29.1.6.4. Darea de seamă fiscală unificată (Declarația) (forma UNIF)
Înapoi
29.1.6.4.1.

Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual și în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama?

 Determinarea obligațiilor fiscale se efectuează conform cu prevederile titlului II al Codului fiscal, precum și potrivit actelor normative adoptate în conformitate cu acesta. 
 Menționăm că, mărimea cotelor privind impozitul pe venit sunt stabilite la art. 15 al Codului fiscal. 
 Conform prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată. 
 Totodată, întreprinzătorul individual care nu se conformă prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit. 
 În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de legislaţia fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele, taxele, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii. 
 Potrivit alin. (21) din articolul menționat, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează: 
 b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.; 
 c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte; 
 d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi; 
 e) începînd cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei; 
 f) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei; 
 g) începînd cu 1 ianuarie 2019 – de către contribuabilii care au 5 şi mai mulţi angajaţi. 
 În cazurile în care întreprinzătorul individual nu se conformă celor menționate, acesta va prezenta Darea de seamă pe suport de hîrtie. 
 Astfel, indiferent de faptul unde întreprinzătorul individual se află la evidență acesta va depune darea de seamă fiscală unificată sau Declarația cu privire la impozitul pe venit pe suport de hîrtie la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat. 
 Totodată, pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afișate toate formele de dări de seamă fiscale, precum și modul de completare a acestora.

Arhiva

        Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual și în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama?  

        Determinarea obligațiilor fiscale se efectuează conform cu prevederile titlului II al Codului fiscal, precum și potrivit actelor normative adoptate în conformitate cu acesta.

        Menționăm, că mărimea cotelor privind impozitul pe venit sunt stabilite la art. 15 al Codului fiscal.

          Conform prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14, care se prezintă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2014).

        Totodată, întreprinzătorul individual care nu se conformă prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12).

        În conformitate cu art. 187 alin. (2) din Codul fiscal, cu excepția cazurilor expres prevăzute de legislația fiscală, contribuabilul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat dări de seamă privind impozitele și taxele.

        Potrivit alin. (21) din articolul menționat, darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, după cum urmează:

        b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii înregistraţi în calitate de plătitori ai T.V.A.;

        c) începînd cu 1 iulie 2016 – de către subiecţii care au, conform numărului scriptic de salariaţi înregistrat în anul precedent, mai mult de 10 persoane angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte;

        d) începînd cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi.

        În cazurile în care întreprinzătorul individual nu se conformă celor menționate, acesta va prezenta Darea de seamă pe suport de hîrtie.

        Astfel, indiferent de faptul unde întreprinzătorul individual se află la evidență acesta va depune darea de seamă fiscală unificată sau Declarația cu privire la impozitul pe venit pe suport de hîrtie la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat.

        Totodată, pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afișate toate formele de dări de seamă fiscale, precum și modul de completare a acestora.


(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016, publicată în M.O nr. 472-477/(5905-5910) din 27 decembrie 2016)

         Determinarea obligațiilor fiscale se efectuează conform cu prevederile titlului II al Codului fiscal, precum și potrivit actelor normative adoptate în conformitate cu acesta. 

 Menționăm, că mărimea cotelor privind impozitul pe venit sunt stabilite la art. 15 al Codului fiscal. 

 Conform prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sînt înregistrați ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF14, care se prezintă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2014). 

 Totodată, întreprinzătorul individual care nu se conformă prevederilor art. 92 alin. (8) din Codul fiscal urmează să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12). 

 De asemenea, darea de seamă poate fi prezentată pe suport hîrtie prin completarea formularului propriu – zis sau utilizarea SI „Declarația rapidă” și în mod electronic. 

 Declarația cu privire la impozitul pe venit trebuie să fie prezentată organului fiscal în care se află la evidență persoana respectivă, conform pct. 94 Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 31.01.2008. 

 Referitor la prezentarea dărilor de seama de alți întreprinzători individuali, menționam că pe pagina oficială a Inspectoratului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afișate toate formele de dări de seamă fiscale, precum și modul de completare a acestora.

        Cum se determină suma impozitului pe venit, pentru întreprinzătorul individual şi în ce formă are loc prezentarea dărilor de seama? 

        Legislatia fiscală stabileşte principiile generale a impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al contribuabililor, al organelor fiscale şi al altor participanti la relaţiile reglementate de legislatia fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, principiile evidenţei veniturilor şi cheltuielilor deduse, în conformitate cu prevederile alin.(1) art.1 din Codul fiscal. Menţionăm, că conform punct. b) – c) art. 15 al Codului fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru persoanele juridice şi pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi întreprinzătorii individuali (pentru anul 2010) constituie 0% din venitul impozabil. În ceia ce priveşte, prezentarea dărilor de seamă fiscale, menţionăm ca art.92 alin.(8) al Codului fiscal prevede că întreprinzătorul individual, gospodăria ţăranească (de fermier) al caror numar mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, nu mai tîrziu de 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, darea de seamă fiscală unificată (forma UNIF -07) declaraţia cu privire la impozitul pe venit trebuie să fie prezentată organului fiscal în care se află la evidenţă, conform pct. 94 Anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr. 77 din 31.01.2008. Referitor la prezentarea dărilor de seama de alţi întreprinzători individuali, menţionam că pe pagina oficială a Inspectoratului Fiscal de Stat www.fisc.md sunt afişate toate formele de dări de seamă fiscale, precum şi modul de completare a acestora.

29.1.6.4.2.

Cum urmează a fi prezentate Darea de seamă fiscală unificată pentru anul 2018 de către întreprinzătorul individual și gospodăria ţărănească (de fermier)?

 Potrivit art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164/1997 sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit, distinct, pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 persoanele fizice care sînt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018. 
 Totodată, conform art. 49 alin. (2) lit.a) din Legea menționată cu excepţia cazurilor prevăzute la art.83 alin.(5)–(10) din Codul fiscal, declaraţiile cu privire la impozitul pe venit se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 martie 2019 în cazul formelor organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei. 
 Potrivit art. 83 alin. (11) din Codul fiscal prin derogare de la prevederile art.83 alin.(2) lit.d) din Codul fiscal, întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai tîrziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit. 
 Prin Ordinul SFS nr.456 din 08 septembrie 2018 a fost aprobată Darea de seamă unificată /(Declaraţie) (Formularul UNIF18). Potrivit pct. 2.1 din Ordinul menționat pentru determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018 şi perioadele fiscale ulterioare, darea de seamă unificată se prezintă distinct, după cum urmează: 
 a) Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Forma UNIF14), aprobată prin Ordinul IFPS nr.1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.115) - pentru etapa I; 
 b) Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formularul UNIF18), aprobată conform prezentului ordin - începînd cu etapa II. 
 Prin urmare, întreprinzătorul individual și gospodăria ţărănească, în perioada fiscală 2018, pentru etapă I vor prezenta Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Forma UNIF14),iar pentru etapa II Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formularul UNIF18).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ