6.4.3. Obiectul impunerii şi baza impozabilă
Înapoi
6.4.3.1. Care este baza impozabilă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

Baza impozabilă a taxei de amplasare a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace , o constituie venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare. (Anexa la Titlul VII al Codului fiscal).

6.4.3.2.

Care este obiectul impunerii la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

        În conformitate cu art. 291 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu taxa de plasare a publicității sunt serviciile de plasare și /sau difuzare a anunțurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin rețelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepția TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor).

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art.291 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 281 din 16 decembrie 2016 (publicată în Monitorul Oficial, 2016, nr.472-477/947, în vigoare 1.01.2017)]

Arhiva

        Care este obiectul impunerii la taxa de plasare ( amplasare) a publicităţii prin intermediul mijloacelor cinematografice,reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacele de transport, alte mijloace?

        Obiectul impunerii la taxa de plasare ( amplasare) a publicităţii( reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţia a drumurilor din afara perimetrului localităţilor constituie serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare ( art.291 alin. (1) lit.c) din Codul fiscal).

6.4.3.3. .

.

Arhiva

        Poate fi considerate obiecte ale taxei de amplasare a publicităţii aferente publicităţii exterioare panourile electronice amplasate în exterior prin intermediul cărora se difuzează informaţie publicitară?

        Da, panourile electronice amplasate în exterior prin intermediul cărora se difuzează informaţie publicitară pot fi considerate obiecte ale taxei de amplasare a publicităţii aferente publicităţii exterioare, reieşind din faptul că publicitatea exterioară este publicitatea realizată prin sistemele de comunicare vizuală ce includ afişele, panourile, standurile, instalaţiile şi construcţiile (situate separat sau suspendate de pereţii şi de acoperişurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice (art. 288 pct. 8) Codul fiscal, art. 16 alin. (1) al Legii nr. 1227-XIII din 27.06.1997 "Cu privire la publicitate").

6.4.3.4. .

.

Arhiva

        Conform art. 17 al Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, în locurile de comerţ şi de prestări de servicii, folosirea de către agenţii activităţii de întreprinzător în interior şi exterior a elementelor de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conţin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate şi se efectuează fără autorizarea autorităţilor administraţiei publice locale.

        În cazul în care dispozitivul publicitar conține emblema firmei și/sau marca comercială, dar și altă informație aferentă desfășurării activității de întreprinzător, apare obligația de achitare a taxei pentru dispozitivele publicitare?

        În cazul utilizării de către contribuabil a dispozitivelor publicitare pentru amplasarea emblemei firmei, mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, contribuabilul nu va avea obligația calculării şi achitării taxei pentru dispozitivele publicitare respective. Menționăm că, aceasta se va realiza numai în condiţia în care dispozitivul publicitar este utilizat în exclusivitate pentru amplasarea emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii. 

 În cazul în care dispozitivul publicitar este utilizat pentru amplasarea atît a emblemei firmei şi mărcii comerciale ce corespunde profilului întreprinderii, cît şi publicităţii exterioare şi/sau a oricărei alte informații aferente activității de întreprinzător, contribuabilul va avea obligaţia achitării taxei pentru dispozitivele publicitare proporţional suprafeţei publicitare utilizate pentru amplasarea publicităţii exterioare şi/sau oricărei altei informaţii aferente activităţii de întreprinzător pe dispozitivul publicitar.

6.4.3.5. .

.

Arhiva

        Conform art. 291 alin. (1) lit. q) al Codului fiscal , nu constituie obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător care este utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic şi a cărui suprafaţă nu depăşeşte 0,5 m2. Cum urmează a fi calculează taxa menționată dacă dispozitivul publicitar depăşeşte 0,5 m2?

        Nu va constitui obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, dispozitivul publicitar care întruneşte concomitent următoarele condiţii:

        - să fie amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător;

        -să fie utilizat pentru afişarea denumirii agentului economic;

        -suprafaţa să nu depăşească 0,5m2 .

        În cazul în care un dispozitiv publicitar este amplasat la locul desfăşurării activităţii de întreprinzător pentru afişarea denumirii agentului economic însă suprafaţa lui depăşeşte 0,5m2, taxa pentru dispozitivele publicitare se va achita integral pentru toată suprafaţa acestuia.

6.4.3.6.

Vor constitui bannerele pe care se reflectă logoul companiei, amplasate în interiorul magazinului obiecte ale impunerii la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei)?

Baza impozabilă a obiectului impunerii la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) este venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare (col. 2 lit. c) Anexa la titlul VII din Codul fiscal).

Conform art. 17 din Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.97, în cazul în care agenţii activităţii de întreprinzător folosesc în interior şi exterior al locurilor de comerţ şi de prestări de servicii, a elementele de design şi amenajat artistic şi arhitectural ce conțin emblema firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii, acestea nu se consideră publicitate.

Astfel, ținînd cont că logoul companiei reflectat pe bannere nu se consideră publicitate, venitul din vânzări ale serviciilor de plasare a bannerelor nu se include în baza impozabilă la taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ