28.16. Registrele de evidenţă a livrărilor/procurărilor
Înapoi
28.16.1. Este necesar de a înscrie în registrul de procurări procurările de mărfuri de la persoanele care nu sînt înregistrate în calitate de plătitor a TVA?

În conformitate cu alineatul (1) al articolului 118 din Codul fiscal fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii livrate şi a valorilor materiale, serviciilor procurate. La rîndul său alineatele (2) şi (3) din articolul menţionat stabileşte că documentaţia pentru evidenţa valorilor materiale, serviciilor procurate trebuie să includă informaţie despre facturile fiscale primite, declaraţiile de import, documentele confirmative pentru importul de servicii şi se înregistrează în registrul respectiv pe măsura primirii lor.
[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

Arhiva

(în vigoare pînă la 13.01.2012) În conformitate cu alineatul (1) al articolului 118 din Codul fiscal fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii livrate şi a valorilor materiale, serviciilor procurate. La rîndul sau alineatele (2) şi (3) din articolul menţionat stabileşte că documentaţia pentru evidenţa valorilor materiale, serviciilor procurate trebuie să includă informaţie despre facturile fiscale primite şi se înregistrează în registrul respectiv pe masura primirii lor.

28.16.2. Este necesar ca în mod obligatoriu subiectul impozabil cu TVA sa ţină evidenţa în registrele de procurări şi livrări?

În conformitate cu articolul 118 alineatul (1) din Codul fiscal fiecare subiect impozabil este obligat să ţină evidenţa întregului volum de mărfuri, servicii livrate şi a valorilor materiale, serviciilor procurate.

28.16.3.

Cum se va reflecta în Registrul livrărilor suma TVA calculată de la avansul primit, dacă a avut loc schimbarea obiectului livrării?

În temeiul prevederilor art.11 alin.(1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, faptele economice se contabilizează în temeiul documentelor primare.

În situaţia în care, se constată schimbarea destinaţiei sumelor anterior primite sub formă de avans, în registrul livrărilor, sumele date se vor storna cu semnul „–” (minus).

Înscrierea respectivă se va efectua în baza documentelor ce confirmă modificarea statutului sumelor achitate în avans.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

Arhiva

În temeiul prevederilor art. 19 şi 20 din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. În situaţia în care, se constată schimbarea destinaţiei sumelor anterior primite sub formă de avans, în registrul livrărilor, sumele date se vor storna cu semnul „–” (minus). Înscrierea respectivă se va efectua în baza documentelor ce confirmă modificarea statutului sumelor achitate în avans.

28.16.4. Cum urmează a fi reflectată în registrul de evidenţă a procurărilor factura fiscală primită de către cumpărător cu întîrziere într-o perioadă fiscală ulterioară celei în care a avut loc livrarea şi eliberarea acesteia de către furnizor?

În conformitate cu prevederile art.118 alin.(3) din Codul fiscal, facturile fiscale pe valorile materiale, serviciile procurate se înregistrează în registrul respectiv în ordinea primirii lor.
 Prin urmare, factura fiscală primită de către cumpărător cu întîrziere într-o perioadă fiscală ulterioară celei în care a avut loc livrarea şi eliberarea acesteia de către furnizor se înregistrează în registrul procurărilor corespunzător datei şi perioadei fiscale în care aceasta a fost primită.

28.16.5.

Arhiva

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020] 

Cum are loc informarea organului fiscal de către cumpărătorul (beneficiarul) mărfurilor, serviciilor, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art.1181 al Codului fiscal? 

Conform pct.1 din Ordinul IFPS nr.1388 din 20.08.2013, contribuabilii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA au dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA în baza facturilor fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, dar care nu au fost înregistrate în acesta sau au fost înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal, cu condiţia prezentării la organul fiscal a anexei la declaraţia privind TVA în care sînt reflectate facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale.

28.16.6.

Care este procedura stornării TVA în Registrul de evidență a livrărilor mărfurilor și serviciilor, în cazul în care, pentru livrarea mărfurilor plata nu a fost efectuată și, ulterior, printr-o hotărâre judecătorească datoria a fost declarată nerambursabilă?

Potrivit lit.b) art. 5 pct. 32) din Codul fiscal, datorie compromisă reprezintă creanţă care este nerambursabilă în cazul în care persoana juridică sau fizică care desfăşoară activitate de întreprinzător, declarată insolvabilă, nu are bunuri. Calificarea datoriei drept compromisă, în cazurile specificate mai sus, are loc doar în baza documentului corespunzător prin care se confirmă apariţia circumstanţei respective de implicare într-o formă juridică în condiţiile legii.

Stornarea TVA, se efectuează prin înscrierea în Registrul de evidență a livrărilor mărfurilor și serviciilor, sumelor respective cu semnul minus(-).

În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, dacă, după includerea în declarația privind TVA a sumei TVA calculate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislației, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la ajustarea sumei TVA calculate începând cu perioada fiscală în care s-a constatat datoria compromisă. Suma TVA care urmează a fi ajustată este egală cu suma TVA calculată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ