Întrebări la ordin
Înapoi
1. (28.5.10) Plasare în arhivă conform Ordinului SFS nr.473 din 30.10.2019.

Arhiva

        Cum se determină locul livrării serviciilor de marketing?

         În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menţionat. 

 Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM-2) este destinat clasificării şi codificării activităţilor economice şi informaţiilor despre acestea. 

 CAEM-2 este elaborat pe baza armonizării cu versiunea oficială a Clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (Revizuirea 2) – Statistical classification of economic activities in the European Community (NACE Rev.2) prin păstrarea în CAEM-2 a codurilor (până la patru caractere inclusiv) şi denumirilor grupărilor relevante fără a schimba domeniul de aplicare al conceptelor şi asigură conformitatea 1:1.

 Clasificatorul activităţilor dezvoltat la nivel european (NACE Rev.2) este comparabil cu Clasificarea Internaţională Standard industrială (ISIC rev.4), elaborată de Departamentul de Statistică al ONU. Sistemele de coduri utilizate în clasificarea ISIC rev.4 şi Comunitatea Europeană (NACE Rev.2) sunt, pe cât posibil, identice. 

 Astfel, conform CAEM al Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 28 din 07.05.2019, activităţile agenţiilor de publicitate clasa 73.11 include desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor, care la rândul său pot include activităţi de marketing prin punctele de vânzare. 

        Totodată, clasa 73.20 din CAEM „ Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice” include următoarele tipuri de servicii: 

        -servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumpărătorilor faţă de produse şi servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul promovării si dezvoltării de produse noi; 

        - servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, inclusiv analiza statistică a rezultatelor. 

 În contextul celor expuse, locul livrării serviciilor de marketing, atribuite clasei 73.11 din CAEM, precum și serviciile de studiere a pieții, care se atribuie clasei 73.20 din CAEM, se determină conform prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa a treia din Codul fiscal, locul livrării serviciilor de marketing (studiere a pieţei) se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

        Un nerezident acordă servicii de marketing unu rezident al Republicii Moldova. Serviciilor date se vor califica ca import? Care sunt obligaţiile aferent TVA?

         Potrivit prevederilor art. art.93 pct.9) din Codul fiscal, prin noţiunea de import de servicii se subînţelege prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

 În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină conform regulilor stabilite în art.111 din Codul menţionat.

 Astfel, potrivit prevederilor art.111 alin.(1) lit.e) liniuţa a treia din Codul fiscal, locul livrării serviciilor de marketing se consideră sediul, iar în cazul în care aceasta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa beneficiarului acestor servicii.

 În contextul celor expuse, în cazul în care un nerezident al Republicii Moldova acorda servicii de marketing unui rezident al Republicii Moldova, atunci în conformitate cu prevederile art.111 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal, reprezintă import de servicii care conform prevederilor art.96 lit.a) din Codul fiscal, se impozitează T.V.A pe principii generale.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ