Întrebări la ordin
Înapoi
1. (29.2.6.19) Comasarea cu 29.2.6.1.

Arhiva

        Urmeaza de a reţine impozitul pe venit la sursa de plată din sumele achitate salariatului pentru lipsa forţată de la serviciu, în legatură cu restabilirea acestuia la serviciu, conform hotarîrii instanţei de judecată?

        În conformitate cu prevederile art. 330 alin. (1) lit. b) din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003 angajatorul este obligat să compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privarii ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligaţie survine, în particular, în caz de eliberare ilegală din serviciu sau transfer ilegal la o altă munca. Totodată, comunicam că în conformitate cu prevederile art. 18 lit. c) din Codul fiscal, salariul constituie sursă de venit impozabilă, care se include în venitul brut. Conform prevederilor art. 88 alin. (1) din Codul fiscal, fiecare patron care plăteşte lucratorului salariu este obligat să calculeze, tinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi să reţină din aceste plaţi un impozit determinat conform modului stabilit prin Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010. Astfel, din suma salariului plătit pentru lipsa forţata de la serviciu entitatea urmeaza să efectueze reţinerea impozitului pe venit, potrivit cotelor stabilite la art.15 lit. a) din Codul fiscal.

2. (29.2.6.12) Comasarea cu 29.2.6.3.

Arhiva

        [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012)]

         Care este regimul fiscal al ajutoarelor materiale oferite persoanelor terţe de către organizaţiile filantropice, care nu sunt angajaţi ai întreprinderii?

        În conformitate cu prevederile art.20 lit.l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţiei reprezintă surse de venituri neimpozabile. Respectiv, în situaţia în care, acordarea ajutoarelor de către organizaţia necomercială se efectuează în conformitate cu prevederile statutului şi legislaţiei în vigoare, acestea reprezintă surse de venituri neimpozabile pentru beneficiari, iar asociaţia nu are obligaţia de prezentare a informaţiei către Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, în cazul în care, statutul organizaţiei nu reglementează acordarea de ajutoare, atunci sumele respective, în conformitate cu prevederile art. 18 lit.o) din Codul fiscal, vor fi calificate drept surse de venit impozabile pentru beneficiari. Astfel, în cazul în care plaţile menţionate se califică drept venituri impozabile, potrivit prevederilor art.90 alin.(3) din Codul fiscal, entitatea reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plaţile efectuate în folosul persoanei fizice, iar conform art.92 din Codul fiscal se stabileşte obligaţia contribuabilului de prezentare către organele fiscale a documentelor privind plaţile şi/sau impozitele reţinute. Suma plaţii precum şi suma impozitului reţinută din aceasta se vor reflecta în „Darea de seama privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta” (forma IRV09, în rîndul (codul 32) – codul sursei de venit “SER b)”), anexa nr. 2 la Hotarîrea Guvernului nr. 10 din 19.01.2010, care se prezintă organului fiscal teritorial în termen de o lună de la încheierea lunii în care au fost efectuate plaţile.

3. (29.2.6.10)

Care este regimul fiscal al recompenselor cu titlu de „bonus” (care nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale) oferite persoanelor fizice cetăţeni?

        Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit îl constituie venitul din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul, obţinut de persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

        Potrivit prevederilor art.18 și 20 din Codul fiscal, recompensa cu titlu de „bonus” reprezintă venit impozabil.

         Astfel, în cazul în care, recompensele date nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale, acestea se vor impozita în baza art.90 din Codul fiscal, cu reținerea in prealabil, ca parte a impozitului pe venit, a sumei în mărime de 7% din recompensa oferită persoanei fizice, exceptînd deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), a persoanelor menţionate la cap.101 din Codul fiscal.

         Persoana fizică, din veniturile căreia a fost efectuată reținerea prealabilă a impozitului pe venit conform art.90 din Codul fiscal, la finele perioadei fiscale va avea obligațiunea de a declara venitul obținut, prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, în cazul întrunirii cerinţelor reglementate de art.83 alin.(2) lit.a) și b) din Codul fiscal .

         [modificările operate în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012) Legii nr.281 din 16.12.16 (Monitorul oficial nr472-477 din 27.12.16)]

Arhiva

        Care este regimul fiscal al recompenselor cu titlu de „bonus” oferite persoanelor fizice cetăţeni?

        Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu impozitul pe venit al persoanelor fizice – cetăţeni este venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut din toate sursele aflate în Republica Moldova, şi venitul din investiţii din surse aflate în afara Republicii Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul aceste persoane. Recompensele cu titlu de „bonus” nu sunt specificate ca surse de venituri neimpozabile, reglementate de art. 20 din Codul fiscal şi, prin urmare acestea cad sub incidenţa art. 18 lit.o) din Cod, ca venituri impozabile. Astfel, în cazul în care, recompensele date nu sunt achitate în cadrul companiei promoţionale, acestea se vor impozita în baza art.90 alin.(3) din Codul fiscal. Prin urmare, persoanele indicate la alin.(1) al articolului menţionat, reţin, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în marime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, exceptînd întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţăraneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18 din Codul fiscal. Totodată, conform art.92 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele care sînt obligate să reţină impozitul în conformitate cu art.90, vor prezenta organului fiscal teritorial, în termen de o luna de la încheierea anului fiscal, o dare de seamă, în care vor indica numele şi prenumele (denumirea), adresa şi codul fiscal al persoanei fizice sau juridice în folosul careia au fost efectuate plăţile, precum şi suma totală a plăţii şi a impozitului pe venit reţinut. De asemenea, ţinem să menţionăm că, din recompensele cu titlu de bonus urmeaza sa se calculeze primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, dat fiind faptul că, aceste recompense sunt stabilite ca bază de calcul a primelor date. Prin urmare, potrivit art.3 din Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1593 din 26.12.2002, recompensele sunt stabilite ca drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Video
Codul fiscal 2021
Panou informativ