Întrebări la ordin
Înapoi
1. (28.6.1.10)

Este obligatorie aplicarea facilității stabilite de art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul nu solicită aplicarea acestei facilități?

       Pentru a beneficia de facilitatea fiscală stabilită prin art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. 

        În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, TVA se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. Concomitent, potrivit prevederilor pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit. q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, pentru a beneficia de facilităţile fiscale în cauză, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

     a) mijloacele fixe sînt destinate includerii în capitalul statutar (social); 

    b) mijloacele fixe trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor; 

  c) amortizarea mijloacelor fixe se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor; 

  d) mijloacele fixe nu vor fi înstrăinate, transmise în folosinţă sau posesie (exceptînd locaţiunea bunurilor imobile), atît integral, cît şi pe părţi componente ale acestora, pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale. 

       De asemenea, conform p.18 al Regulamentului menționat, furnizorii autohtoni vor aplica facilitatea fiscală la livrarea mijloacelor fixe în cazul prezentării de către cumpărător (beneficiar) a copiei deciziei Instituţiei Publice “Agenţia Servicii Publice” privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, certificată de către Instituţia Publică “Agenţia Servicii Publice” sau autentificată notarial.

      Astfel, dacă de către cumpărător se prezintă copia deciziei privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, furnizorul va aplica scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art.103 alin. (1) pct.29) din Codul fiscal, indiferent de faptul este aceasta sau nu este solicitată de către cumpărător.

2. (28.15.68)

Arhiva

        Ce cotă a TVA se va reflecta în factura fiscală eliberată de către întreprinderea a cărui activitate se constituie din activitate de alimentaţie publică, la încasarea avansului de la un subiect al activității de întreprinzător, pentru servirea mîncării și băuturii într-o anumită perioadă, cînd meniul nu este stabilit prealabil?

         Potrivit prevederilor art. 1171 alin.(9) din Codul fiscal, la comercializarea de către întreprinderile de alimentaţie publică a produselor alimentare de fabricaţie proprie şi a mărfurilor către cumpărătorul (beneficiarul) care este subiect al activităţii de întreprinzător şi care plăteşte în prealabil deservirea la întreprinderea de alimentaţie publică pentru o anumită perioadă, factura fiscală se eliberează în momentul efectuării prealabile a plăţii. 

 Totodată, conform art. 96 lit.b) din Codul fiscal, la produsele alimentare, băuturi, cu excepţia mărfurilor supuse accizelor, livrate de către agenţii economici în cadrul desfăşurării activităţilor de cazare şi/sau alimentaţie publică conform secţiunii I a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei se aplică cota redusă a TVA în mărime de 10%. 

 Astfel, la încasarea avansului de la un subiect al activității de întreprinzător, pentru servirea mîncării și băuturii într-o anumită perioadă, în cazul în care meniul nu este stabilit prealabil, furnizorul va emite factura fiscală cu indicarea cotei TVA în mărime de 10%.

3. (28.7.5)

Care este regimul fiscal al TVA aferent dobînzii obținute de către locator în baza unui contract de locațiune a bunurilor (subleasing) primite de la alt furnizor (leasing)?

        Conform art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, venitul sub formă de dobîndă obținut de către locator în baza unui contract de leasing, nu constituie obiect impozabil cu TVA. 

         Potrivit art.1314 alin.(1) din Codul civil, prin contractul de leasing, o parte (locator) se obligă să asigure celeilalte părţi (locatar), în decursul unui termen convenit care depăşeşte 1 an (termenul de leasing), posesia şi folosinţa unui bun cumpărat de locator, precum şi să acorde locatarului opţiunea de a dobîndi în proprietate bunul, de a prelungi termenul de leasing ori de a restitui bunul la expirarea termenului de leasing, iar locatarul se obligă să efectueze plăţile periodice convenite (rate de leasing).

         Ținînd cont de prevederile Codului civil în partea ce ține de noțiunile de contract de leasing și locator, precum și de prevederile art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, venitul sub formă de dobîndă obținut de locator, adică de persoana fizică sau juridică care este proprietarul bunului transmis în baza unui contract de leasing, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA. 

          Astfel, venitul din dobîndă obținut de către locatar, ca urmare a încheierii unui contract de subleasing, nu cade sub incidența prevederilor art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, dat fiind faptul că acest fenomen juridic este impropriu acestei construcții contractuale și bunul respectiv nu este în proprietatea acestuia, ci doar în posesie sau folosință temporară.

Arhiva

 Conform art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, nu constituie obiect impozabil cu TVA venitul sub formă de dobîndă obținut de către locator în baza unui contract de leasing. 

 Potrivit Legii cu privire la leasing nr.59-XVI din 28.04.2005, locatorul reprezintă persoana fizică sau juridică care desfășoară activitate de întreprizător și transmite locatarului, pentru anumită perioadă, dreptul de posesiune și folosință asupra unui bun al cărui proprietar este. 

 Ținînd cont de prevederile Legii cu privire la leasing în partea ce ține de noțiunile de contract de leasing și locator, precum și de prevederile art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, nu reprezintă obiect impozabil cu TVA venitul sub formă de dobîndă obținut de locator, adică de persoana fizică sau juridică care este proprietarul bunului transmis în baza unui contract de leasing. 

 Astfel, venitul din dobîndă obținut de către locatar, ca urmare a încheierii unui contract de subleasing, nu cade sub incidența prevederilor art.95 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal, dat fiind faptul că acest fenomen juridic este impropriu acestei construcții contractuale și bunul respectiv nu este în proprietatea acestuia, ci doar în posesiunea sau folosință temporară. 

Temei: (Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/180 din 26.05.2016)

4. (28.3.39)

Transferarea la codul 28.6.1.10.

Arhiva

        Este oare obligatorie aplicarea scutirii de TVA stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul nu solicită aplicarea acestei facilități?

         Pentru a beneficia de facilitatea fiscală stabilită prin art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal, activele materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar nu pot fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani din data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii. În cazul în care aceste active materiale pe termen lung se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea a 3 ani, TVA se va calcula şi achita de la valoarea de intrare a acestora. 

 Totodată, potrivit prevederilor pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 26.02.2014, pentru a beneficia de facilitatea fiscală în cauză, este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

 a) activele materiale pe termen lung sînt destinate includerii în capitalul statutar (social);

 b) activele materiale pe termen lung trebuie să fie utilizate nemijlocit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor şi/sau la executarea lucrărilor;

 c) uzura activelor materiale pe termen lung se raportează la costul produselor fabricate, serviciilor prestate şi/sau lucrărilor executate în procesul de producere, prestare a serviciilor şi/sau executare a lucrărilor; 

 d) activele materiale pe termen lung nu vor fi comercializate, transmise în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pe parcursul a 3 ani de la data validării declaraţiei vamale respective sau eliberării facturii fiscale. 

 Conform p.18 al Regulamentului menționat, „Furnizorii autohtoni vor aplica facilitatea fiscală la livrarea activelor materiale pe termen lung în cazul prezentării de către cumpărător (beneficiar) a copiei deciziei Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” privind înregistrarea formării sau majorării capitalului social, certificată de către Î.S. “Camera Înregistrării de Stat” sau autentificată notarial.” 

 Astfel, în conformitate cu normele expuse la nerespectarea căreiva din cerințele specificate scutirea de TVA nu se aplică, TVA urmînd a se aplica pe principii generale.

5. (28.15.33)

Care este modalitatea de restabilire a documentului primar cu regim special „Factură fiscală”, în cazul pierderii tuturor exemplarelor acesteia?

      În conformitate cu prevederile art.17 alin. (4) din Legea contabilității și raportării financiare nr.287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.          

         Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legii contabilității și raportării financiare. 

      În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factură fiscală, în care se va indicata data livrării din factura fiscală pierdută, data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".

         Ţinînd cont de prevederile art.118 alin. (3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute. 

         Totodată, în condiţiile pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea altui formular al facturii fiscale, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală pierdută. 

         Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, fără reflectarea acesteia în Declaraţie, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:

         -de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT); 

         -de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR). 

        [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în legătură cu abrogarea art.1181 din Codul fiscal prin Legea nr.171 din 19.12.2019 pentru modificarea unor acte legislative, în vigoare din 01.01.2020].

Arhiva

          Care este modalitatea de restabilire a documentului primar cu regim special „Factură fiscală”, în cazul pierderii tuturor exemplarelor acesteia (în cazul dacă factura fiscală a fost eliberată cumpărătorului)?

        În conformitate cu prevederile art.17 alin.(4) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, entitatea este obligată să le restabilească în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv.

Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legea contabilității și raportării financiare.

În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factura fiscală, în care va fi indicată data livrării de facto (data livrării indicată în factura fiscală pierdută), data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".

Ţinînd cont de prevederile art.118 alin.(3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute.

Luînd în consideraţie prevederile Legea contabilității și raportării financiare, corectările menţionate, în mod obligatoriu, urmează să fie confirmate prin notă contabilă.

Totodată, în condiţiile pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale emise în perioada fiscală anterioară celei în care a avut loc eliberarea alui formular al facturii fiscale, pentru livrarea efectuată, subiectul impozabil cumpărător poate exercita dreptul la trecerea în cont a TVA începînd cu perioada fiscală în care a fost primită factura fiscală pierdută.

Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, fără reflectarea acestuia în Declaraţia, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:

-de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT);

-de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR).

În cazul în care factura fiscală pierdută a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registrul cu indicarea motivului anulării – „alt motiv” (anularea facturii fiscale în legătura cu pierderea tuturor exemplarelor), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimb la cea pierdută.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2019].

 În conformitate cu prevederile art.43 alin.(6) din Legea Contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de până la 2 luni, începând cu data constatării faptului respectiv.

  Totodată, conform prevederilor punctului 9 din Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 (Monitorul Oficial 30-33/288, 09.04.1998), inventarierea formularelor cu regim special se face în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii.

 În cazul pierderii tuturor exemplarelor facturii fiscale şi imposibilităţii restabilirii acestora, agentul economic urmează să elibereze o altă factura fiscală, în care va fi indicată data livrării de facto (data livrării indicată în factura fiscală pierdută), data eliberării de facto (data eliberării facturii fiscale noi) şi se va face o înscriere „În locul facturii fiscale pierdute seria ___nr._____ din ___._____.____".

  Ţinînd cont de prevederile art.118 alin.(3) din Codul fiscal, în registrele de evidenţă a procurărilor/ livrărilor se va efectua înscrierea datelor aferente facturii fiscale pierdute cu indicarea sumei cu semnul minus, precum şi se introduc datele aferente facturii fiscale eliberate în locul facturii fiscale pierdute.

  Luînd în consideraţie prevederile Legii contabilităţii, corectările menţionate, în mod obligatoriu, urmează să fie confirmate prin notă contabilă.

 Concomitent, factura fiscală eliberată în locul facturii fiscale pierdute urmează să fie inclusă în anexa la Declaraţia privind TVA, pentru perioada fiscală în care a fost eliberată factura fiscală nouă:

 -de către cumpărător în anexa nr.1 „Lista facturilor fiscale primite” (TVA FACT);

  -de către furnizor în anexa nr.2 „Lista facturilor fiscale eliberate” (TVA LIVR). În cazul în care factura fiscală pierdută a fost înregistrată, conform prevederilor art.1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aceasta urmează a fi anulată în Registrul cu indicarea motivului anulării – „alt motiv” (anularea facturii fiscale în legătura cu pierderea tuturor exemplarelor), cu înregistrarea facturii fiscale eliberate în schimb la cea pierdută.

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ