Metode indirecte
Înapoi

Metodele şi sursele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice introduse din 13 ianuarie în Codul fiscal

Din 13 ianuarie 2012, Codului fiscal al Republicii Moldova a fost completat cu capitolul 111„Metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice”. Aplicarea acestor metode va asigura tratarea echitabilă a persoanelor fizice şi va duce la garantarea aplicării unei sarcini fiscale egale pentru toţi contribuabilii.

Persoanele fizice, care vor obţine în perioada unui an fiscal proprietăţi şi vor efectua cheltuieli fără să declare toate veniturile impozabile (informaţii 0-8000-1525), vor fi supuşi controlului fiscal prin aplicarea metodelor indirecte, diferenţa semnificativă urmînd a fi impozitată conform legislaţiei în vigoare. Informaţiile în baza cărora se vor face estimările vor fi obţinute din surse indirecte ca: instituţiile financiare, Serviciul Grăniceri, companii de asigurare etc. (conform art. 22611)

1. Ce sînt metodele indirecte

Metodă indirectă de estimare – metodă de determinare a venitului impozabil estimat prin intermediul analizei situaţiei fiscale a persoanei fizice, utilizînd informaţii şi din alte surse decît dările de seamă fiscale ale persoanei respective.

2. Necesitatea introducerii şi aplicării metodelor indirecte

Aplicarea metodelor indirecte este necesară pentru a obţine o echitate fiscală, asigurarea achitării impozitelor de către toate categoriile de contribuabili. Ele au menirea de a eradica fenomenul de evaziune fiscală şi a ridica gradul de conformare benevolă a persoanelor fizice. Stipulările introduse vor ţinti în supraveniturile persoanelor bogate şi foarte bogate, neafectînd pătura populaţiei cu venituri mici şi medii.

1. Existenţa averii inexplicabile sau a supraveniturilor nedeclarate care sînt vădit exagerate faţă de venitul presupus spre obţinere legală.

2. Nedepunerea declaraţiilor pe venit de către persoanele obligate prin lege.

3. Determinarea obiectivă a mărimii obligaţiei fiscale de către controlorii fiscali.

4. Înscrierile contabile incorecte şi/sau incomplete ale instituţiilor financiare şi alte instituţii asupra disponibilului bănesc sau rulajelor efectuate de către persoanele fizice sau încasate de către acestea.

3. Punctul de pornire a introducerii metodelor indirecte

Drept punct de pornire pentru contribuabili este perioada de pînă la data 31.12.2012, în care aceştia trebuie să declare disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 01.01.2012, prin depunerea Declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti (vezi punctul 5). Aceste mijloace declarate pînă la data limită de 31.12.2012 nu vor fi impozitate, iar declaraţia va servi drept confirmare în cazul necesităţii dovedirii provenienţei banilor existenţi sau cheltuielilor suportate de către contribuabil.

a. Declararea mijloacelor băneşti deţinute la 01.01.2012 în suma > 500 mii lei pînă la 31 decembrie 2012.

b. Neaplicarea metodelor indirecte pentru perioada pînă la 01.01.2012.

c. Neexaminarea cazurilor ce ţin de înregistrarea bunurilor imobiliare de către persoanele fizice care au început construcţia acestui bun pănă la 01.01.2012.

d. Procedura de verificare prin metode indirecte se va iniţia din anul 2013, avînd la bază informaţia despre rulajele averii contribuabililor pentru anul 2012, obţinută de la persoanele terţe conform art. 22611 al Codului Fiscal.

4. Subiecţii estimării prin aplicarea metodelor indirecte

Persoanele fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care:

a. în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012 obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de 1 mil. de lei, cu excepţia persoanelor fizice proprietari ai bunurilor imobiliare care au început construcţia pînă la 1 ianuarie 2012, iar înregistrarea la organul cadastral au efectuat-o după această dată;

b. efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii lei.

5. Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti

Persoana fizică cetăţean al Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care, la situaţia de la 1 ianuarie 2012, deţine mijloace băneşti în sumă mai mare de 500 mii lei sau echivalentul acesteia în altă valută are obligaţia să depună la inspectoratul fiscal de stat teritorial după locul de reşedinţă, pînă la 31 decembrie 2012, declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care suma declarată va fi mai mare de 1 mil. de lei, persoana fizică este obligată să anexeze la declaraţie documentele ce confirmă disponibilul sumei date.

Sumele indicate în declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti, vor fi calificate ca venituri obţinute în perioada de pînă la 01 ianuarie 2012, nu se impozitează.

Serviciul Fiscal de Stat garantează confidenţialitatea datelor furnizate de către persoanele fizice.

Pentru persoanele fizice care nu au depus declaraţia, mijloacele băneşti respective vor fi considerate ca fiind obţinute după 1 ianuarie 2012.

Descarcă formularul şi instrucţiunea de completare

Detalii aici

Mecanismul de implementare a metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice este pus în aplicare

Spre atenţia subiecţilor nominalizaţi în art. 22611 din Codul fiscal ca surse indirecte de informaţii

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat aduce la cunoştinţă, că în scopul stabilirii procedurii de colectare a informaţiei de la sursele indirecte, a fost aprobat Ordinul nr.16 din 14 ianuarie 2013 „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 22611din Codul fiscal”.

Acest Ordin prevede, că informaţia se transmite în format electronic prin intermediul portalului servicii.fisc.md,  confirmată cu semnătura electronică de autentificare, eliberată de Centrul de certificare al Î.S. „Fiscservinform” şi utilizată numai în relaţia cu organul fiscal. În cazul, în care nu dispuneţi de semnătură electronică de autentificare, aceasta va fi eliberată gratuit, din contul Î.S. „Fiscservinform”, conform procedurii de obţinere a semnăturii electronice de autentificare indicate pe portalul servicii.fisc.md.

Totodată, menţionăm că scrisorile explicative privind modul de prezentare a informaţiei conform cerinţelor ordinului menţionat le puteţi accesa la adresele electronice de pe pagina oficială a SFS, respectiv pentru:

Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2021
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: