metode indirecte, care nu au depus declaraţia, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de 500 mii lei.

Arhiva

Într-adevăr, cetăţenii care au dispus la 1 ianuarie 2012 de mijloace băneşti în sumă de pînă la 500 mii lei nu au obligaţia de a depune Declaraţia persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012. Pentru subiecţii estimării venitului impozabil prin metode indirecte, care nu au depus declaraţia, venitul impozabil estimat va fi determinat prin diminuarea acestuia cu suma de 500 mii lei.

9.1.9. Care sunt consecinţele pentru cetăţenii care au obligaţiunea de a depune declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti, dar nu şi-au onorat-o?

        În cazul în care persoanele care au avut obligaţia de a depune Declaraţia cu privire la mijloacele băneşti la situația din 01.01.2012, dar nu și-au onorat-o, ei vor beneficia de dreptul de a diminua venitul impozabil estimat doar cu suma de 500 mii lei, adică vor fi puşi în condiţii similare cu persoanele care nu au această obligaţie. Suma mai mare de 500 mii lei se va considera ca fiind obţinută în perioada de după 01.01.2012.

Arhiva

În cazul în care persoanele care au obligaţia de a depune declaraţia cu privire la mijloacele băneşti nu vor face acest lucru, ei vor beneficia doar de dreptul de a utiliza doar 500 mii lei pentru acoperirea diferenţei dintre suma venitului declarat şi suma venitului impozabil estimat, adică vor fi puşi în condiţii ca şi persoanele care nu au această obligaţiune. Suma mai mare de 500 mii lei se va considera ca venit obţinut în anul 2012 şi respectiv fa urma să fie impozitată.

9.1.10. Care sunt documentele ce confirmă existenţa disponibilului mai mare de 1 milion de lei?

Arhiva

Disponibilul mai mare de 1 milion de lei trebuie confirmat prin anexarea la declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti a următoarelor documente: a) în cazul existenţei disponibilului la data de 1 ianuarie 2012 la cont într-o instituţie financiară din ţară – extrasul din cont eliberat la situaţia din 01 ianuarie 2012 de instituţia financiară pe numele deţinătorului de mijloace băneşti; b) în cazul existenţei disponibilului la data de 1 ianuarie 2012 la cont într-o instituţie financiară din străinătate – extrasul din cont eliberat la situaţia din 01 ianuarie 2012 de instituţia financiară din străinătate în original, cu traducere în limba de stat autentificată notarial, cu excepţia celor întocmite în limba rusă şi engleză, autentificată notarial; c) în cazul acordării unui împrumut - copia contractului de împrumut şi/sau certificatul eliberat de persoana care a primit împrumutul. d) în cazul acordării unui împrumut persoanelor străine – originalul şi copia contractului de împrumut şi/sau certificatul eliberat de persoana care a primit împrumutul în original, cu traducere în limba de stat autentificată notarial, cu excepţia celor întocmite în limba rusă şi engleză.

9.1.11. Cum urmează de demonstrat disponibilul mai mare de 1 milion de lei la situaţia din 1 ianuarie 2012 dacă era păstrat în numerar ?

Arhiva

Persoanele fizice care la data de 1 ianuarie 2012 dispuneau de mijloace băneşti în numerar în sume mai mari de un milion de lei pot confirma disponibilul prin depunerea acestora pe conturile lor bancare deschise la instituţiile financiare din ţară şi obţinerea extrasului din cont care confirmă suma existentă în cont la data de 1 noiembrie 2012. Diferenţa dintre disponibilul în numerar la 1 ianuarie 2012 şi soldul la 1 noiembrie 2012 va fi luat în considerare în cazul confirmării documentare a sumei cheltuite.

9.1.12. Care este termenul limită şi locul depunerii declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?

Arhiva

Termenul limită de depunere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti este de 31 decembrie 2012. Declaraţiile privind disponibilul de mijloace băneşti la 01.01.2012 se depun, pe suport de hîrtie, la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul domiciliului sau reşedinţei de către persoanele ce au această obligaţie conform art. 2267. În cazul în care persoana fizică nu dispune de domiciliu sau reşedinţă, declaraţia se prezintă la organul teritorial în raza căruia se deserveşte agentul economic care a constituit ultimul loc de muncă al persoanei fizice. Persoanele fizice cu domiciliul sau reşedinţa în unităţile administrativ-teritoriale care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova prezintă declaraţia la organul teritorial corespunzător razei de deservire stabilite potrivit art.132 alin.(5).

9.1.13. De unde cetăţenii pot obţine formularul Declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti?

Arhiva

Formularul Declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti este aprobat prin ordinul Ministrului finanţelor nr. 96 din 20 august 2012. Tot prin acest ordin este aprobat şi modul de completare a acestei declaraţii. Formularul declaraţiei poate fi descărcat de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md sau obţinut de la inspectoratul fiscal de stat teritorial. Declaraţia se depune doar pe suport de hârtie.

9.1.14. Cum urmează de declarat disponibilul de mijloace băneşti în valută străină?

Arhiva

Disponibilul în valută străină se va declara în moneda naţională, cu indicarea abrevierii şi sumei valutei străine, recalculată conform ratei oficiale de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei la data de 1 ianuarie 2012, si anume: 

Coroana ceha
CZK
1
0.5810
Coroana daneza
DKK
1
2.0276
Coroana islandeza
ISK
10
0.9508
Coroana norvegiana
NOK
1
1.9426
Coroana suedeza
SEK
1
1.6885
D.S.T.
XDR
1
17.9292
Denar macedonian
MKD
10
2.4716
Dinar kuweitian
KWD
1
42.0103
Dinar sirb
RSD
100
14.3818
Dirham E.A.U.
AED
1
3.1896
Dolar Hong Kong
HKD
1
1.5070
Dolar S.U.A.
USD
1
11.7154
Dolar australian
AUD
1
11.7810
Dolar canadian
CAD
1
11.4380
Dolar neozeelandez
NZD
1
8.9804
Dram armenesc
AMD
10
0.3039
Euro
EUR
1
15.0737
Forint ungar
HUF
100
4.8278
Franc elvetian
CHF
1
12.3861
Hrivna ucraineana
UAH
1
1.4571
Kuna croata
HRK
1
1.9998
Lari georgian
GEL
1
6.9913
Lat leton
LVL
1
21.5634
Lek albanez
ALL
10
1.0858
Leu romanesc
RON
1
3.5032
Leva bulgara
BGN
1
7.7072
Lira sterlina
GBP
1
18.0123
Lira turceasca
TRY
1
6.1193
Lit lituanian
LTL
1
4.3660
Manat azer
AZN
1
14.9117
Manat turkmen
TMT
1
4.1092
Ringgit malayezian
MYR
1
3.6870
Rubla bielorusa
BYR
100
0.1403
Rubla rusa
RUB
1
0.3635
Rupia indiana
INR
10
2.2082
Shekel israelian
ILS
1
3.0644
Som kirghiz
KGS
10
2.5318
Somoni tadjic
TJS
1
2.4618
Sum uzbek
UZS
100
0.6527
Tenghe kazah
KZT
10
0.7908
Won sud-coreean
KRW
100
1.0144
Yen japonez
JPY
100
15.0584
Yuan Renminbi chinezesc
CNY
1
1.8541
Zlot polonez
PLN
1
3.3927

9.1.15. Există oare necesitatea depunerii declaraţiei în cazul în care persoana fizică deţine la data de 1 ianuarie 2012 disponibil de mijloace băneşti provenite dintr-un credit bancar sau împrumutat de la o altă persoană fizică sau juridică ?

Arhiva

Nu se declară disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012 obţinut dintr-un credit sau împrumut. Se va declara doar soldul de mijloace băneşti împrumutate altor persoane fizice sau juridice.

9.1.16. Are dreptul cetăţeanul la prelungirea termenului de depunere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012 ?

Arhiva

Nu. Prelungirea termenului de depunere a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01 ianuarie 2012 nu este prevăzut de дegislaţie.

9.1.17.

        Care este modalitatea de obținere a copiei Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situația din 01.01.2012?

        Pentru obținerea copiei Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situația din 01.01.2012 se depune o solicitare privind eliberarea copiei, care va fi examinată în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia. Copia declaraţiei se înmânează persoanei fizice numai după semnarea de către contribuabil a declaraţiei de asumare a responsabilităţii privind confidenţialitatea informaţiei recepţionate.

9.1.18.         Care sunt măsurile de asigurare a confidențialității datelor obținute de către Serviciul Fiscal de Stat în cadrul aplicării metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice?

        Orice informaţie primită de Serviciul Fiscal de Stat este tratată ca secret fiscal şi, prin derogare de la art.131 alin. (5) din Codul fiscal, este prezentată doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul examinării cazurilor de evaziune fiscală. Autorităţile menţionate vor utiliza informaţia numai în acest scop. Serviciul Fiscal de Stat poate dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti publice sau în baza hotărârilor judiciare pe problemele legate de utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice. Rezultatele controalelor fiscale pot fi date publicităţii doar după expirarea tuturor căilor de atac.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ