28.10. Calcularea şi achitarea TVA
Înapoi
28.10.1.

Care este modalitatea de calculare a taxei pe valoarea adăugată de către subiectul impozabil?

        În conformitate cu articolul 101 alin.(1) din Codul fiscal, subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit. a) sînt obligaţi să declare, conform art.115, şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală, stabilită conform art.114, suma T.V.A., care se determină ca diferenţă dintre sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele T.V.A. achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv T.V.A. la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ținându-se cont de dreptul de deducere conform art.102.

         Dacă suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor depăşeşte suma TVA primită sau care urmează să fie primită de la cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate, diferenţa se reportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte a sumei TVA ce urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate în această perioadă. 

         [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare de la data 01.01.2018].

Arhiva

În conformitate cu articolul 101 (1) din Codul fiscal subiecţii impozabili determină TVA destinată virării la buget ca diferenţă dintre sumele TVA achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele TVA achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv TVA la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ţinîndu-se cont de dreptul de trecere în cont conform art.102. Dacă suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor depăşeşte suma TVA primită sau care urmează să fie primită de la cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate, diferenţa se reportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte a sumei TVA ce urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate în această perioadă.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare aprobării de la data publicării.]

(în vigoare pînă la 13.01.2012) In conformitate cu articolul 101 (1) din Codul fiscal subiecţii impozabili determină TVA destinată virării la buget ca diferenţa dintre sumele TVA achitate sau ce urmează a fi achitate de către consumători pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele TVA achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv TVA la valorile materiale importate) folosite pentru desfaşurarea activităţii de intreprinzător in perioada fiscala respectivă, tinindu-se cont de dreptul de trecere in cont conform art.102. Dacă suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor depăşeşte suma TVA primită sau care urmează sa fie primită de la consumatori pentru mărfurile, serviciile livrate, diferenţa se reportează in urmatoarea perioadă fiscala şi devine o parte a sumei TVA ce urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate in această perioadă.

28.10.2. Care este regimul fiscal privind TVA la livrările efectuate în cadrul contractului de leasing în perioada 01.01.2011 - 04.04.2011?

Potrivit Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.5 din 18.02.2011 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale actelor legislative, Legea nr.193 din 15.07.2010 a fost declarată drept neconstituţională. Totodată, în conformitate cu modificările şi completările operate în Codul fiscal prin Legea nr.48 din 26.03.2011, începînd cu 04.04.2011 s-a restabilit mecanismul de aplicare a TVA (aplicat pîna la data de 31.12.2010 inclusiv) pentru livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar şi/sau operaţional) şi modul de plată a TVA la punerea în libera circulaţie a unui obiect al leasingului. Astfel, reieşind din prevederile legislative menţionate şi ţinînd cont de explicaţiile Ministerului Finantelor (scrisoarea nr.14/4-07/123 din 13.04.2011), menţionăm că pentru perioadă 01.01.2011 - 04.04.2011 – urmează a fi aplicate prevederile art.101 alin.(6), art.108 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, valabile pîna la data de 31.12.2010 inclusiv, adică pînă la introducerea normelor din Legea nr.193 din 15.07.2010.

28.10.3.

Care este modalitatea aplicării TVA şi impozitului pe venit la serviciile de interconectare la generarea apelurilor internaţionale de telefonie?

        Răspunsul este perfectat în conformitate cu explicaţiile prezentate de către Comisia economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova.

        La generarea apelului internaţional din reţeaua operatorului din Republica Moldova, în condiţiile tranzitului acestuia prin alt operator naţional intermediar, survin următoarele consecinţe fiscale.

        Costul apelului, achitat de client, în temeiul art.93 alin.4) şi 6) din Codul  fiscal, constituie livrare impozabilă şi se supune impozitării conform art.97 din cod, valoarea impozabilă a căreia o constituie  întreaga valoare pasibilă achitării de către client.

        Serviciul de tranzit, prestat de către operatorul naţional intermediar se impozitează cu TVA pe principii generale şi se include în venitul acestuia. În valoarea acestuia nu se include valoarea serviciului achitat de către operatorul naţional operatorilor din străinătate, care participă la realizarea apelului internaţional. Pentru serviciul de tranzit prestat de către operatorul naţional intermediar, acesta, în conformitate cu art. 117 din Codul fiscal, prezintă factură fiscală operatorului naţional.

        Ţinînd cont de faptul că serviciile de telefonie sunt impozabile cu TVA, trecerea în cont a TVA se efectuează în conformitate cu art.102 alin. (1) al Codului fiscal.

        La generarea apelului internaţional din reţeaua operatorului străin adresat clienţilor operatorului naţional, în condiţiile tranzitului acestuia prin alt operator naţional intermediar, survin următoarele consecinţe fiscale.

        Serviciul de tranzit, prestat de operatorul naţional intermediar şi achitat de către operatorul din străinătate, constituie venit al operatorului naţional intermediar şi nu include în sine valoarea serviciului achitat de către operatorul din străinătate operatorului naţional prin operatorului naţional intermediar. Valoarea serviciului de tranzit, achitată de către operatorul străin companiei operatorului naţional intermediar, reprezintă cheltuieli ale operatorului din străinătate.

        Venitul operatorului naţional îl reprezintă valoarea primită de la operatorul străin prin operatorul naţional intermediar. Valoarea serviciului, achitată operatorului naţional de către operatorul străin prin operatorul naţional intermediar, reprezintă cheltuieli ale operatorului din străinătate.

        Veniturile primite de către operatorul naţional intermediar şi operatorul naţional din asigurarea apelului internaţional, generat din reţeaua operatorului din străinătate, nu se impozitează cu TVA în temeiul Convenţiei de la Melbourne din a. 1988. 


28.10.4.

Avansul a fost primit pînă la înregistrarea intreprinderii în calitate de plătitor al TVA. Urmează intreprinderea să calculeze TVA pe livrarea ulterioară, dacă la momentul livrării compania era înregistrată în calitate de plătitor al TVA?

        Conform art.95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. Totodată, în conformitate cu prevederile art.108 alin. (1) din Codul fiscal, data calculării obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin. (5)–(8).

         Astfel, în сazul efectuării livrării impozabile, TVA se calculează din suma totală a livrării fără micșorarea acesteia cu suma avansului anterior primit. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu Legea nr.288 din 15.12.2017 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2018].

Arhiva

 Conform art.95 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal, obiecte impozabile constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. În conformitate cu prevederile art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5), (6) şi (7). Astfel, în сazul efectuate livrării impozabile, TVA se calculează din suma totală a livrării fără micsorarea acestea cu suma avansului anterior primit.

28.10.5.

Care este modalitatea impunerii cu TVA a serviciilor de imprimare a tichetelor de masă şi serviciilor prestate de către operator conform contractelor încheiate cu angajatorul şi unităţile comerciale?

        Conform art.7 alin.(3) din Legea nr.166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă, obligaţia privind TVA este calculată, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pentru serviciul de imprimare a tichetelor de masă (cu excepţia valorii nominale), precum şi pentru serviciile prestate de către operator, conform contractelor încheiate cu angajatorii şi unităţile comerciale/de alimentaţie publică.

28.10.6.

Ce cotă TVA urmează a fi aplicată la primirea plății prealabile, pentru livrarea ulterioară de mărfuri ce se impune la cota redusă a TVA?


În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, data obligației fiscale privind TVA este data livrării.

Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor. De asemenea, potrivit art. 108 alin. (5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plății, în dependență de ce are loc mai înainte.

Astfel, luând în considerație acțiunea articolului menționat, la primirea plății prealabile până la momentul efectuării livrării, furnizorul va aplica TVA la cota la care este impozitată marfa conform prevederilor art. 96 din Codul fiscal, care ulterior va fi livrată cumpărătorului.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ