Întrebări la ordin
Înapoi
1. (7.2.2.2) Apare pentru Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, fiind organizație necomercială, obligația de a calcula și achita taxa pentru apă, în cazul în care în procesul activităților sale asociația extrage apa direct dintr-un iaz?

Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare, conform art. 13 al Legii nr. 171/2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, obţine statutul de persoană juridică – subiect al impunerii din momentul înregistrării de stat. Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă, conform art. 302 al Codului fiscal, sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:

a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;

b) utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;

c) extrag apă minerală naturală;

d) utilizează apa la hidrocentrale.

Respectiv, Asociația, în calitate de persoană juridică care extrage apa din sursele de suprafaţa devine subiect al impunerii cu taxa pentru apă și, respectiv, are obligația de a o calcula și achita.

Arhiva

Conform prevederilor art. 302 din Codul fiscal, subiecţi ai taxei pentru apă sînt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale.
Conform art. 13 al Legii nr. 171 din 09.07.2010 cu privire la asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, Asociația Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (în continuare - Asociația) obţine statutul de persoană juridică din momentul înregistrării de stat.
Drept urmare, Asociația, în calitate de persoană juridică, care efectuează extragerea apei din fondul apelor, este subiect al impunerii cu taxa pentru apă și, respectiv, are obligația de a o calcula și achita.

2. (7.2.4.2)

Care cotă a taxei pentru apă urmează a fi aplicată în cazul în care apa potabilă este extrasă de către un subiect, dar îmbuteliată ulterior de către alt subiect?

În cazul respectiv, subiectul care extrage apa potabilă, dar nu o îmbuteliază, aplică cota taxei pentru apă în mărime de 0,3 lei pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă. La rîndul său, subiectul care utilizează, în scopul îmbutelierii, apa potabilă extrasă de către primul subiect, aplică cota taxei pentru apă în mărime de 15,7 lei pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii.

Arhiva

Care cota a taxei pentru apă urmează a fi aplicată la extragerea apei cu scop de producere a băuturilor răcoritoare cu adaos de sirop, dacă agentul economic, în posesia căruia este o sondă, de sine stătător, extrage apa potabilă, produce și îmbuteliază apă și băuturi răcoritoare?

Conform sistemului de clasificare a mărfurilor, aprobat prin Legea nr. 172 din 25.07.2014, subpoziţia 2202 10 000 cuprinde apele, inclusiv apele minerale şi apele gazificate, cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori ori aromatizate, cu condiția să fie direct consumabile ca băuturi, în starea în care se află. 

 Astfel, subiecții impunerii care extrag din sondă apă potabilă și ulterior o îmbuteliază, calculează taxa pentru apă pornind de la cota de 16 lei pentru 1 m3 de apă extrasă şi îmbuteliată, inclusiv şi pentru apa potabilă îmbuteliată sub forma de băuturi răcoritoare.

3. (7.2.5.3) Cum se calculează taxa pentru apă?

Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase şi/sau utilizate, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare, elaborate de către organul de stat împuternicit de Guvern.

Arhiva

În cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor, taxa pentru apă se calculează de către subiecții impunerii de sine stătător, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare (art. 305 alin. (1) al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII).

        Cum se calculează taxa pentru apă în cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor?  

        În cazul în care persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător extrag apă din fondul apelor, taxa pentru apă se calculează de către aceştea de sine stătător, prin înmulţirea volumului de apă extrasă, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere cu cota taxei, stabilită conform Anexei nr.1 la Titlul VIII Taxele pentru resursele naturale al Codului fiscal(art. 305 alin. (1) al Codului fiscal).

4. (7.2.7.2)

În baza cărui formular tipizat se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţie) (Formular UNIF18), aprobată prin Ordinul SFS nr. 456 din 08.09.2018, cu modificările și completările ulterioare, completînd tabelele nr. 6 și 7 din aceasta.

Arhiva

Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1721 din 5 decembrie 2014 (art. 301 alin. (1) din Codul fiscal).
 Întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată în baza formularului (Forma UNIF 14), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 (art. 301 alin. (4) din Codul fiscal).
  [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr.1721 din 5 decembrie 2014 privind aprobarea formularelor Dării de seamă pe taxele pe resurse naturale (Forma TRN 15), publicată în Monitorul Oficial, 2014, nr. 366-371/1843, în vigoare 01.01.2015 și Ordinul IFPS nr. 1804 din 30 decembrie 2014 privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF 14), publicată în Monitorul Oficial, 2015, nr. 11-21/115, în vigoare 23.01.2015]

        Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă în baza formularului „Forma TRN15”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 05.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15”.

        Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.

        Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru apă se prezenta în baza formularului „Forma TA-08”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 566 din 07.11.2007 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) și Instrucțiunii privind modul de completare și prezentare a acesteia”. (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa pentru apă.

        Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14)”. (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

        Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru apă? 

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodării ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii următoare trimestrului de gestiune (art.301 alin. (1) al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa pentru apă (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal).

5. (7.2.7.1) Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru apă?

Darea de seamă să prezintă de către subiecţii impunerii stabiliți în art. 302 al Codului fiscal.

Arhiva

Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 din Codul fiscal).

        Dareа de seamă se prezintă de către subiecții impunerii ai taxei pentru apă pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin (1) al Codului fiscal).

        În lipsa obiectului impunerii, stabilit de Titlul VIII al CF, darea de seamă nu se prezintă la organul fiscal teritorial (art. 301 alin (3) al Codului fiscal).

        Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxa pentru apă (art. 301 alin (4) al Codului fiscal).

        Cine prezintă darea de seamă la taxa pentru apă? 

        Darea de seamă la taxa pentru apă se prezintă de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care: - extrag apă din fondul apelor; - utilizează apa la hidrocentrale (art.301 alin. (1) al Codului fiscal).

6. (7.2.5.1) Cine calculează taxa pentru apă?

Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii stabiliți în art. 302 al Codului fiscal.

Arhiva

Taxa pentru apă se calculează de către persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător și persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 din Codul fiscal).

        Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către subiecţii impunerii, pornindu-se de la volumul apei extrase sau de la volumul apei utilizate de hidrocentrale, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de extragere şi/sau utilizare (art. 305 alin (1) al Codului fiscal).

        În cazul livrării apei în scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) şi e), și anume:

        b) apa extrasă şi livrată direct sau prin intermediul unor agenţi economici populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

        c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri direct sau prin intermediul unor agenţi economici;

        d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici;

        e) apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora direct sau prin intermediul unor agenţi economici, informaţia cu privire la volumul de apă livrată se prezintă subiectului impunerii de către agenţii economici respectivi trimestrial, pînă la data de 5 a lunii următoare trimestrului gestionar, în forma stabilită de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (art. 305 alin (1¹) și art. 306 al Codului fiscal).

        Cine calculează taxa pentru apă? 

        Taxa pentru apă se calculează de sine stătător de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care extrag apă din fondul apelor şi cele care utilizează apa la hidrocentrale (art. 302 al Codului fiscal)

7. (7.2.4.1) Care sunt cotele taxei pentru apă?

Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal şi constituie:

1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane (exceptând apa minerală naturală extrasă, apa potabilă extrasă şi/sau utilizată în scopul îmbutelierii) – 0,3 lei;

2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă în scopul îmbutelierii – 16 lei;

3) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă şi utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute la pct.2) – 2 lei;

4) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane în scopul îmbutelierii – 16 lei;

5) pentru fiecare 1 m3 de apă potabilă utilizată în scopul îmbutelierii – 15,7 lei;

6) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.

Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.5) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care îmbuteliază apa potabilă extrasă de alt subiect.

Subiecţi ai taxei prevăzute la pct.2) şi 4) sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care extrag şi îmbuteliază apă minerală naturală şi/sau potabilă.

 [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în anexa nr. 1 la titlul VIII al Codului fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019]

Arhiva

Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal şi constituie:
 1) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor – 0,3 lei;
 2) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă destinată îmbutelierii, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii – 16 lei;
 21) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală extrasă destinată altor scopuri decît cele prevăzute la pct. 1) și 2) – 2 lei;
 3) pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de hidrocentrale – 0,06 lei.
  [modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării anexei la titlul VIII din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15 decembrie 2017 (publicată în Monitorul Oficial, 2017, nr.464-470/808, în vigoare 01.01.2018)]

        Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul VIII « Taxele pentru resursele naturale» al Codului fiscal şi constituie: - 0,3 lei - pentru fiecare 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor; - 16 lei - pentru fiecare1 m³ de apă minerală naturală extrasă, de apă potabilă extrasă destinată îmbutelierii; - 0,06 lei - pentru fiecare 10 m³ de apă utilizată la hidrocentrale. (art.304 al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII al CF).

        Care sunt cotele taxei pentru apă? 

        Cotele taxei pentru apă sunt stabilite în Anexa nr. 1 la Titlul VIII « Taxele pentru resursele naturale» al Codului fiscal şi constituie: - 0,3 leu - pentru fiecare 1 m³ de apă extrasă din fondul apelor; - 16 lei - pentru fiecare1 m³ de apă minerală naturală extrasă, de altă apă extrasă destinată îmbutelierii; - 0,06 lei - pentru fiecare 10 m³ de apă utilizată la hidrocentrale. (art.304 al Codului fiscal, Anexa nr.1 la Titlul VIII al CF).

8. (7.2.3.1) Care este obiectul impunerii cu taxa pentru apă?

Obiectul impunerii cu taxa pentru apă îl constituie:

a) volumul de apă extrasă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;

b) volumul de apă potabilă utilizată din orice sursă în scopul îmbutelierii;

c) volumul de apă minerală extrasă;

d) volumul de apă utilizată de hidrocentrale.

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în art. 303 al Codului fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019]

Arhiva

Obiectul impunerii cu taxa pentru apă îl constituie: - volumul de apă extras din fondul apelor, cu excepţia celui pentru care nu se aplică taxa pentru apă; - volumul de apă utilizat de hidrocentrale (art.303 al Codului fiscal).

        Care este obiectul impunerii cu taxa pentru apă?
        Obiectul impunerii cu taxa pentru apă îl constituie: - volumul apei extrase din fondul apelor; - volumul de apă utilizată de hidrocentrale (art.303 al Codului fiscal).

9. (7.2.2.1) Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă?

Conform prevederilor art. 302 al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă sunt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice care:

a) extrag apă din sursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane;

b) utilizează apa potabilă din orice sursă în scopul îmbutelierii;

c) extrag apă minerală naturală;

d) utilizează apa la hidrocentrale. (art. 302 al Codului fiscal).

[modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificărilor efectuate în art. 302 al Codului fiscal prin Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr. 171 din 19.12.2019 (în vigoare 01.01.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 393-399 art. 319 din 27.12.2019]

Arhiva

Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă sînt persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care extrag apă din fondul apelor și cele care utilizează apa la hidrocentrale (art.302 al Codului fiscal).

        Cine sînt subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă? 

        Subiecţi ai impunerii cu taxa pentru apă sînt persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători, care: - extrag apă din fondul apelor; - utilizează apa la hidrocentrale (art.302 al Codului fiscal).

Video
Codul fiscal 2020
Panou informativ