29.1.3.6. Pierderile fiscale, recunoașterea cheltuielilor în anumite perioade fiscale (art. 32, 44 CF)
Înapoi
29.1.3.6.1.

Cum se vor repartiza cheltuielile în scopuri fiscale, tinînd cont ca acestea sunt suportate exclusiv în activitatea de întreprinzător, dacă spre exemplu cheltuielile pentru asigurarea sănătăţii lucratorilor detaşati în străinătate au fost suportate în luna iunie 2010 pe un termen de un an (iunie 2010-mai 2011)?

Potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, deducerea în scopuri fiscale se permite în anul fiscal în care au fost calculate sau au fost suportate cheltuielile, ori au fost efectuate alte plaţi, cu condiţia ca aceste cheltuieli şi plăţi nu trebuie raportate la un alt an fiscal în scopul reflectării corecte a venitului. Totodată, relatam că, în conformitate cu prevederile art. 121 art. (1) din Codul fiscal, prin perioada fiscală privind impozitul pe venit se întelege anul calendaristic la încheierea căruia se determină venitul impozabil şi se calculează suma impozitului care trebuie achitată. Prin urmare, ţinînd cont de datele indicate în întrebare şi anume ca cheltuielile ce ţin de asigurare a sănătăţii a fost eliberată pe un termen (iunie 2010-mai 2011), care include cheltuieli ce trebuie raportate la doi ani 2010-2011, cheltuielile nominalizate urmează a fi deduse proporţional perioadei fiscale, pe parcursul cărora sunt valabile acestea.

29.1.3.6.2.

Cum urmează a fi reportate pierderile aferente perioadelor pentru care s-a aplicat regimul de impozitare general stabilit, dacă în perioada curentă agentul economic aplică regimul de impozitare cu IVAO?

        În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal (în redacția anului 2017), dacă, pe parcursul perioadei fiscale, cheltuielile aferente activității de întreprinzător depășesc venitul brut al contribuabilului în perioada fiscală curentă, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eșalonat pe următoarele cinci perioade fiscale (începând cu 1 ianuarie 2017).

        Respectiv, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede careva restricții suplimentare legate de schimbarea regimului de impozitare privind impozitul pe venit, agentul economic ce prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) va ține cont de pierderile reportate pentru perioada de raportare curentă, dacă acestea s-au format în perioadele, în care acesta a prezentat Declaraţia menționată.

        Totodată, pentru perioada în care agentul economic este subiect al impunerii cu IVAO, acesta nu va putea beneficia de prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dat fiind faptul că algoritmul de calculare a obiectului impunerii nu conține careva norme ce vizează posibilitatea reportării sau trecerii valorificării sumei reportate.

Arhiva

        Este în drept agentul economic ce a înregistrat pierderi reportate pentru perioadele ulterioare să le utilizeze dacă, din momentul înregistrării acestora, acesta și-a schimbat regimul de activitate din regimul general în regimul IVAO ulterior revenind iarăși la regimul general stabilit?

        În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.

        Respectiv, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede careva restricții suplimentare legate de schimbarea regimului de impozitare privind impozitul pe venit, agentul economic ce prezintă forma VEN12 va ține cont de pierderile reportate pentru perioada de raportare curentă, dacă acestea s-au format în perioadele, în care acesta a prezentat Forma VEN12.

        Totodată, pentru perioada în care agentul economic a fost subiect al impunerii cu IVAO, acesta nu va putea beneficia de prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dat fiind faptul că algoritmul de calculare a obiectului impunerii nu conține careva norme ce vizează posibilitatea reportării sau trecerii valorificării sumei reportate.

29.1.3.6.3. .

.

Arhiva

        Poate agentul economic să utilizeze pierderile reportate din perioada aplicării cotei ”zero” la impozitul pe venit?

        În conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Codul fiscal, dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activităţii de întreprinzător depăşesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eşalonat, în părţi egale, pe următorii trei ani.

        Respectiv, dat fiind faptul că Codul fiscal nu prevede careva restricții suplimentare ce țin de perioada de aplicare a cotei ”zero” la impozitul pe venit, pierderile reportate din perioadele indicate vor putea fi utilizate în perioada curentă.

29.1.3.6.4.

Cum vor fi reportate pierderile în scopuri fiscale aferente perioadelor de pînă la 2016?

        În scopuri fiscale pierderile apar ca rezultat al depășirii cheltuielilor legate de activitatea de întreprinzător recunoscute în scopuri fiscale asupra venitului obținut din desfășurarea acestei activități. Pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător (depășirea deducerilor prevăzute față de venitul brut, conform Codului fiscal) se reportă în timp ținînd cont de prevederile art. 32 din Codul fiscal existente la momentul formării acestora.

        Potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Codul fiscal (în redacția Legii nr. 138 din 17 iunie 2016), dacă, pe parcursul anului fiscal, cheltuielile aferente activității de întreprinzător depășesc venitul brut al contribuabilului în anul curent, suma pierderilor rezultate din această activitate va fi reportată eșalonat pe următorii cinci ani.

        Pentru perioadele fiscale precedente anului 2016, art. 32 din Codul fiscal stabilea dreptul la repartizarea pierderilor eșalonat în părți egale pe următorii trei ani.  

        Astfel, pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător formate în perioada 2012 -2015 urmau a fi reportate eșalonat, în părți egale în următorii trei ani, iar pierderile rezultate din activitatea de întreprinzător formate în perioada începînd cu 2016 urmează să fie reportate eșalonat pe următorii cinci ani. 

        Suma permisă pentru reportare pentru unul din anii fiscali următori celui în care s-a înregistrat pierderea este stabilită de contribuabil în limita venitului impozabil înregistrat, redusă cu suma permisă spre deducere.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ