28.20. Data obligaţiei fiscale
Înapoi
28.20.1. Cum se determină data obligaţiei fiscale la livrarea de mărfuri (servicii, lucrări)?

Data obligaţiei fiscale se determină în conformitate cu prevederile art. 108 din Codul fiscal. Articolul în cauză apreciază data obligaţiei fiscale în corespundere cu situaţia ce are loc.

28.20.2.

Pentru contribuabilul TVA apar obligaţii privind TVA în cazul primirii de la nerezident a avansului pentru mărfurile care urmează a fi exportate?

        Pornind de la acel fapt că în conformitate cu art.104 lit. a) din Codul fiscal, livrarea la export se scutește de TVA cu drept de deducere, respectiv nici pentru avansul la aceasta nu apare nici o obligație.  

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

Pornind de la acel fapt că în conformitate cu art.104 lit.a) din Codul fiscal, livrarea la export se impozitează cu cota zero a TVA, respectiv nici pentru avansul la aceasta nu apare nici o obligaţie.

28.20.3.

Are dreptul furnizorul de a-şi corecta obligaţia fiscală în cazul anulării creantelor pentru livrarea de mărfuri (servicii) dacă, termenul de prescripţie a expirat, iar achitarea pentru mărfuri nu a avut loc?

        În conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, dacă, după includerea în declarația privind TVA a sumei TVA calculate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislației, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la ajustarea sumei TVA calculate începând cu perioada fiscală în care s-a constatat datoria compromisă. Suma TVA care urmează a fi ajustată este egală cu suma TVA calculată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate.

        Dacă suma datoriei compromise se restituie subiectului impozabil după ajustarea sumei TVA calculate conform prevederilor alin.(1), această sumă se consideră ca plată pentru următoarea livrare impozabilă efectuată la momentul primirii sumei datoriei compromise.

        [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale conform art.116 din Codul fiscal].

Arhiva

        În conformitate cu prevederile art. 116 din Codul fiscal, dacă, după includerea în declaraţia privind TVA a sumei TVA achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitate pentru orice perioadă fiscală privind TVA Suma TVA care urmează a fi trecută în cont este egală cu suma TVA achitată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate. Dacă suma datoriei compromise se restituie subiectului impozabil după primirea dreptului de a o trece în cont conform prevederilor alin.(1), această sumă se consideră ca plată pentru urmatoarea livrare impozabilă efectuată la momentul primirii sumei datoriei compromise.

28.20.4. Apar obligaţii fiscale privind TVA, dacă cumpărătorul a întors o parte din mărfuri, iar banii achitaţi furnizorului ramîn ca avans pentru alte mărfuri?

În conformitate cu prevederile art. 108 din Codul fiscal, pentru furnizor data obligaţiei fiscale va fi dată primirii plati. În cazul restituirii mijloacelor financiare, suma impozitului aferent acestora urmează a fi stornată.

28.20.5. Poate fi corectată obligaţia privind TVA calculată de contribuabil la momentul semnării actului de îndeplinire a lucrărilor, în cazul în care potrivit clauzelor contractuale valoarea serviciilor este indicată în dolari SUA la cursul BNM la momentul efectuării plăţii.

În conformitate cu prevederile art. 97 alin. (1) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile, reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată fară TVA. Aşa cum la momentul întocmirii actului de prestare a serviciilor costul serviciilor nu este cunoscut, TVA se determină conform cursului la momentul semnării actului. Ulterior, la determinarea preţului final al serviciului prestat, suma impozitului calculat se corectează în legătură cu schimbarea sinecostului (costului de producţie) a mărfii.

28.20.6. Cînd apare termenul obligaţiei fiscale privind TVA, pentru servicii de locaţiune a imobilui ?

În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Codul fiscal, data obligaţiei fiscale privind TVA este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor. Deasemenea, potrivit art. 108 alin. (4) din Codul fiscal, pentru servicii, data livrării se consideră data prestării serviciului, data eliberării facturii fiscale sau data la care plata se efectuează subiectului impozabil, parţial sau în întregime, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

28.20.7.

Care va fi termenul obligaţiei fiscale pentru importul de servicii achitat în prealabil din contul mijloacelor transferate anterior în avans nerezidentului pentru livrarea de mărfuri?

În conformitate cu prevederile art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligației fiscale și data achitării TVA se consideră nu mai târziu de data depunerii declarației privind TVA pentru perioada fiscală în care a avut loc importul serviciilor sau achitarea acestora, în funcție de ce are loc mai înainte.

Astfel, reieșind din considerentul că modificarea destinației avansului (din destinația - pentru marfă în destinația – pentru servicii) a avut loc după efectuarea plății, obligația privind TVA pentru import de servicii survine la momentul schimbării destinației (statutului) plății prealabile, sau la importul serviciilor, în funcție de ce are loc mai înainte.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificare unor acte legislative nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Arhiva

 În conformitate cu prevederile art.109 alin.(2) din Codul fiscal, la serviciile importate, termenul obligației fiscale și data achitării TVA se consideră data efectuării plății, inclusiv a plății prealabile pentru importul de servicii.
 Astfel, reieșind din considerentul că modificarea destinației avansului (din destinația - pentru marfă în destinația – pentru servicii) a avut loc după efectuarea plății, obligația privind TVA pentru import de servicii survine la momentul schimbării destinației (statutului) plății prealabile.

        În conformitate cu prevederile art.101 alin.(4) din Codul fiscal, subiecţii impozabili care importă servicii achită TVA la data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Totodată, conform art.109 alin.(1) din Codul fiscal, la serviciile importate, utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Astfel, reieşind din considerentul că modificarea destinaţiei avansului (din destinaţia - pentru marfă în destinaţia – pentru servicii) a avut loc după efectuarea plăţii, obligaţia privind TVA pentru import de servicii survine la momentul schimbării destinaţiei (statutului) plăţii prealabile.

28.20.8. Întreprinderea a calculat taxa pe valoarea adăugată la momentul primirii plăţii prealabile pentru viitoarea livrare de mărfuri, care ulterior în baza acordului încheiat nu vor fi livrate. Are dreptul subiectul impozabil la stornarea T.V.A. calculate pe faptul primirii plăţii prealabile ?

Conform prevederilor alin.(5) al art.108 din Codul fiscal data obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării, care în cazul primirii plăţii prealabile pînă la efectuarea livrării se consideră a fi data primirii plăţii. În conformitate cu litera a) alin.(1) art.95 din Codul fiscal livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova reprezintă obiect impozabil cu T.V.A.. Primirea plăţii prealabile determină momentul apariţiei obligaţiei fiscale privind calcularea T.V.A. pe obiectele impozabile cu T.V.A. – în cazul dat livrare impozabilă cu T.V.A.. Deoarece faptul ce generează calcularea T.V.A. – livrare impozabilă de mărfuri, nu va avea loc, taxa pe valoarea adăugată calculată la momentul primirii plăţii prealabile, urmează a fi stornată. Momentul stornării impozitului calculat se determină reieşind din momentul apariţiei circumstanţelor din care reiese, că livrarea mărfurilor nu va avea loc.

28.20.9.

Care regim fiscal privind TVA se aplică la livrarea pe teritoriul ţării a tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437 în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 25 aprilie 2014 (data intrării în vigoare a modificărilor la art.103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal, operate prin Legea nr.47 din 27 martie 2014, Monitorul Oficial nr. 99-102 (4738-4741 din 25.04.2014)?

        Începînd cu 25.04.2014, prin Legea nr.47 din 25.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal au fost abrogate. Astfel, începînd cu 25 aprilie 2014, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437, TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%, pînă la această dată în condiţiile acţiunii legislaţiei fiscale pentru perioada anterioară, acestea erau scutite de TVA fără drept de deducere. Dat fiind faptul modificării regimului fiscal la produsele menţionate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 25 aprilie 2014, luînd în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii. În acest context, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii totale pănă la 25 aprilie 2014, pentru tractoarele şi tehnica agricolă menţionată, furnizorul urmează să elibereze cumpărătorului factura cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată, aceasta fiind în vigoare la momentul primirii plăţii, indiferent în care perioadă are loc livrarea produselor respective.

Arhiva

        Începînd cu 25.04.2014, prin Legea nr.47 din 25.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prevederile stipulate la art. 103 alin.(1) pct.28) din Codul fiscal au fost abrogate. Astfel, începînd cu 25 aprilie 2014, la importul şi pentru livrările tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437, TVA se aplică pe principii generale la cota standard de 20%, pînă la această dată în condiţiile acţiunii legislaţiei fiscale pentru perioada anterioară, acestea erau scutite de TVA. Dat fiind faptul modificării regimului fiscal la produsele menţionate, în cazul primirii de către furnizor a plăţii prealabile totale sau parţiale pînă la data de 25 aprilie 2014, luînd în consideraţie data apariţiei obligaţiei fiscale, stabilită prin art.108 alin.(5) din Codul fiscal, la aprecierea regimului fiscal aplicabil se va lua în consideraţie acel regim care era existent la momentul primirii plăţii. În acest context, luînd în consideraţie acţiunea articolului menţionat, la primirea plăţii totale pănă la 25 aprilie 2014, pentru tractoarele şi tehnica agricolă menţionată, furnizorul urmează să elibereze cumpărătorului factura cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată, aceasta fiind în vigoare la momentul primirii plăţii, indiferent în care perioadă are loc livrarea produselor respective.

28.20.10.

Cum se va aplica TVA pentru livrarea impozabilă pentru care, pînă la înregistrarea furnizorului în calitate de plătitor al TVA a fost efectuată plata prealabilă (în avans)?

        Potrivit art.94 lit.a) din Codul fiscal (CF), Subiecţii impozabili sînt persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, nerezidenţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în Republica Moldova prin intermediul reprezentanţei permanente conform art.5 pct.15), care sînt înregistraţi sau trebuie să fie înregistraţi în calitate de plătitori de T.V.A.

        Deci, furnizorul care nu este înregistrat în calitate de plătitor al T.V.A., nu este subiect al impunerii și, respectiv primirea plății prealabile (avansului) nu generează la acesta apariția obligațiilor privind TVA.

        Totodată, pentru subiectul impunerii cu TVA la efectuarea livrărilor impozabile, conform art.108 alin.(1), data obligaţiei fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor.

        Dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte (alin.(5) art.108).

        Astfel, la primirea plății pentru livrare pînă la înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, data apariției obligației privind TVA la subiectul impozabil, în conformitate cu art.108 alin.(1) și (5) al Codului fiscal, se consideră data eliberării facturii fiscale sau data predării mărfurilor, prestării serviciilor, în dependenţă de ce are loc mai înainte.

28.20.11.

Cînd apare scutirea de TVA cu drept de deducere pentru livrările de mărfuri în zonele economice libere, în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” și Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” și de pe restul teritoriului republicii?

        În conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) al Legii cu privire la zonele economice libere (ZEL) nr.440 din 27.07.2001, art.7 alin.(2) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti” (PILG) nr. 8-XV din 17.02.2005 și art.4 alin.(2) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti” nr.178-XVI din 10.07.2008 pe teritoriul ZEL, PILG și Aeroportul Internațional ,,Mărculești” se stabilește regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe și scoase de pe acest teritoriu. 

        Plasarea mărfurilor în zona economică liberă în PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești”, luînd în considerație prevederile alineatelor (31), (2) și (2) al articolelor menționate din legile respective, se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona economică liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale. 

        De asemenea, conform art.1371 alin.(1) din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2000, ca rezultat al finalizării operațiunilor de vămuire cu mărfuri și mijloace de transport, organul vamal validează declarația vamală depusă, iar mărfurile și mijloacele de transport se consideră plasate sub destinația vamală solicitată.

         În conformitate cu prevederile art.108 alin.(2) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului) sau dacă mărfurile sînt transportate, data livrării se consideră data la care începe transportarea, cu excepţia mărfurilor de export pentru care data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova. 

        Luînd în considerație faptul că livrările în ZEL, PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești” de pe restul teritoriului republicii sunt asimilate exportului conform legilor sus menționate, data de aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, pentru aceste livrări, survine la data acordării statutului de marfă amplasată în teritoriile respective – data declarației vamale de introducere a mărfurilor în ZEL, Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti” și Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti”. 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Arhiva

        Cînd apare obligația de aplicare a TVA la cota zero pentru livrările de mărfuri în zonele economice libere, în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” și Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti” și de pe restul teritoriului republicii”?

         În conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) al Legii cu privire la zonele economice libere nr.440 din 27.07.2001, art.7 alin.(2) din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti” nr. 8-XV din 17.02.2005 și art.4 alin.(2) din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti” nr.178-XVI din 10.07.2008 pe teritoriul ZEL, PILG și Aeroportul Internațional ,,Mărculești” se stabilește regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe și scoase de pe acest teritoriu.

 Plasarea mărfurilor în zona economică liberă în PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești”, luînd în considerație prevederile alineatelor (31), (2) și (2) al articolelor menționate din legile respective, se realizează doar prin completarea de către rezident a declarației vamale de import în zona economică liberă, fără obligativitatea furnizorului (vânzătorului) de a completa alte declarații vamale.

 De asemenea, conform art.1371 alin.(1) din Codul vamal nr.1149 din 20.07.2000, ca rezultat al finalizării operațiunilor de vămuire cu mărfuri și mijloace de transport, organul vamal validează declarația vamală depusă, iar mărfurile și mijloacele de transport se consideră plasate sub destinația vamală solicitată.

 În conformitate cu prevederile art.108 alin.(2) din Codul fiscal, pentru mărfuri, data livrării se consideră data predării (transmiterii) mărfurilor cumpărătorului (beneficiarului) sau dacă mărfurile sînt transportate, data livrării se consideră data la care începe transportarea, cu excepţia mărfurilor de export pentru care data livrării se consideră data scoaterii lor de pe teritoriul Republicii Moldova.

 Luînd în considerație faptul că livrările în ZEL, PILG și Aeroportul Internațional Liber ,,Mărculești” de pe restul teritoriului republicii sînt asimilate exportului conform legilor sus menționate, termenul obligației de aplicare a TVA la cota zero, pentru aceste livrări, survine la data acordării statutului de marfă amplasată în teritoriile respective – data declarației vamale de introducere a mărfurilor în ZEL, Portul Internaţional Liber ,,Giurgiuleşti” și Aeroportul Internaţional Liber ,,Mărculeşti”.

 Temei: (Decizia Consiliului executiv de lucru al IFPS nr. 1 din 03.01.2017 ,,Cu privire la stabilirea momentului de aplicare a cotei ,,zero” a TVA pentru livrările efectuate în ZEL, PILG și AIL ,,Mărculești” din restul teritoriul vamal al RM”).

28.20.12.

Care este modul de aplicare a TVA la efectuarea livrărilor de mărfuri/servicii, cu utilizarea certificatelor valorice cadou (vouchere cadou)?

        Reieșind din prevederile art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, primirea de către comerciant a plății cu eliberarea certificatelor cadou, utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor, serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii. 

        Totodată, conform art.95 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal, obiect impozabil cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. 

        Astfel, primirea de către comerciant a plății pentru certificatele cadou, utilizate ulterior în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii se califică ca plată efectuată anticipat (în avans). 

        Conform art.108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte. 

        Deci, pentru situațiile în care plata este primită pînă la momentul efectuării livrării, obligația privind TVA apare la data primirii plăţii în avans, cu ajustarea acesteia, după caz, la momentul efectuării livrării.

28.20.13.

Cînd apare termenul obligaţiei fiscale privind TVA, în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata preţului în rate?

        Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8). 

        Potrivit prevederilor art.1191 alin.(1) din Codul civil, atunci cînd, într-o vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata preţului în rate, obligaţia de plată este garantată cu rezerva dreptului de proprietate (rezerva proprietăţii), cumpărătorul dobîndeşte dreptul de proprietate la data plăţii ultimei rate din preţ. 

       Totodată potrivit prevederilor art.1192 alin.(1) din Codul civil, în cazul rezervării bunurilor imobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrarea într-un registru de publicitate, dreptul de proprietate al cumpărătorului este înregistrat provizoriu, în timp ce dreptul de proprietate al vînzătorului nu este radiat. 

            În cazul livrării de bunuri imobiliare, potrivit art.108 alin.(3) din Codul fiscal, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. 

         Prin urmare, dat fiind faptul că rezerva dreptului de proprietate asupra bunului imobil (rezerva proprietăţii) este o formă de garantare a achitării prețului în rate, obligația privind calcularea TVA apare la data înregistrării în registru de publicitate a dreptului provizoriu de proprietate al cumpărătorului.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ